Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn dod â hwyl y Nadolig i gleifion BIPBC

Unwaith eto eleni bydd myfyrwyr nyrsio o ddau safle'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn dod â thipyn o lawenydd y Nadolig i gleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd.

Mae myfyrwyr, aelodau'r cyhoedd a staff wedi bod yn rhoi anrhegion a'u pacio mewn bocsys esgidiau a'u lapio er mwyn eu rhoi i gleifion a fydd yn yr ysbyty dros gyfnod y Nadolig. Mae'n bosib na fyddai rhai ohonynt yn derbyn unrhyw anrhegion na chael unrhyw ymwelwyr fel arall.

Mae'r anrhegion, sydd wedi eu cymeradwyo gan y ward, yn cynnwys pethau ymolchi, offer gwneud lluniau, sgarffiau a hosanau.

Daeth y syniad i ddechrau ar ôl i Ceri, myfyriwr nyrsio ar ei thrydedd flwyddyn yng Nghampws Bangor yn Wrecsam, gael ei chyffwrdd o weld cleifion heb unrhyw deulu i ddod i'w gweld yn ystod ei chyfnod ar y ward adeg Nadolig 2015.

Dywedodd: "Roeddwn ar leoliad yn Ysbyty Maelor dros y Nadolig, a gwelais gleifion unig nad oedd ganddynt unrhyw deulu i ddod i'w gweld.

"Fe wnaeth gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth y llynedd wneud i ni sylweddoli y gall gweithredoedd bychan o haelioni olygu cymaint i eraill sy'n llai ffodus.

"Mae'r nyrsys yn gweithio'n galed iawn i wneud i gleifion sydd heb neb deimlo eu bod yn cyfri yr adeg yma o'r flwyddyn, a gobeithio y bydd hyn o help i gadarnhau hynny ymhellach."

Ymwelodd Maer a Maeres Wrecsam, Y Cynghorydd John ac Ann Pritchard, â champws Wrecsam Prifysgol Bangor yn ddiweddar i roi eu rhoddion hwy at yr apêl.

Meddai'r Cynghorydd Pritchard: "Roedd yn ymweliad da iawn ac roeddent yn falch o'n gweld. Maen nhw'n gweithio'n galed iawn gan wneud hyn yn eu hamser hamdden, ar ben eu hastudiaethau. Mae eu rhoddion yn sicr yn codi calon cleifion."

Meddai Angela Williams, darlithydd nyrsio oedolion ar Gampws Wrecsam Prifysgol Bangor: "Mae'r myfyrwyr yn cael effaith ar fywydau pobl. Maen nhw'n glod i'r brifysgol yn ogystal ag i'r gymuned gyfan. Mae hyn yn tystio i'w natur garedig, ofalgar a hael."

Meddai Alison Lester Owen, darlithydd nyrsio oedolion ar gampws Bangor: "Yn dilyn llwyddiant syniad Ceri yn Wrecsam dwi'n hynod falch bod myfyrwyr sydd ym Mangor yn cymryd rhan rŵan hefyd. Mae wedi bod yn enghraifft wych o waith tîm a haelioni, ac yn fy marn i mae'n nodweddiadol o'r hyn rwyf wedi dod i'w ddisgwyl gan ein myfyrwyr arbennig. Rydym yn hynod falch o weithio gyda'n holl fyfyrwyr, ac yn teimlo'n freintiedig o fod yn rhan o'u tîm."

"Mae'r apêl hon wedi profi i mi y gall gweithred o garedigrwydd ddod â phobl at ei gilydd i rannu eu haelioni, eu tosturi a gwaith tîm fel y gellir rhoi ychydig o hapusrwydd i'r rhai na fydd efallai yn cael dim dros yr ŵyl, gan atgoffa'r cleifion eu bod yn bwysig i ni," meddai Sean Bray, myfyriwr nyrsio ac un o'r nifer ar gampws Bangor sydd wedi ymroi i'r gwaith hwn.

Meddai Teleri Roberts, trefnydd y casgliad ar gampws Bangor “Mae campws Wrecsam wedi trefnu rhoi anrhegion i gleifion ar wardiau yn Ysbyty Maelor dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac eleni gofynnwyd i mi gymryd rhan trwy gasglu rhoddion ar gyfer rhai wardiau yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd. Gobeithiwn trwy roi ychydig i'r rhai sy'n treulio'r ŵyl yn yr ysbyty y gallwn ddod â rhywfaint o lawenydd ac ysbryd y Nadolig iddynt ar adeg sy'n arbennig o anodd trwy fod oddi wrth anwyliaid a'u cynefin."

Mae'r myfyrwyr yn awr wedi dechrau danfon y bocsys esgidiau i'r wardiau yn barod i'w dosbarthu dros gyfnod y Nadolig.

Hoffai Prifysgol Bangor ddiolch hefyd i Matalan Bangor, Aldi Bangor a B&M Bangor am gyfrannu anrhegion i'r casgliad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2017