Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Novel coronavirus (2019-nCoV)

Coronafirws (Covid-19): Cwestiynau Cyffredin - Staff

Diweddarwyd diwethaf 02 Ebrill 2020 am 19:00

Mae Prifysgol Bangor yn monitro’r achosion o Coronafirws (Covid-19) ac yn parhau i ofyn am gyngor oddi wrth awdurdodau’r DU. Rydym yn gwneud popeth posibl i hysbysu ein staff a’n myfyrwyr am y sefyllfa bresennol.

Rydym yn deall y bydd gan staff a myfyrwyr bryderon ynglŷn â’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â Coronafirws. Mae’r World Health Organisation wedi cynhyrchu cyflwyniad defnyddiol i’r firws: WHO: Novel coronavirus (2019-nCoV)

Mae’n bwysig fod aelodau o staff a myfyrwyr yn hysbysu’r Brifysgol ynglŷn ag unrhyw newid yn eu manylion cyswllt. Dylai aelodau o staff adael i Adnoddau Dynol wybod (HR@bangor.ac.uk), a dylai myfyrwyr ddiweddaru eu manylion ar MyBangor.


MYNEGAI


Y DIWEDDARIAD DIWEDDARAF

Bwletin Staff - 01-4-20 (Dolen)

Bwletin Staff - 30-3-20 (Dolen)

Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - Slipiau Cyflog - 25-3-20

Annwyl Gydweithwyr,

O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn ac oherwydd trefniadau gweithio o bell ni fydd yn bosib dosbarthu slipiau cyflog i aelodau staff yn y modd arferol.

Hoffem eich sicrhau, fodd bynnag, y cewch eich talu fel arfer. Mae’r aflonyddwch hwn yn benodol mewn perthynas â darparu'r slip cyflog yn unig. Bydd diweddariad pellach yn cael ei ddarparu fis nesaf.

Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch cydweithrediad ar yr adeg hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Rheolwr Cyflogres, Linda Williams (linda.a.williams@bangor.ac.uk)

Gyda diolch

Adrannau Cyllid ac Adnoddau Dynol


Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - Ymchwil - 25-3-20

Annwyl staff a myfyrwyr ymchwil ôl-radd,

Rydym yn sylweddoli ei fod yn amser anodd ac rydym eisiau eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i'ch galluogi i gwblhau eich ymchwil yn llwyddiannus. Fodd bynnag, mae ymddangosiad y firws COVID-19 a'i ledaeniad yn her iechyd cyhoeddus sydd angen sylw ar frys ac yn rhyngwladol ac mae'n ddyletswydd arnom, fel sefydliad, i ystyried a lliniaru unrhyw risgiau o ran niwed i chi a'r bobl a'r sefydliadau rydych yn gweithio gyda nhw yn eich ymchwil.

Isod, rydym yn cynnig rhai egwyddorion cyffredinol ynglŷn ag ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn y tymor byr i ganolig. Fel y gallwch ddychmygu, mae nifer o wahanol fathau o ymchwil ym Mhrifysgol Bangor a bydd yn cymryd peth amser i asesu'r goblygiadau i brojectau ymchwil unigol.

Dyma rai egwyddorion cyffredinol:

Mae Prifysgol Bangor yn atal ei gweithgaredd ymchwil

O ystyried y risgiau o haint, cyfyngiadau ar deithio a mynediad at ddeunyddiau, bydd y brifysgol yn atal yr agweddau casglu data ar yr holl weithgaredd ymchwil 'arferol'. Mae hyn yn cynnwys gweithgaredd sy'n gofyn am fynediad i adeiladau/cyfleusterau'r brifysgol, cysylltiad wyneb yn wyneb, ar gyfer gwaith labordy a gwaith maes hefyd. Mae'r penderfyniad hwn yn gyson â phenderfyniad nifer o brifysgolion eraill, a bydd yn cael ei orfodi tan ddiwedd mis Ebrill, pan fydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu

Nid oes bron unrhyw eithriadau i'r ataliad hwn

Un eithriad clir yw lleoliadau lle mae angen cadw planhigion ac anifeiliaid yn fyw. Mae hyn yn symud y brifysgol i sefyllfa debyg i'r un fyddwn yn ei defnyddio dros gyfnod y Nadolig bob blwyddyn. Os bydd oedi eich project ymchwil yn cael goblygiadau iechyd pwysig (megis bod yng nghanol treial cyffuriau), trafodwch y mater gyda'ch rheolwr llinell.

Dylai cyfarfodydd barhau fel arfer lle bo hynny'n bosibl, ond o bell

Gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein, dylai cyfarfodydd barhau lle bo hynny'n bosibl ac yn briodol. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd labordy, cyfarfod â sefydliadau ymchwil partner, cyfarfodydd myfyrwyr-goruchwylwyr, adolygiadau ymchwil blynyddol, ac arholiadau Viva voce.

Datblygu cynllun i'r dyfodol

Dylai timau ymchwil greu asesiad risg o'r heriau a'r mesurau lliniaru sy'n berthnasol i bob project, sy'n ffurfio cynllun ymchwil. Prif ymchwilydd y project neu oruchwyliwr yr astudiaeth ôl-radd (PhD, MPhil, MRes) sydd â'r prif gyfrifoldeb am lunio'r cynllun hwn. Dylai'r broses hon gynnwys ystyried a oes angen gwneud unrhyw addasiadau i'ch trefnau ymchwil a phrotocolau ac a oes angen unrhyw ganiatâd arnoch (er enghraifft) gan bwyllgorau moeseg ymchwil (ym Mhrifysgol Bangor neu'n allanol), neu gan unrhyw gyllidwyr neu asiantaethau allanol sy'n cefnogi eich ymchwil.

Dylai'r cynlluniau gael eu cydlynu gan Gyfarwyddwyr Ymchwil yr Ysgolion a'r Colegau. Ar gyfer ôl-raddedigion ymchwil, dylai'r gweithgaredd gael ei gydlynu gan arweinwyr ôl-radd ymchwil, i'r Deon Astudiaethau Ôl-radd. Yna gall y Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil gysylltu â Phwyllgor Gweithredu'r Brifysgol i dynnu sylw at faterion.

