Polisi ar gyfer Cynnig neu Dderbyn Lletygarwch Corfforaethol

Yr egwyddor arweiniol yn y polisi hwn yw na ddylid dylanwadu ar aelod staff mewn unrhyw benderfyniad, neu wrth roi cyngor ar wneud penderfyniadau, drwy dderbyn unrhyw anrhegion, letygarwch neu gymwynasau gan unrhyw sefydliad.  Dylid darllen y dulliau gweithredu hyn ar y cyd â Pholisi’r Brifysgol yn erbyn Llwgrwobrwyo.

Dylai staff gadw at y canlynol:-

  • Ni ddylai unrhyw aelod staff  dderbyn anrheg bersonol, arian, lletygarwch neu gymwynasau,  neu gymryd rhan mewn unrhyw achlysuron cymdeithasol neu hamdden (ac eithrio pwyntiau 2 a 3 isod), gan unrhyw unigolyn y mae’r Brifysgol yn prynu gwasanaethau neu eitemau ganddynt, neu i’r rhai y gosodir contractau, neu mewn cysylltiad â’r hwn y mae penderfyniad buddiol yn bosibl. Byddai’r un fath yn berthnasol i unrhyw sefydliad neu unigolyn pan fo gan y Brifysgol fwriad i brynu ganddo, gosod contract iddo neu wneud penderfyniad buddiol yn ei gylch yn y dyfodol. Yn gyffredinol felly, dylid gwrthod anrhegion, lletygarwch etc. yn gwrtais, gan egluro mai dyma bolisi’r Brifysgol.
  • Gellir derbyn anrheg y mae gwerth cynhenid isel iddi  (e.e. calendr, dyddiadur etc.) cyhyd ag y rhoddir gwybod am fodolaeth yr anrheg i Bennaeth yr Ysgol neu’r Adran Gwasanaeth Canolog.
  • Gellir cyfnewid anrhegion bychain neu dalu lletygarwch yn ôl, e.e. gydag ymwelydd o brifysgol neu sefydliad arall, sy’n arwydd o ewyllys da, a lle gellir achosi embaras i’r Brifysgol pe bai’r anrheg neu’r lletygarwch yn cael eu gwrthod, a’i gofnodi yn y Gofrestr Anrhegion a Lletygarwch. Fodd bynnag, dylai aelodau staff bob amser geisio trafod priodoldeb y cyfryw gyfnewid gyda Phennaeth yr Ysgol / Adran Gwasanaeth Canolog perthnasol cyn ei dderbyn.
  • Rhaid i Bennaeth yr Ysgol neu’r Adran Gwasanaeth Canolog awdurdodi cymryd rhan mewn digwyddiadau neu arddangosfeydd etc. sydd â gogwydd masnachol, ac sy’n cael eu cynnal gan sefydliadau neu unigolion y mae’r Brifysgol yn prynu gwasanaethau neu eitemau ganddynt, neu i’r rhai y gosodir contractau, neu mewn cysylltiad â’r hwn y mae penderfyniad buddiol yn bosibl. Byddai’r un fath yn berthnasol i unrhyw sefydliad neu unigolyn pan fo gan y Brifysgol fwriad i brynu ganddo, gosod contract iddo neu wneud penderfyniad buddiol yn ei gylch yn y dyfodol. Dylid datgan a nodi’r cyfryw gyfranogiad yng Nghofrestr Anrhegion a Lletygarwch yr Ysgol / Adran.
  • Ni fwriedir i'r diffiniad o letygarwch corfforaethol gynnwys ciniawau gwaith sydd yn eu hanfod yn gyfarfodydd neu’n estyniad o gyfarfodydd, na’r cynnig o ddiodydd di-alcohol neu luniaeth ysgafn; yn yr un modd, gellir derbyn gwahoddiadau i giniawau a drefnir gan gyrff proffesiynol, ond dylai aelodau staff ddefnyddio’u doethineb ynghylch pryd y byddai’n briodol derbyn y cyfryw wahoddiadau, gan roi ystyriaeth briodol i ofynion y dulliau gweithredu hyn a Pholisi’r Brifysgol yn erbyn Llwgrwobrwyo.

Os oes gan unrhyw un unrhyw amheuaeth ynghylch unrhyw achos penodol, dylai ef/hi gysylltu â Phennaeth eu Coleg / Ysgol / Adran Gwasanaeth Canolog. Gall Pennaeth y Coleg/ Ysgol / Adran Gwasanaeth Canolog, yn ei dro, ddod â’r mater i sylw y Pennaeth Cydymffurfio i gael penderfyniad terfynol.

Os na chydymffurfir â’r Polisi hwn, gall hyn arwain at gymryd camau disgyblu.

Bydd Cofrestr Anrhegion a Lletygarwch yr Ysgol / Adran ar gael i’w harchwilio gan yr Archwiliwr Mewnol, y Pwyllgor Archwilio neu eraill fel y pennir yn angenrheidiol.

Nol i'r Polisi yn erbyn Llwgrwobrwyo