Dylunio a Thechnoleg

Rydym yn hyfforddi athrawon dylunio a thechnoleg a chynllunwyr cynnyrch yn y ganolfan.

Rydym hefyd yn cynnal gweithdai, cyrsiau byr a chystadlaethau i ysgolion, athrawon a disgyblion (gweler y dudalen ddigwyddiadau am ragor o fanylion).

Ein hathroniaeth yw dysgu ein myfyrwyr i fod yn greadigol ac yn arloesol mewn sefyllfaoedd ‘go iawn’. Rydym yn annog ein hyfforddeion i weithio ar brojectau sydd â photensial masnachol. Trwy wneud hynny, maent yn ennill profiad a gwybodaeth mewn meysydd sy’n cynnwys ymchwil, marchnata, eiddo deallusol, cynaliadwyedd ac economeg.

Mae'r dull hwn o ddysgu wedi ennill cryn barch i'r ganolfan a'i myfyrwyr trwy’r wlad. Mae projectau ein myfyrwyr wedi cael eu harddangos ledled y DU ac maent yn destun sylw mawr yn y cyfryngau (e.e. rhaglen “Best Inventions” y BBC). Mae gan y ganolfan hanes o lwyddiant ym maes technoleg, dylunio ac arloesi ac mae hyn wedi ein galluogi i ymestyn yr amrywiaeth o gyrsiau rydym yn eu cynnig. Gweler yr adran cyrsiau am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ein lleoliad...

Mae’r ganolfan ar safle’r Normal rhwng Bangor Uchaf a Phont y Borth – mae’n le braf iawn i fyw a gweithio ynddo.

Ein cyfleusterau...

Mae gan y ganolfan ei hadeilad pwrpasol ei hun sy’n cynnwys y canlynol:

 • ystafell TG/ystafell ddarlithio gyda chyfarpar da
 • gweithdy gydag amrywiaeth gynhwysfawr o beiriannau a chyfarpar CNC
 • stiwdio prototeipio cyflym
 • storfeydd
 • swyddfeydd

Mae’r myfyrwyr a’r staff hefyd yn gallu defnyddio adnoddau eraill y brifysgol sydd ar y campws:

 • llyfrgell gynhwysfawr
 • adnoddau TGCh helaeth
 • Uned argraffu y brifysgol
 • stiwdio ddylunio
 • caffi

Cysylltwch â ni...

Facebook

 

Yn ystod y cyfweliad byddwch yn cyflawni dau brawf llythrennedd ac un prawf rhifedd.

Profion Llythrennedd
Prawf 1 (30 munud o hyd)

 • Bydd y dasg hon yn profi eich sgiliau sillafu, atalnodi, gramadeg a dealltwriaeth mewn Saesneg.
 • Mae copi enghreifftiol o'r papur ar gael yma.

Prawf 2 (30 munud o hyd)

 • Bydd y dasg hon yn profi eich sgiliau darllen, deall ac ysgrifennu ac yn cynnwys darn estynedig o ysgrifennu.
 • Disgwylir i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg gwblhau’r dasg hon yn y Gymraeg, mae copi enghreifftiol o'r papur ar gael yma.

Prawf Rhifedd

 • Bydd y prawf rhifedd yn canolbwyntio ar y sgiliau ffwythiannol mathemategol sy'n ofynnol gan athrawon yn eu rôl broffesiynol .
 • Bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael o’r dasg hon. Gall ymgeiswyr ddewis i ateb mewn naill iaith neu’r llall.
 • Ni chaniateir i chi ddefnyddio cyfrifiannell ar gyfer y prawf hwn.
 • Mae copi enghreifftiol o'r papur hwn ar gael yma.

Deunydd cefnogi ychwanegol:

Pe bai gennych anghenion dysgu ychwanegol yng nghyswllt y profion llythrennedd a rhifedd hyn dylech hysbysu Gweinyddwr y Cwrs ar unwaith drwy e-bost (h.selwyn@bangor.ac.uk) fel y gellir gwneud trefniadau priodol.

Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor

Technoleg, dylunio ac arloesi. Gwyliwch y fideo i weld beth sydd gan gradd mewn Dylunio Cynnyrch i'w gynnig.

Ysgol Cae Top 2014

Wythnos o weithgareddau Dylunio a Thechnoleg wedi ei grynhoi i un fideo 3 munud! Diolch Ysgol Cae Top. Mwynhewch.

E-lyfryn Dylunio Cynnyrch

Ein cyfeiriad:

Canolfan DT
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Prifysgol Bangor
Safle'r Normal
Ffordd Caergybi
Bangor
Gwynedd
LL57 2PZ

Staff

Dewi Rhys Rowlands BA(Hons), PGCE
Cyfarwyddwr y Cwrs
Ffôn: 01248 38 3061
e-bost: eds407@bangor.ac.uk

Aled Williams BA(Hons), PGCE
Darlithydd
Tel: 01248 3823014
e-mbost: a.l.williams@bangor.ac.uk

I Peredur  Williams BSc (Hons), FRSA
Darlithydd
Ffôn: 01248 382674
e-bost: i.p.williams@bangor.ac.uk

Heledd Selwyn 
Gweinyddwr
Ffôn: 01248 38 3082
e-bost: eds40a@bangor.ac.uk

Katie Roberts BDes (Hons), MA
Technegydd addysgu
Ffôn: 01248 383269/383005
e-bost: k.l.roberts@bangor.ac.uk