Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Novel coronavirus (2019-nCoV)

Coronafeirws (Covid-19): Cwestiynau Cyffredin - Myfyrwyr

Diweddarwyd diwethaf 1 Gorffennaf 2020 am 15:10

Mae Prifysgol Bangor yn monitro’r achosion o Coronafeirws (Covid-19) ac yn parhau i ofyn am gyngor oddi wrth awdurdodau’r DU. Rydym yn gwneud popeth posibl i hysbysu ein staff a’n myfyrwyr am y sefyllfa bresennol.

Rydym yn deall y bydd gan staff a myfyrwyr bryderon ynglŷn â’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â Coronafirws. Mae’r World Health Organisation wedi cynhyrchu cyflwyniad defnyddiol i’r firws: WHO: Novel coronavirus (2019-nCoV)

Mae’n bwysig fod aelodau o staff a myfyrwyr yn hysbysu’r Brifysgol ynglŷn ag unrhyw newid yn eu manylion cyswllt. Dylai myfyrwyr ddiweddaru eu manylion ar MyBangor.


MYNEGAI


NEGESEUON PERTHNASOL

Mae pob diweddariad ers 8 Ebrill wedi eu hymgorffori yn y Cwestiynau Cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin - Agor Medi 2020 (Link)

Diweddariad: Rheoliadau Force Majeure - 08-04-20

Annwyl fyfyriwr

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn brofiad anodd a chythryblus i bawb. Rydym yn ymwybodol iawn y bydd llawer ohonoch yn poeni am asesiadau sydd i ddod a sut y bydd Covid-19 yn effeithio ar eich astudiaethau. Er mwyn helpu i fynd i'r afael â hyn, mae'r Brifysgol wedi cynhyrchu set newydd o reoliadau academaidd sy'n ymdrin â dyfarnu graddau a'r dilyniant o un flwyddyn academaidd i'r flwyddyn nesaf. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Force Majeure, i'w defnyddio mewn argyfwng fel y pandemig Covid-19 cyfredol.

Isod mae gwybodaeth benodol am y rheoliad yn dibynnu ar ba flwyddyn astudio rydych chi ynddo. Darllenwch yr isod yn ofalus.

Mewn perthynas â'r argyfwng presennol, mae dau bwrpas allweddol i'r rheoliadau hyn:

 • 1. Darparu ​​sefyllfa dim anfantais / rhwyd ddiogelwch i fyfyrwyr oherwydd effaith y pandemig ar eich astudiaethau.
  • Cyflawnir hyn mewn sawl ffordd yn dibynnu ar eich blwyddyn astudio, gweler isod.
 • 2. Sicrhau bod safonau academaidd priodol yn cael eu cynnal a bod graddau'n cadw eu gwerth.
  • Mae angen i chi basio'r modiwlau gofynnol o hyd.

Yn ogystal, rydym wedi nodi amgylchiadau arbennig oherwydd Covid-19 ar gyfer pob myfyriwr (os oes Adroddiad o Amgylchiadau Arbennig wedi'i wneud ai pheidio). Mae'r canlynol yn grynodeb o'r pwyntiau allweddol yn ôl Blwyddyn, felly gallwch chi lamu i’r adran sy'n berthnasol i chi.


Os ydych chi'n fyfyriwr Blwyddyn 1

 • Nid yw'r flwyddyn yn cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd.
 • Mae angen i chi fodloni rheolau'r Brifysgol sy’n ymwneud a symud ymlaen i Flwyddyn 2 (e.e. rhaid i chi basio'r nifer ofynnol o fodiwlau).
 • Rydym wedi diwygio natur ac amseriad rhai asesiadau er mwyn caniatáu iddynt gael eu cwblhau o bell. Cofiwch roi gwybod am faterion TG helaeth trwy'r Ganolfan Gais.
 • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl.
 • Os nad ydych wedi gallu cwblhau modiwlau a / neu fodloni'r rheolau ar gyfer dilyniant oherwydd Covid-19, cewch gyfle i wneud hynny cyn gynted â phosibl.

 • Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn i'w cael yma.

  Pam mae hyn yn bwysig?

 • Mae pasio'r flwyddyn yn sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion academaidd eich gradd.
 • Bydd hefyd yn golygu eich bod yn cwrdd ag unrhyw ofynion proffesiynol neu reoleiddiol perthnasol eich gradd.
 • Mae'n cynnal y safonau academaidd a gwerth eich gradd.

 • Os ydych chi'n fyfyriwr Blwyddyn 2

  • Mae angen i chi fodloni rheolau'r Brifysgol ar symud ymlaen i Flwyddyn 3 (e.e. mae angen i chi basio'r nifer ofynnol o fodiwlau).
  • Rydym wedi diwygio natur ac amseriad rhai asesiadau er mwyn caniatáu iddynt gael eu cwblhau o bell.
  • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl.
  • Pan ddaw'n fater o bennu'ch dosbarth gradd derfynol ar ddiwedd eich astudiaethau, defnyddir eich marciau Blwyddyn 2 fel a ganlyn:
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif ar gyfer modiwlau Semester 1 (cyn yr achos Covid-19).
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif gan ddefnyddio pob modiwl Blwyddyn 2.
   • Defnyddir yr uchaf o'r ddau gyfartaledd i weithio allan eich gradd derfynol ar gyfer blwyddyn 2, a dyma'r radd a fydd yn cyfrannu at eich dosbarth gradd.
   • Mae hyn yn golygu y gallwch barhau i wella'ch cyfartaledd cyffredinol ar gyfer y Flwyddynr.

  Pam mae hyn yn bwysig?

 • Mae pasio'r flwyddyn yn sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion academaidd eich gradd.
 • Bydd hefyd yn golygu eich bod yn cwrdd ag unrhyw ofynion proffesiynol neu reoleiddiol perthnasol eich gradd.
 • Mae'n cynnal y safonau academaidd a gwerth eich gradd.
 • Os effeithiwyd ar eich perfformiad Semester 2 oherwydd Covid-19, ni fydd yn gostwng eich dosbarthiad gradd derfynol. Fodd bynnag, os gwnaethoch berfformio'n dda yn Semester 2, yna gall wella eich dosbarthiad gradd derfynol o hyd.

 • Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn i'w cael yma.


  Os ydych chi'n fyfyriwr Blwyddyn 3 ar radd 4 blynedd

  • Mae angen i chi fodloni rheolau'r Brifysgol ar symud ymlaen i Flwyddyn 4 (e.e. mae angen i chi basio'r nifer ofynnol o fodiwlau).
  • Rydym wedi diwygio natur ac amseriad rhai asesiadau er mwyn caniatáu iddynt gael eu cwblhau o bell. Cofiwch roi gwybod am faterion TG helaeth trwy'r Ganolfan Gais.
  • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl.
  • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl:
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif ar gyfer modiwlau Semester 1 (cyn yr achos Covid-19).
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif gan ddefnyddio pob modiwl Blwyddyn 3.
   • Defnyddir yr uchaf o'r ddau gyfartaledd i weithio allan eich dosbarth gradd.

  Pam mae hyn yn bwysig?

 • Mae pasio'r flwyddyn yn sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion academaidd eich gradd.
 • Bydd hefyd yn golygu eich bod yn cwrdd ag unrhyw ofynion proffesiynol neu reoleiddiol perthnasol eich gradd.
 • Os effeithiwyd ar eich perfformiad Semester 2 oherwydd Covid-19, ni fydd yn is na'ch dosbarthiad gradd derfynol. Fodd bynnag, os gwnaethoch berfformio'n dda yn Semester 2, yna gall wella eich dosbarthiad gradd derfynol o hyd.

 • Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn i'w cael yma.


  Os ydych chi'n fyfyriwr Blwyddyn Olaf

  • Mae angen i chi fodloni rheolau'r Brifysgol ar gyfer dyfarnu graddau (e.e. rhaid i chi basio'r nifer ofynnol o fodiwlau).
  • Rydym wedi diwygio natur ac amseriad rhai asesiadau er mwyn caniatáu iddynt gael eu cwblhau o bell.
  • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl.
  • O ran penderfynu ar eich dosbarth gradd derfynol, defnyddir eich marciau Blwyddyn Olaf fel a ganlyn:
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif ar gyfer modiwlau Semester 1 (cyn yr achos Covid-19).
   • Bydd cyfartaledd yn cael ei gyfrif gan ddefnyddio holl fodiwlau'r Flwyddyn Olaf.
   • Defnyddir yr uchaf o'r ddau gyfartaledd i weithio allan eich dosbarth gradd.
   • Enghraifft 1: os yw defnyddio'ch marciau Semester 1 yn arwain at radd 2i a bod defnyddio 2 fodiwl y Flwyddyn Olaf yn arwain at radd 2ii, dyfernir gradd 2i i chi.
   • Enghraifft 2: os yw defnyddio'ch marciau Semester 1 yn arwain at radd 2i a bod defnyddio pob modiwl Blwyddyn Olaf yn arwain at radd Dosbarth Cyntaf, byddwch yn cael gradd Dosbarth Cyntaf.

  Bydd pob myfyriwr sydd â chyfartaledd terfynol ar y ffin (h.y. o fewn 2% o'r dosbarth uwch) yn cael y dosbarth gradd uwch yn awtomatig. Mae rheolau eraill ar hyn yn cael eu hepgor.

  Pam mae hyn yn bwysig?

 • Mae cwrdd â rheolau'r Brifysgol ar ddyfarnu gradd yn sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion academaidd eich gradd.
 • Bydd hefyd yn golygu eich bod yn cwrdd ag unrhyw ofynion proffesiynol neu reoleiddiol perthnasol eich gradd.
 • Mae'n cynnal y safonau academaidd a gwerth eich gradd.
 • Os effeithiwyd ar eich perfformiad Semester 2 oherwydd Covid-19, ni fydd yn is na'ch dosbarthiad gradd derfynol. Fodd bynnag, os gwnaethoch berfformio'n dda yn Semester 2 er gwaethaf yr argyfwng, yna gall wella eich dosbarthiad gradd derfynol o hyd.
 • Bydd modd i chi dderbyn cadarnhad o'ch gradd a'ch trawsgrifiad HEAR cyn gynted â phosibl yn ystod yr haf.

 • Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn i'w cael yma.