Rydym yn ymwybodol bod materion sy'n benodol i ddisgyblaethau, projectau ac adeiladau y bydd angen eu cydlynu er mwyn sicrhau parhad. Rydym hefyd yn sylweddoli y bydd angen blaenoriaethu ein hadnoddau sydd bellach yn fwy cyfyngedig.

Dylid cynnal trafodaeth o fewn eich timau ymchwil (o bell) cyn gynted â phosibl, a rhoi cynllun ar waith erbyn canol mis Ebrill.

Bydd yr effeithiau'n amrywio ar draws y brifysgol

Mae gweithgaredd ymchwil ar draws y brifysgol yn amrywiol iawn, nid yn unig ar draws disgyblaethau ond hefyd ar draws cylch arferol project ymchwil. Mae'n debyg y gall nifer fach o brojectau barhau bron fel arfer (e.e. ymchwil ar y we, neu'r rhai sydd yn y cam dadansoddi data a gasglwyd eisoes neu ysgrifennu adroddiadau).

Yn anffodus, efallai na fydd hi'n bosibl parhau gyda llawer o brojectau fel y bwriadwyd, ac efallai y bydd rhaid eu hatal (e.e. ymchwil sydd angen gwaith maes, cyfarfodydd wyneb yn wyneb â'r cyhoedd neu gysylltu â phobl sy'n fregus yn feddygol etc). Bydd projectau eraill yn parhau ar ffurf wedi'i addasu (e.e. gwahanol ffyrdd o weithio a lleoedd gwaith gwahanol, newidiadau yn natur y gwaith maes, addasiadau mewn nodau ymchwil etc.). Ni fydd eich project ymchwil yn unigryw o ran gorfod cael ei addasu fel hyn - ac yn ddi-os mae eich profiad yn cael ei ailadrodd ledled y DU a'r byd.

Bydd mynediad i adeiladau a chyfleusterau wedi ei gyfyngu, ond gall dal fod yn bosibl

Mae cyngor y llywodraeth yn awgrymu y dylid cwtogi'n ddifrifol ar symud. Os ydych angen cael mynediad i adeiladau'r brifysgol, trafodwch â'ch rheolwr llinell ynglŷn â'r trefniadau hyn.

Efallai y bydd newidiadau yn arwain at oblygiadau o ran llywodraethu a moeseg

Gall rhai addasiadau i brotocolau ymchwil neu hyd casglu data, olygu newidiadau i'ch cymeradwyaeth foeseg ac o bosibl i'r ffordd y mae'r brifysgol yn cefnogi'ch project i sicrhau y gellir ei gwblhau'n ddiogel. Bydd y brifysgol yn ceisio sicrhau y gellir cwblhau unrhyw addasiadau neu newidiadau i'ch projectau cyn gynted â phosibl ond mae'n rhaid i ni gydnabod y gall cyngor y llywodraeth a chyngor arall newid yn ystod yr wythnosau nesaf.

Efallai y bydd estyniadau'n bosibl, ond nid oes gennym eglurder ar y mater

Lle bo angen, bydd y brifysgol yn ceisio rhoi estyniadau i brojectau. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o'r diffyg eglurder ynglŷn ag estyniadau a gyllidir a goblygiadau Visa i staff a myfyrwyr. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth pan fydd ar gael oddi wrth yr asiantaethau perthnasol. Efallai y bydd angen eithriadau i rai rheoliadau.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddelio â heriau COVID-19, ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os nad yw pethau'n rhedeg mor llyfn ag yr hoffem yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch cymorth ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi'ch ymchwil fel y gallwch gwblhau eich projectau yn ddiogel.

Yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy i'r Is-ganghellor

Yr Athro David Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith

Yr Athro Andrew Hiscock, Deon Astudiaethau Ôl-radd

Yr Athro Nicola Callow, Deon Coleg Gwyddorau Dynol

Yr Athro Paul Spencer, Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes


Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 25-3-20

Annwyl Gydweithwyr,

Yng ngoleuni'r cyngor diwygiedig gan y llywodraeth ddydd Llun mae'r Brifysgol wedi penderfynu cau mwyafrif ei hadeiladau o 5pm heddiw, ddydd Mercher, 25 Mawrth, ymlaen.

Bydd hyn yn golygu, ac eithrio Prif Adeilad y Celfyddydau / Adeilad y Celfyddydau Newydd fydd yn aros ar fynediad SALTO, y bydd gweddill campws y Brifysgol wedi'i gloi, gyda mynediad cyfyngedig iawn ar gyfer swyddogaethau allweddol yn unig i ardaloedd sydd wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw gan y Pwyllgor Gweithredu.

Bydd ystafelloedd cyfrifiaduron CR1 a CR2 yn Adeilad y Celfyddydau Newydd yn hygyrch i fyfyrwyr fel y gellir cefnogi'r rhai sy'n aros ym Mangor gyda'u dysgu a'u hasesiadau ar-lein. Bydd y labordai iaith ar drydydd llawr Adeilad y Celfyddydau Newydd ar gael i staff nad ydyn nhw'n gallu recordio eu darlithoedd gartref. Mae ystafelloedd seminar eraill yn yr adeilad hefyd ar gael i staff eu defnyddio i draddodi darlithoedd neu gynnal arholiadau viva. Mae'n hanfodol bod canllawiau'r Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn wrth ddefnyddio unrhyw un o'r cyfleusterau hyn.

Bydd y Deon neu’r Pennaeth yr Ysgol yn cysylltu â staff sydd angen mynediad ymlaen llaw i rannau o'r Brifysgol (fel labordai) i gadarnhau’r trefniadau lleol.

Byddem yn ddiolchgar pe na bai staff yn ceisio cael mynediad i adeiladau eraill y brifysgol yn ystod yr amser hwn oni bai ei bod yn hanfodol eu bod yn gwneud hynny. Cynghorwyd staff diogelwch i beidio â chaniatáu staff i mewn i adeiladau oni bai bod hyn wedi'i drefnu ymlaen llaw a'i gymeradwyo gan y Pennaeth Ysgol / Pennaeth Gwasanaeth Proffesiynol priodol.

