Proffil Myfyriwr: Lucy Elliott – Nyrsio Oedolion BN (Anrhydedd)

Lucy ElliottLucy Elliott

Pa gymwysterau wnaethoch chi eu cymryd cyn dod i Fangor?

Roeddwn wedi gwneud un flwyddyn yn astudio Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caer.  Cyn hynny roeddwn wedi gwneud fy lefel A mewn Addysg Grefyddol, Iaith Saesneg, Gwyddoniaeth Gymhwysol a'r Fagloriaeth Gymreig.  

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio'r cwrs hwnnw?

Ers pan oeddwn yn ifanc iawn roeddwn bob amser wedi bod eisiau gweithio fel nyrs a chael y wybodaeth, y tosturi a'r fraint o ofalu am bobl pan maent fwyaf o angen hynny.  Fe wnaeth cymryd blwyddyn rydd i gael peth profiad gwaith yn y sector gofal fy ngalluogi i ddeall mwy am swydd nyrs.  Felly, pan ddechreuais astudio ym Mangor roedd gen i ddealltwriaeth ddyfnach o'r hyn a ddisgwylid gennyf ar gwrs proffesiynol. 

Pam Bangor?

Wrth edrych ar fanylion y cwrs, roedd yr UNISTATS am addysgu a phrofiad myfyrwyr ym Mangor yn drawiadol iawn.  Hefyd, mae'r golygfeydd o gwmpas Bangor yn hynod hardd ac roeddwn eisiau astudio mewn prifysgol oedd ynghanol cefn gwlad godidog. 

Pa fath o gefnogaeth sydd yna i fyfyrwyr?

Mae'r gefnogaeth ym Mangor yn dda iawn. Mae'r darlithwyr bob amser yn annog a chalonogi'r myfyrwyr ac mae'n hawdd cysylltu â hwy os byddwch angen cymorth gydag unrhyw waith academaidd.  Hefyd ym Mangor, rydym i gyd yn cefnogi ein gilydd fel cyfoedion ac yn annog ein gilydd ymlaen. Felly, mae'r math hwnnw o gefnogaeth yno hefyd i chi.  

Ydi astudio ym Mangor wedi rhoi unrhyw gyfleoedd penodol i chi?

Ydi! Mae yna lawer o gyfleoedd ar gael ym Mangor.  Yn ddiweddar, fe wnaeth fy narlithydd fy annog i wneud cais am Raglen Arwain Myfyrwyr Cyngor y Deoniaid.  Cefais fy nerbyn ac fe wnaeth hynny fy ngalluogi i fynd i Reading i gyfarfod â myfyrwyr eraill sy'n hyfforddi i fod yn Weithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd.  Hefyd, fel rhan o'r rhaglen, cefais fy mharu â mentor sy'n weithiwr proffesiynol profiadol ym maes gofal iechyd. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus hefyd i fynd i gyfarfodydd ymchwil. 

Sut brofiad oedd yr wythnos groeso ym Mangor i chi? 

Fe wnes i fwynhau'r wythnos groeso ym Mangor! Roeddwn i yng ngharfan mis Ebrill, felly wnaethom ni ddim profi'r Serendipedd. Fodd bynnag, fe gawsom ni lawer o weithgareddau a sesiynau torri'r garw er mwyn dod i adnabod ein gilydd a champws Bangor.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl sy'n gwneud cais i Fangor?

Byddwn yn cynghori unrhyw fyfyriwr sydd eisiau gwneud cais ar gyfer unrhyw gwrs nyrsio i wneud tipyn o ymchwil i ddechrau cyn dod am gyfweliad!  Hefyd, byddwch yn hyderus a brwd, a siarad â chyfoedion.  Bydd pawb yn teimlo'n nerfus, felly siaradwch ac anogwch eich gilydd.

Beth ydych chi wedi'i fwynhau'n arbennig am eich cwrs? 

Dwi wedi gwirioneddol fwynhau fy nhri lleoliad ymarfer clinigol cyntaf! Fe wnaeth yr holl staff ym mhob un o'r tri lleoliad roi croeso cynnes i mi, fy annog i ddysgu a rhoi beirniadaeth adeiladol i mi y gallaf ei defnyddio i ddatblygu fy ymarfer.

Disgrifiwch Bangor mewn tri gair

Hardd, cefnogol a chreadigol!