  Os ydych chi'n fyfyriwr ôl-raddedig a addysgir

  • Mae angen i chi fodloni rheolau'r Brifysgol ar gyfer dyfarnu graddau (e.e. rhaid i chi basio'r nifer ofynnol o fodiwlau).
  • Rydym wedi diwygio natur ac amseriad rhai asesiadau er mwyn caniatáu iddynt gael eu cwblhau o bell.
  • Mae ysgolion yn gweithio'n arbennig ar hwyluso cwblhau prosiectau Traethawd Hir.
  • Bydd bwrdd arholi eich ysgol yn sicrhau bod yr holl amgylchiadau arbennig a adroddwyd yn cael eu cyfri, a bod craffu trylwyr ar bob marc modiwl.
  • O ran penderfynu ar eich dosbarth gradd olaf, defnyddir marciau fel a ganlyn:
   • Bydd eich dosbarthiad gradd yn cael ei gyfrif gan ddefnyddio'r holl fodiwlau (rhannau a addysgir a’r traethawd hir).
   • Bydd eich dosbarthiad gradd yn defnyddio dim ond y modiwlau o’r rhan a addysgir yn Semester 1 cyn Covid-19.
   • Bydd pob myfyriwr sydd â chyfartaledd cyffredinol terfynol ar ffin (h.y. o fewn 2% o'r dosbarth uchod) yn cael y dosbarth gradd uwch yn awtomatig. Mae rheolau eraill ar hyn yn cael eu hepgor.
   • Enghraifft 1: os yw defnyddio modiwlau Semester 1 yn arwain at radd Teilyngdod a bod defnyddio pob modiwl yn arwain at radd Llwyddo, dyfernir gradd Teilyngdod i chi.
   • Enghraifft 2: os yw defnyddio'ch modiwl Semester 1 yn marcio canlyniadau mewn gradd Teilyngdod a bod defnyddio'r holl farciau modiwl yn arwain at radd Rhagoriaeth, dyfernir gradd Rhagoriaeth i chi.

  Bydd pob myfyriwr sydd â chyfartaledd terfynol ar ffin (h.y. o fewn 2% o'r dosbarth uchod) yn cael y dosbarth gradd uwch yn awtomatig. Mae rheolau eraill ar hyn yn cael eu hepgor.

  Pam mae hyn yn bwysig?

 • Mae cwrdd â rheolau'r Brifysgol ar ddyfarnu gradd yn sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion academaidd eich gradd.
 • Bydd hefyd yn golygu eich bod yn cwrdd ag unrhyw ofynion proffesiynol neu reoleiddiol perthnasol eich gradd.
 • Mae'n cynnal y safonau academaidd a gwerth eich gradd.
 • Os effeithiwyd ar eich perfformiad yn Semester 2 a’r traethawd hir oherwydd Covid-19, ni fydd yn is na'ch dosbarthiad gradd derfynol. Fodd bynnag, os gwnaethoch berfformio'n dda yn Semester 2 a'ch traethawd hir, yna gall wella eich dosbarthiad gradd derfynol o hyd.
 • Bydd modd i chi dderbyn cadarnhad o'ch gradd a'ch trawsgrifiad HEAR cyn gynted â phosibl yn ystod yr haf.

 • Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn i'w cael yma.

  Diolch yn fawr

  Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu & Chydymffurfio


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 03-04-20

  Annwyl Fyfyrwyr

  Gobeithio eich bod chi a'ch teuluoedd yn cadw'n dda. Hoffem eich diweddaru ar gwpl o bwyntiau.

  Hoffem dynnu sylw arbennig at yr adrannau “Beth am Asesiadau ac Arholiadau” ac “Oes angen i mi gyflwyno adroddiad amgylchiadau arbennig” ar y tudalen yma, gan fod gan llawer ohonoch gwestiynau ar y pynciau hyn, sy’n ddealladwy.

  Hefyd, rydym wedi sôn o’r blaen ein bod wedi bod yn gweithio ar set newydd o reoliadau asesu brys, mewn ymgynghoriad ag Undeb y Myfyrwyr. Bydd y rheoliadau hyn yn ymdrin â’r amgylchiadau anarferol presennol, a hefyd yn eich galluogi i elwa o ‘rwyd ​​ddiogelwch’ o ran asesiadau. Ar hyn o bryd rydym yn cwblhau'r rheoliadau, a byddwn yn eich diweddaru ar yr hyn y mae'r rhain yn ei olygu i chi, ar lefel ymarferol, erbyn dydd Mercher nesaf (8fed Ebrill). Cadwch lygad allan am yr e-bost hwnnw.

  Dim ond nodyn atgoffa bod gwyliau Pasg swyddogol y Brifysgol, rhwng dydd Iau 9fed Ebrill a dydd Mawrth 14eg Ebrill. O ganlyniad, efallai na fydd aelodau staff ar gael yn rhwydd i ddelio â cheisiadau unigol yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli, oherwydd yr amgylchiadau presennol, efallai y bydd angen i chi gysylltu ag aelod o staff. Felly, bydd prif gyfeiriad e-bost Gweinyddiaeth Myfyrwyr (student-admin@bangor.ac.uk) yn cael ei fonitro'n ddyddiol drwy gydol y gwyliau Pasg. Yna bydd gan bob un o'r blychau e-bost a rennir neges allan o’r swyddfa, fydd yn cyfeirio myfyrwyr i'r cyfeiriad e-bost hwn. Bydd y Linell Gymorth (01248 388400) hefyd yn cael ei staffio ddydd Iau a dydd Gwener nesaf (9fed a 10fed Ebrill) a’r dydd Llun a’r dydd Mawrth canlynol (13eg a 14eg Ebrill), ond gydag oriau llai o 10.00 - 12.00, bob bore. Bydd yn ailddechrau oriau gweithredu arferol ar ddydd Mercher 15fed (10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00). Byddwn hefyd yn cadw golwg ar yr holl geisiadau sy'n cael eu cyflwyno i'r Ganolfan Geisiadau.

  Cofiwch y gallwch adrodd unrhyw adborth academaidd i'ch Cynrychiolydd Cwrs, neu i Undeb y Myfyrwyr yn uniongyrchol, ar studentvoice@undebbangor.com

  Diolch yn fawr

  Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu & Chydymffurfio


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 30-3-20

  Annwyl Fyfyrwyr

  Fel yr addawyd, rwy'n dilyn yr e-bost a anfonais ddydd Sadwrn gyda mwy o wybodaeth am sut y byddwn yn mynd ati i asesu arholiadau a gwaith cwrs eleni.

  Rydym yn cydnabod bod Covid-19 wedi tarfu ar eich astudiaethau ac wedi effeithio ar addysgu a chyswllt staff. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad ydych dan anfantais ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar set newydd o reoliadau asesu i gwmpasu'r amgylchiadau anarferol presennol. Gan fod angen i ni fod yn siŵr bod y rhain yn ystyried popeth, byddwn yn cymryd wythnos arall i ymgynghori â chydweithwyr academaidd ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn eu llunio a’u cadarnhau’n llawn. Yn y cyfamser, fodd bynnag, rydym am dawelu eich meddwl y bydd yr egwyddorion sylfaenol canlynol yn ganolog i'r rheoliadau hynny:

 • Dylai myfyrwyr allu graddio neu symud ymlaen o un cam o'u rhaglen radd i'r nesaf.
 • Bydd y rheolau academaidd arferol yn berthnasol os nad oes amheuaeth ynghylch perfformiad academaidd myfyriwr. Byddai hyn yn cynnwys lle mae myfyriwr wedi derbyn ei holl farciau eisoes, neu os oes digon o farciau i lunio barn ar berfformiad cyffredinol y myfyriwr.
 • Pan fo marciau ar goll, ac ystyrir bod addasiadau'n hanfodol, rhaid bod cysondeb a thegwch wrth gymhwyso'r rheoliad hwn. Mae hyn fel nad oes unrhyw fyfyriwr yn colli allan.
 • Rydym yn deall y bydd myfyrwyr yn poeni bod y sefyllfa yn eu hatal rhag perfformio cystal ar asesiad ag y byddent fel arfer. Felly, rydym wedi penderfynu, pan fydd perfformiad asesu myfyriwr yn is na'i safon arferol, y bydd hyn yn cael ei ystyried wrth gwblhau marciau modiwl.
 • Os ydych chi'n cael trafferthion TG mawr (e.e. dim mynediad i'r rhyngrwyd o gwbl neu ddim mynediad i gyfrifiadur), parhewch i adrodd y rhain trwy'r Ganolfan Gais (Adroddiad Amgylchiadau Arbennig) gan ddewis problemau TG (mawr) fel y rheswm. Yna gallwn weithio i ddod o hyd i ateb. Mewn perthynas â gwaith cwrs, dylech hefyd roi gwybod am fân faterion TG (e.e. cysylltedd rhyngrwyd araf [os yw'n effeithio ar eich astudiaethau]), trwy geisiadau am estyniad os ydych chi'n teimlo ei fod yn angenrheidiol.

  Er mwyn adlewyrchu’r effaith eang, bydd pob myfyriwr yn cael ei ddosbarthu fel un sydd â ‘Amgylchiadau Arbennig’ cysylltiedig â Covid-19. Bydd hwn yn cael ei weithredu'n awtomatig felly ni fydd angen cyflwyno Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig pellach ar gyfer y rhain. Dylid cyflwyno unrhyw Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19 yn y ffordd arferol.

  Bydd gwybodaeth pwnc-benodol yn parhau i gael ei lwytho i fyny ar Blackboard. Cysylltwch â threfnwyr modiwlau os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol.

  Gobeithiwn y bydd hyn yn eich sicrhau y byddwch yn elwa o ‘Rwyd Diogelwch’ o fewn y rheoliadau, tra hefyd yn cymryd cysur y bydd eich gradd yn cario’r un gwerth ag y byddai o dan amgylchiadau arferol.

  Cofion gorau

  Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu & Chydymffurfio


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 28-3-20

  Annwyl Fyfyrwyr

  Rydym yn ymwybodol bod sawl un ohonoch wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar, ac yn pryderu na fyddwch yn perfformio cystal ag y gallech fod wedi'i wneud yn yr asesiadau sydd i ddod, oherwydd bod y brifysgol wedi gorfod trosglwyddo i addysgu ar-lein.

  Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod llawn straen i chi i gyd, lle nad yw technoleg ac ardaloedd tawel ar gyfer astudio mor hawdd eu cyrraedd â phe byddech chi yma ym Mangor. Hoffem eich sicrhau ein bod ar hyn o bryd yn drafftio mesurau brys o amgylch asesu, graddau a rhedeg Byrddau Arholiad, i wneud iawn am yr amseroedd digynsail hyn. Mae cyfarfod o aelodau staff allweddol ddydd Llun, ac ar ôl hynny bydd y rheoliadau brys yn cael eu cytuno.

  Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’ch Undeb Myfyrwyr a chyda Chyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu Colegau i wneud yn siŵr na fydd eich canlyniadau’n cael eu heffeithio’n ormodol.

  Os ydych yn parhau yma ym Mangor, hoffwn eich atgoffa bod ystafelloedd cyfrifiaduron CR1 a CR2 yn Adeilad y Celfyddydau Newydd yn parhau ar agor i chi eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn parchu'r angen i gadw pellter cymdeithasol os ydych chi'n defnyddio'r cyfleusterau hyn. Rydym wedi darparu cyngor yn y ddwy ystafell, mewn perthynas â hylendid da a hefyd rheolau pellhau cymdeithasol.

  Byddwn yn cysylltu â chi ymhellach yn ystod yr wythnos i roi sicrwydd pellach.

  Cofion gorau


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - Ymchwil - 25-3-20

  Annwyl staff a myfyrwyr ymchwil ôl-radd,

  Rydym yn sylweddoli ei fod yn amser anodd ac rydym eisiau eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i'ch galluogi i gwblhau eich ymchwil yn llwyddiannus. Fodd bynnag, mae ymddangosiad y firws COVID-19 a'i ledaeniad yn her iechyd cyhoeddus sydd angen sylw ar frys ac yn rhyngwladol ac mae'n ddyletswydd arnom, fel sefydliad, i ystyried a lliniaru unrhyw risgiau o ran niwed i chi a'r bobl a'r sefydliadau rydych yn gweithio gyda nhw yn eich ymchwil.

  Isod, rydym yn cynnig rhai egwyddorion cyffredinol ynglŷn ag ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn y tymor byr i ganolig. Fel y gallwch ddychmygu, mae nifer o wahanol fathau o ymchwil ym Mhrifysgol Bangor a bydd yn cymryd peth amser i asesu'r goblygiadau i brojectau ymchwil unigol.

  Dyma rai egwyddorion cyffredinol:

  Mae Prifysgol Bangor yn atal ei gweithgaredd ymchwil

  O ystyried y risgiau o haint, cyfyngiadau ar deithio a mynediad at ddeunyddiau, bydd y brifysgol yn atal yr agweddau casglu data ar yr holl weithgaredd ymchwil 'arferol'. Mae hyn yn cynnwys gweithgaredd sy'n gofyn am fynediad i adeiladau/cyfleusterau'r brifysgol, cysylltiad wyneb yn wyneb, ar gyfer gwaith labordy a gwaith maes hefyd. Mae'r penderfyniad hwn yn gyson â phenderfyniad nifer o brifysgolion eraill, a bydd yn cael ei orfodi tan ddiwedd mis Ebrill, pan fydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu

  Nid oes bron unrhyw eithriadau i'r ataliad hwn

  Un eithriad clir yw lleoliadau lle mae angen cadw planhigion ac anifeiliaid yn fyw. Mae hyn yn symud y brifysgol i sefyllfa debyg i'r un fyddwn yn ei defnyddio dros gyfnod y Nadolig bob blwyddyn. Os bydd oedi eich project ymchwil yn cael goblygiadau iechyd pwysig (megis bod yng nghanol treial cyffuriau), trafodwch y mater gyda'ch rheolwr llinell.

  Dylai cyfarfodydd barhau fel arfer lle bo hynny'n bosibl, ond o bell

  Gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein, dylai cyfarfodydd barhau lle bo hynny'n bosibl ac yn briodol. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd labordy, cyfarfod â sefydliadau ymchwil partner, cyfarfodydd myfyrwyr-goruchwylwyr, adolygiadau ymchwil blynyddol, ac arholiadau Viva voce.

  Datblygu cynllun i'r dyfodol

  Dylai timau ymchwil greu asesiad risg o'r heriau a'r mesurau lliniaru sy'n berthnasol i bob project, sy'n ffurfio cynllun ymchwil. Prif ymchwilydd y project neu oruchwyliwr yr astudiaeth ôl-radd (PhD, MPhil, MRes) sydd â'r prif gyfrifoldeb am lunio'r cynllun hwn. Dylai'r broses hon gynnwys ystyried a oes angen gwneud unrhyw addasiadau i'ch trefnau ymchwil a phrotocolau ac a oes angen unrhyw ganiatâd arnoch (er enghraifft) gan bwyllgorau moeseg ymchwil (ym Mhrifysgol Bangor neu'n allanol), neu gan unrhyw gyllidwyr neu asiantaethau allanol sy'n cefnogi eich ymchwil.

  Dylai'r cynlluniau gael eu cydlynu gan Gyfarwyddwyr Ymchwil yr Ysgolion a'r Colegau. Ar gyfer ôl-raddedigion ymchwil, dylai'r gweithgaredd gael ei gydlynu gan arweinwyr ôl-radd ymchwil, i'r Deon Astudiaethau Ôl-radd. Yna gall y Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil gysylltu â Phwyllgor Gweithredu'r Brifysgol i dynnu sylw at faterion.

  Rydym yn ymwybodol bod materion sy'n benodol i ddisgyblaethau, projectau ac adeiladau y bydd angen eu cydlynu er mwyn sicrhau parhad. Rydym hefyd yn sylweddoli y bydd angen blaenoriaethu ein hadnoddau sydd bellach yn fwy cyfyngedig.

  Dylid cynnal trafodaeth o fewn eich timau ymchwil (o bell) cyn gynted â phosibl, a rhoi cynllun ar waith erbyn canol mis Ebrill.

  Bydd yr effeithiau'n amrywio ar draws y brifysgol

  Mae gweithgaredd ymchwil ar draws y brifysgol yn amrywiol iawn, nid yn unig ar draws disgyblaethau ond hefyd ar draws cylch arferol project ymchwil. Mae'n debyg y gall nifer fach o brojectau barhau bron fel arfer (e.e. ymchwil ar y we, neu'r rhai sydd yn y cam dadansoddi data a gasglwyd eisoes neu ysgrifennu adroddiadau).

  Yn anffodus, efallai na fydd hi'n bosibl parhau gyda llawer o brojectau fel y bwriadwyd, ac efallai y bydd rhaid eu hatal (e.e. ymchwil sydd angen gwaith maes, cyfarfodydd wyneb yn wyneb â'r cyhoedd neu gysylltu â phobl sy'n fregus yn feddygol etc). Bydd projectau eraill yn parhau ar ffurf wedi'i addasu (e.e. gwahanol ffyrdd o weithio a lleoedd gwaith gwahanol, newidiadau yn natur y gwaith maes, addasiadau mewn nodau ymchwil etc.). Ni fydd eich project ymchwil yn unigryw o ran gorfod cael ei addasu fel hyn - ac yn ddi-os mae eich profiad yn cael ei ailadrodd ledled y DU a'r byd.

  Bydd mynediad i adeiladau a chyfleusterau wedi ei gyfyngu, ond gall dal fod yn bosibl

  Mae cyngor y llywodraeth yn awgrymu y dylid cwtogi'n ddifrifol ar symud. Os ydych angen cael mynediad i adeiladau'r brifysgol, trafodwch â'ch rheolwr llinell ynglŷn â'r trefniadau hyn.

  Efallai y bydd newidiadau yn arwain at oblygiadau o ran llywodraethu a moeseg

  Gall rhai addasiadau i brotocolau ymchwil neu hyd casglu data, olygu newidiadau i'ch cymeradwyaeth foeseg ac o bosibl i'r ffordd y mae'r brifysgol yn cefnogi'ch project i sicrhau y gellir ei gwblhau'n ddiogel. Bydd y brifysgol yn ceisio sicrhau y gellir cwblhau unrhyw addasiadau neu newidiadau i'ch projectau cyn gynted â phosibl ond mae'n rhaid i ni gydnabod y gall cyngor y llywodraeth a chyngor arall newid yn ystod yr wythnosau nesaf.

  Efallai y bydd estyniadau'n bosibl, ond nid oes gennym eglurder ar y mater

  Lle bo angen, bydd y brifysgol yn ceisio rhoi estyniadau i brojectau. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o'r diffyg eglurder ynglŷn ag estyniadau a gyllidir a goblygiadau Visa i staff a myfyrwyr. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth pan fydd ar gael oddi wrth yr asiantaethau perthnasol. Efallai y bydd angen eithriadau i rai rheoliadau.

  Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddelio â heriau COVID-19, ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os nad yw pethau'n rhedeg mor llyfn ag yr hoffem yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch cymorth ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi'ch ymchwil fel y gallwch gwblhau eich projectau yn ddiogel.

  Yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy i'r Is-ganghellor

  Yr Athro David Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith

  Yr Athro Andrew Hiscock, Deon Astudiaethau Ôl-radd

  Yr Athro Nicola Callow, Deon Coleg Gwyddorau Dynol

  Yr Athro Paul Spencer, Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

  Yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 25-3-20

  Annwyl fyfyrwyr

  Dyma wythnos gyntaf ein darpariaeth ar-lein, felly roeddwn eisiau nodi ychydig o bethau. Darllenwch hwn yn ofalus.

  Darpariaeth ac asesiad ar-lein

  Erbyn hyn, dylai'r holl fodiwlau cyfredol fod wedi eu trosglwyddo ar-lein i Blackboard mewn ffordd sy'n eich galluogi i'w cwblhau dros yr wythnosau nesaf. Bydd gwybodaeth gychwynnol hefyd ar sut caiff eich asesiad ei addasu yn unol â'r sefyllfa bresennol. Byddwch yn gwybod a fyddwch yn dal i gael arholiad (a fydd ar-lein), neu a yw'r dull asesu wedi newid i draethawd neu rywbeth arall.

  Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ein rheoliadau asesu ac arholiadau er mwyn sicrhau eu bod yn cymryd y sefyllfa bresennol i ystyriaeth. Byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw un dan anfantais ac y bydd pob myfyriwr sy'n cwblhau'r flwyddyn yn llwyddiannus yn gallu symud ymlaen neu gwblhau ei radd fel arfer.

