Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dychwelyd i Ymarfer

Ydych chi'n ystyried dychwelyd i Nyrsio

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn cynnig cyfle gwych i wneud hynny os buoch unwaith yn gweithio fel nyrs gofrestredig.

Mae hefyd yn ffordd o gefnogi'r rhai hynny sy'n methu gwneud nifer yr oriau ymarfer sy'n ofynnol i fodloni gofynion y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer ailddilysu er mwyn parhau ar y gofrestr.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu, adnewyddu a gwella'r wybodaeth, y sgiliau, y gwerthoedd proffesiynol a'r cymwyseddau y mae'n ofynnol i Nyrs Gofrestredig eu cael ac i ddarparu gofal diogel, effeithiol a thosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn eich maes ymarfer. Mae'r sgiliau allweddol hyn yn adlewyrchu safonau cymhwysedd newydd yr NMC i nyrsys cofrestredig (2018).

Er bod y cwrs wedi cael ei ddatblygu i fodloni rhaglenni Safonau ar gyfer Dychwelyd i Ymarfer yr NMC (2019), mae gan dîm y cwrs sawl blwyddyn o brofiad yn cefnogi'r rhai sy'n dymuno dychwelyd i nyrsio mewn fersiynau blaenorol o'r cwrs hwn.

Bydd y rhaglen 12 diwrnod yn eich arfogi i ddychwelyd i nyrsio gyda'r sgiliau cywir yn yr unfed ganrif ar hugain, er mwyn darparu gofal diogel o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf. Byddwch yn rhan o grŵp bach o fyfyrwyr o bob maes nyrsio sydd hefyd yn ymarferwyr heb eu cofrestru.  Bydd staff addysgu, mentoriaid ac ymarferwyr cymwys wrth law i hwyluso dysgu ac i roi anogaeth i chi trwy gydol eich astudiaethau a'ch ymarfer clinigol. Bydd eich cwrs wedi'i rannu'n gyfartal rhwng 50% theori a 50% ymarfer.

Byddwch yn ymuno ag amgylchedd dysgu lle cewch eich meithrin gan dîm cryf a chefnogol ar hyd y ffordd. Cynhelir y diwrnodau theori rhwng 10am a 3pm ac maent wedi'u cynllunio i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd yn y proffesiwn nyrsio.

Cyflwynir y cwrs Dychwelyd i Ymarfer ar Lefel 6, sy'n cyfateb i drydedd flwyddyn cwrs gradd israddedig. I'r rhai hynny ohonoch sy'n dychwelyd i astudio ar ôl seibiant hir neu sy'n nerfus ynghylch gofynion academaidd y cwrs, ceir digon o gefnogaeth o ran sgiliau astudio. Bydd yr oriau ar leoliad yn dibynnu ar sawl blwyddyn sydd ers i chi roi'r gorau i weithio, er enghraifft byddai bwlch o rhwng 3 a 5 mlynedd yn cyfateb i 120 awr mewn ymarfer clinigol.

'Dwi wir yn teimlo'n barod i fynd yn ôl allan i ymarfer eto ar ôl gwneud y rhaglen yma. Mae'r cwrs wedi rhoi lot o bethau i fi eu defnyddio, efo ffyrdd newydd o asesu cleifion a digon o bethau i feddwl amdanyn nhw.  Rwyf wedi mwynhau yn onest ac yn awr mewn ymarfer clinigol fel nyrs staff amser llawn ar uned asesu meddygol acíwt brysur. Diolch am y gefnogaeth hyblyg ac am bob dim dwi wedi ei ddysgu trwy gydol y cwrs.' Susanne Pook 2019.

Rhagor o wybdodaeth.

Pdf dychwelyd i ymarfer.