Arloesi a Dathlu Nyrsio Ardal (Y Dwyrain)

Fe wnaeth campws Wrecsam yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd gynnal y digwyddiad Arloesi a Dathlu Nyrsio Ardal (Y Dwyrain).

Daeth 92 o Nyrsys Cymunedol o Wasanaethau Nyrsio Ardal Wrecsam a Sir y Fflint a myfyrwyr nyrsio i'r digwyddiad.

Yn ystod y diwrnod tynnwyd sylw at ystod o enghreifftiau o ddatblygiadau arloesol ac ymarfer gorau sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd gan dimau Nyrsio Ardal yn rhanbarth dwyreiniol BIPBC.

Roedd projectau y tynnwyd sylw atynt ar y diwrnod yn cynnwys: gwneud gwahaniaeth mewn ymarfer, cefnogi datblygu sgiliau a chefnogi gofalu am gleifion mewn amgylcheddau heriol.

Roedd gan bob tîm project eu stondin eu hunain, gan rannu gwybodaeth ac annog cyfleoedd rhwydweithio i'w cydweithwyr a myfyrwyr.

Y prif siaradwr oedd Thomas Whitelaw, a siaradodd am y profiad o ofalu am ei fam a oedd yn dioddef o ddementia. Darlledwyd sgwrs Whitelaw drwy gyswllt fideo i gampws Bangor, lle roedd myfyrwyr a staff yn Fron Heulog hefyd yn gallu gwylio.

Mae Thomas Whitelaw yn amlwg iawn ar gyfryngau cymdeithasol a thrydarodd ei sylwadau am y digwyddiad o'i gyfrif Twitter @tommyNtour:

“Thank you to all at community nurse innovations conference and Bangor Nursing Society @SHSBangor @BangorNursing for the most wonderful day. Thank you. Tommy #Kindness #TheKindnessOfPeople #YouCanmakeadifference #BeThatNurse”

Bu Jayne Sankey, Nyrs Arweiniol, Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol Ardal y Dwyrain, yn flaenllaw gyda threfnu'r digwyddiad, ac meddai, "Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda 92 o nyrsys cymunedol o wasanaethau Nyrsio Ardal Wrecsam a Sir y Fflint yn bresennol.

"Roedd yna gyffro gwirioneddol a dathlu wrth i ni edrych ar themâu allweddol yn ymwneud ag ymarfer Nyrsio Ardal ar gyfer ein gwasanaethau presennol a hefyd at y dyfodol.

"Yn ei gyflwyniad fe ddywedodd Tommy ein bod yn 'dathlu'r proffesiwn gorau a ddyfeisiwyd erioed' ac i mi roedd hynny'n crynhoi'r digwyddiad cyfan. Dangosodd yr achlysur yr hyn sydd mor rhagorol a sylfaenol holistig ynghylch nyrsio cleifion yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain. Dwi'n ei hystyried yn fraint cael arwain y gwasanaeth."

Meddai Fern Williams, Myfyriwr Nyrsio yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, "Fe wnaeth clywed Tommy'n siarad mor angerddol am ddementia a'r gofal nyrsio a gafodd ei fam, Joan, ein cyffwrdd ni i gyd fel myfyrwyr nyrsio. Mae gwrando arno'n siarad wedi ein helpu ni i feddwl a gofyn 'Beth sy'n bwysig i chi?'

Fe wnaeth Tommy rannu efo ni'r syniad o goeden addewidion. Yn y flwyddyn newydd byddwn yn ei gosod yn ein campws prifysgol."

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2017