Proffil Myfyriwr: Iola Morris – Nyrsio (Anabledd Dysgu)

Iola MorrisIola Morris

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mangor?

Dim ond Bangor a Phrifysgol De Cymru sy’n cynnig y cwrs Nyrsio Anabledd Dysgu ac mi oeddwn eisiau bod wrth ymyl fy nheulu.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am astudio ym Mangor?

Roeddwn yn hoffi cael mynd ar wahanol leoliadau ac mi roddodd hynny’r cyfle i mi ymweld â gwahanol leoliadau o gwmpas Bangor.

A yw astudio ym Mangor wedi gwella eich rhagolygon am waith

Mae wedi fy helpu drwy roi mwy o hyder i mi fel unigolyn.

Disgrifiwch yr hyn rydych yn ei wneud/ar fin ei wneud ers gadael Bangor a sut mae eich astudiaethau ym Mangor wedi bod yn gymorth i chi gyrraedd ble rydych chi ar hyn o bryd.

Erbyn hyn rwyf yn Nyrs Anabledd Dysgu mewn uned awtistaidd yng Nghaerfyrddin gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae bod ym Mhrifysgol Bangor wedi fy helpu i gael llawer o wahanol brofiadau ac wedi fy natblygu fel person.

Sut wnaeth eich profiadau ym Mangor newid eich bywyd?

Fe wnes i wirfoddoli yn Ghana a Cambodia. Hefyd cefais leoliad ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda yn ystod fy 3edd flwyddyn a oedd yn rhoi’r cyfle i mi weld sut oedd bwrdd iechyd gwahanol yn gweithio. Fe gefais gymorth gyda fy nyslecsia sydd wedi bod o gymorth mawr iawn i mi.

Crynhowch eich profiad ym Mangor mewn 1 frawddeg.

Mae fy mhrofiad wedi bod yn fythgofiadwy drwy gael fy enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn y Nursing Times a’r cyfleon dwi wedi eu cael a’r gefnogaeth gan y tiwtoriaid.

Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg

Cefais grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wnaeth fy hybu i’w wneud yn y Gymraeg ac mi oeddwn yn fwy hyderus yn y Gymraeg na’r Saesneg.

Beth oedd yr her fwyaf?

Yr her fwyaf oedd darllen llyfrau yn Saesneg ac yna eu cyfieithu i’r Gymraeg. Nid oeddwn wedi ysgrifennu traethawd yn Gymraeg ers yr ysgol uwchradd. Roedd hi’n handi cael Ap Geiriaduron a Cysgeir.

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg sy'n ystyried gwneud rhan o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg?

Cer amdani, mae yna lawer o wahanol bethau i’th helpu fel Ap Geiriaduron, Cysgeir.

A yw astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn gymorth i'ch rhagolygon gwaith?

Yndi, mae’n bwysig gallu defnyddio’r Gymraeg gydag unigolion ag anabledd dysgu oherwydd bod cyfathrebu yn gallu bod yn anodd iawn iddynt felly os oes modd iddynt allu siarad eu mamiaith, grêt. Felly mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi fy helpu.