TAR (Uwchradd) Bioleg, Cemeg, a Ffiseg

Beth yw diben y cwrs?

Mae'r cwrs yn ymwneud â hyfforddi myfyrwyr i fod yn athrawon gwyddoniaeth da a fydd yn dechrau ar eu gyrfa proffesiynol gydag agwedd gadarnhaol.

Byddwch yn dysgu am addysgu gwyddoniaeth yn gyffredinol yn ogystal â gwario amser yn addysgu eich pwnc arbenigol, sef bioleg, cemeg, neu ffiseg.

Rydym yn awyddus ichi ddod yn athro/athrawes effeithiol a brwdfrydig sydd yn gallu troi gwyddoniaeth

 • yn brofiad personol cyfoethog, cyffrous, a phleserus i'r disgyblion;
 • yn bwnc pwysig iddynt mewn perthynas â'u bywydau pob-dydd fel dinasyddion;
 • yn baratoad gwerthfawr a pherthnasol iddynt ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.

Rydym yn awyddus ichi allu hybu eich disgyblion i ddatblygu

 • brwdfrydedd, chwilfrydedd, a chyfrifoldeb mewn perthynas â'r byd naturiol;
 • dealltwriaeth o gysyniadau a dulliau gwyddonol;
 • sgiliau meddyliol creadigol a beirniadol yn ogystal â sgiliau ymarferol a chyfathrebu.

Sut fath o gwrs yw?

Mae'r cwrs yn ysgol-ganolog ac yn ymarferol.

Addysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion

Rydych yn gwario'r rhan fwyaf sylweddol o'ch amser mewn ysgolion, lle y byddwch yn derbyn cefnogaeth gan eich tiwtoriaid a chan athrawon profiadol.

Ysgolion heddiw ac yfory

Byddwch yn astudio nifer o agweddau ar fywyd ysgol, gan gynnwys addysg bersonol a chymdeithasol, addysg amgylcheddol, gyrfaoedd, ac addysg iechyd.

Ennill sgiliau newydd

Drwy gymysgedd o weithdai, seminarau, ac ymweliadau, byddwch yn derbyn

 • cyngor a chefnogaeth ymarferol ynghylch sut i reoli gwersi gwyddoniaeth yn y labordy;
 • gwybodaeth am y Cwricwlwm Cenedlaethol a'i ddylanwad ar addysgu gwyddoniaeth;
 • y cyfle i ddysgu am y ffordd y mae dealltwriaeth disgyblion o wyddoniaeth yn datblygu;
 • syniadau ynghylch sut i addysgu themâu penodol;
 • y cyfle i dreialu dulliau addysgu ac arbrofion;
 • cyngor ar ddiogelwch yn y labordy ac ar eich cyfrifoldebau fel athrawon;
 • profiad o ddefnyddio technoleg gwybodaeth i gefnogi dysgu.

Asesu

Asesir eich gwaith ar y cwrs ar sail y cymwyseddau sy'n ofynnol i ddod yn athro cymwysedig. Nid oes arholiadau ond asesir eich gwaith cwrs yn barhaus.

Am fwy o wybodaeth

Gellwch gysylltu â'r tiwtoriaid cwrs drwy e-bost:

Dr John Lewis (Bioleg)
Dr Susan Jones (Cemeg)
Mr Steve Evans (Ffiseg)

Yn ôl at y tudalen pynciau