Cyflwyno 'Cefnogaeth Weithredol' ar gyfer disgyblion ag Anableddau Deallusol ac Awtistiaeth i athrawon lleol

Ymunodd 125 o staff o Antur Waunfawr, Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pendalar â staff academaidd o Ysgol Addysg a Gwyddorau Dynol Prifysgol Bangor yn ddiweddar ar gyfer digwyddiad hyfforddi yn cyflwyno 'Cefnogaeth Weithredol'. 

Mae 'Cefnogaeth Weithredol' yn ddull o hyfforddi staff gyda'r bwriad o alluogi pobl ag anableddau dysgu i ymwneud mwy â'u bywydau bob dydd. Bydd staff sydd wedi'u hyfforddi yn y dull hwn yn anelu at gynyddu lefelau ymwneud cleientiaid yn barhaus trwy gydol y dydd, gan felly gwella ansawdd bywyd yr unigolion hynny. 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliodd Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI) yr Ysgol Addysg y digwyddiad i ddangos sut y gellir addasu a defnyddio 'Cefnogaeth Weithredol' mewn ystafell ddosbarth. Arweiniwyd  y diwrnod hyfforddi gan arbenigwr yn y maes sydd ymysg y goreuon yn y byd, yr Athro Sandy Toogood.

Fel yr eglurodd Ceridwen Evans, myfyriwr PhD a drefnodd y digwyddiad hyfforddi: 

“Hyd yma, mae'r dull Cefnogaeth Weithredol wedi cael ei brofi mewn lleoliadau preswyl sy'n gartref i oedolion sy'n byw gydag anabledd dysgu ac sydd ag anghenion mwy cymhleth a difrifol. Ond mae tystiolaeth anecdotaidd ac ychydig o astudiaethau bach wedi awgrymu y gallai fod yn effeithiol wrth gael ei weithredu mewn ysgolion arbennig.” 

Yn ogystal â rhannu trosolwg damcaniaethol a phrofiad ymarferol o Gefnogaeth Weithredol, dangosodd yr hyfforddiant y ffordd orau i gyfoethogi'r ystafell ddosbarth a sut y gall staff baratoi ac addasu eu hymddygiad eu hunain er mwyn cynyddu lefelau ymwneud y disgyblion. 

Ychwanegodd Ceridwen:

“Roedd cynllunio ar y cyd yn ystod y dydd hefyd yn adlewyrchu’r angen am ‘arbenigedd cyfartal gan yr holl randdeiliaid’ wrth gynllunio digwyddiadau hyfforddi ac ymyriadau mewn ysgolion (boed yn addysg brif ffrwd neu addysg arbennig); gan gynnwys arbenigedd yr athrawon a'r staff sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r disgyblion eu hunain.“

Bydd ymchwil Ceridwen Evans nawr yn symud ymlaen i weithredu Cefnogaeth Weithredol wedi'i haddasu mewn dosbarthiadau yn Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pendalar. 

Ariennir ysgoloriaeth ymchwil Ceridwen yn rhannol gan Antur Waunfawr, Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pendalar; a chaiff ei hariannu gan fwyaf o dan y Rhaglen Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Gwybodaeth (KESS). Mae KESS yn rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd o bwys dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Caiff KESS II ei ariannu'n rhannol gan raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae KESS II yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistr Ymchwil a PhD) gyda phartneriaid allanol wedi'u lleoli yn ardal Gydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a'r Cymoedd). Mae elfennau’r Meistr Ymchwil a PhD wedi’u cyfuno â rhaglen hyfforddi sgiliau ar lefel uwch, gan arwain ar Gymhwyster Ôl-radd mewn Datblygu Sgiliau. Bydd KESS 11 yn rhedeg tan 2022 a bydd yn darparu 600+ o gyfleoedd PhD a Meistr Ymchwil ledled Cymru.

Os hoffech gael gwybod mwy am yr ymchwil hon, neu am y digwyddiad ei hun, cysylltwch â Ceridwen Evans ar ceridwen.evans@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2019