Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Graddio 2019 – Cwestiynau sy’n Codi’n Aml

Gwybodaeth Gyffredinol a Thocynnau

Faint o docynnau a ddyrennir imi?

Caiff pob myfyriwr sy’n graddio ac sy’n dymuno mynd i’r seremoni hyd at ddau docyn i westeion am £12 yr un. Nid oes angen tocyn ar fyfyrwyr sy’n graddio. Mae mynediad yr holl westeion i’r seremoni trwy docyn yn unig.

A allaf gael unrhyw docynnau ychwanegol?

Os oes tocynnau ychwanegol ar gael ar gyfer eich seremoni, bydd y rhain ar werth yn y siop ar-lein yn ystod yr wythnos 24 Mehefin 2019 – 27 Mehefin 2019, ar gost o £12 yr un.

Sylwch – efallai na fydd tocynnau ychwanegol ar gael ar gyfer rhai seremonïau, oherwydd nifer y myfyrwyr a fydd yn bresennol. Mae croeso ichi ddod â gwesteion ychwanegol a gaiff wylio’r seremoni ar sgrîn fawr mewn darlithfa gerllaw – nid oes angen tocynnau ar gyfer hyn.

Pryd y caf fy nhocynnau?

Mi fydd holl docynnau ( y 2 docyn warantu ac unrhyw docynnau ychwanegol) ar gael i gasglu o’r ddesg cofrestru yn Brif Theatr Darlithio.

Amseroedd casglu tocynnau:

  • Seremoni Bore: 8:30–10:30am
  • Seremoni Pnawn: 12:30–2:30pm

Faint o’r gloch y mae angen imi gyrraedd?

Byddai’n syniad da ichi gyrraedd y Brifysgol o leiaf 1½ awr cyn dechrau’r seremoni. Dylech fod yn eistedd yn y neuadd 30 munud cyn i’r seremoni ddechrau. Rhowch ystyriaeth i’r posibilrwydd o oedi os byddwch yn teithio ar y ffyrdd; weithiau, gall gwibffordd yr A55 fod yn llawn traffig yn ystod yr haf.

A oes arnaf angen tocynnau ar gyfer Plant?

Rhaid i blant dan 3 oed (hyd at uchafswm o ddau fesul myfyriwr) eistedd ar lin oedolyn, ac nid ar sedd. Nid oes angen tocyn arnynt. Rhaid i blant 3 oed a throsodd gael tocyn gwestai pris llawn i fynd i'r seremoni. Os ydych chi'n dod â baban i'r Seremoni, sydd dal mewn pram neu gadair gwthio, a allwch chi nodi hyn pan fyddwch yn prynu'ch tocynnau. Gofynnir i chi a oes angen unrhyw drefniadau arbennig ar unrhyw un o'ch gwesteion. Byddem yn cynghori bod plant yn gwylio'r seremoni o Brif Ddarlithfa'r Celfyddydau, lle nad oes angen tocynnau.

Beth yw’r trefniadau eistedd yn y neuadd?

Mae angen tocynnau ar gyfer mynediad, ond nid yw seddau’r gwesteion wedi’u cadw, Felly, caiff pobl fynediad i’r neuadd ar sail ‘y cyntaf i’r felin’.

Mae dyddiad fy seremoni i’n anhwylus. A oes modd mynd i seremoni arall?

Nid oes modd newid dyddiad seremoni. Os na ellwch fod yn bresennol ar y dyddiad penodedig, cewch eich gradd in absentia. Bydd yr un peth yn digwydd os ydych wedi dweud eich bod yn bwriadu dod i’r seremoni ac, am ryw reswm, yn methu bod yn bresennol.

Beth am y derbyniadau adrannol?

Mae’r rhan fwyaf o adrannau’n cynnal eu derbyniadau unigol eu hunain, naill ai cyn neu ar ôl y seremoni. Cewch wybodaeth am dderbyniad eich adran yn uniongyrchol trwy eich adran gartref.

Ble gallaf fwyta?

Dathlwch eich graddio mewn steil gyda phryd o fwyd yn Lolfa'r Teras.

Bydd ein bwydlen Nadolig ar gael a gellir ei weld yma.

I gadw bwrdd, ffoniwch 01248 388686 neu e-bostiwch teras@bangor.ac.uk   Cynghorir archebu'n gynnar.

