Astudiaeth werthuso i ymchwilio i recriwtio ym maes ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol ac archwilio sgiliau Gweithwyr Cyswllt wrth ddelio â chyfeiriadau achosion cymhleth

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor

Rhif Adnabod y Project: BUK2159
Tâl Blynyddol: £11,472 di-dreth, a delir dros 12 mis (Ebrill 2019 - Mawrth 2020).
Mae pob astudiaeth KESS hefyd yn cynnwys Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-radd a lwfans hael ar gyfer teithio ac offer.

Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau:  22/02/19.

Disgrifiad o’r project:

Mae'r GIG yn wynebu pwysau cynyddol ar adnoddau o ganlyniad i boblogaeth sy'n heneiddio gydag afiechydon cronig a materion cymhleth yn ogystal ag anghydraddoldebau iechyd. Mewn gofal sylfaenol, mae meddygon teulu yn treulio bron i bumed rhan o'u hamser ar faterion cymdeithasol nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd y claf, e.e. anawsterau ariannol, unigrwydd cymdeithasol. Efallai nad yw meddygon teulu mewn sefyllfa i gynorthwyo cleifion â'u problemau cymdeithasol yn aml, ac mae tystiolaeth yn ymddangos y gall dulliau cyfannol sy'n cysylltu gofal cymdeithasol â gofal sylfaenol fod yn gost effeithiol wrth gefnogi anghenion cleifion. Gall Presgripsiynu Cymdeithasol (Social Prescribing - SP) helpu cleifion trwy eu cyfeirio at wasanaethau anghlinigol sy'n hyrwyddo iechyd a lles, yn hybu cynhwysiad cymdeithasol ac yn adeiladu gwydnwch trwy ddatblygu cyfalaf cymdeithasol ac adeiladu gallu cymunedol. Gall ymyriadau SP helpu i leihau defnyddio gofal iechyd  gan hyrwyddo cynaladwyedd y system ac atal i gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol gael eu troi'n achosion meddygol yn ddiangen. Mae'r rhai sy'n elwa ar gynlluniau wedi'u targedu yn cynnwys yr henoed, gofalwyr, neu rai sydd ag anawsterau tai.

Mae cynlluniau SP yn galluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gyfeirio cleifion at weithiwr cyswllt (GC). Mae'r GC yn cysylltu â'r claf a gyfeiriwyd i ganfod eu hanghenion a nodi ymyriadau anfeddygol i roi sylw i'w hanghenion. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod gan gleifion a gyfeiriwyd at raglenni ymyrraeth SP amrywiaeth cymhleth o faterion sydd angen sylw a bod set sgiliau presgripsiynwyr cymdeithasol yn cael ei threthu'n fawr a bod angen cryfhau matrics sgiliau presgripsiynwyr cymdeithasol yn ogystal â phennu eu ffiniau a gosod cyfyngiadau. Nid oes unrhyw feini prawf clir a chryno i gyfeirio cleifion at ymyrraeth SP a dim safoni neu bennu sgiliau o ran gwella ansawdd.  Bydd y project hwn yn archwilio  set sgiliau GC a nodi cryfderau a chyfyngiadau o ran sgiliau er mwyn gweld bylchau mewn sgiliau a gwybodaeth i alluogi GC i ddelio'n effeithiol ac effeithlon â materion mwy cymhleth. Yn ogystal, bydd y project yn ystyried y drefn bresennol o gyfeirio cleifion at ymyriadau SP a datblygu meini prawf cryno ar gyfer cyfeirio cleifion at ymyriadau SP.  Rhagwelir y bydd y project hwn yn rhoi arweiniad a datblygu matrics gwella ansawdd ar ofynion sgiliau GC, yn ogystal â darparu cyfarwyddyd ar gyfeirio cleifion i gael ymyriadau SP yng Nghymru.   

Bydd y project gradd Meistr trwy ymchwil hwn yn defnyddio dull gweithredu cymysg, gan ddefnyddio dulliau ansoddol a meintiol i archwilio'r dystiolaeth ar fatrics sgiliau GC wrth ddarparu ymyriadau SP.  Bydd y project hwn yn rhoi tystiolaeth amlwg ar gyfer rhaglenni ymyrraeth SP a rhoi golwg werthfawr ar fatrics sgiliau allweddol presennol GC a nodi'r gofynion sgiliau ar gyfer GC er mwyn rhoi gwell canlyniadau i gleifion sydd â gofynion ac anghenion cymhleth.  Yn ogystal, dylai'r project ymchwil hwn ddangos beth yw llwybrau presennol y broses gyfeirio, yn ogystal â rhoi arweiniad ar safoni llwybrau cyfeirio ar gyfer ymyriadau SP.

Bydd y project ymchwil hwn yn dechrau rhoi sylw i'r materion hyn drwy ddull gweithredu wedi'i seilio ar dystiolaeth, gan gasglu data oddi wrth GC ar fatrics sgiliau presennol a nodi'r sgiliau y mae ar GC eu hangen er mwyn ymdrin â materion ac anghenion cymhleth yn awr ac yn y dyfodol.  Yn ogystal, bydd y dystiolaeth hon ar gyfer gwelliant yn nodi llwybrau cyfeirio presennol a bydd tystiolaeth yn llywio safoni ac arweiniad mewn llwybrau cyfeirio cleifion at ymyriadau SP gan sicrhau cydraddoldeb a thegwch wrth gyrchu a defnyddio asedau cymunedol lleol.

Dylai ymgeiswyr ddangos bod ganddynt sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol gyda phrofiad o reoli projectau'n llwyddiannus a pharatoi adroddiadau ysgrifenedig i safon uchel. Bydd arbenigedd y goruchwyliwr academaidd a goruchwyliwr y cwmni yn sicrhau y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cefnogaeth ac arweiniad rhagorol fel aelod o dîm deinamig a phrofiadol.
 
Dyddiad dechrau: 01/04/2019

Goruchwylwyr y Project:

Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr Mary Lynch a Dr Llinos Spencer yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd a Mr Paul Francis (Cydlynydd Cyfeirio, Cyngor Conwy) fel goruchwyliwr y Cwmni.

Gall ymgeiswyr  sydd am drafod y swyddogaeth ymhellach gysylltu â Dr Mary Lynch trwy e-bost (m.lynch@bangor.ac.uk).

Dylai ceisiadau gynnwys CV, gyda dau ganolwr a enwir ynddo, a llythyr eglurhaol a dylid eu hanfon trwy e-bost at Dr Lynch erbyn 17:00 ar 22/02/19. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.
Cynhelir cyfweliadau i'r ymgeiswyr fydd ar y rhestr fer ym Mhrifysgol Bangor ar 4 Mawrth 2019.  Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar  08/04/19.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch i Gymru gyfan sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd bod cyllid yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau cymhwysedd ar yr ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn preswylio yn  Ardal Gydgyfeirio Cymru pan fydd yn cofrestru yn y Brifysgol, a rhaid iddo/iddi fod â'r hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl ennill y cymhwyster.  

www.kess2.ac.uk