Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ailgylchu Campws Wrecsam

Ailgylchu Cymysg (Biniau Oren)

Ailgylchu Cymysg (Biniau Oren) Safle WrecsamMae gan safle Wrecsam system ailgylchu gymysg, sy’n golygu bod ein hailgylchu yn cael ei gymysgu mewn biniau oren ledled y campws, ac mae’n cael ei wahanu’n ddiweddarach mewn Cyfleuster Adfer Deunyddiau (MRF). Ash Waste Services sydd yn casglu ein gwastraff, ac yna’n mynd a'r ailgylchu i gael ei ddidoli yn eu MRF eu hunain yn Wrecsam.

Dim ond ar gyfer ailgylchu cymysg sych mae’r biniau oren, sy’n golygu na all gwastraff bwyd fynd i’r bin oren neu y bydd yn halogi’r llwyth. Derbynnir y deunyddiau canlynol yn yr ailgylchu cymysg (biniau oren): papur, cardfwrdd, caniau / tuniau, ffoil, poteli plastig, tybiau / hambyrddau / potiau plastig, caeadau cwpan coffi a chyllyll a ffyrc plastig. Nid oes unrhyw eitemau eraill yn dderbyniol yn yr ailgylchu cymysg, ac os cânt eu rhoi ynddo, byddant yn difetha'r llwyth i gyd. 

Sylwch fod y rhestr hon ychydig yn wahanol i'r hyn a gesglir yn safleoedd canolog y Brifysgol, gan fod hwn yn gontract ar wahân gyda chontractwr gwahanol.

Cofiwch rinsio'r ailgylchu os oes modd. Os ydych chi'n ailgylchu ‘wrth fynd’, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw fwyd na diod ar ôl yn y cynwysyddion cyn eu rhoi yn y bin ailgylchu.

 

Ailgylchu Bwyd (Cadis Brown)

Caiff gwastraff bwyd campws Wrecsam ei gasglu gan gwmni o’r Alban o’r enw Keenan Recycling Ltd. a’i gludo i gyfleuster Treuliad Anaerobig. Mae’r gwastraff bwyd yn cael ei anfon i gyfleuster Treuliad Anaerobig yn hytrach nag i safle sy’n compostio mewn cynhwysydd oherwydd bod y llywodraeth yn cydnabod mai dyma’r dull gorau o ailgylchu gwastraff bwyd, gan ei fod yn cynhyrchu trydan a gwres yn ogystal â bio-wrtaith, mewn cylch caeedig. Caiff y bio-wrtaith yma ei ddefnyddio ar dir ffermio.

Beth yw ystyr cylch caeedig?

Mae ailgylchu cylch caeedig yn golygu bod y deunydd gwastraff sy’n cael ei ailgylchu’n cael ei ddefnyddio i greu eitem newydd sydd o safon debyg neu well na’r eitem wreiddiol.

Rydym yn derbyn y deunyddiau bwyd canlynol i’w hailgylchu: unrhyw fath o wastraff bwyd gan gynnwys bwyd amrwd, bwyd wedi’i goginio, bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad defnyddio, bwyd dros ben, esgyrn, cig, llysiau, ffrwythau, plisgyn ŵy, bagiau te a gweddillion coffi. Derbynnir tyweli papur a napcynau hefyd.

Mae angen leinio’r cadis gwastraff bwyd â bagiau startsh priodol (sy’n gallu cael eu compostio). Mae’r rhain ar gael gan y Brifysgol.

Plîs tynnwch yr holl wastraff bwyd allan o’r pecynnau cyn ei roi yn y cadi gwastraff bwyd, a pheidiwch â rhoi’r deunydd lapio plastig na bagiau plastig yn y gwastraff bwyd oherwydd mi wnaiff hynny niweidio’r peiriannau. Peidiwch â rhoi hylif o unrhyw fath yn y cadi gwastraff bwyd chwaith rhag iddo ollwng a chreu llanast.

Peidiwch â rhoi cwpanau coffi, gwydrau, gwellt, cyllyll a ffyrc sydd wedi eu labelu ‘compostiadwy/pydradwy’ yn y cadi gwastraff bwyd, oherwydd dydyn nhw DDIM YN gompostiadwy/yn bydradwy yn y peiriant Treulio Anaerobig. Os fyddwch chi’n rhoi rhain i fewn gyda’r bwyd yn y cadi mae’n bosib y byddant yn difetha’r peiriannau, ac arafu’r broses gyfan. Hefyd peidiwch â rhoi cyllyll a ffyrc pren na gwellt papur yn y cadi gwastraff bwyd chwaith.