Gwybodaeth am Ragsylweddion Cyffuriau

 

Canllawiau pellach ynghylch Rheolaeth y Gymuned Ewropeaidd o Ragsylweddion Cyffuriau

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi'r canllawiau hyn at ei gilydd o nodiadau briffio a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref ac Universities UK.

Rheolaeth y Gymuned Ewropeaidd o Ragsylweddion Cyffuriau

1. Cefndir

 

Yn dilyn arolwg o effeithiolrwydd rheolaeth rhagsylweddion cyffuriau anghyfreithlon yr Undeb Ewropeaidd, cyflwynwyd rheoliadau newydd yn 2005 yn ymwneud â sylweddau categori 1, 2 a 3. Nid yw'r rheoliadau'n ymwneud â sylweddau categori 3 yn berthnasol i brifysgolion gan eu bod yn ymwneud ag allforio sylweddau dramor.

Y rheoliadau perthnasol yw Rheoliad (y Gymuned Ewropeaidd - masnach fewnol) Rhif 273/2004 a Rheoliad (masnach y Gymuned Ewropeaidd rhwng gwledydd yr UE a thrydydd gweledydd) rhif 111/2005. Mae pob cyfeiriad yn y papur hwn at Erthyglau yn 273/2004 gan nad yw 111/2005 yn berthnasol i brifysgolion. Gellir gweld y Rheoliadau a'r ffurflenni y cyfeirir atynt yn y canllawiau pellach hyn ar wefan y Swyddfa Gartref yn:

http://www.drugs.gov.uk/drugs-laws/licensing/precursor-forms/

Mae Prifysgol Bangor [PB] yn defnyddio nifer o gemegau, a restrir yn y rheoliadau hyn, fel rhan o'i gweithgareddau bob dydd ym maes gwyddoniaeth ac ymchwil.

Mae'r Canllawiau'n rhoi cyngor ar y mesurau rheoli sydd eu hangen i gydymffurfio â deddfwriaeth rheoli cyffuriau yn unig, ac nid yw'n cynghori ar ofynion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol ar gyfer y cemegau hynny a restrir. Mae gwybodaeth iechyd a diogelwch am y cemegau a restrir ar gael o'r Asesiadau Risg COSHH Adrannol, a chan y Cydlynydd Adrannol dros Iechyd a Diogelwch; mae gwybodaeth am gael gwared ar gemegau ar gael gan Oruchwylwyr a Thechnegwyr Labordai.

2. Y Rheoliadau

Ceir dau weithgaredd allweddol y mae'n rhaid i brifysgolion eu gwneud ar gyfer sylweddau Categori 1 a 2.

Ar gyfer sylweddau Categori 2, mae angen datganiad cwsmer (Datgan Defnydd Penodol) cyn y gall cyflenwr ddarparu'r sylweddau i PB (gwelwch Atodiad 2), fodd bynnag, nid oes angen trwydded. Ar gyfer sylweddau Categori 1, mae angen trwydded a datganiad cwsmer. Bydd yn rhaid i PB hefyd adrodd yn flynyddol ar ei defnydd o'r sylweddau hyn.

Bydd ceisiadau am drwyddedau i gael cyflenwad o sylweddau Categori 1 yn cael eu trin drwy Swyddog Cydymffurfio'r Brifysgol (manylion yn adran 4).

3. Sylweddau Categori 1 a 2

Sylweddau Categori 1

Mae'r rheoliad hwn yn ymwneud â'r canlynol:

 • 1-ffenyl-2-propanon
 • Asid N-asetylanthranilig
 • Isosaffrol (cis+trans)
 • 3,4-methylenediocsiffenyl-propan-2-one
 • Piperonal
 • Saffrol
 • Effedrin
 • Ffugeffedrin
 • Noreffedrin
 • Ergometrin
 • Ergotamin
 • Asid Lysergig

Sylweddau Categori 2

Mae'r rheoliad hwn yn ymwneud â'r canlynol:

 • Anhydrid asetig
 • Asid Ffenylacetig
 • Asid Anthranilig
 • Piperidin
 • Potasiwm permanganad

Ar hyn o bryd, mae'r canllawiau gan y Swyddfa Gartref yn nodi nad oes angen i brifysgolion gofrestru na gwneud cais am drwydded i gael cyflenwad o sylweddau Categori 2, hyd yn oed os bydd faint a ddefnyddiant yn mynd y tu hwnt i'r trothwy a nodir yn Atodiad 1. Fodd bynnag, bydd angen iddynt lenwi ffurflen Datganiad o Ddefnyddiau Penodol (gwelwch Atodiad 2 neu ar gael o wefan y Swyddfa Gartref), gan hepgor y manylion cofrestru a thrwydded. Gellir derbyn un datganiad am gyfnod o 12 mis, cyhyd â bod y sefydliad wedi prynu'r sylwedd o leiaf deirgwaith yn y 12 mis diwethaf.