Cofion gorau


Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 20-3-20

Annwyl Gydweithwyr,

Wrth i’r argyfwng iechyd ddwysau yng Ngogledd Cymru ac ar draws y byd, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chi gyd ar ran Cyngor y Brifysgol am bopeth yr ydych yn ei wneud dros y Brifysgol hon, ac ar gyfer ein myfyrwyr. Mae’n gyfnod pryderus a heriol i bob un ohonom, cyfnod na welwyd mo’i debyg o’r blaen.

Roedd hi’n anochel y byddai’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Wrth i ni symud i gyfnod o addysgu ar-lein a hunan ynysu, o gau canolfannau a gohirio perfformiadau a digwyddiadau, fe fydd y mwyafrif helaeth ohonoch yn gweithio o’ch cartref dros yr wythnosau nesaf. Bydd eich ymroddiad, eich proffesiynoldeb a’ch sgiliau serch hynny, yn parhau’n allweddol os ydych yn y gwaith, neu’n gweithio o gartref.

Uwchlaw popeth, ry’ni’n dymuno’r gorau i chi a’ch anwyliaid wrth geisio delio â’r anawsterau personol a ddaw yn sgil y pandemig hwn. Cofiwch gadw mewn cysylltiad â’ch gilydd er mwyn lleihau’r pryder a achosir gan salwch ac unigrwydd.

Ac yn olaf, gair o ddiolch i’r rheiny a fu’n gweithio i sicrhau fod ein Systemau Gwybodaeth yn parhau mor effeithiol â phosib dan yr amgylchiadau heriol hyn. A diolch yn arbennig i’r Is Ganghellor a’i dîm gweithredu am eu harweinyddiaeth gadarn a’u hymroddiad diflino i sicrhau dyfodol llwyddiannus i’r Brifysgol hon.

Gan ddymuno iechyd, nerth a phob bendith i chi dros y cyfnod hwn,

Marian Wyn Jones, Cadeirydd y Cyngor


Datganiad i staff a myfyrwyr gan yr Is Ganghellor - 18-3-20 (Dolen)

Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 17-3-20

Fel y byddwch yn ymwybodol, cyngor diweddaraf y Llywodraeth, a gyhoeddwyd ddoe, oedd y dylai pobl weithio gartref pan fo modd iddynt wneud a hynny fel rhan o gyfres o fesurau newydd llym. Er bod y Brifysgol yn parhau ar agor, dylech weithio gartref os gallwch wneud hynny. Dylech drafod â'ch rheolwr llinell neu'ch goruchwyliwr ymlaen llaw i weld a yw gweithio gartref yn bosibl i chi. Os yw'n ymarferol, trafodwch agweddau ymarferol gwneud hynny, pethau megis sut i gadw mewn cysylltiad â'ch gilydd a'r disgwyliadau o ran y dyletswyddau y dylid eu cyflawni wrth weithio gartref.

Enghreifftiau o bethau y gellid eu gwneud wrth weithio gartref fyddai ceisiadau grant, gwaith ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, elfennau o ofal bugeiliol, rhai tasgau gweinyddol, ateb ymholiadau gan fyfyrwyr, a marchnata a recriwtio. Mae gan y Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth adnoddau gwych ar eich cyfer a thynnwyd sylw atynt mewn e-bost yn gynharach heddiw https://www.bangor.ac.uk/itservices/working-off-campus.php.cy a chewch eich annog i wneud defnydd llawn ohonynt yn y cyfnod hwn os byddwch yn gweithio o bell. Mae cyfathrebu da yn rhan hanfodol o unrhyw drefniadau llwyddiannus i weithio gartref.

Hefyd, mae cyngor y Llywodraeth yn dweud y dylai'r rhai sydd â risg uwch o gael salwch difrifol oherwydd y coronafirws (COVID-19) (mae'r rhestr gyfredol i'w gweld isod) ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol yn arbennig o ofalus. Rydym yn cynghori staff yn y categorïau canlynol yn gryf i weithio gartref:

- merched beichiog

- rhai sydd yn 70 oed neu'n hŷn (ni waeth pa gyflyrau meddygol sydd gennych)

- unrhyw un o dan 70 sydd ag un o'r cyflyrau iechyd sylfaenol a restrir isod (h.y. unrhyw un sy'n cael cyfarwyddyd i gael pigiad ffliw fel oedolyn bob blwyddyn am resymau meddygol):

 • afiechydon resbiradol cronig (tymor hir), megis asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), emffysema neu broncitis
 • clefyd cronig y galon, megis methiant y galon
 • clefyd cronig yr arennau
 • clefyd cronig yr iau, megis hepatitis
 • cyflyrau niwrolegol cronig, megis Clefyd Parkinson, clefyd niwronau echddygol (motor neurone disease), sglerosis gwasgaredig (MS), anabledd dysgu neu barlys yr ymennydd
 • diabetes
 • problemau'r ddueg (spleen) - er enghraifft, clefyd cryman-gell(sickle-cell disease) neu os tynnwyd eich dueg
 • system imiwnedd wan o ganlyniad i gyflyrau megis HIV ac AIDS, neu yn sgil cymryd meddyginiaethau megis tabledi steroid neu gemotherapi
 • bod dros bwysau yn ddifrifol (BMI o 40 neu uwch)
 • Mae'n bwysig, os ydych yn gweithio gartref, eich bod yn cadw mewn cysylltiad yn ystod oriau gwaith arferol. Crefwn arnoch i wneud defnydd o'r adnoddau a nodir uchod.

  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod, oherwydd natur rhai swyddi, na fyddai gweithio gartref yn ymarferol. Dylai staff sy'n parhau i ddod i'r gwaith roi mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith - mae cyngor ar gael ar-lein ond bydd gwybodaeth bellach, a fydd yn benodol i'r Brifysgol, yn dilyn yn fuan.