  Rhoi gwybod am broblemau posib

  Gan mai hon yw'r wythnos gyntaf, efallai y bydd rhai problemau cychwynnol. Diolch i chi am eich amynedd a chofiwch roi gwybod i ni am unrhyw broblemau byddwch yn dod ar eu traws. Dyma wybodaeth am y ffordd orau o wneud hynny:

  Materion yn ymwneud â chynnwys ar-lein neu wybodaeth am fodiwlau:

  Cysylltwch â threfnydd y modiwl yn y lle cyntaf. Efallai y bydd eich tiwtor personol neu bennaeth yr ysgol hefyd yn gallu helpu. Gallwch hefyd godi unrhyw broblemau gydag Undeb y Myfyrwyr: studentvoice@undebbangor.com

  Problemau cyfrifiadurol mewn perthynas â gwaith cwrs:

  Os ydych yn cael trafferth defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol oherwydd Covid-19, defnyddiwch y Ganolfan Geisiadau i ofyn am estyniad i'r aseiniad hwnnw (Covid-19 yw un o'r rhesymau y gallwch ddewis yn y Ganolfan Geisiadau). Os ydych yn cael trafferth defnyddio'r Ganolfan Geisiadau, anfonwch e-bost i myfyriwr-admin@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388400. Bydd y Llinell Gymorth y’r Ganolfan Geisiadau yn agored rhwng 10-12 a 2-4 bob dydd yn ystod yr wythnos (ac eithrio 9-14 Ebrill).

  Byddwn yn cadw Ystafelloedd Cyfrifiadurol 1 a 2 ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau yn agored i'r rhai sy'n cael problemau cael mynediad i gyfleusterau TG. Rydym yn gofyn i chi ddefnyddio'r rhain yn unol â phrotocolau ymbellhau cymdeithasol a gadael y cyfrifiaduron cyn gynted ag y byddwch wedi gorffen eich gwaith fel y gall eraill eu defnyddio.

  Problemau cyfrifiadurol mewn perthynas ag arholiadau ar-lein:

  Os ydych yn teimlo y byddwch yn cael trafferth cael at gyfrifiadur a/neu gysylltiad rhyngrwyd i wneud arholiad ar-lein, yna defnyddiwch y Ganolfan Geisiadau (trwy gais am drefniadau sefyll arholiad am y tro cyntaf/trefniadau amgen) i roi gwybod am hyn. (Os ydych yn cael trafferth defnyddio'r Ganolfan Geisiadau, anfonwch e-bost i myfyriwr-admin@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388400). Yna byddwn yn gallu gwneud trefniadau amgen, yn dibynnu ar natur yr arholiad, er enghraifft efallai y byddwch yn ysgrifennu dogfen â llaw ac yna yn ei hanfon atom trwy'r post. Y cyfeiriad ar gyfer pob aseiniad yw: Gweinyddu Myfyrwyr, Canolfan Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS

  Llyfrgelloedd:

  Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd pob llyfrgell wedi cau yn awr. Os na allwch fynd at ddeunydd copi caled ar gyfer asesiadau, cysylltwch â threfnydd y modiwl i gael cyngor am adnoddau ar-lein.

  Lleoliadau:

  Efallai y bydd gan nifer ohonoch leoliadau wedi eu cynllunio dros yr haf hyd at fis Medi. Oni bai y gellir cyflawni'r rhain o bell (ar-lein neu dros y ffôn), bydd rhaid eu canslo. Os yw'r lleoliad yn gysylltiedig â modiwl, bydd eich ysgol yn cysylltu â chi i drefnu dewis arall.

  Bydd lleoliadau sydd i fod i ddechrau ym mis Medi yn cael eu hystyried ym mis Mehefin i benderfynu a ddylent fynd ymlaen ai peidio.

  Projectau Ôl-radd Hyfforddedig (Meistr):

  Bydd eich coleg yn cysylltu â chi ynglŷn â'r rhain. Cadwch lygad am y neges e-bost.

  Cefnogaeth fugeiliol:

  Gallwch barhau i gysylltu â'ch tiwtor personol, Gwasanaethau Myfyrwyr, Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a gwasanaethau eraill ar-lein felly os ydych yn cael unrhyw broblemau, cofiwch eich bod yn gwneud hynny. Mae pawb yn dal yma i'ch helpu.

  Gallwch hefyd gysylltu â'ch cynrychiolwyr cwrs neu Undeb y Myfyrwyr os oes gennych unrhyw sylwadau neu faterion cyffredinol rydych eisiau eu codi.

  Byddwn yn eich diweddaru yn rheolaidd felly cadwch lygad am negeseuon e-bost gennym.

  Pob dymuniad da a chymerwch ofal,

  Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr)


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 20-3-20

  Annwyl Fyfyrwyr

  IYn yr amseroedd hyn o ansicrwydd parhaus, hoffem eich atgoffa i ddilyn holl gyngor y GIG ac Iechyd y Cyhoedd mewn perthynas â phellter cymdeithasol.

  Yn benodol, rydym yn eich annog i gymryd sylw o'r cyngor canlynol:

 • Osgoi cynulliadau gyda ffrindiau a theulu, heblaw’r rhai yr ydych yn rhannu tŷ hefo. Cadwch mewn cysylltiad gan ddefnyddio technoleg bell fel ffôn, rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol
 • Osgoi cynulliadau mawr a bach mewn mannau cyhoeddus, gan nodi bod tafarndai, bwytai, canolfannau hamdden a lleoliadau tebyg ar gau ar hyn o bryd gan fod heintiau'n lledaenu'n hawdd mewn lleoedd caeedig lle mae pobl yn ymgynnull
 • Osgoi cysylltiad â rhywun sy'n arddangos symptomau coronafirws (COVID-19). Mae'r symptomau hyn yn cynnwys tymheredd uchel a / neu beswch newydd a pharhaus
 • Osgoi defnydd nad yw'n hanfodol o drafnidiaeth gyhoeddus pan fo hynny'n bosibl
 • Defnyddiwch wasanaethau ffôn neu ar-lein i gysylltu â'ch meddyg teulu neu wasanaethau hanfodol eraill

 • P'un ai’ch bod yn aros ym Mangor neu wedi dewis mynd adref, ystyriwch eich iechyd, diogelwch a lles eich hun, ac iechyd y gymuned ehangach trwy wneud dewisiadau gwybodus am gymdeithasu ar hyn o bryd. Arhoswch gartref gymaint â phosibl

  Diolch yn fawr iawn


  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - Graddio - 20-3-20

  Annwyl Fyfyrwyr

  Bu'n rhaid i'r Brifysgol wneud y penderfyniad caled i ohirio'r Seremonïau Graddio oedd i'w cynnal yn ystod yr wythnos dechrau 13eg Gorffennaf 2020. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y newyddion hyn yn siomedig ond gallwn eich sicrhau nad yw'r penderfyniad hwn wedi'i wneud yn ysgafn. Fodd bynnag, roeddem am roi cymaint o rybudd â phosibl i helpu myfyrwyr i gynllunio ymlaen llaw.

  Yn y cyfnod digynsail hwn, ein prif bryder yw iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr, eu gwesteion, ein staff, a'r gymuned ehangach.

  O ystyried yr ansicrwydd presennol, nid ydym mewn sefyllfa i ddweud pryd y bydd y seremonïau a ohiriwyd yn cael eu cynnal. Cyn gynted ag y gwnawn, byddwn yn diweddaru ein Gwefan Graddio ac yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau Gorffennaf gyda'r trefniadau newydd. Bydd pob myfyriwr, eu teuluoedd a'u gwesteion yn cael cyfle i ddathlu gyda ni yn y dyfodol.

  Mae'n bwysig pwysleisio nad yw ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu graddau. Ar yr amod bod myfyrwyr yn cwrdd â gofynion eu cwrs byddwn yn cyflwyno eu gradd. Bydd tystysgrifau gradd yn cael eu postio i'r cyfeiriad cartref parhaol sydd gennym ar gofnod, cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn y canlyniadau gan y Byrddau Arholi. Bydd Adroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ar gael yn y ffordd arferol - ar-lein yma, cyn pen 28 diwrnod ar ôl cynnal y Byrddau Arholi. Mae'n hanfodol bod pob myfyriwr yn gwirio'r cyfeiriad cartref, a'r cyfeiriad e-bost personol, sydd gennym ar gofnod (MyBangor -> Myfyrwyr -> Eich manylion -> Manylion Cyswllt) i sicrhau eu bod yn gywir, a'u diweddaru os oes angen.

  Datganiad i staff a myfyrwyr gan yr Is Ganghellor - 18-3-20 (Dolen)

  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 17-3-20

  Cyfarfu Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol y bore yma i drafod y sefyllfa Covid-19. Yn dilyn cyngor y llywodraeth ddoe, anfonir e-bost arall i staff gan AD yn fuan mewn perthynas â gweithio o gartref.

  Fodd bynnag, hoffem eich hysbysu y bydd y gwasanaethau canlynol yn cau am y tro:

  - Rhaglen gelf Pontio ar unwaith (fodd bynnag, bydd adeilad Pontio – gan gynnwys Cegin - yn aros ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a.m. - 5 p.m.);

  - Bydd Canolfan Brailsford, cyfleusterau chwaraeon Treborth, cyfleusterau chwaraeon safle’r Normal, a champfa St Mary’s - yn cau am 5 p.m. ar ddydd Gwener 20fed Mawrth;

  - Bydd nifer o allfeydd arlwyo hefyd yn cau dros y dyddiau nesaf, ond bydd y ddarpariaeth arlwyo yn parhau ym Mwyty Teras a Chaffi Teras ar hyn o bryd.

  Dylem gofio bod y Brifysgol yn parhau i fod ar agor ac efallai na fydd rhai o'n cydweithwyr ar draws y brifysgol, gan gynnwys mewn neuaddau, llyfrgelloedd, gwasanaethau technegol a phroffesiynol yn gallu gweithio o bell, neu yn hanfodol i gadw gweithrediadau’r prifysgol yn rhedeg.

  Mewn amgylchiadau sy'n newid yn barhaus, byddwn yn parhau i gyfathrebu â chi wrth i bethau newid, a hoffem eich sicrhau bod Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol yn parhau i fonitro cyngor y llywodraeth ac iechyd cyhoeddus.

