Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor ar ysgrifennu eich Datganiad Personol UCAS

Y datganiad personol yw rhan bwysicaf y ffurflen gais UCAS, a dyma sy'n achosi mwyaf o boen meddwl.

Dylai datganiad personol da adlewyrchu eich unigoliaeth, dangos eich brwdfrydedd ac ymrwymiad i'r cwrs, a dangos i diwtoriaid eich bod yn haeddu lle ar y cwrs.

Pam ei fod mor bwysig?

Mae pob datganiad personol yn cael ei ddarllen!

Pan nad ydy cyfweliadau yn cael eu cynnal, mae tiwtoriaid yn dibynnu ar y wybodaeth a roddir yn y datganiad i wneud penderfyniad. Mae'r datganiad yn fodd i chi fynegi eich diddordebau, doniau a llwyddiannau. Rydych yn cystadlu yn erbyn llawer o ymgeiswyr eraill felly mae angen i chi werthu eich hun. Mae'n bwysig bod yn ofalus wrth ystyried yr hyn rydych am ei ddweud a sut i'w ddweud.

Cyn i chi ddechrau

I ysgrifennu datganiad llwyddiannus mae angen i chi fod yn sicr am yr hyn rydych yn ei gynnwys, a pham. Edrychwch ar y pwnc a manylion y cwrs i gael darlun cliriach o'r hyn y mae'r cyrsiau'n cynnig, a chofiwch y gallwch ffonio'r tiwtor derbyn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Beth mae'r Tiwtoriaid Derbyn eisiau ei weld?

Mae tiwtoriaid yn hoffi gweld unigolion cyfrifol gydag amrywiaeth o ddiddordebau sy'n gallu ymdopi ag astudiaeth ar lefel prifysgol. Maent yn edrych am gymhelliant a photensial ac yn disgwyl i'r datganiad fod yn berthnasol i'r cwrs.

Bydd tiwtoriaid yn darllen cannoedd o ddatganiadau ac mae llawer ohonynt yn ddiflas, felly gwnewch un chi'n ddiddorol!

Cynnwys academaidd

Esboniwch pam eich bod eisiau astudio'r pwnc yna a rhowch resymau penodol am eich diddordeb yn y cwrs. Dangoswch dystiolaeth o waith ymchwil a gwnewch yn glir eich bod yn paratoi ar gyfer astudio'r cwrs - yn enwedig os yw'n gwrs galwedigaethol neu yn bwnc nad ydych wedi ei astudio o'r blaen. Beth yw eich cynlluniau gyrfa pan fyddwch wedi gorffen y cwrs?

Dylech gynnwys gwybodaeth am unrhyw swydd berthnasol, lleoliad gwaith neu brofiad gwirfoddol - yn enwedig os yw wedi helpu i ddatblygu sgiliau a rhoi profiad na fyddech yn ei gael drwy'r ysgol neu goleg. Soniwch os ydych wedi mynychu unrhyw ysgolion haf neu ddarlithoedd sy'n gysylltiedig - bydd hyn yn atgyfnerthu'r argraff o fyfyriwr sy'n llawn cymhelliant.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer gwahanol bynciau ar yr un ffurflen, bydd angen i chi esbonio'ch penderfyniadau yn glir neu bydd sefydliadau'n teimlo nad ydych yn gallu gwneud penderfyniad am eich dyfodol.

Cynnwys Cymdeithasol

Nid yw cymwysterau academaidd yn unig yn ddigon ar gyfer Tiwtoriaid Mynediad. Maent wrth eu boddau gyda myfyrwyr sydd yn cyflawni pethau tu allan i’r dosbarth h.y. maent eisiau gwybod beth yw eich diddordebau.
Gallwch gynnwys unrhyw ddiddordebau sydd gennych ac eglurwch, os medrwch, sut y maent yn eich gwneud yn fyfyriwr gwell. Soniwch hefyd am unrhyw grwpiau allgyrsiol yr ydych yn perthyn iddyn nhw megis Gwobr Dug Caeredin. Os yn bosib, cofiwch gynnig unrhyw beth sy’n dangos bod gennych ddiddordeb deallusol am y byd. Nodwch hefyd unrhyw gyfrifoldebau, prawf o hunan anogaeth ac unrhyw rwystrau yr ydych wedi eu trechu a defnyddiwch y rhain i ddangos eich cymeriad a’ch cryfder. Os ydych yn ystyried cymryd blwyddyn allan, esboniwch pam.

Strwythur

47 llinell – tua 500-550 o eiriau, ffont maint 12
Y peth cyntaf mae’r tiwtoriaid yn chwilio amdano yw’r rheswm pam eich bod eisiau astudio’r cwrs yr ydych wedi ei ddewis ac felly dyma ddechrau addas i’ch datganiad.
OND – peidiwch â chychwyn y datganiad drwy ddweud “Rwyf wedi bod eisiau astudio’r cwrs hwn erioed…”
Mae’n bwysig eich bod yn dal sylw'r Tiwtor Mynediad o’r cychwyn cyntaf. Os oes gennych rhywbeth unigryw i’w gynnig, dyma lle y dylech chi nodi hynny.

 • Byddwch yn bersonol, yn bositif a pheidiwch â bod yn ddiflas
 • Peidiwch â chychwyn bob brawddeg efo “Rwyf”
 • Ysgrifennwch yr hyn sy’n dod yn naturiol i chi
 • Peidiwch ag ysgrifennu yn rhy gyfarwydd nac yn rhy ffurfiol
 • Byddwch yn onest
 • Gorffennwch y datganiad ar nodyn positif
 • Dangoswch eich datganiad i’ch ffrind neu i ymgynghorydd gyrfaoedd
 • Gwnewch gopïau
 • Cymerwch eich amser, byddwch yn amyneddgar er mwyn ei wneud yn iawn

Wedi ei gwblhau?

Ydi eich datganiad personol yn cynnwys popeth sydd ei angen? Os nad ydyw mae’n amser i chi ei addasu er mwyn llenwi unrhyw fylchau.

Canllawiau…

 • Ail-ddarllenwch y prosbectws a’r wybodaeth am y cwrs/pwnc cyn cychwyn
 • Peidiwch ag enwi prifysgolion
 • Gwnewch yn siŵr fod pob brawddeg yn ychwanegu rhywbeth newydd.
 • Defnyddiwch yr enghreifftiau mwyaf diweddar ac addas o ddiddordebau a gweithgareddau allgyrsiol.

Cwestiynau a ofynnir yn aml