Hanes Anhygoel Cyn-Fyfyriwr Prifysgol Bangor yn Cerdded Hyd a Lled Cymru i Godi Arian at Elusen

Tom Davies: Llun: Jane BywaterTom Davies: Llun: Jane BywaterAr Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies, cyn-fyfyrwir Prifysgol Bangor, ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn ôl adref ar ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi £6,700 i Gymdeithas Alzheimer’s.

Bellach, mae ei gyfrol newydd sbon, A Welsh Wander – An Epic Trek Right Around Wales, yn adrodd ei stori arbennig ef yn agored ac yn onest. Yn llawn ffeithiau, disgrifiadau byw a lluniau trawiadol o’r golygfeydd godidog ar Lwybr Offa a Llwybr Arfordir Cymru, mae Tom yn disgrifio’r profiadau rhyfeddol a gafodd ar ei daith.

‘Datblygodd fy nain glefyd Alzheimer’s a bu farw yn sydyn iawn. Dwy flynedd yn ddiweddarach, datblygudd fy nhaid ddemensia fasgwlaidd,’ eglurodd Tom, ‘Roedd gweld dau o bobl rwy’n eu caru yn dioddef gan y salwch anodd hwn yn ddigon i’m ysbrydoli i ddechrau codi arian ar gyfer Cymdeithas Alzheimer.’

Dyma ble cafodd Tom y syniad am ei her – i deithio o amgylch ei wlad, gan gario popeth fyddai angen arno i oroesi yn ei fag ffyddlon, Wilson, gan gerdded 1,100 o filltiroedd am ddeufis i ffwrdd o gartref, gyda targed o £1,100 o nawdd a blog ar-lein – Tom’s Welsh Wander, yn gwmni iddo.

‘Bob nos, byddwn yn eistedd mewn cornel dawel mewn tafarn, neu ystafell wely, neu fy mhabell, gan arllwys fy nghalon i mewn i fy mlog,’ meddai Tom, ‘Daeth yn gyfaill i mi ac ynddo byddwn yn rhannu fy holl feddyliau, emosiynau a ‘nheimladau.’

Fe dyfodd poblogrwydd blog Tom yn arthurol o boblogaidd gan gyraedd dros 26,500 o bobl. Fe gyrhaeddodd cyfanswm yr arian i £6,700 – llawer uwch na’r targed gwreiddiol o £1,100. Daeth gefnogaeth i’w daith gan un ddilynwr enwog hefyd, sef y teledu a meterolegydd o Gymro, Derek Brockway.

‘Fe glywais am daith Tom yn wreiddiol ar ôl i’w Fam gysylltu â mi ym mis Awst 2016. Dywedodd wrthai am her ei mab i gerdded perimedr Cymru gyfan er mwyn codi arian ar gyfer elusen,’ meddai Derek Brockway. ‘Roedd fy nhad i yn dioddef o ddementia, bu farw nain Tom o Alzheimer’s ac yn awr mae ei daid wedi datblygu'r salwch hefyd. Penderfynais gynnig fy nghefnogaeth ac ymuno ag ef ar ran o daith fwyaf ei fywyd, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr ofnadwy hwn.’

‘Mae Tom yn Gymro balch sy’n caru ei wlad ac mae ei gariad o gefn gwlad Cymru, ei harddwch, ei hanes a’i bywyd gwyllt hudolus wir yn disgleirio yn ei ysgrifennu,’ ychwanegodd Derek, ‘Mae wedi bod yn bleser dod i adnabod Tom ac un diwrnod rwyf yn gobeithio dilyn ei esiampl a chwblhau fy nhaith fy hun!’

‘Mae fy nhaith wedi bod yn un o brofiadau gorau fy mywyd i. Rwy wedi gweld cymaint o olygfeydd syfrdanol, profi rhai eiliadau hynod o arbennig a brwydro trwy rai anodd iawn hefyd.’ ychwanegodd Tom, ‘Rwy’n gobeithio bydd fy nhaith yn ysbrydoli pobl i archwilio cefn gwlad ar droed ac i ddysgu pethau newydd am eu hardal yn ogystal ag ymweld corneli eraill o’n gwlad anhygoel ni, Cymru.’

Mae’r llyfr hefyd yn cynnwys awgrymiadau ymarferol ar gyfer unrhyw un sydd yn ystyried cerdded pellter hir.

Magwyd Tom Davies mewn teulu ffarmio yn Llanandras, gan ddatblygu cariad at fyd natur a’r awyr agored. Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Bangor yn astudio Addysg Gynradd, ymunodd â Chlwb Cerdded Mynydd, gan ddod yn drysorydd ac yn arweinydd ar y clwb, a threulio rhan fwyaf o’i benwythnosau yn mynd a grwpiau i Eryri. Ar ôl graddio, treuliodd bedair blynedd yn dysgu. Mae bellach wedi cyfuno ei gariad at ddysgu gyda’r awyr agored gan weithio fel hyfforddwr gweithgareddau awyr agored.

Caiff y gyfrol ei lansio yn Llanandras ym mis Mehefin yng nghwmni Tom Davies a Derek Brockway.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017