  Darllenwch y cyfathrebiad diweddaraf gan y Brifysgol - 15-3-20

  Oherwydd fod y sefyllfa Covid-19 yn newid mor gyflym, ac yn unol â llawer o brifysgolion eraill, mae’r Pwyllgor Gweithredu wedi penderfynu atal yr holl addysgu wyneb yn wyneb yn syth, hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd. Yn hytrach, o ddydd Llun 23 Mawrth ymlaen bydd yr holl addysgu a deunyddiau dysgu eraill yn cael eu cyflwyno ar-lein i'ch galluogi i barhau â'ch astudiaethau. Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.

  Mae'r Brifysgol yn cymryd y camau hyn ar gyfer iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach. Er nad oes disgwyl i fyfyrwyr adael y brifysgol, mae'r wythnos bontio hon o addysgu wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein yn rhoi cyfle ichi ddychwelyd adref os dymunwch, yn enwedig oherwydd y sefyllfa deithio sy'n newid yn barhaus. Ni fydd myfyrwyr sy'n dychwelyd adref dan anfantais. Mae'r wythnos bontio hon hefyd yn caniatáu i staff baratoi ymhellach ar gyfer addysgu ar-lein.

  Dylai myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gysylltu â'u goruchwyliwr i drafod eu hastudiaethau.

  Yn unol â chyrff rheoleiddio cenedlaethol, dylai myfyrwyr y mae eu cwrs yn cynnwys lleoliadau proffesiynol (e.e. y rhai yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol) fynychu lleoliadau fel arfer. Byddwch yn derbyn cyngor pellach gan eich Ysgol yn fuan.

  Mae cyfnod arholiadau'r haf yn debygol o gael ei effeithio. Lle bynnag y bo modd, cynhelir asesiad diwedd blwyddyn trwy ddulliau amgen. Gall hyn gynnwys traethodau neu arholiadau llyfr agored, ond ga y cewch eich asesu dim ond mewn ffordd y mae eich astudiaethau wedi eich paratoi ar ei chyfer. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn ystod y ddwy i dair wythnos nesaf.

  Mae'r Brifysgol yn parhau ar agor fel arfer, gan gynnwys Neuaddau a Llyfrgelloedd, a bydd staff ar gael i ddarparu cyngor a gofal bugeiliol i fyfyrwyr.

  Bydd e-bost pellach, manylach yn cael ei anfon erbyn diwedd yfory.

  Yn olaf, hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch cefnogi yn ystod yr amser anodd hwn.

  Yr Athro Iwan Davies, Is-ganghellor


  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  Y BRIFYSGOL

  Pa gyngor/arweiniad/gwybodaeth y mae’r brifysgol yn eu dilyn?

  Mae’r brifysgol yn defnyddio nifer o ffynonellau i fod yn sail wybodaeth i’n dull o ymdrin â’r sefyllfa:

  Mae gweithgor wedi’i gynnull gan y Brifysgol i fonitro ac ymateb i’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu. Y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio sy’n gyfrifol am gydlynu cyngor ac arweiniad cyffredinol ar yr achosion o’r firws.

  Sut byddaf yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf?

  Dilynwch wefan Llywodraeth y DU i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Caiff y dudalen hon ei diweddaru’n rheolaidd ac os bydd unrhyw wybodaeth newydd bwysig yna byddwn yn anfon e-bost at yr holl staff a’r holl fyfyrwyr.

  Mae adroddiadau o unigolion yn cael eu hosgoi neu eu haflonyddu

  Mae gennym drefn weithredu lle na chaiff unrhyw adroddiadau o ymddygiad sy’n debygol o achosi aflonyddu neu fygythiadau eu goddef. Dylai unrhyw un sydd â phryderon roi gwybod i’r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr – Helen Munro, E-bost:h.munro@bangor.ac.uk / Ffôn: 01248 388021, Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, E-bost internationalsupport@bangor.ac.uk / Ffôn: 01248 38 8430, neu Undeb y Myfyrwyr ar 01248 388000 https://www.undebbangor.com/contact/

  Beth sy'n digwydd gyda fisas sy'n dod i ben i'r rhai na allant ddychwelyd i'w mamwlad?

  Mae'r Swyddfa Gartref bellach wedi diweddaru eu canllawiau ar ganiatáu i bob unigolyn na allant adael y DU erbyn eu dyddiad dod i ben fisa aros yma hyd at 31 Mai 2020, yn y lle cyntaf, heb unrhyw gosb.

  Os yw hyn yn berthnasol i chi yna mae'n ofynnol i chi anfon e-bost at Swyddfa Fisâu a Mewnfudo'r DU yn egluro pam na allwch adael. Y cyfeiriad e-bost yw: CIH@homeoffice.gov.uk ond dim ond eu hanfon trwy e-bost yn agosach at eich dyddiad gadael disgwyliedig gwirioneddol. Rhaid i chi ddarparu manylion penodol yn unol â'u gwefan: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents.

  Rhaid i fyfyrwyr sy'n cael eu heffeithio gan hyn hysbysu'r Brifysgol i roi gwybod iddynt, ar yr e-bost isod, eu bod wedi cysylltu â Swyddfa Fisâu a Mewnfudo'r DU. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os oes angen cymorth mewnfudo arnoch, cysylltwch covid19@bangor.ac.uk.


  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  ASTUDIAETH

  Beth mae'r Brifysgol yn ei wneud i fyfyrwyr ar hyn o bryd?

  Gallwch weld y cyfleoedd rydyn ni'n eu darparu yma:

 • Recordio'r holl ddarlithoedd sy'n weddill a phostio'r recordiau ar-lein i'w gweld pan fydd yn gyfleus.
 • Annog myfyrwyr i ddefnyddio meddalwedd Prifysgol Bangor i weithio yn eu grwpiau bach i barhau i ymarfer eu sgiliau.
 • Rhoi arweiniad ac adnoddau trwy e-bost ac ar Blackboard i helpu eich datblygiad personol a phroffesiynol parhaus.
 • Parhau i sicrhau bod yr holl adnoddau electronig ar gael trwy lyfrgell y Brifysgol a’r Ganolfan Sgiliau Astudio.
 • Cynnal sesiynau galw heibio digidol gyda staff, a staff ar gael ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol gyda myfyrwyr ar-lein yn ôl yr angen.
 • Parhau i gynnal asesiadau, gan gynnwys cynnal arholiadau ar-lein.
 • Addasu Rheoliadau’r Brifysgol i ddarparu polisi ‘rhwyd ddiogelwch dim anfantais’ ar gyfer gwaith a gwblhawyd yn ystod y pandemig.

 • Sut y cyflwynir addysgu ar-lein?

  Bydd gan bob modiwl, o leiaf, ddeunyddiau ar gael ar Blackboard a recordiadau Panopto. Ychwanegir gweithgareddau / deunyddiau ychwanegol yn ôl yr angen yn dibynnu ar y maes pwnc.

  Beth am Asesiadau ac Arholiadau?

  Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod Covid-19 wedi tarfu ar astudiaethau ac wedi effeithio ar addysgu a chyswllt staff. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais ac wedi cynhyrchu set newydd o reoliadau academaidd sy'n ymdrin â dyfarnu graddau a'r dilyniant o un flwyddyn academaidd i'r flwyddyn nesaf. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Force Majeure, i'w defnyddio mewn argyfwng fel y pandemig Covid-19 cyfredol.

  Mae’r rheoliadau Force Majeure llawn ar gael yma.

  Mae brîff hefyd wedi'i ddarparu yn y Diweddariadau Diweddaraf o dan Diweddariad: Rheoliadau Force Majeure - 08-04-20


  Oes angen i mi gyflwyno adroddiad amgylchiadau arbennig?

  Os ydych chi'n cael trafferthion TG mawr (e.e. dim mynediad i'r rhyngrwyd o gwbl neu ddim mynediad i gyfrifiadur), parhewch i adrodd y rhain trwy'r Ganolfan Gais (Adroddiad Amgylchiadau Arbennig) gan ddewis problemau TG (mawr) fel y rheswm. Yna gallwn weithio i ddod o hyd i ateb. Mewn perthynas â gwaith cwrs, dylech hefyd roi gwybod am fân faterion TG (e.e. cysylltedd rhyngrwyd araf [os yw'n effeithio ar eich astudiaethau]), trwy geisiadau am estyniad os ydych chi'n teimlo ei fod yn angenrheidiol.

  Er mwyn adlewyrchu’r effaith eang, bydd pob myfyriwr yn cael ei ddosbarthu fel un sydd â ‘Amgylchiadau Arbennig’ cysylltiedig â Covid-19. Bydd hwn yn cael ei weithredu'n awtomatig felly ni fydd angen cyflwyno Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig pellach ar gyfer y rhain. Dylid cyflwyno unrhyw Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19 yn y ffordd arferol.

  Beth ddylwn i ei wneud os yw hyn wedi effeithio ar fy mherfformiad academaidd?

  Rydym yn sylweddoli y bydd hwn yn amser pryderus i lawer gyda ffrindiau a theulu yn y rhanbarthau yr effeithir arnynt. Os ydych yn teimlo yr effeithiwyd ar eich perfformiad academaidd, er enghraifft oherwydd salwch neu brofedigaeth yn effeithio ar rywun sy'n agos atoch, dylech chi roi nodyn ar FyMangor, yn ogystal â siarad â'ch tiwtor personol.

  A allaf gael gafael ar wasanaethau i gefnogi fy astudiaethau?

  Mae Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr ar gael gan ddefnyddio'r cysylltiadau e-bost ar eu gwefannau. Gweler isod am fanylion pellach ar gysylltiadau Llyfrgell.

  Sut alla i gael mynediad at Wasanaethau Llyfrgell?

  Yn unol â chyfyngiadau'r llywodraeth i reoli lledaeniad Coronafirws, mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Archifau yn gwneud popeth posib i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau, ond mae'n rhaid gwneud rhai newidiadau i'r gwasanaethau sydd ar gael:

  Benthyciadau a Llyfrau y Galwyd Amdanynt yn ôl

  Yn ystod y cyfnod hwn, does dim angen i chi boeni am ddychwelyd unrhyw lyfrau yr ydych wedi eu benthyg neu y galwyd amdanynt yn ôl. Ni roddir unrhyw ddirwyon am ddychwelyd eitemau'n hwyr. Daliwch eich gafael yn eich llyfrau llyfrgell a chadw llygad am unrhyw negeseuon pellach gan y llyfrgell maes o law.

  Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

  Mae'r gwasanaeth hwn yn parhau'n weithredol ond dim ond eitemau y gellir eu danfon yn electronig sydd bellach ar gael.

  Archifau a Chasgliadau Arbennig

  Bydd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig ar gau hyd nes y dwedir yn wahanol. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i weithredu gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig dros e-bost. Gallwch gysylltu â ni ar archifau@bangor.ac.uk.

  Adnoddau ar-lein

  Peidiwch ag anghofio! Mae gwefan y Llyfrgell yn cynnig mynediad at ystod eang o adnoddau electronig. Byddwn yn bwrw iddi ynghynt i brynu e-lyfrau ychwanegol ac adnoddau ar-lein eraill i'ch cefnogi.

  Cysylltu â Ni

  Os oes gennych ymholiadau am y llyfrgell, gan gynnwys unrhyw ymholiadau ynghylch cardiau mynediad, e-bostiwch llyfrgell@bangor.ac.uk, defnyddiwch wasanaeth Sgwrsio'r Llyfrgell neu ewch i'n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.


  Ymholiadau Cefnogaeth Bynciol

 • Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig
 • Ysgol Gwyddorau Naturiol
 • Ysgol Gwyddorau'r Eigion
 • Beth Hall: b.hall@bangor.ac.uk
 • Ysgol Hanes ac Athroniaeth
 • Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
 • Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
 • Jenny Greene: j.greene@bangor.ac.uk
 • Ysgol y Gyfraith
 • Ysgol Busnes Bangor
 • Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
 • Gwyddorau Cymdeithas
 • Mairwen Owen: mairwen.owen@bangor.ac.uk
 • Gwyddorau Cymdeithas
 • Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Ysgol Seicoleg
 • Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
 • Yasmin Noorani: y.noorani@bangor.ac.uk
 • Rheolwr y Gadwrfa a Data Ymchwil
 • Michelle Walker: m.walker@bangor.ac.uk

 • A fydd staff ar gael?

  Gallwn eich sicrhau y bydd staff ysgolion a gwasanaethau proffesiynol ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych wrth symud ymlaen trwy ddulliau electronig.

  Beth os bydd angen Cymorth TG arnaf?

  Os ydych chi'n cael anhawster cysylltu â'r ddarpariaeth ar-lein, e-bostiwch helpdesk@bangor.ac.uk

  A gaf i siarad â rhywun os yw'r sefyllfa wedi achosi anawsterau ariannol i mi?

  Mae'r Uned Cymorth Ariannol gall ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid myfyrwyr.

  Beth am Raddio?

  Bu'n rhaid i'r Brifysgol wneud y penderfyniad caled i ohirio'r Seremonïau Graddio oedd i'w cynnal yn ystod yr wythnos dechrau 13eg Gorffennaf 2020. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y newyddion hyn yn siomedig ond gallwn eich sicrhau nad yw'r penderfyniad hwn wedi'i wneud yn ysgafn. Fodd bynnag, roeddem am roi cymaint o rybudd â phosibl i helpu myfyrwyr i gynllunio ymlaen llaw.

  Yn y cyfnod digynsail hwn, ein prif bryder yw iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr, eu gwesteion, ein staff, a'r gymuned ehangach.

  O ystyried yr ansicrwydd presennol, nid ydym mewn sefyllfa i ddweud pryd y bydd y seremonïau a ohiriwyd yn cael eu cynnal. Cyn gynted ag y gwnawn, byddwn yn diweddaru ein Gwefan Graddio ac yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau Gorffennaf gyda'r trefniadau newydd. Bydd pob myfyriwr, eu teuluoedd a'u gwesteion yn cael cyfle i ddathlu gyda ni yn y dyfodol.

  Mae'n bwysig pwysleisio nad yw ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu graddau. Ar yr amod bod myfyrwyr yn cwrdd â gofynion eu cwrs byddwn yn cyflwyno eu gradd. Bydd tystysgrifau gradd yn cael eu postio i'r cyfeiriad cartref parhaol sydd gennym ar gofnod, cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn y canlyniadau gan y Byrddau Arholi. Bydd Adroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ar gael yn y ffordd arferol - ar-lein yma, cyn pen 28 diwrnod ar ôl cynnal y Byrddau Arholi. Mae'n hanfodol bod pob myfyriwr yn gwirio'r cyfeiriad cartref, a'r cyfeiriad e-bost personol, sydd gennym ar gofnod (MyBangor -> Myfyrwyr -> Eich manylion -> Manylion Cyswllt) i sicrhau eu bod yn gywir, a'u diweddaru os oes angen.

  Beth am Leoliadau Proffesiynol?

  Mae eich Ysgolion eisoes mewn trafodaethau gyda'r cyrff rheoleiddio perthnasol mewn perthynas â'ch lleoliadau proffesiynol. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain ar gael gan eich ysgol.

  A allaf aros ar fy lleoliad gwaith?

  Dylai myfyrwyr ar leoliadau gwaith (gan gynnwys interniaethau) ddilyn cyngor eu cyflogwr. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â'ch tiwtor personol.

  Beth am brosiectau ymchwil / traethodau hir? - Israddedig / Meistr

  Cysylltwch â'ch goruchwylwyr prosiect / traethawd hir trwy e-bost i drafod y ffordd orau i symud pethau ymlaen.

  Beth am Fyfyrwyr PhD?

  Cysylltwch â'ch goruchwylwyr i drafod sut i weithio wrth symud ymlaen.

  Mae gen i CCDP ar waith - beth nesaf?

  Os oes gennych CCDP rydym yn eich annog i gysylltu â'ch tiwtor personol os oes gennych unrhyw bryderon y byddwch dan anfantais nawr y bydd eich addysgu ar-lein.


  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  EICH LLES A GWIRFODDOLI

  Gwasanaethau Cymorth Llesiant

  Dewch o hyd isod i rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl

 • Mae gan Wasanaethau Myfyrwyr rai dolenni a thaflenni adnoddau ar gael trwy eu tudalen Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein - Gwasanaethau Myfyrwyr

 • Beth am roi cynnig ar un o traciau AM DDIM gan ein tîm Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar

 • Gwelwch y 10 peth syml y gallwch eu gwneud i helpu eich lles meddyliol a delio â phryder am y coronafirws - Coronafirws a Lles Meddwl y GIG

 • Llawer o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai helpu'ch lles - MIND Coronavirus a'ch lles

 • Llawer o adroddiadau da a chanllawiau 'Sut i' ar gefnogi eich iechyd meddwl - Sefydliad Iechyd Meddwl

 • Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru. Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth 24/7/365 - C.A.L.L. - Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

 • Cyngor ac awgrymiadau Relate ar gyfer perthnasoedd iach yn ystod Covid-19 - Relate

 • Dilynwch y Calendr Ymdopi Gweithredol am gamau dyddiol y gallwch eu gwneud ym mis Ebrill 2020 i'n helpu i edrych ar ôl ein hunain a'n gilydd - Gweithredu er Hapusrwydd

 • Os ydych chi'n poeni am eich iechyd meddwl yn ystod yr achosion o coronafirws, mae'r Samariaid wedi casglu rhai adnoddau a allai fod o gymorth - Samaritans

 • Efallai y bydd yn rhaid i bobl mewn profedigaeth ddelio â mwy o drawma, a gallant gael eu torri i ffwrdd o rai o'u rhwydwaith cymorth arferol. Mae Cruse wedi darparu rhai adnoddau ar rai o'r gwahanol sefyllfaoedd ac emosiynau y gallai fod yn rhaid i bobl mewn profedigaeth ddelio â nhw - Cruse

 • Cyfleoedd Gwirfoddoli Lleol

  I'r rhai ohonoch sydd ag ychydig o amser rhydd ac a hoffai helpu a gwirfoddoli yn y gymuned leol, gwelwch nifer o gysylltiadau lleol isod. Gallai'r cyfleoedd fod yn Yrrwr, Dosbarthu Siopa neu Bresgripsiynau, Cerdded Cŵn neu ddod yn Ffrind ar y Ffôn, i enwi rhai.

 • Gwirfoddoli yn Ysbyty Enfys, Bangor - Bydd yr ysbyty dros-dro newydd, a fydd yn cael ei sefydlu yng Nghanolfan Brailsford yn fuan, angen nifer o staff a gwirfoddolwyr i ymgymryd â gwasanaethau glanhau, arlwyo, ategol a gwasanaethau cyffredinol. Os hoffech fynegi diddordeb mewn helpu, cysylltwch â gareth.w.jones@bangor.ac.uk yn y lle cyntaf, fel y gallwn fesur yn well lefel gefnogaeth y gallwn ei chynnig i'r GIG. Bydd manylion pellach yn cael eu postio yma pan fyddant ar gael.

 • Grŵp newydd o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli yw BERSI (Bangor Emergency Resources for Self- Isolators). Mae’r myfyrwyr wedi dechrau casglu rhoddion i'w cludo at bobl sy’n hunan- ynysu, ac maent hefyd yn cynnig sgwrs dros y ffôn ar gyfer rhai sy’n hunan ynysu - cysylltwch arnynt yma

 • Awyr Las / Blue Sky - Mae'r GIG wedi diolch i bawb am eu cymorth hyd yma yng Ngogledd Cymru. Mae yna lawer mwy o ffyrdd y gallwch chi helpu - https://awyrlas.org.uk/cy/how-you-can-help

 • Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ystod o gyfleoedd gwirfoddoli. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda nhw, anfonwch e-bost at BCUHB.PublicVolunteers@wales.nhs.uk yn gynnwys eich enw llawn, rhif ffon, cyfeiriad e-bost ac yr ysbyty sydd agosaf atoch ynghyd a disgrifiad byr o eich sgiliau a phrofiad - https://www.pbccymrydrhan.co.uk/gwirfoddoli

 • Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am bobl sydd ar gael i weithio (mewn swydd gyflogedig, neu mewn rôl wirfoddol) i helpu i gynnal gwasanaethau i bobl fregus sydd angen gofal. Cysylltwch gofalu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679577 / 07384 876908.

 • Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Medrwn Môn a Menter Môn wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi’r rhai mwyaf bregus ar yr Ynys yn ystod cyfnod y Coronafeirws. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â nhw ar 01248 725 700 neu e-bostiwch enquiries@mentermon.com - https://www.mentermon.com/covid-19/

 • Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn ddibynnol ar wirfoddolwyr i'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau allweddol yn ein cymunedau lleol. A hoffech chi ein cynorthwyo? - https://www.ageuk.org.uk/cymraeg/gwyneddamon/cymryd-rhan/gwirfoddoli/

 • Gwirfoddoli Cymru - Dewch o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli pellach i gefnogi pandemig Coronavirus yma - https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index-covid.htm?lang=CY

 • Mae CVSC (Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy) yn annog pobl i gofrestru fel y gallant gyfateb eich sgiliau, diddordebau a'ch profiad ag angen cymunedol COVID 19 wrth iddo ddatblygu - https://www.cvsc.org.uk/cy/gwirfoddoli/covid-19-diweddariad-gwirfoddolwyr

 • Mae Covid Mutual Aid UK yn grŵp o wirfoddolwyr sy'n cefnogi grwpiau cymunedol lleol sy'n trefnu cyd-gymorth trwy gydol yr achosion covid-19 yn y DU. Chwiliwch i weld a oes grŵp yn agos atoch chi - https://covidmutualaid.org

 • Wedi diflasu gartref?

 • Mae'r Sefydliad Confucius Bangor yn cynnig gwersi Mandarin am ddim trwy Zoom - Cliciwch yma am fanylion pellach

 • Dysgwch iaith newydd am ddim, teithiwch y byd fwy o'ch cyfrifiadur neu heriwch eich hun gyda phos, rhywbeth i bawb i helpu atal y diflastod - Chatterpack - Rhestr o adnoddau ar beth i'w wneud ar-lein am ddim

 • Mae gan y Brifysgol Agored gannoedd o gyrsiau byr AM DDIM - OpenLearn

 • Cyrchwch gyrsiau byr AM DDIM o lefydd fel IBM, neu Brifysgolion Stanford a Princeton - Coursera

 • Am wella'ch sgiliau TG, neu eisiau dysgu sut i gadw mewn cysylltiad ag eraill ar-lein, dysgwch y pethau sylfaenol yma - Learn My Way

 • Nid oes angen poeni am golli'r gampfa, rhowch gynnig ar un o'r sesiynau gweithio hyn - Gweithgareddau Heb Gampfa, GIG

 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff ar-lein am ddim bob dydd gyda Joe Wicks - Y teledu BodyCoach

 • Darllediadau bale ac opera am ddim o'r Tŷ Opera Brenhinol - Awydd noson yn yr Opera?

 • Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  NEUADDAU

  A allaf ddod unrhyw bryd i godi fy eiddo?

  Cysylltir â myfyrwyr i drefnu apwyntiad i gasglu eu heiddo yn ystod y cyfnod 29 Mehefin i 31 Gorffennaf. Sicrhewch eich bod wedi gwirio eich e-bost Prifysgol i gael mwy o wybodaeth am drefnu apwyntiad. Os nad ydych wedi derbyn e-bost a bod gennych eiddo ar ôl mewn llety ym Mhrifysgol Bangor, cysylltwch â Swyddfa'r Neuaddau trwy e-bost - neuaddau@bangor.ac.uk.

  Mae casglu eich eiddo yn weithgaredd a ganiateir yn ystod y cyfnod cloi parhaus yng Nghymru, fel y cadarnhawyd gan Lywodraeth Cymru yma: https://gov.wales/higher-education-and-student-support-coronavirus#section-41419

  Os gwelwch yn dda peidiwch â dod i wagio'ch ystafell heb apwyntiad na heb roi gwybod ymlaen llaw. Efallai na roddir mynediad ichi. .

  A yw fy eiddo yn ddiogel?

  Ydw. Hyd yn oed os ydych wedi cael eich rhyddhau o’ch contract Neuaddau, mae ein hyswirwyr wedi cadarnhau y byddant yn parhau i yswirio’r eiddo yn eich ystafell. Roedd eich eitemau yn parhau i gael eu cynnwys yn unol â thelerau eich cytundeb gwreiddiol Neuaddau.

  Beth os na allaf deithio i Fangor?

  Cysylltwch â Swyddfa'r Neuaddau am restr o gontractwyr y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol i gasglu a storio neu anfon eich eitemau atoch chi. Dim ond i gwmnïau cludo a storio y bydd Swyddfa'r Neuaddau yn caniatáu mynediad i'ch ystafell ar ôl i chi drefnu slot, drwy'r system apwyntiadau y soniwyd amdani uchod.

  Pryd y byddaf yn gallu dod yn ôl i Fangor i gasglu fy eiddo?

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod casglu eich eiddo o lety myfyrwyr bellach yn cael ei ganiatáu o dan y rheoliadau cloi parhaus: https://llyw.cymru/addysg-uwch-chymorth-i-myfyrwyr-coronafeirws#section-41419.

  Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi barhau i ddilyn yr holl reoliadau pellhau cymdeithasol perthnasol a rhai tebyg eraill yn ystod eich taith i Fangor ac oddi yno. Yn yr un modd, rhaid i chi drefnu apwyntiad a derbyn e-bost cadarnhau sy'n rhoi'r manylion archebu cyn teithio i Fangor.

  Os ydych chi'n teithio o wlad arall neu drwyddi ar y ffordd i Fangor, dylech fod yn ymwybodol o unrhyw gyfyngiadau teithio gwahanol a allai fod yn berthnasol.

  Beth os bydd y cyfyngiadau cloi / teithio yn parhau y tu hwnt i ddiwedd fy nghontract?

  Bydd Prifysgol Bangor yn parhau i gadw eiddo yn ddiogel mewn ystafelloedd, gan gynnwys y tu hwnt i ddiwedd dyddiad gorffen eich contract - neu hyd nes y bydd y canllawiau'n caniatáu teithio diogel, cyfreithlon i'w hadalw. Bydd methu â chasglu eiddo y tu hwnt i amser rhesymol ar ôl caniatáu teithio, yn arwain at symud, storio a chael gwared ar eitemau yn unol â'ch cytundeb llety presennol ‘Halls’.

  A allaf aros dros nos wrth godi fy mhethau?

  Os ydych eisoes wedi cael eich rhyddhau o'ch contract llety, ni allwch aros mewn Neuadd dros nos pan ddewch i nôl eich eiddo.

  Rhoddais fy allweddi i mewn - sut y byddaf yn mynd i mewn i'm hystafell?

  Bydd angen i bob myfyriwr sy'n dychwelyd ac sydd â cherdyn allwedd neu allwedd arall sydd wedi'i rhoi mewn, fynd i dderbynfa'r Neuadd ar y safle perthnasol. Byddwch yn cael mynediad drwy allwedd newydd am gyfnod cyfyngedig. Darperir gwybodaeth yn ystod y broses trefnu apwyntiadau.

  Dim ond trwy drefniant ymlaen llaw gydag e-bost cadarnhau y caniateir mynediad.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  LLETY PREIFAT AR RENT

  Rydym yn gwybod bod llawer o fyfyrwyr yn wynebu ansicrwydd ynghylch tai, felly gwelwch isod rai Cwestiynau Cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Tai Myfyrwyr yn taimyfyrwyr@bangor.ac.uk.

  Nid wyf wedi llofnodi contract ar gyfer tŷ ar gyfer y flwyddyn nesaf eto - beth ddylwn ei wneud?

  Mae gormod o dai myfyrwyr a rennir ym Mangor yn barod, felly nid oes angen rhuthro. Gallwch gael manylion am hyn yma: www.bangorstudentpad.co.uk/help

  Byddem fel rheol yn eich cynghori i beidio â gwneud unrhyw daliadau nac arwyddo unrhyw gytundebau tenantiaeth hyd nes y byddwch wedi gweld yr eiddo a gwneud yn siŵr ei fod yn addas i'ch anghenion. Fodd bynnag, oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol presennol, ni allwch fynd i weld tai ar hyn o bryd. Felly gallwch naill ai gohirio chwilio am dŷ, neu gallwch ofyn i weld lluniau/taith fideo o gwmpas yr eiddo i'ch helpu. Cofiwch, unwaith y byddwch wedi llofnodi contract, bydd yn eich rhwymo'n gyfreithiol, felly gan nad ydym yn gwybod eto beth fydd y sefyllfa ym mis Medi, efallai y byddai'n well aros am ychydig.

  Rwyf eisoes wedi llofnodi contract ar gyfer y flwyddyn nesaf - beth fydd yn digwydd nawr?

  Mae cytundebau tenantiaeth yn eich rhwymo'n gyfreithiol, felly yn anffodus ni all tenantiaid newid y rhain heb gydsyniad y landlord. Byddem yn awgrymu eich bod yn darllen eich contract yn ofalus yn gyntaf, rhag ofn bod yna gymal torri (er yn anffodus nid yw hyn yn debygol mewn tenantiaethau myfyrwyr). Yna cysylltwch â'ch darpar landlord yn uniongyrchol i drafod eich pryderon, ac i weld a oes unrhyw hyblygrwydd yn y contract.

  Os oes gan fyfyrwyr gostau annisgwyl a/neu ychwanegol oherwydd Covid-19, yna gallant wneud cais i'r Cronfeydd Caledi, sy'n seiliedig ar brawf modd. I gael manylion, cysylltwch â'r Uned Cefnogaeth Ariannol: www.bangor.ac.uk/studentservices/moneyadvice/index.php.cy

  Rwyf wedi symud o fy llety myfyrwyr a rentir yn breifat ond rwyf angen mynd yno i gasglu fy eiddo - beth allaf ei wneud?

  Mae Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig wedi dweud bod dychwelyd i gyfeiriad yn ystod y tymor, i gasglu eiddo o’r llety, yn esgus rhesymol i deithio. Mae hyn yn amodol bod eich tenantiaeth naill ai wedi dod i ben, neu ar fin dod i ben, ac na ellir gohirio hyn tan ar ôl i gyfyngiadau cloi gael eu codi. Gallwch gael canllawiau ar hyn yma: https://llyw.cymru/casglu-eich-eiddo-ar-ol-symud-allan-och-cartref-coronafeirws-0

  A allaf symud yn ôl i'r llety rhent preifat rwy'n byw ynddo yn ystod y tymor?