Mae Lolfa’r Teras  wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol  Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’n gwefan http://teras.bangor.ac.uk/

 

Ble alla i aros?

Llety yn y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ystafelloedd gwely sengl en-suite a gafodd 3–4* gan Ymweld â Chymru. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt olygfeydd gwych o fynyddoedd Eryri a’r Fenai.

Llety ystafell yn unig – ystafelloedd gwely sengl en-suite ar gael o £28.50 y pen y noson. I archebu cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda 01248 388088 neu e-bostiwch conferences@bangor.ac.uk.

Llefydd Lleol

Am lefydd lleol i aros, gellwch edrych ar wefan Twristiaeth Gogledd Cymru.

Ble gallaf brynu nwyddau Prifysgol Bangor?

Cewch bopeth yma yn cynnwys hwdis, crysau-t, anrhegion a chofroddion yn ein Siop ar-Lein. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’ch atgoffa am eich cyfnod ym Mangor neu’n chwilio am anrhegion i ffrindiau neu’r teulu rydych yn siŵr o gael hyd i’r eitem ddelfrydol ymhlith ein hamrywiaeth o nwyddau.

Ein siop yw’r unig le swyddogol sy’n gwerthu nwyddau Prifysgol Bangor. Mae’r holl elw o’r gwerthiant yn helpu i gefnogi gwaith y Brifysgol.

Sylwch raddedigion – gellwch osgoi’r ciw ac archebu eich nwyddau Prifysgol Bangor ymlaen llaw. Bydd yr holl archebion a gyflwynwyd 24 awr yn gynt yn barod i’w casglu erbyn 10am drannoeth.

Ewch i’r siop ar-lein

Y Seremoni

Pa mor hir y mae’r Seremoni’n para?

Mae’r seremoni’n para am ryw awr a hanner.

Pryd y dylai fy ngwesteion gyrraedd?

Bydd drysau Neuadd Prichard-Jones yn agor ryw 40 munud cyn dechrau’r seremoni.

Mae ar fy ngwestai anghenion arbennig – beth y dylwn ei wneud?

Dylech roi nodyn ar y ffurflen gofrestru sydd ar y gwe-dudalennau ynglyn ag unrhyw anghenion arbennig a fo ar eich gwesteion.

Beth y dylwn ei wisgo?

Achlysur ffurfiol yw graddio, a bydd gofyn ichi wisgo gwisg academaidd. Nid oes rheoliadau ynglyn â’r math o ddillad sydd i fod o dan y gynau academaidd, er y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n graddio yn gwisgo dillad ffurfiol / bob dydd, e.e. siwtiau i ddynion a ffrogiau / siwtiau trwsiadus i fenywod.

Lle gallaf barcio’r car?

Bydd holl feysydd parcio’r Brifysgol yn agored ar gyfer y cyfnod graddio. Fodd bynnag, bydd y lleoedd yn gyfyngedig o gwmpas y prif adeilad. Efallai y bydd myfyrwyr a gwesteion yn dymuno parcio mewn meysydd parcio o eiddo’r Brifysgol ymhell o’r prif adeilad (e.e. Stryd y Deon neu Safle Ffriddoedd) neu, fel arall, ddefnyddio cyfleusterau parcio cyhoeddus sydd ar gael ar Ffordd Deiniol.

Ffotograffiaeth

Pryd y caf wybodaeth am archebu lluniau?

Cewch rywfaint o wybodaeth am y gwasanaethau ffotograffiaeth ar y wefan hon. Cewch fwy o wybodaeth am dynnu lluniau drwy wefan Ede & Ravenscroft.

Faint y mae’r ffotograffau yn ei gostio?

Mae cost ffotograffau wedi’i rhestru ar wefan Ede & Ravenscroft.

A gaf dynnu lluniau yn ystod y seremoni?

Caiff pobl dynnu lluniau yn ystod y seremoni, ond os gwelir pobl yn sefyll yn eu seddau neu’n symud i du blaen y Neuadd, gofynnir iddynt ddychwelyd i’w seddau. Ni cheir defnyddio camerâu fideo yn ystod y seremoni.

Tystysgrifau

Ymholiadau ynglyn â Chanlyniadau a Thystysgrifa