TAR Uwchradd - Celf TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Overview

Course facts

 • Name: TAR Uwchradd - Celf
 • Qualification: TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)
 • Duration: Blwyddyn

caban

Ar ôl cwblhau TAR Celf a Dylunio yn llwyddiannusbydd AC (Athro Cyswllt) yn gweld pwysigrwydd Celf a Dylunioa'i le yn y cwricwlwm. Byddant yn dod i ddeall sut mae Celf a Dylunioyn galluogi i ddysgwyr feithrin llythrennedd creadigol, diwylliannol a gweledol trwy archwilio ystod o gyfryngau, archwilio ymarfer, gwerthfawrogiad a'r gallu i fyfyrio ar eu gwaith eu hunain a gwaith eraill. Bydd AC wedi datblygu athroniaeth drylwyr o'r pwnc, yn ogystal â deall pwysigrwydd a swyddogaeth ehangach Celf a Dylunioyn cyfrannu at bedwar diben y cwricwlwm newydd. Bydd AC llwyddiannus yn deall bod Celf a Dylunioyn bwnc llawn ysbrydoliaeth, creadigol ac ymarferol ac y dylai pob dysgwr gael y cyfle i brofi celf a diwylliant gwych.  Anogir AC i gyfoethogi eu diwylliant creadigol trwy ymwneud ag arddangosfeydd, orielau ac amgueddfeydd.  Bydd AC yn deall yr angen i gymryd rhan, creu, dyfeisio ac ymgysylltu â'u gwaith eu hunain a gwaith eraill gan ddatblygu eu helaethrwydd o wybodaeth bynciol mewn paentio, darlunio, gwaith 3D-gan gynnwys clai, tecstilau, argraffu a dulliau aml-gyfrwng. Bydd AC yn datblygu eu cymwyseddau digidol gan ddefnyddio ystod o feddalwedd arbenigol, gan gynnwys meddalwedd CAD, Photoshop ac animeiddio.

Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol.  Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill. 

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Course Content

Mae Celf a Dylunioyn annog dysgwyr i ddatblygu hyder personol ac "ysbrydoli ein plant fel y gallant ffynnu.Bydd AC yn datblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd creadigrwydd a diwylliant a'r dylanwad a gafodd arlunwyr Cymreig wrth lunio Celf gyfoes. Bydd AC yn datblygu eu dealltwriaeth o'r effaith y mae Celf a Dylunio yn ei chaelar draws y cwricwlwm ehangach a sut mae'n:

 • supports personal, social, moral, spiritual, cultural and creative development;
 • provides children, young people and lifelong learners with regular opportunities to think imaginatively and creatively and develop confidence in other subjects and life skills.”

Er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o effaith Celf a Dylunioar draws y cwricwlwm, bydd AC yn deall mai Celf a Dylunioyw defnyddio a chaffael gwybodaeth bynciol trwy ystod eang o gyfryngau, gan ddangos tystiolaeth o'u dulliau gweithredu trwy gadw llyfrau braslunio. Bydd AC yn ysbrydoli a chymell eu dysgwyr trwy brosesau creadigol, gan annog a meithrin arbrofi, creadigrwydd a chymryd risg. Byddant yn deall bod “a world class art, craft and design education provides and inspires personal expression, personal understanding, and creative and practical responses, thus promoting imaginative risk taking to provide solutions to our material, emotional, social and virtual worlds”.

Anogir AC i feirniadu a myfyrio ar eu harferion eu hunain ac adolygu gwaith ymarferwyr eraill. O ganlyniad, byddant yn gallu ysgogi eu dysgwyr i ddatblygu eu gwerthfawrogiad o waith pobl eraill, i ddatblygu eu creadigrwydd a mireinio eu sgiliau artistig.

Entry Requirements

 • O leiaf 2:2 mewn gradd anrhydedd neu gyfwerth mewn maes sy'n gysylltiedig â pwnc astudio.
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
 • Mae profion cyfwerth â TGAU Gradd B mewn Saeseng a mathemateg ar gael i ymgeiswyr gael eu derbyn i'r cyrsiau addysg athrawon ar gyfer y sesiwn academaidd nesaf ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll y prawf cyfwerth fod â gradd C safon TGAU.
 • Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol tuag at wella eu defnydd personol o'r iaith Gymraeg.

International Students

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Apply

Noder bod ymgeisio ar gyfer cwrs TAR yn wahanol i'r drefn ymgeisio am gyrsiau Ôl-radd eraill Prifysgol Bangor.

Dylid ymgeisio am gwrs TAR trwy wefan UCAS Teacher Training (UCAS TT).

Careers and Employability

Mae'r cwrs TAR Uwchradd gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.  Mae'n eich paratoi'n llawn i weithio fel athro/athrawes yng Nghymru a thu hwnt.

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Mae rhaglenni CaBan yn eich paratoi at ystod eang o swyddogaethau ym maes addysg ac yn datblygu sgiliau arweinyddiaeth hanfodol.  Mae corff cynyddol o dystiolaeth bod arweinyddiaeth ysgol yn cael effaith ar ganlyniadau myfyrwyr sy'n ail yn unig i ddylanwad athrawon yn y dosbarth.  O fewn partneriaeth CaBan mae gennym arbenigedd a phrofiad rhyngwladol o'r theori a'r ymchwil diweddaraf ym maes arweinyddiaeth.  Mae'r arbenigedd hwn yn effeithio ar gynnwys y rhaglen hon ac ar y datblygiadau pwysig a welir ar draws y rhanbarth ac ar lefel genedlaethol o ran datblygu timau arwain cryf ac effeithiol yn ein hysgolion.

Mae'r rhaglen yn cynnig lleoliadau byr/llawn mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig, canolfannau awyr agored a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig ag addysg, er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad rhagorol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau.

Cysylltiadau â diwydiant:

Mae'r rhaglen wedi ei llunio ar y cyd â rhwydwaith o ysgolion partneriaeth rhagorol ar draws y rhanbarth, ac yn cael ei chyflwyno a'i hasesu mewn cydweithrediad â hwy.

Funding

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern

Manylion llawn yma.

Gweler hefyd:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Further information

Contact us

3D3G CERT/TTAC

Other Courses

(leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

PGCE Secondary leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Next steps