Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cerdyn Prynu

Llawlyfr

Llawlyfr Cerdyn Prynu (Mehefin 2016)

Canllaw Ymarfer Da – Pethau i’w gwneud a’u hosgoi

Rheoli Gwariant Barclaycard Canllawiau byr i ddeiliad y cerdyn

Barclaycard Contacts

Sut i argraffu eich datganiad misol o fewn System Rheoli Gwariant Barclaycard (BSM)

Prosesu Trafodion trwy Gerdyn Prynu Barclaycard yn Agresso

Agresso Guide (Awaiting translation)

Arweiniad ar gyfer Adolygwyr yr Adroddiad Cerdyn Prynu Wythnosol

https://spendmanagement.barclaycard.co.uk

MAE’N RHAID CAEL GWAITH PAPUR GYDA CHYSONIANNAU I’W HATEGU

1. Anfoneb / Derbynneb TAW ar gyfer pob eitem yn dangos manylion y pryniant;

NEU

Ar gyfer eitemau lle mae anfoneb electronig eisoes wedi’i chyflwyno i’r Brifysgol gyda data’r Cerdyn Pryniant, mae angen Cadarnhad Derbynneb Nwyddau neu gyffelyb. (Sylwer bod yr eitemau hyn wedi eu nodi ar y Purchasing Card Batch Slip).

2. Log Trafodion wedi’i gwblhau yn rhestru pob eitem ar y cysoniad; NEU Archeb Bryniant ar wahân ar gyfer pob pryniant.

D.S. Ni cheir anfonebau confensiynol gyda rhai mathau o wariant, yn arbennig ar y we, e.e. tocynnau hedfan. Dylech, felly, wneud copïau o’r wybodaeth ar y sgrin cyn ac ar ôl i chi wneud yr archeb fel dogfennau ategol ar gyfer y trafodion ariannol hynny.


DISGRIFIADAU CYSONI

 • Fe’ch anogir i ddefnyddio disgrifiadau ar y sgrin cysoni a’r log. Mae’r disgrifiad gwreiddiol yno i helpu i nodi gwahanol eitemau a dylid ei drosdeipio gyda disgrifiad llawn. Ni ellir cael mwy na 50 o nodau yn y disgrifiad, ond gellwch ychwanegu gwybodaeth ychwanegol â llaw ar y ddogfen Purchasing Card Batch Slip.
 • Enghreifftiau:-
 • Byddai 'Tocyn Trên’ yn well fel 'Tocyn Trên - J Smith Cynhadledd ABC, Bath'
 • 'Ffotograffau’ fel ‘Ffotograffau stand arddangos XYZ’


PRYNIANNAU AMHRIODOL – Pryniannau i’w hosgoi ar Gerdyn Pryniant:


 • Prynu nwyddau neu wasanaethau o safle rhyngrwyd anniogel, h.y. gwefan nad yw’n dangos y symbol diogelwch clo clap.
 • Mae’n rhaid talu’n bersonol am fwyd/prydau pan fyddwch yn teithio i ffwrdd o’r Brifysgol a gwneud cais am ad-daliad drwy ffurflen cais am gostau.
 • Lletygarwch – rhaid gwneud cais am ad-daliad Lletygarwch Busnes Personol lle mae staff yn bresennol drwy ffurflen cais am gostau.
 • Tanwydd ar gyfer Car Personol – Dim ond tanwydd ar gyfer cerbyd wedi’i logi gan y Brifysgol, neu sy’n eiddo i’r Brifysgol, sy’n dderbyniol. Nodwch yn eich disgrifiad fanylion y cerbyd / rhif cofrestru’r cerbyd yr oedd angen tanwydd iddo.

PRYNIANNAU YR ANOGIR DEFNYDDIO CERDYN PRYNIANT AR EU CYFER

 • Prynu nwyddau gan gyflenwyr a gontractiwyd
 • Prynu Tanysgrifiadau a Chyfnodolion
 • Prynu Llyfrau / Setiau Data / Sgoriau Cerddoriaeth / Fideos / CDs / DVDs a phethau tebyg
 • Prynu lleoedd mewn Cynadleddau / Cyrsiau Hyfforddi
 • Gellir trefnu arlwyo ar gyfer digwyddiadau mwy, fel Dyddiau Agored, drwy Gerdyn Prynu. (Gofalwch eich bod yn rhoi’r manylion llawnaf am y digwyddiad yn eich disgrifiad, yn cynnwys pawb a ddaeth iddo.)
 • Teithio Busnes, Tocynnau Trên, Hedfan, Fferi, Ceir Llogi etc.
 • Prynu Meddalwedd / Data i’w llwytho i lawr oddi ar y Rhyngrwyd (yn aml mewn arian tramor)
 • Nwyddau mewn Arian Tramor
 • Pryniannau bach lleol i’w defnyddio yn y labordy, e.e. bag o sment ac 20 metr o raff o B&Q a nwyddau i’w defnyddio ar gyrsiau arlwyo etc.
 • Rhoi gwasanaeth i Gerbydau’r Brifysgol a’u trwsio
 • Gwasanaethau Ffotograffig
 • Cemegau ac offer labordy arall
 • Trwsio cyfrifiaduron neu offer
 • Tanwydd ar gyfer Ceir Llog neu gerbydau sy’n eiddo i’r Brifysgol (nid cerbydau preifat).