  Os oes angen i chi hunanynysu oherwydd eich bod chi neu rywun yn eich cartref yn dangos symptomau, yna bydd angen i chi wneud hyn am 14 diwrnod. Unwaith eto, rhowch wybod i'ch rheolwr llinell neu i'ch goruchwyliwr a fydd yn rhoi gwybod i Bennaeth yr Ysgol neu'r Adran, a byddant hwy yn rhoi gwybod i'r adran Adnoddau Dynol. Dylech drafod â'ch rheolwr llinell p'un a ydych yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod hwn neu'n cymryd absenoldeb salwch.

  Byddwn yn parhau i anfon yr wybodaeth ddiweddaraf at staff. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud i hyn weithio mor ddidrafferth â phosibl ond cofiwch fod yn amyneddgar â ni os na fydd rhywbeth yn gweithio y tro cyntaf. Dylid gwneud unrhyw ymholiadau yn y lle cyntaf trwy drafod â'ch rheolwr; fodd bynnag, dylid anfon unrhyw ymholiadau pellach at adnoddaudynol@bangor.ac.uk

  Diolch i chi am ddangos amynedd a dealltwriaeth o'r sefyllfa yn ystod y cyfnod heriol hwn wrth i ni geisio parhau i gefnogi staff a myfyrwyr.

  Tracy Hibbert, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 17-3-20

  Cyfarfu Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol y bore yma i drafod y sefyllfa Covid-19. Yn dilyn cyngor y llywodraeth ddoe, anfonir e-bost arall i staff gan AD yn fuan mewn perthynas â gweithio o gartref.

  Fodd bynnag, hoffem eich hysbysu y bydd y gwasanaethau canlynol yn cau am y tro:

  - Rhaglen gelf Pontio ar unwaith (fodd bynnag, bydd adeilad Pontio – gan gynnwys Cegin - yn aros ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a.m. - 5 p.m.);

  - Bydd Canolfan Brailsford, cyfleusterau chwaraeon Treborth, cyfleusterau chwaraeon safle’r Normal, a champfa St Mary’s - yn cau am 5 p.m. ar ddydd Gwener 20fed Mawrth;

  - Bydd nifer o allfeydd arlwyo hefyd yn cau dros y dyddiau nesaf, ond bydd y ddarpariaeth arlwyo yn parhau ym Mwyty Teras a Chaffi Teras ar hyn o bryd.

  Dylem gofio bod y Brifysgol yn parhau i fod ar agor ac efallai na fydd rhai o'n cydweithwyr ar draws y brifysgol, gan gynnwys mewn neuaddau, llyfrgelloedd, gwasanaethau technegol a phroffesiynol yn gallu gweithio o bell, neu yn hanfodol i gadw gweithrediadau’r prifysgol yn rhedeg.

  Mewn amgylchiadau sy'n newid yn barhaus, byddwn yn parhau i gyfathrebu â chi wrth i bethau newid, a hoffem eich sicrhau bod Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol yn parhau i fonitro cyngor y llywodraeth ac iechyd cyhoeddus.

  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 15-3-20

  Oherwydd fod y sefyllfa Covid-19 yn newid mor gyflym, ac yn unol â llawer o brifysgolion eraill, mae’r Pwyllgor Gweithredu wedi penderfynu atal yr holl addysgu wyneb yn wyneb yn syth, hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd. Yn hytrach, o ddydd Llun 23 Mawrth ymlaen bydd yr holl addysgu a deunyddiau dysgu eraill yn cael eu cyflwyno ar-lein i'ch galluogi i barhau â'ch astudiaethau. Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.

  Mae'r Brifysgol yn cymryd y camau hyn ar gyfer iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach. Er nad oes disgwyl i fyfyrwyr adael y brifysgol, mae'r wythnos bontio hon o addysgu wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein yn rhoi cyfle ichi ddychwelyd adref os dymunwch, yn enwedig oherwydd y sefyllfa deithio sy'n newid yn barhaus. Ni fydd myfyrwyr sy'n dychwelyd adref dan anfantais. Mae'r wythnos bontio hon hefyd yn caniatáu i staff baratoi ymhellach ar gyfer addysgu ar-lein.

  Dylai myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gysylltu â'u goruchwyliwr i drafod eu hastudiaethau.

  Yn unol â chyrff rheoleiddio cenedlaethol, dylai myfyrwyr y mae eu cwrs yn cynnwys lleoliadau proffesiynol (e.e. y rhai yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol) fynychu lleoliadau fel arfer. Byddwch yn derbyn cyngor pellach gan eich Ysgol yn fuan.

  Mae cyfnod arholiadau'r haf yn debygol o gael ei effeithio. Lle bynnag y bo modd, cynhelir asesiad diwedd blwyddyn trwy ddulliau amgen. Gall hyn gynnwys traethodau neu arholiadau llyfr agored, ond ga y cewch eich asesu dim ond mewn ffordd y mae eich astudiaethau wedi eich paratoi ar ei chyfer. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn ystod y ddwy i dair wythnos nesaf.

  Mae'r Brifysgol yn parhau ar agor fel arfer, gan gynnwys Neuaddau a Llyfrgelloedd, a bydd staff ar gael i ddarparu cyngor a gofal bugeiliol i fyfyrwyr.

  Bydd e-bost pellach, manylach yn cael ei anfon erbyn diwedd yfory.

  Yn olaf, hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch cefnogi yn ystod yr amser anodd hwn.

  Yr Athro Iwan Davies, Is-ganghellor

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  GWAITH

  Gwasanaethau Hanfodol - Gweithwyr Rheng Flaen ac Allweddol (PDF)

  Canllaw i Weithio Gartref (PDF)

  Gwasanaethau TG - Syniadau Da wrth weithio gartref (Dolen)

  Ydw i'n gallu gweithio gartref?

  Mae'r Brifysgol yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth a gynghorodd y dylai aelodau staff weithio gartref os gallant wneud hynny. Cydnabyddir, oherwydd natur rhai rolau, na fyddai gweithio gartref yn ymarferol. Dylai staff sy'n aros mewn gwaith ddefnyddio mesurau pellhau cymdeithasol

  Os hoffwn aros yn y gweithle, a oes angen cymeradwyaeth fy Rheolwyr Llinell arnaf?

