Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amser graddio i fyfyrwraig lwyddiannus o Sir y Fflint

Mae tair blynedd wedi hedfan heibio i fyfyrwraig ddiwyd o Brifysgol Bangor sydd yn graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yr wythnos hon.

Mae Katie Marie Hyslop, 22 yn hanu o Fwcle, Sir y Fflint, ac yn gyn-ddisgybl o  Ysgol Uwchradd Elfed. Graddiodd gyda Gradd BSc Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol. Hefyd enillodd un o dair gwobr Dr John Roberts Jones gwerth £800 a ddyfernir bob blwyddyn i'r myfyrwyr gorau ar draws yr holl ddisgyblaethau.  Enillodd Katie ddwy wobr gan yr ysgol hefyd, sef gwobr Sarah Smythe i'r myfyriwr sy'n ennill y marc cyffredinol cyfartalog uchaf yn yr ysgol a'r wobr Project Seicoleg i'r myfyriwr sy'n ennill y marc  uchaf mewn Project Seicoleg/Rheolaeth Echddygol.

Mae Katie'n hapus ac yn llawn cyffro o feddwl am raddio. Dywedodd: "Mi ddois i un o ddiwrnodau agored y brifysgol a disgyn mewn cariad yn syth â'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Roeddwn i'n gwybod yn reddfol mai Bangor fyddai'r lle perffaith i mi. Roeddwn i wedi bod mewn chweched dosbarth bach lle'r oedd yr athrawon i gyd yn eich adnabod a'r amgylchedd yn gyfeillgar ac yn ymlaciol.  Roedd yn beth bwysig i mi wrth fynd ymlaen i addysg uwch fy mod i'n fwy na rhif. 

"Hyd yn oed yn y diwrnodau agored, roeddwn i'n teimlo'n gyfforddus ac yn gartrefol ym Mangor. Roedd y staff a'r arweinwyr cyfoed mor gyfeillgar a pharod i helpu, ac yn ateb fy holl gwestiynau ac roeddwn i wrth fy modd efo'r darlithfeydd, eu maint a'r awyrgylch cartrefol.  Y prif ffactor arall a'm denodd i Fangor oedd y byddwn i'n cael fy nysgu gan ymchwilwyr sydd yn enwog yn rhyngwladol.  I mi, roedd hyn yn gyffrous iawn ac yn fraint o'r mwyaf.

"Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cymerais ran mewn cwpl o brojectau ymchwil gwych.  Mewn un project, es i'r ysbyty a chael cast ar fy mraich chwith am 4 diwrnod. Roedd yn brofiad gwych ond gobeithio’n wir na fydda i byth yn torri unrhyw esgyrn oherwydd fyddwn i byth yn gallu ymdopi am fwy na 4 diwrnod! Project ymchwil gwych arall y cefais fod yn rhan ohono oedd gyda'r adran Seicoleg. Cefais gyfle i gael sgan fMRI.  Roeddwn i wrth fy modd yn cymryd rhan mewn llawer o brojectau ymchwil dan ofal myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

"Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf mi fûm yn gweithio gyda Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (SVB), ac yn helpu gyda Rhaglen Chwaraeon y Ddraig. Bûm hefyd yn aelod o'r Clwb Hoci Merched. Roedd yn wych bod yn rhan o'r clybiau a'r cymdeithasau. Fe wnes i lawer o ffrindiau da ac roeddwn yn gallu chwarae a hyfforddi yn y gamp rydw i'n ei mwynhau a chystadlu yn erbyn llawer o brifysgolion eraill a thimau ar draws gogledd Cymru hefyd.

"Yn yr ail flwyddyn ymunais â'r cynllun Arweinwyr Cyfoed ac roeddwn i wrth fy modd a dois yn Brif Arweinydd Cyfoed yn yr ysgol yn ystod fy mlwyddyn olaf. Mi ddois yn Arweinydd Cyfoed am fy mod i am roi rhywbeth yn ôl i'r brifysgol yn ogystal â helpu myfyrwyr newydd. Mae wedi bod yn brofiad gwych, o drefnu digwyddiadau i'r ysgol i gyflwyno yn y Diwrnodau Agored.

"Y diwrnod cyn dechrau arholiadau'r ail flwyddyn cafodd fy nhad ei ruthro i'r ysbyty ar ôl dioddef trawiad ar y galon.  Pan ddywedodd fy mam wrtha i, dw i ddim yn meddwl fy mod i wedi sylweddoli'n llwyr pa mor ddifrifol oedd pethau, ac wrth edrych yn ôl credaf fy mod i'n rhedeg ar adrenalin tra oeddwn i'n gwneud arholiadau’r Nadolig. Ychydig o amser wedyn, pan gafodd fy nhad ei lawdriniaeth 'triple bypass' aeth pethau’n anodd wrth i mi ddod i delerau â'r hyn oedd wedi digwydd. Roedd y misoedd hynny'n rhai anodd iawn. Cefais anhawster i ganolbwyntio, roeddwn i'n gofidio'n arw, ac roeddwn i am fod yn gefn i’m mam a 'nhad. Drwy'r cwbl bûm yn cyfarfod â'm tiwtor, Jeanette Thom, a staff cefnogi eraill yr ysgol. Roedden nhw i gyd yn wych.  Rhoeson nhw lawer o gefnogaeth i mi a gwneud trefniadau os oedd angen i helpu gyda fy ngwaith, dyddiadau cyflwyno, ac roedd ganddyn nhw amser o hyd i eistedd a chael sgwrs. Roedd pethau bach fel hyn yn gwneud y byd o wahaniaeth i gyd i mi ac yn fy nghadw i fynd!

"Uchafbwynt fy nghyfnod ym Mangor, heb os nac oni bai, ydi ennill y tair gwobr a graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Fyddwn i ddim wedi breuddwydio y byddwn yn derbyn unrhyw wobrau wrth orffen yn y brifysgol ac mae'n anrhydedd ac yn llawenydd mawr i mi dderbyn yr holl wobrau hyn. 

"Ar hyn o bryd rydw i'n gwneud cais i lawer o gynlluniau graddedigion ac yn y dyfodol rydw i'n gobeithio dilyn gyrfa sydd yn fy ngalluogi i barhau i ddysgu ac i ehangu fy ngwybodaeth ac sydd hefyd yn fy herio. Rydw i hefyd yn cadw'r drws yn agored i ragor o addysg uwch."

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014