Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dewch i Ddiwrnod Agored

Twitter

Canolfan Dylunio Cymhwysol

Mae'r Ganolfan Dylunio Cymhwysol yn rhan o'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol ym Mhrifysgol Bangor.

Yn y ganolfan, rydym yn hyfforddi athrawon dylunio a thechnoleg a dylunwyr cynnyrch ar y cwrs BSc Dylunio Cynnyrch BSc, yr MSc Dylunio Arloesi Cymhwysol a'r cwrs gradd TAR Dylunio a Thechnoleg (yn arwain at Statws Athro Cymwysedig).

Rydym hefyd yn cynnal gweithdai, cyrsiau byr a chystadlaethau ar gyfer ysgolion, athrawon a disgyblion.

Ein hathroniaeth yw dysgu ein myfyrwyr i fod yn greadigol ac yn arloesol mewn sefyllfaoedd 'go iawn'. Rydym yn annog ein hyfforddeion i weithio ar brojectau sydd â photensial masnachol. Mae'r profiad a'r wybodaeth a gânt yn y cyd-destun hwn yn cynnwys pynciau fel ymchwil, marchnata, eiddo deallusol, cynaliadwyedd ac economeg, er enghraifft.

Mae'r dull hwn wedi ennill parch sylweddol yn genedlaethol i'r ganolfan a'i myfyrwyr. Mae projectau myfyrwyr a ymgymerwyd â hwy yn y ganolfan wedi cynnwys amrywiaeth o heriau dylunio cynnyrch ac mae'r cynhyrchion y maent wedi eu dylunio a'u datblygu wedi cael eu harddangos ledled y DU ac maent wedi bod yn destun llawer o sylw yn y cyfryngau (er enghraifft Best Inventions y BBC). Mae hanes llwyddiannus o addysg  ym maes arloesi, technoleg a dylunio cynnyrch yn y ganolfan wedi ein galluogi i ehangu'r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael gennym. Gweler yr adran ar gyrsiau ar ein gwefan am ragor o wybodaeth.

Ein lleoliad...

Mae’r ganolfan ar safle’r Normal rhwng Bangor Uchaf a Phont y Borth – mae’n le braf iawn i fyw a gweithio ynddo.

Ein cyfleusterau...

Mae gan y ganolfan ei hadeilad pwrpasol ei hun sy’n cynnwys y canlynol:

  • ystafell TG/ystafell ddarlithio gyda chyfarpar da
  • gweithdy gydag amrywiaeth gynhwysfawr o beiriannau a chyfarpar CNC
  • stiwdio prototeipio cyflym

Cysylltwch â ni...

Facebook