  Bydd mwyafrif campws y Brifysgol wedi'i gloi, gyda mynediad cyfyngedig iawn ar gyfer swyddogaethau critigol yn unig i ardaloedd sydd wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw gan Y Gweithredwyr. Bydd eu Deon neu Bennaeth yr Ysgol yn cysylltu â staff sydd angen mynediad ymlaen llaw i rannau o'r Brifysgol (fel labordai) i gadarnhau'r trefniadau lleol. Byddem yn ddiolchgar pe na bai staff yn ceisio cyrchu adeiladau prifysgol eraill yn ystod yr amser hwn oni bai ei bod yn hanfodol eu bod yn gwneud hynny. Cynghorwyd staff diogelwch i beidio â chaniatáu staff i mewn i adeiladau oni bai bod hyn wedi'i drefnu ymlaen llaw a'i gymeradwyo gan y Pennaeth Ysgol/Pennaeth Gwasanaeth Proffesiynol priodol.

  Pa dasgau y gallaf eu cyflawni gartref?

  Bydd hyn yn dibynnu ar eich rôl, a'ch dyletswyddau a'ch cyfrifoldebau. Er nad yw'n gynhwysfawr, gallai enghreifftiau o weithio gartref fod yn gyflwyniadau grant, proses REF, gofal bugeiliol, rhai tasgau gweinyddol, ateb ymholiadau myfyrwyr a marchnata a recriwtio.

  Beth os na allaf weithio gartref, oherwydd natur fy rôl - a ellir gofyn i mi gynnal gweithgareddau eraill yn y gweithle?

  Po fwyaf yw nifer yr achosion hunan-ynysu, y mwyaf yw'r pwysau y gellir ei roi ar y Brifysgol mewn rhai meysydd. Efallai y gofynnir i chi gyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau nad ydynt efallai'n rhan o'ch rôl bresennol a bod y tu allan i'ch maes gwaith uniongyrchol ond a fyddai'n gymesur â'ch sgiliau a'ch galluoedd. Yng ngoleuni cyngor diweddaraf y Llywodraeth, a phenderfyniad y Brifysgol i gloi mwyafrif y campws, mae'n annhebygol iawn y bydd hyn yn digwydd, ond maent yn gofyn i staff fod yn hyblyg, a dod at ei gilydd yn yr amseroedd eithriadol hyn.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  CANLLAWIAU I REOLWYR

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  EICH LLES A GWIRFODDOLI

  Mae Care First yn gwneud webinarau dyddiol ar ystod o bynciau, chofrestrwch yma - Mawrth 30-Ebrill 3 Webinarau

  Gwasanaethau Cymorth Llesiant

  Dewch o hyd isod i rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl

 • Mae'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr yn wasanaeth cyfrinachol yn y gwaith a ddarperir gan y brifysgol i helpu aelodau staff ddelio â straen bywyd-gwaith, problemau teuluol, pryderon ariannol, problemau perthynas, a phryderon eraill. Mae ar gael i'r HOLL aelodau staff a'u teuluoedd AM DDIM ac mae'n anelu at gael effaith gadarnhaol ar eu lles - Care First

 • Sesiynau myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar i staff yn cael eu cynnal ar zoom yn hytrach nac mewn person. Croeso i aelodau staff Prifysgol Bangor ymuno gwaeth beth yw eich profiad o ymwybyddiaeth ofalgar, edrychwch ar yr amserlen - Ymunwch â Sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar Amser Cinio o Bell

 • Yn methu tiwnio i mewn yn fyw, beth am roi cynnig ar un o'r traciau AM DDIM eraill sydd ar gael gan ein tîm Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar

 • Gwelwch y 10 peth syml y gallwch eu gwneud i helpu eich lles meddyliol a delio â phryder am y coronafirws - Coronafirws a Lles Meddwl y GIG

 • Llawer o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai helpu'ch lles - MIND Coronavirus a'ch lles

 • Llawer o adroddiadau da a chanllawiau 'Sut i' ar gefnogi eich iechyd meddwl - Sefydliad Iechyd Meddwl

 • Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru. Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth 24/7/365 - C.A.L.L. - Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

 • Cyngor ac awgrymiadau Relate ar gyfer perthnasoedd iach yn ystod Covid-19 - Relate

 • Dilynwch y Calendr Ymdopi Gweithredol am gamau dyddiol y gallwch eu gwneud ym mis Ebrill 2020 i'n helpu i edrych ar ôl ein hunain a'n gilydd - Gweithredu er Hapusrwydd

 • Os ydych chi'n poeni am eich iechyd meddwl yn ystod yr achosion o coronafirws, mae'r Samariaid wedi casglu rhai adnoddau a allai fod o gymorth - Samaritans


 • Cyfleoedd Gwirfoddoli Lleol

  I'r rhai ohonoch sydd ag ychydig o amser rhydd ac a hoffai helpu a gwirfoddoli yn y gymuned leol, gwelwch nifer o gysylltiadau lleol isod. Gallai'r cyfleoedd fod yn Yrrwr, Dosbarthu Siopa neu Bresgripsiynau, Cerdded Cŵn neu ddod yn Ffrind ar y Ffôn, i enwi rhai.

 • Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ystod o gyfleoedd gwirfoddoli. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda nhw, anfonwch e-bost at BCUHB.PublicVolunteers@wales.nhs.uk yn gynnwys eich enw llawn, rhif ffon, cyfeiriad e-bost ac yr ysbyty sydd agosaf atoch ynghyd a disgrifiad byr o eich sgiliau a phrofiad - https://www.bcugetinvolved.wales/volunteers

 • Mae CyngorGwynedd yn chwilio am bobl sydd ar gael i weithio (mewn swydd gyflogedig, neu mewn rôl wirfoddol) i helpu i gynnal gwasanaethau i bobl fregus sydd angen gofal. Cysylltwch gofalu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679577 / 07384 876908.

 • Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Medrwn Môn a Menter Môn wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi’r rhai mwyaf bregus ar yr Ynys yn ystod cyfnod y Coronafeirws. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â nhw ar 01248 725 700 neu e-bostiwch enquiries@mentermon.com - https://www.mentermon.com/covid-19/

 • Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn ddibynnol ar wirfoddolwyr i'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau allweddol yn ein cymunedau lleol. A hoffech chi ein cynorthwyo? - https://www.ageuk.org.uk/cymraeg/gwyneddamon/cymryd-rhan/gwirfoddoli/

 • Dewch o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli pellach i gefnogi pandemig Coronavirus yma - https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm

 • Mae CVSC (Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy) yn annog pobl i gofrestru fel y gallant gyfateb eich sgiliau, diddordebau a'ch profiad ag angen cymunedol COVID 19 wrth iddo ddatblygu - https://www.cvsc.org.uk/en/volunteering/your-community-needs-you

 • Mae Covid Mutual Aid UK yn grŵp o wirfoddolwyr sy'n cefnogi grwpiau cymunedol lleol sy'n trefnu cyd-gymorth trwy gydol yr achosion covid-19 yn y DU. Chwiliwch i weld a oes grŵp yn agos atoch chi - https://covidmutualaid.org/get-involved

 • Wedi diflasu gartref?

 • Dysgwch iaith newydd am ddim, teithiwch y byd fwy o'ch cyfrifiadur neu heriwch eich hun gyda phos, rhywbeth i bawb i helpu atal y diflastod - Chatterpack - Rhestr o adnoddau ar beth i'w wneud ar-lein am ddim

 • Mae gan y Brifysgol Agored gannoedd o gyrsiau byr AM DDIM - OpenLearn

 • Cyrchwch gyrsiau byr AM DDIM o lefydd fel IBM, neu Brifysgolion Stanford a Princeton - Coursera

 • Am wella'ch sgiliau TG, neu eisiau dysgu sut i gadw mewn cysylltiad ag eraill ar-lein, dysgwch y pethau sylfaenol yma - Learn My Way

 • Cadwch eich ffitrwydd gydag ymarferion fideo, neu beth am roi cynnig ar rysáit iach newydd - Care First - Rhaglen ZEST

 • Nid oes angen poeni am golli'r gampfa, rhowch gynnig ar un o'r sesiynau gweithio hyn - Gweithgareddau Heb Gampfa, GIG

 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff ar-lein am ddim bob dydd gyda Joe Wicks - Y teledu BodyCoach

 • Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  Y BRIFYSGOL

  Pa gyngor/arweiniad/gwybodaeth y mae’r brifysgol yn eu dilyn?

  Mae’r brifysgol yn defnyddio nifer o ffynonellau i fod yn sail wybodaeth i’n dull o ymdrin â’r sefyllfa:

  Mae gweithgor wedi’i gynnull gan y Brifysgol i fonitro ac ymateb i’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu. Y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio sy’n gyfrifol am gydlynu cyngor ac arweiniad cyffredinol ar yr achosion o’r firws.

  Sut byddaf yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf?

  Dilynwch wefan Llywodraeth y DU i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Caiff y dudalen hon ei diweddaru’n rheolaidd ac os bydd unrhyw wybodaeth newydd bwysig yna byddwn yn anfon e-bost at yr holl staff a’r holl fyfyrwyr.

  Mae adroddiadau o unigolion yn cael eu hosgoi neu eu haflonyddu

  Mae gennym drefn weithredu lle na chaiff unrhyw adroddiadau o ymddygiad sy’n debygol o achosi aflonyddu neu fygythiadau eu goddef. Dylai unrhyw un sydd â phryderon roi gwybod i’r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr – Helen Munro, E-bost:h.munro@bangor.ac.uk / Ffôn: 01248 388021, Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, E-bost internationalsupport@bangor.ac.uk / Ffôn: 01248 38 8430, neu Undeb y Myfyrwyr ar 01248 388000 https://www.undebbangor.com/contact/

  Beth sy'n digwydd gyda fisas sy'n dod i ben i'r rhai na allant ddychwelyd i'w mamwlad?

  Mae'r Swyddfa Gartref bellach wedi diweddaru eu canllawiau ar ganiatáu i bob unigolyn na allant adael y DU erbyn eu dyddiad dod i ben fisa aros yma hyd at 31 Mai 2020, yn y lle cyntaf, heb unrhyw gosb.

  Os yw hyn yn berthnasol i chi yna mae'n ofynnol i chi anfon e-bost at Swyddfa Fisâu a Mewnfudo'r DU yn egluro pam na allwch adael. Y cyfeiriad e-bost yw: CIH@homeoffice.gov.uk ond dim ond eu hanfon trwy e-bost yn agosach at eich dyddiad gadael disgwyliedig gwirioneddol. Rhaid i chi ddarparu manylion penodol yn unol â'u gwefan: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents.

  Dylai unrhyw aelodau staff a allai gael eu heffeithio hefyd gysylltu â'u rheolwr llinell ac Adnoddau Dynol i roi gwybod iddynt eich bod wedi cysylltu â Swyddfa Fisâu a Mewnfudo'r DU.


  A yw'r Brifysgol yn aros ar agor?

  Yng ngoleuni'r achosion a chyngor y Llywodraeth, cwtogodd y Brifysgol ar ei gweithgaredd, ac am 5yp ddydd Mercher Mawrth 25ain penderfynodd cau'r mwyafrif ei hadeiladau. Cafodd hwn ei gyfleu i staff trwy e-bost ar 25 Mawrth, a gellir gweld yr e-bost ar frig y dudalen we hon.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  ABSENOLDEB

  Ydw i'n gallu gweithio gartref yng ngoleuni'r penderfyniad i gau Ysgol Gynradd ac Uwchradd, ac o'r herwydd dwi efo chyfrifoldebau gofalu?

  Rydym yn gwerthfawrogi y bydd cau Ysgolion yn ei gwneud yn anoddach gweithio gartref. A allech drafod gyda'ch rheolwr llinell neu'ch goruchwyliwr pa oblygiadau y gallai hyn eu cael i'ch patrwm gweithio. Gall newidiadau a awgrymir fod yn gweithio’n fwy hyblyg, h.y. gweithio y tu allan i “oriau swyddfa arferol”, strwythuro eich diwrnod yn wahanol, neu rannu darpariaeth gofal plant gyda phartner os yn bosibl. Mae'n bwysig eich bod yn parhau i fod mewn cysylltiad â'ch rheolwr llinell yn ystod yr amser hwn. Trafodwch eich argaeledd a'ch manylion cyswllt gyda'ch rheolwr.

