Deddf Meinweoedd Dynol

Cefndir

 

Ers sefydlu’r Awdurdod Meinweoedd Dynol, (yn weithredol o 1 Medi 2006), bu'n rhaid dilyn paramedrau cyfreithiol llym wrth storio a defnyddio meinweoedd dynol. Mae Deddf Meinweoedd 2004 yn rhoi fframwaith ar gyfer rheoleiddio storio a defnyddio organau a meinweoedd dynol oddi wrth y byw, storio a defnyddio meinweoedd ac organau oddi wrth bobl sydd wedi marw, at ddibenion cysylltiedig ag iechyd penodol a’u harddangos yn gyhoeddus.

Mae’n rhaid i unrhyw weithgaredd yn y Brifysgol sy’n golygu defnyddio organau, meinweoedd a chelloedd ddilyn Amodau Safonol llym. Mae’r Ddeddf Meinweoedd yn ei gwneud hi’n drosedd fod â meinweoedd dynol, gan gynnwys gwallt, ewinedd a gametau, gyda’r bwriad o ddadansoddi eu DNA heb ganiatâd yr unigolyn o le y daeth y meinweoedd, neu ganiatâd y bobl sy'n agos atynt os ydynt wedi marw.

Er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf rhaid i bob sefydliad sy’n delio â deunydd dynol fod â thrwydded, gydag Unigolyn Penodol wedi ei ddynodi sy’n cymryd cyfrifoldeb llwyr am gydymffurfio â’r Ddeddf.  Yr unigolyn penodol ar gyfer y Brifysgol yw Ms Vivien Shaw. Cydlynydd y drwydded ar gyfer y Brifysgol yw Gwenan Hine, Uwch Gofrestrydd Cynorthwyol.

Mae’r Brifysgol wedi cael trwydded o dan Adran 16 (2) (e) (ii) o Ddeddf Meinweoedd Dynol 2004 (‘y Ddeddf). Mae’r drwydded yn awdurdodi storio deunydd perthnasol at y dibenion a restrir fel a ganlyn:

  • Profi ar ôl marwolaeth person, effeithlonrwydd unrhyw gyffur neu driniaeth arall a roddwyd i’r person hwnnw
  • Cael gwybodaeth wyddonol neu feddygol am berson byw neu berson sydd wedi marw a all fod yn berthnasol i unrhyw berson arall (gan gynnwys rhywun yn y dyfodol) 
  • Arddangos yn gyhoeddus
  • Ymchwil yn gysylltiedig ag anhwylderau, neu weithrediad y corff dynol 
  • Archwiliad clinigol
  • Addysg neu hyfforddiant mewn perthynas ag iechyd dynol
  • Asesu perfformiad
  • Monitro iechyd y cyhoedd
  • Sicrhau ansawdd

(Mae’r Brifysgol wedi ei thrwyddedu ar gyfer Anatomeg – rhif y drwydded yw 12546)

Gwybodaeth perthnasol