  Mae teithio i Fangor yn benderfyniad personol gan mai dim ond teithio hanfodol a ganiateir yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae llywodraeth Cymru wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â dychwelyd i lety yn ystod y tymor yma: https://llyw.cymru/addysg-uwch-chymorth-i-myfyrwyr-coronafeirws#section-41338.

  Dylai myfyrwyr a'u teuluoedd wybod bod Heddlu Gogledd Cymru yn disgwyl ar y ffyrdd yn rheolaidd er mwyn stopio cerbydau sy'n teithio tuag at Fangor i holi beth yw pwrpas eu taith.

  Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

  Gellir gweld canllawiau'r llywodraeth ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat yma: https://gov.wales/guidance-tenants-private-rented-sector-coronavirus-covid-19. Gan fod hon yn sefyllfa sy'n newid yn barhaus, dylech wirio cyngor y llywodraeth yn rheolaidd.

  Edrychwch ar wefan UM wefan UM am eu canllaw Tacluso (WRAP it Up) ar symud allan - yn dod yn fuan.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  IECHYD COVID-19

  Pa gyngor ddylwn i ddilyn os ydw efo symptomau coronafirws?

  Beth allaf ei wneud i amddiffyn fy hun rhag y firws?

  Y prif ddull ataliol yw dilyn cyngor y Llywodraeth.

  Yn fwy cyffredinol, i leihau’r risg o ledaenu’r firws hwn neu gyflyrau eraill sydd â symptomau tebyg, fel y ffliw:

  • Golchwch eich dwylo yn aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad. Mae’r sebon yn holl ystafelloedd ymolchi y brifysgol yn sebon gwrthfacteria/gwrth-firws.
   Hand-washing Steps Using the WHO Technique
  • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
  • Peidiwch â bod mewn cysylltiad agos â phobl sy’n sâl.
  • Defnyddiwch hances bapur i roi dros eich ceg a’ch trwyn wrth beswch neu disian, yna taflwch yr hances bapur i’r bin.

  Ceir gwybodaeth ragorol hefyd yn yr erthygl a ganlyn yn The Guardian ar sut i amddiffyn eich hun ac eraill.

  Ydi’r Brifysgol yn darparu gel llaw?

  Bydd gel llaw wedi eu lleoli ymhob adeilad dysgu a gweinyddol. Os ydych eisiau prynu eich gel llaw bersonol yna cysidrwch brynu gel gwrthfacteria/gwrth-firws. Fodd bynnag mae gel gwrthfacteria alcohol yn cynnig lefel amddiffyn da.

  Hand Rubbing Steps Using the WHO Technique

  Sut mae hunan-ynysu os bydd angen?

  Mae Llywodraeth y DU wedi darparu cyngor ynghylch hyn.

  Dylech aros gartref am 7 diwrnod os oes gennych naill ai:

  • tymheredd uchel

  • Peswch parhaus newydd

  Peidiwch â mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa nac ysbyty.

  Byddwch yn ymwybodol y dylech gysylltu â 111 dim ond os:

  • rydych chi'n teimlo na allwch chi ymdopi â'ch symptomau gartref

  • mae eich cyflwr yn gwaethygu

  • nid yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod

  Os ydych chi mewn Neuadd Breswyl y Brifysgol ffoniwch Swyddfa'r Neuaddau: Ffôn: 01248 382667 E-bost: halls@bangor.ac.uk i'w cynghori os penderfynwch fod angen i chi hunan-ynysu. Peidiwch â ‘throi i fyny’ yn y Swyddfa Neuaddau nac mewn unrhyw gyfleuster meddygol. Os ydych mewn Neuadd Breswyl breifat, rhowch wybod i reolwyr y Neuadd cyn gynted ag y gallwch.

  Mae'r Llywodraeth hefyd wedi darparu arweiniad pellach ar hunan-ynysu i fyfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau.

  A ddylwn i wisgo masg wyneb?

  Dewis personol yw a ydych yn dewis gwisgo un ai peidio.

  Mae aelod o fy nheulu agos/un o fy ffrindiau/rhywun sy’n rhannu fflat â fi yn sâl gyda symptomau tebyg i Coronafirws, beth ddylen ni ei wneud?

  os ydych chi'n byw ar eich pen eich hun a bod gennych symptomau salwch coronafirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn bynnag, arhoswch gartref am 7 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.

  os ydych chi'n byw gydag eraill a bod gennych chi neu un ohonyn nhw symptomau coronafirws, yna mae'n rhaid i bob aelod o'r cartref aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae'r cyfnod o 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl

  mae'n debygol y bydd pobl sy'n byw mewn cartref yn heintio ei gilydd neu'n cael eu heintio eisoes. Bydd aros gartref am 14 diwrnod yn lleihau cyfanswm yr haint y gallai'r cartref ei drosglwyddo i eraill yn y gymuned

  i unrhyw un yn yr aelwyd sy'n dechrau arddangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am 7 diwrnod o'r adeg yr ymddangosodd y symptomau, ni waeth pa ddiwrnod y maent ymlaen yn y cyfnod ynysu 14 diwrnod gwreiddiol

  os gallwch chi, symudwch unrhyw unigolion bregus (fel yr henoed a'r rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol) allan o'ch cartref, i aros gyda ffrindiau neu deulu trwy gydol cyfnod ynysu'r cartref

  os na allwch symud pobl agored i niwed allan o'ch cartref, arhoswch i ffwrdd oddi wrthynt gymaint â phosibl

  Ar gyfer pobl sy'n byw mewn cartrefi gyda rhywun sy'n dangos symptomau a allai gael eu hachosi gan coronafirws, dilynwch gyngor y Llywodraeth yma.

  Mae'r Llywodraeth hefyd wedi darparu arweiniad pellach ar hunan-ynysu i fyfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau.

  Myfyrwyr â Chyflyrau Meddygol Sylfaenol

  Beth os oes gen i gyflwr iechyd sylfaenol y gall y firws hwn effeithio'n ddifrifol arno?

  Trafodwch â'ch meddyg i nodi rhagofalon a allai fod yn berthnasol mewn perthynas â'ch cyflwr iechyd tra yn y Brifysgol. Os oes angen newid eich patrwm astudio, trafodwch hyn gyda'ch Tiwtor Personol, Uwch Diwtor yr Ysgol, neu os nad ydyn nhw ar gael, cysylltwch â engagement@bangor.ac.uk.

  Beth os ydwi’n ymwybodol o unigolyn gydag achos wedi gadarnhau?

  Cysylltwch a’r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio (info-compliance@bangor.ac.uk) i roi gwybod i’r brifysgol beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf, ar ôl iddynt ofyn am gyngor meddygol.


  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen
   

  TEITHIO

  Teithio ar fusnes y brifysgol

  Ni chaniateir teithio dramor nag yn y DU ar fusnes y Brifysgol ar hyn o bryd.

  Beth am deithio yn y dyfodol?

  Mae'n amhosibl gwybod beth fydd y sefyllfa hirdymor o ran coronafirws (Covid-19) ar hyn o bryd. Mae'r Pwyllgor Gweithredu yn monitro'r sefyllfa a bydd yn hysbysu staff a myfyrwyr pan fydd unrhyw beth yn newid.

  Beth am fyfyrwyr sydd dramor ar hyn o bryd i astudio?

  Rydym yn annog pob myfyriwr sydd dramor yn astudio ar hyn o bryd i ddychwelyd adref i'r DU. Ar gyfer myfyrwyr sy'n dewis aros dramor, neu sy'n methu dychwelyd oherwydd cyfyngiadau teithio gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch tiwtor am eich sefyllfa, fel y gallwn ddarparu cefnogaeth.

  Beth os hoffwn ddychwelyd adref?

  Er nad oes disgwyl i unrhyw fyfyrwyr ddychwelyd adref, rydym yn cydnabod y bydd nifer ohonoch yn dymuno gwneud hynny. Ni fydd y rhai sy'n dychwelyd adref dan anfantais mewn unrhyw ffordd.

  Ar gyfer Myfyrwyr Cartref / UE gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael i’ch tiwtor personol wybod eich bod yn dychwelyd adref.

  Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol gwnewch yn siŵr eich bod yn e-bostio covid19@bangor.ac.uk i adael i'n Tîm Mewnfudo wybod eich bod yn dychwelyd adref.

  Er y bydd nifer o fyfyrwyr eisoes wedi teithio adref, bydd eraill yn dal i fod yn eu llety adeg tymor. Dylai myfyrwyr sy’n dal i fod yn eu llety adeg tymor gadw at gyngor presennol y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru.

  Dylai myfyrwyr sy’n ystyried teithio fod yn ymwybodol mai dim ond at ddibenion penodol y caniateir teithio. Caniateir symud tŷ, lle mae angen gwneud hynny ac ni ellir gohirio'r symud. Gall myfyriwr deithio er mwyn symud o’i lety adeg tymor i'w gartref arferol os oes rheswm dros wneud hynny, gan gynnwys gorffen addysgu wyneb yn wyneb, neu ar ôl cyrraedd diwedd ei brydles. Dylai myfyrwyr symud eu holl eiddo er mwyn lleihau'r angen am deithio ychwanegol.


  Beth am deithio yn y dyfodol?

  Mae'n amhosibl gwybod beth fydd y sefyllfa hirdymor o ran coronafirws (Covid-19) ar hyn o bryd. Mae'r Pwyllgor Gweithredu yn monitro'r sefyllfa a bydd yn hysbysu staff a myfyrwyr pan fydd unrhyw beth yn newid.

  A allaf hawlio am deithio yr effeithiwyd arno gan Covid-19 gan UMAL?

  UMAL have stated the following are NOT covered:

 • Reimbursement of a flight cost when there was no return trip booked back
 • Reimbursement of original trips as well as the additional return trip
 • Reimbursement of train/taxi/coach fares from the UK airport to your home when that cost would have in due course been incurred in any event
 • Personal excursions or costs for weekend return home or travel not taken or used during the placement period
 • Shipping belongings home, including brown tape and boxes!
 • Reimbursement for Rent, Rent deposit or penalties.

 • Travellers DO need to pursue airlines and Travel Agents for refunds for unused flights home. Even if the outward flight has been made and this means the flight is not refundable, the relevant taxes and charges are refundable. A claim cannot be considered unless you have done this first.

  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan UMAL.

  Dychwelwch i Ddechrau'r Dudalen