  Beth os na allaf weithio gartref, naill ai oherwydd natur fy rôl, neu oherwydd cyfrifoldebau gofalu?

  Mae'r Brifysgol yn gwerthfawrogi bod hon yn sefyllfa heriol. Byddem yn disgwyl i aelodau staff ddefnyddio eu gwyliau blynyddol o dan amgylchiadau o'r fath ac ystyried (ar y cyd â'u Rheolwyr Llinell) yr holl opsiynau posibl.

  Beth os byddaf yn mynd yn sâl wrth weithio gartref, neu'n dangos symptomau Covid 19?

  Mae'n hanfodol eich bod yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar hunan ynysu (mae dolen wedi'i chynnwys isod). Os ydych chi'n hunan-ynysu, rhowch wybod i'ch Rheolwr Llinell ac arhoswch mewn cysylltiad â nhw, er enghraifft dros y ffôn neu e-bost.

  Pa dystiolaeth feddygol sydd ei hangen arnaf i ddangos i'r Brifysgol os ydw i'n hunan-ynysu?

  Mae'n annhebygol iawn ni caniateir i aelodau staff ymweld â'u meddyg teulu a chael nodyn ffit ac y byddant yn syml yn derbyn cyngor trwy adnoddau ar-lein y GIG. Felly ni fydd angen unrhyw dystiolaeth gan y Brifysgol, a bydd y cyfnod hunan-ynysu yn hunan-ardystiedig o absenoldeb salwch. Unwaith eto, rydym am ailadrodd pwysigrwydd aelodau staff o cadw mewn cysylltiad â'u Rheolwyr Llinell. Os bydd aelodau staff yn mynd yn sâl, ond gyda salwch nad yw'n gysylltiedig â Covid 19, unwaith eto mae'r Brifysgol yn cydnabod yr anawsterau wrth gael cyngor meddygol fel nodiadau ffit, ac os na fydd hyn yn bosibl, byddant yn gallu hunan-ardystio eu habsenoldeb.

  Beth os bydd angen amser i ffwrdd arnaf ar gyfer unigolyn dibynnol sy'n dangos symptomau?

  Unwaith eto, mae'n bwysig eich bod chi'n trafod â'ch rheolwr llinell. Mewn cytundeb â'ch rheolwr llinellefallai yr hoffech ystyried gweithio o adref (os yw'n ymarferol), defnyddio gwyliau blynyddol, cymryd gwyliaudi-dâl, neu gyfuniad o'r opsiynau hyn.  Mae’r Polisi Amser i ffwrdd ar gyfer Dibynyddion / Argyfwng wedi'i gynnwys yma. Bydd pob achos yn cael ei drin yn sensitif ac yn ôl ei deilyngdod.

  A fyddaf yn cael fy nghyfarwyddo i beidio dod i mewn i waith pe gallwn fod mewn perygl i eraill, er enghraifft, os wyf yn arddangos y symptomau?

  Mae gan y Brifysgol ddyletswydd gofal i'w gweithwyr, ac felly gall hyn olygu bod staff yn cael eu cyfarwyddo i beidio â mynychu gwaith.

  Fel Rheolwr Llinell, i bwy ddylwn i ddweud a oes gen i aelod o staff sy'n hunan-ynysu neu sy'n achos wedi'i gadarnhau?

  Mae angen rhoi gwybod i'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfiaeth am unrhyw achos a gadarnhawyd (info-compliance@bangor.ac.uk). Rhowch wybod i Adnoddau Dynol am unrhyw aelod o staff sy'n hunan-ynysu (hr@bangor.ac.uk)

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  IECHYD COVID-19

  Pa gyngor ddylwn i ddilyn os ydw i efo symptomau coronafirws?

  Beth allaf ei wneud i amddiffyn fy hun rhag y firws?

  Y prif ddull ataliol yw dilyn cyngor y Llywodraeth.

  Yn fwy cyffredinol, i leihau’r risg o ledaenu’r firws hwn neu gyflyrau eraill sydd â symptomau tebyg, fel y ffliw:

  • Golchwch eich dwylo yn aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad. Mae’r sebon yn holl ystafelloedd ymolchi y brifysgol yn sebon gwrthfacteria/gwrth-firws.
   Hand-washing Steps Using the WHO Technique
  • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
  • Peidiwch â bod mewn cysylltiad agos â phobl sy’n sâl.
  • Defnyddiwch hances bapur i roi dros eich ceg a’ch trwyn wrth beswch neu disian, yna taflwch yr hances bapur i’r bin.

  Ceir gwybodaeth ragorol hefyd yn yr erthygl a ganlyn yn The Guardian ar sut i amddiffyn eich hun ac eraill.

  Ydi’r Brifysgol yn darparu gel llaw?

  Bydd gel llaw wedi eu lleoli ymhob adeilad dysgu a gweinyddol. Os ydych eisiau prynu eich gel llaw bersonol yna cysidrwch brynu gel gwrthfacteria/gwrth-firws. Fodd bynnag mae gel gwrthfacteria alcohol yn cynnig lefel amddiffyn da.

  Os yw'r gel llaw neu'r olchfa dwylo toiled yn rhedeg allan, codwch achos trwy e-bostio maintenance@bangor.ac.uk

  Hand Rubbing Steps Using the WHO Technique

  Ffonau a Desgiau Staff

  Nid yw Gwasanaethau Glanhau’r Brifysgol yn glanhau desgiau a ffonau staff yn arferol. Dylai holl staff wneud yn sicr eu bod yn cadw arwynebeddau gwaith yn lan ac yn dwt.

  A ddylwn i wisgo masg wyneb?

  Dewis personol yw a ydych yn dewis gwisgo un ai peidio.

