Trefniadau Pryniant

Mae Prifysgol Bangor yn prynu ystod eang o waith, gwasanaethau, nwyddau a chyfleustodau, a’r gwariant yn amrywio o brojectau adeiladau ac atgyweirio mawr i anghenion bychan megis papur swyddfa.

Trefniadau Pryniant

Rhaid cynnal yr holl weithgarwch caffael yn unol â Rheoliadau Ariannol y Brifysgol a’r trefniadau caffael a phrynu hyn. Mae Rheoliadau Ariannol y Brifysgol yn amlinellu’r isafswm trefniadau sy’n ofynnol wrth brynu cyfleustodau, gweithiau, nwyddau a gwasanaethau a rhaid eu dilyn yn gaeth. Gall peidio â chadw at y Rheoliadau Ariannol a’r Trefniadau Caffael hyn arwain at gamau disgyblu.

Llawlyfr Caffael Prifysgol Bangor

Mae’r trefniadau hyn yn cael eu cefnogi gan Lawlyfr Caffael Prifysgol Bangor sy’n disgrifio’r drefn gaffael yn fanylach ac yn cynghori ar ymarfer gorau.

Canllawiau ar ddefnyddio Cytundebau Fframwaith

Paratowyd y ddogfen ganllawiau hon i gynorthwyo prynwyr yn y Brifysgol i ddefnyddio cytundebau fframwaith mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r gyfraith. Mae wedi ei hanelu at bob prynwr sy’n defnyddio cytundebau fframwaith ac mae hefyd yn ceisio cynorthwyo’r aelodau hynny o’r staff sy’n gweithio ar brojectau wedi’u hariannu gan Gronfeydd Strwythurol Ewrop.

Ffurflen Cyfiawnhau Gweithredu Tendr Sengl

Rhaid i unrhyw aelod staff sy’n dymuno cael ei eithrio o’r Rheoliadau Ariannol lenwi’r Ffurflen Cyfiawnhau Gweithredu Tendr Sengl a’i hanfon at y Cyfarwyddwr Caffael yn y lle cyntaf.

Telerau Pryniant

Mae’r Brifysgol yn masnachu gyda’i chyflenwyr gan ddefnyddio Telerau ac Amodau Pryniant y Brifysgol i gael nwyddau a gwasanaethau. Mae’n rhaid i drafodion masnachol gyda chyflenwyr gyfeirio bob amser at y Telerau hyn sy’n nodi’r amodau gwreiddiol y mae’r brifysgol yn prynu nwyddau a gwasanaethau arnynt. Bydd y Telerau’n ymddangos yn fuan ar ffurflenni archebu’r brifysgol. Yn y cyfamser, dylid cyfeirio at y ddogfen hon wrth ymwneud â chyflenwyr.

Strategaeth Ymwneud a Chyfathrebu â Budd-ddeiliaid Caffael

Mae Tîm Caffael y Brifysgol yn hyrwyddo proffesiynoldeb wrth gaffael er mwyn cefnogi staff y brifysgol wrth iddynt ddelio â chyflenwyr ac er mwyn sicrhau bod prosesau a threfniadau caffael yn briodol ac yn effeithiol a thrwy hynny annog arloesedd, hyrwyddo cynaliadwyedd ac, yn y pen draw, sicrhau gwerth am arian. Mae’r Strategaeth Ymwneud a Chyfathrebu â Budd-ddeiliaid yn sicrhau bod yr holl fudd-ddeiliaid allweddol a nodir yn gwybod am y swyddogaeth a gyflawnir gan y Tîm Caffael a sut y dosberthir y wybodaeth allweddol hon.

Arweinlyfr Cyflenwyr

Pwrpas yr arweinlyfr hwn yw rhoi gwell dealltwriaeth am brosesau caffael y brifysgol i gyflenwyr sydd eisiau darparu nwyddau, gwasanaethau neu waith i’r brifysgol.

Gwneud cais am Gontractau a Grantiau: Ystyried y Gymraeg

Paratowyd y llyfryn hwn ar gyfer y rheiny sy’n gweithio dan gytundeb eu sy’n derbyn grant. Dyma gyfle i deall mwy am y gofynion a all gael eu trosglwyddo iddynt i ddefnyddio’r Gymraeg.

Ffurflen Cyflenwr Newydd

Os nad yw’r cyflenwr yn gyflenwr cymeradwy neu os nad yw wedi ei gofnodi neu ar gael i’w ddefnyddio o fewn Agresso bydd yn rhaid i chi ofyn ar i gofnod cyflenwr newydd gael ei greu. Rhaid llenwi’r Ffurflen Cyflenwr Newydd a’i hanfon i procurement@bangor.ac.uk. Bydd y Tîm Caffael Corfforaethol yn cynnal nifer o wiriadau cyn cymeradwyo’r cais a’i anfon ymlaen i’r Tîm Cyfrifon Taladwy i’w gosod o fewn y Ffeil Feistr Cyflenwyr.

Mewnforio nwyddau o du allan i’r Deyrnas Unedig

Bwriad y nodyn hwn yw cynnig arweiniad i staff / myfyrwyr sy’n dymuno mewnforio nwyddau yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd. Sylwch y gall y cyfarwyddiadau hyn newid yn dibynnu ar p'un ai y cytunir ar ‘fargen’ ai peidio.