4. Swyddog Cydymffurfio

Mae'r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol penodi swyddog cyfrifol ar gyfer y "fasnach" mewn sylweddau categori 1 a 2. Bydd y swyddog yn gyfrifol am sicrhau bod y "fasnach mewn sylweddau rhestredig" yn cael ei wneud yn unol â'r rheoliadau. Yn ogystal, bydd gan y swyddog "bŵer i gynrychioli Prifysgol Bangor, a gwneud y penderfyniadau angenrheidiol" i sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau.

Y Swyddog Cydymffurfio ar gyfer Prifysgol Bangor, y mae'n rhaid ymgynghori â hi a'i hysbysu am yr holl weithrediadau masnachol yn ymwneud â sylweddau Categori 1 a Chategori 2, yw:

Mrs Gwenan Hine
Pennaeth Cydymffurfio
Swyddfa Cynllunio & Llywodraethu


e-bost:- gwenan.hine@bangor.ac.uk

5. Trwydded a Datgan Defnydd Penodol

Yn ogystal â darparu ffurflenni Datgan Defnydd Penodol i gyflenwyr wrth archebu'r sylweddau hyn yn y dyfodol, bydd ar y Brifysgol hefyd angen trwydded cyn gellir cyflenwi'r sylweddau. Am fwy o fanylion am y drwydded, cysylltwch â'r Swyddog Cydymffurfio.

6. Rhagor o wybodaeth i Ysgolion ac Adrannau

Mae'n hanfodol bod Ysgolion ac Adrannau'n rhoi gwybod i'r Swyddog Cydymffurfio am yr holl weithrediadau masnachol yn ymwneud â sylweddau Categori 1 a Chategori 2 (gwelwch bwynt 3 uchod).

Argymhellir bod sylweddau Categori 1 a 2 yn cael eu cadw mewn cyfleusterau â mynediad cyfyngedig drwy'r amser, a bod cofnod yn cael ei gadw o swm a phwrpas y swm a brynwyd, a ddefnyddiwyd ac y cafwyd gwared arno. Dylai'r Adran wirio stoc yn rheolaidd i sicrhau nad oes anghysondeb.
 

Bydd y Swyddog Cydymffurfio yn gwneud archwiliad bob blwyddyn i sicrhau bod y mesurau diogelwch angenrheidiol yn parhau mewn grym i ddiogelu rhag symud sylweddau Categori 1 a 2 heb awdurdod, yn ogystal â sicrhau bod defnydd yr Ysgolion/Adrannau yn parhau fel yr hysbyswyd i'r Swyddfa Gartref.

Dylai Ysgolion ac Adrannau sicrhau, os byddant yn dechrau defnyddio sylweddau newydd (nad ydynt wedi'u hysbysu ar hyn o bryd) o naill ai gategori 1 neu 2 fel y nodwyd uchod, dylid rhoi gwybod am y rhain ar unwaith i'r Swyddog Cydymffurfio i sicrhau y cedwir at delerau ein trwydded bresennol.

7. Cysylltiadau

Gwenan Hine
Pennaeth Cydymffurfio
Swyddfa Cynllunio & Llywodraethu
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd LL57 2DG
Ffôn: (01248) 38 2413
E-bost: gwenan.hine@bangor.ac.uk

 

Atodiad 1

Rhestr o Sylweddau Categori 1 a 2 a Throthwyon

Sylweddau Categori 1

 

Sylwedd

Cod CN (1)

Rhif CAS (2)

1-ffenyl-2-propanone

2914 31 00

103-79-7

Asid N-asetylanthranilig

2924 23 00

89-52-1

Isosaffrol (cis + trans)

2032 23 00

120-58-1

3,4-methylenediocsiffenyl-propan-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

2932 93 00

120-57-0

Saffrol

2932 94 00

94-59-7

Effedrin

2939 41 00

299-42-3

Ffugeffedrin

2939 42 00

90-82-4

Noreffedrin

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrin

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

2939 62 00

113-15-5

Asid Lysergig

2939 63 00

82-58-6

Sylweddau Categori 2

Sylwedd

Cod CN (1)

Rhif CAS (2)

Anhydrid Asetig

2915 24 00

108-24-7

Asid Ffenylacetig

2916 34 00

103-82-2

Asid Anthranilig

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

2933 32 00

110-89-4

Potasiwm permanganad

2841 61 00

7722-64-7

Sylweddau Categori 2: Trothwyon

Sylwedd

Trothwy

Anhydrid Asetig

100 lt

Asid Ffenylacetig

100 kg

Asid Anthranilig

1 kg

Piperidin

1 kg

Potasiwm permanganad

0.5kg

Atodiad 2: Ffurflenni Perthnasol

O wefan y Swyddfa Gartref :

Datganiad cwsmer o ddefnyddiau penodol o'r sylweddau categori 1 neu 2 rhestredig (gweithrediadau masnachol unigol)

 

Datganiad cwsmer o ddefnyddiau penodol o'r sylweddau categori 1 neu 2 rhestredig (gweithrediadau masnachol lluosog)