  Mae aelod o fy nheulu agos/un o fy ffrindiau/rhywun sy’n rhannu fflat â fi yn sâl gyda symptomau tebyg i Coronafirws, beth ddylen ni ei wneud?

  os ydych chi'n byw ar eich pen eich hun a bod gennych symptomau salwch coronafirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn bynnag, arhoswch gartref am 7 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.

  os ydych chi'n byw gydag eraill a bod gennych chi neu un ohonyn nhw symptomau coronafirws, yna mae'n rhaid i bob aelod o'r cartref aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae'r cyfnod o 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl

  mae'n debygol y bydd pobl sy'n byw mewn cartref yn heintio ei gilydd neu'n cael eu heintio eisoes. Bydd aros gartref am 14 diwrnod yn lleihau cyfanswm yr haint y gallai'r cartref ei drosglwyddo i eraill yn y gymuned

  i unrhyw un yn yr aelwyd sy'n dechrau arddangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am 7 diwrnod o'r adeg yr ymddangosodd y symptomau, ni waeth pa ddiwrnod y maent ymlaen yn y cyfnod ynysu 14 diwrnod gwreiddiol

  os gallwch chi, symudwch unrhyw unigolion bregus (fel yr henoed a'r rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol) allan o'ch cartref, i aros gyda ffrindiau neu deulu trwy gydol cyfnod ynysu'r cartref

  os na allwch symud pobl agored i niwed allan o'ch cartref, arhoswch i ffwrdd oddi wrthynt gymaint â phosibl

  Ar gyfer pobl sy'n byw mewn cartrefi gyda rhywun sy'n dangos symptomau a allai gael eu hachosi gan coronafirws, dilynwch gyngor y Llywodraeth yma.

  Beth os ydwi’n ymwybodol o unigolyn gydag achos wedi gadarnhau?

  Cysylltwch a’r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio (info-compliance@bangor.ac.uk) i roi gwybod i’r brifysgol beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf, ar ôl iddynt ofyn am gyngor meddygol.

  Sut mae hunan-ynysu os bydd angen?

  Mae Llywodraeth y DU wedi darparu cyngor ynghylch hyn.

  Beth os oes gen i gyflwr iechyd sylfaenol y gall y firws hwn effeithio'n ddifrifol arno?

  Mae cyngor y llywodraeth yn nodi y dylai'r rhai sydd mewn mwy o berygl o salwch difrifol o coronafirws (COVID-19), y rhestr gyfredol y manylir arni isod, fod yn arbennig o lym wrth ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol. Rydym yn cynghori staff yn y categorïau canlynol yn gryf i weithio gartref:

  - merched beichiog

  - rhai sydd yn 70 oed neu'n hŷn (ni waeth pa gyflyrau meddygol sydd gennych)

  - unrhyw un o dan 70 sydd ag un o'r cyflyrau iechyd sylfaenol a restrir isod (h.y. unrhyw un sy'n cael cyfarwyddyd i gael pigiad ffliw fel oedolyn bob blwyddyn am resymau meddygol):

 • afiechydon resbiradol cronig (tymor hir), megis asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), emffysema neu broncitis
 • clefyd cronig y galon, megis methiant y galon
 • clefyd cronig yr arennau
 • clefyd cronig yr iau, megis hepatitis
 • cyflyrau niwrolegol cronig, megis Clefyd Parkinson, clefyd niwronau echddygol (motor neurone disease), sglerosis gwasgaredig (MS), anabledd dysgu neu barlys yr ymennydd
 • diabetes
 • problemau'r ddueg (spleen) - er enghraifft, clefyd cryman-gell(sickle-cell disease) neu os tynnwyd eich dueg
 • system imiwnedd wan o ganlyniad i gyflyrau megis HIV ac AIDS, neu yn sgil cymryd meddyginiaethau megis tabledi steroid neu gemotherapi
 • bod dros bwysau yn ddifrifol (BMI o 40 neu uwch)

 • Mae'n hanfodol eich bod yn gwneud eich Rheolwr Llinell yn ymwybodol o'ch cyflwr iechyd ac yn cadw mewn cysylltiad yn ystod yr oriau gwaith arferol.

  Efallai y bydd eich Rheolwr yn hysbysu'r Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol i gael ei gyngor. Efallai yr hoffech chi hefyd ofyn am gyngor gan y gweithiwr iechyd proffesiynol / arbenigwr y byddech chi'n ei gyrchu fel arfer.


  Mwy o Gefnogaeth

  Mae cyngor hefyd ar gael gan Care First (y sefydliad sy'n darparu Rhaglen Cymorth i Weithwyr y Brifysgol)

  Os oes angen cefnogaeth emosiynol arnoch ynglŷn â phryderon am anwyliaid a allai fod wedi'u lleoli dramor mewn ardaloedd risg penodol, os ydych chi'n bryderus am methu â theithio fel y cynlluniwyd e.e. i ymweld ag anwyliaid neu i fynd i achlysuron arbennig dramor, mae Cynghorwyr achrededig BACP ar gael 24/7 i roi cefnogaeth i chi ar hyn o bryd.

  Fel arall, gall Arbenigwyr Gwybodaeth Care First ddarparu cyngor ar gyfer materion ymarferol sy'n ymwneud â Coronavirus; er enghraifft, os ydych angen cyngor ymarferol arnoch chi ynglŷn â'r firws, gall yr Arbenigwyr Gwybodaeth eich cyfeirio at ganllawiau'r llywodraeth sy'n cael eu diweddaru'n ddyddiol.

  Mae Arbenigwyr Gwybodaeth Care First ar gael i ddarparu cyngor ymarferol 8 am-8pm Llun-Gwener.

  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalennau gwe AD.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  TEITHIO

  Teithio ar fusnes y brifysgol

  Ni chaniateir teithio dramor nag yn y DU ar fusnes y Brifysgol ar hyn o bryd.

  Beth am deithio yn y dyfodol?

  Mae'n amhosibl gwybod beth fydd y sefyllfa hirdymor o ran coronafirws (Covid-19) ar hyn o bryd. Mae'r Pwyllgor Gweithredu yn monitro'r sefyllfa a bydd yn hysbysu staff a myfyrwyr pan fydd unrhyw beth yn newid.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen