Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid BA (Anrhydedd)

Cod UCASX314
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg. / This course is also available through the medium of English.

Mae'r radd ddynamig, amlddisgyblaethol hon yn cynnig cyfle i chi astudio ystod amrywiol o bynciau sy'n ymwneud â phrofiadau byw plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes, gan eich cynorthwyo i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela a’r gyfraith.

 Mae gan ein tîm addysgu arbenigedd a chefndir mewn seicoleg, cymdeithaseg, hawliau plant, ieithyddiaeth, addysg, agweddau fforensig, iechyd a lles. Mae'r amgylchedd ddysgu cyfoethog ac amrywiol hon yw nodwedd unigryw o'n cwrs, gan roi'r cyfle i chi astudio plentyndod a phobl ifanc o amrywiaeth o safbwyntiau.

Mae'r cwrs 3-blynedd wedi'i gynllunio o gwmpas tri llwybr, gyda modiwlau yn ymwneud â safbwyntiau seicolegol, cymdeithasegol ac addysgol ar faterion sy'n berthnasol i blentyndod ac ieuenctid mewn theori ac ymarfer. Mae'r flwyddyn gyntaf wedi'i chynllunio i roi sylfaen gadarn i chi ym mhob un o'r tri maes. Mae'r ail flwyddyn yn parhau i adeiladu ar y llinynnau hyn sy'n arwain at drydedd flynedd, lle gallwch astudio o leiaf pedwar pwnc a ddewisir o'r ystod o fodiwlau sydd ar gael ar draws y llwybrau ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn olaf hon byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil sylweddol sy'n eich galluogi i ddyfnhau'ch arbenigedd a'ch gwybodaeth yn eich maes dewisol.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys lleoliadau, siaradwyr gwadd, cyfleoedd i astudio dramor yn ogystal â chyfleoedd i gyflwyno mewn cynadleddau sy'n eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Boddhad myfyrwyr o 100% mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid (NSS, 2020).
 • Nod y radd Astudiaethau Plentyndod yw diwallu’r angen presennol am arbenigwyr gyda chymwysterau da a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Yn y rhaglen ceir cyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd â dimensiwn ymarferol a gweithredol a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol a all ymdopi a sialensiau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog.
 • Yn ystod y radd ceir cyfleoedd bob blwyddyn i fynd ar leoliadau i ddatblygu eich dealltwriaeth o agweddau ar anghenion a datblygiad plant ac i wneud ymchwil i faterion ac ymarfer cyfredol.
 • Elfen allweddol o’r rhaglen yw’r amrywiaeth o siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgol, a fydd yn cyfoethogi’r hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu. Mae’r rhain yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli a gwneud gwaith gyda phlant o gymunedau difreintiedig yn Romania ac i ymweld â Krakow yng ngwlad Pwyl a chydag arddangosfeydd mewn amgueddfeydd yn Lerpwl.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol. Caiff pob darlith ei recordio trwy podcast ac mae adnoddau ar-lein eraill hefyd yn cael eu darparu cyn pob darlith.

Gall myfyrwyr ddewis derbyn Tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a chwblhau aseiniadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r asesiadau'n amrywio o fodiwl i fodiwl. Mae'r asesiadau'n amrywio o draethodau, cyflwyniadau, gwneud ffilmiau, a phrofion aml-ddewis (Multiple Choice Questionnaire – MCQ).

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal prosiect ymchwil sylweddol o fewn maes o'ch dewis chi. Yn ddibynnol ar eich maes ymchwil, efallai y byddwch chi'n ymwneud â phrosiectau mewn ysgolion, prosiectau mewn meithrinfeydd neu gydag ymarferwyr sy’n gweithio o fewn diwydiant sy’n ymwneud â phlentyndod ac ieuenctid. Bydd eich prosiect yn cael ei oruchwylio yn unigol gan un o'n harbenigwyr, gan roi'r cyfle i chi ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth, sgiliau a’ch dealltwriaeth o fewn y maes.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae pob modiwl yn y flwyddyn 1af yn orfodol; ym Mlynyddoedd 2 a 3, yn dibynnu ar argaeledd, bydd gennych ddewis o fodiwlau yn ychwanegol at y modiwl craidd Dulliau Ymchwil. Pob blwyddyn byddwch yn astudio cyfanswm o 120 credyd, fydd yn rhoi i chi ehangder a dyfnder o wybodaeth a dealltwriaeth erbyn i chi raddio.

Eich Ymchwil

Mae ymchwil yn agwedd bwysig o’r cwrs. Fel rhan o'ch modiwlau Dulliau Ymchwil, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau ymarferol lle byddwch chi'n dysgu sut i gynllunio astudiaethau, cynnal arbrofion eich hun, casglu a dadansoddi data ac adrodd ar eich canfyddiadau. Bydd y sgiliau hyn yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer Blwyddyn 3 pan fyddwch chi'n cynnal eich ymchwil eich hun.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae'r ymagwedd amlddisgyblaethol o'r radd yn cynnig ystod eang o ddewisiadau gyrfa mewn addysg, seicoleg, cymdeithaseg a phroffesiynau cysylltiedig yn y sector cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys gwaith iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chymunedol. Fel arall, mae rhai myfyrwyr yn parhau â'u hastudiaethau ar raglen Meistr neu wneud cais am le ar gwrs TAR Cynradd. Os byddwch chi'n penderfynu ymgeisio am y cwrs TAR Cynradd ym Mangor, cynigir cyfweliad i chi, os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad.

Mae'r cwrs BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid hwn yn addas i fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa yn ymwneud ag unrhyw un o'r tri llwybr amlwg sy'n sail i'r cwrs: Addysg, Seicoleg a Gwyddorau Cymdeithas. Gan fod y cwrs yn cynnwys safbwyntiau o'r tri maes, mae'n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddarganfod eu prif faes/meysydd o ddiddordeb, sydd wedyn yn arwain at amryw o broffesiynau yn y maes hwnnw/meysydd hynny. Mae dyfnder y wybodaeth y bydd myfyrwyr yn elwa ohoni ar ein cwrs yn darparu sylfaen gadarn iawn i fynd ymlaen i arbenigo mewn gwahanol feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, gyrfaoedd mewn gwasanaethau plant, rheolaeth, addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela, therapïau, a'r gyfraith.

Mae cyflogadwyedd yn thema allweddol yn y rhaglen Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ac rydym wedi ymgorffori nifer fawr o gyfleoedd o fewn ein gradd i sicrhau bod gan ein graddedigion CV cryf. Er enghraifft, rhoddir cyfle i'r myfyrwyr ymrestru ar gwrs Makaton, dod yn llysgenhadon ar gyfer gwahanol elusennau a chymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol. Yn wir, mae nifer o’n myfyrwyr wedi bod mor nodedig tra ar leoliadau fel eu bod wedi cael cynnig gwaith ar ôl iddynt gwblhau eu gradd.

Cyflogadwyedd a’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Mae cyrsiau a gynigir gan yr Ysgol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i rai sydd â diddordeb mewn addysgu, dylunio cynnyrch a gweithio gyda phlant.

Gall graddedigion hefyd edrych ymlaen at gyfleoedd mewn amrywiaeth o lwybrau gyrfa eraill. Gallai'r cyfleoedd gyrfa diddorol hyn gynnwys:

 • gwaith cymdeithasol
 • gofal plant
 • gwaith ieuenctid a chymunedol
 • cyhoeddi, newyddiaduraeth a'r cyfryngau
 • addysg amgueddfeydd ac orielau
 • llyfrgelloedd
 • gwasanaethau cyhoeddus
 • adnoddau Dynol
 • diwydiant

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Mynediad 2021:

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 96 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diplom
 • Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma
 • Estynedig: Gradd C Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwa, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Mynediad 2020:

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 96 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diplom
 • Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma
 • Estynedig: Gradd C Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Gweinyddwraig y Cwrs
Addysg
Ffôn: 01248 382408
e-bost: addysg@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk/addysg/

Pam dewis astudio yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

 • Boddhad myfyrwyr o 100% mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid (NSS 2020)
 • Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019)
 • Mae gennym bartneriaethau cadarn gydag Ysgolion Cynradd ac Uwchradd i ddarparu amgylcheddau hyfforddi amrywiol a chefnogol.
 • Mae gennym Ganolfan Ddylunio bwrpasol i ddysgu myfyrwyr gradd Cynllunio Cynnyrch. Mae'r ganolfan yn cynnwys ystafell TG/ystafell ddarlithio gyda chyfarpar da, gweithdy gydag amrywiaeth gynhwysfawr o beiriannau a chyfarpar CNC, storfeydd a swyddfeydd.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf