Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3016:
Medrau Cyfieithu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Jason Davies

Amcanion cyffredinol

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu:

 • Cymhwyso’r wybodaeth ieithyddol a gramadegol a enillwyd at eu gwaith eu hunain yn gyffredinol
 • Adnabod a dehongli’r patrymau ieithyddol sy’n ymffurfio wrth drosi testun o’r naill iaith i’r llall
 • Defnyddio’r cywair a’r arddull gywir wrth gyfieithu yn ôl gofynion y cyd-destun
 • Manteisio’n feirniadol ar y profiad a enillwyd wrth gyfieithu rhychwant eang o destunau mewn gwahanol ffyrdd
 • Cynhyrchu gwaith a fydd yn raenus a chywir o ran mynegiant.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn rhoi hyfforddiant i gyfieithu gwahanol fathau o destunau, yn bennaf o’r Saesneg i’r Gymraeg. Canolbwyntir ar gyfieithu darnau o ryddiaith ffeithiol: rhestrau o gyfarwyddiadau, erthyglau papur newydd, cofnodion cyfarfodydd ac ati. Rhoddir sylw arbennig i gyfieithu dogfennau swyddogol o bob math, gan roi sylw i ofynion proffesiynol y grefft.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dylai'r gwaith cyfieithu ddangos cynefindra â'r pynciau a'r egwyddorion a drafodir yn y seminarau, ynghyd â gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa'r maes arbennig hwn. Dylai myfyrwyr ddangos gwybodaeth am y patrymau cyffredinol sy'n ymffurfio yn y broses o gyfieithu a hefyd am ofynion gwahanol destunau a chyd-destunau o ran arddull a chywair.

da

B- i B+

Dylai'r gwaith cyfieithu ddangos gwybodaeth dda am yr egwyddorion ieithyddol y tynnir sylw atynt yn y seminarau, yn ogystal â gafael dda ar ramadeg y Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa'r maes arbennig hwn. Dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth dda o'r modd y gellir addasu a theilwra cyfieithiad ar gyfer cyd-destun arbennig, yn ogystal â gafael dda ar sut y gellir amrywio cystawennau a phatrymau penodol er sicrhau cyfieithiad graenus ac argyhoeddiadol.

ardderchog

A- i A*

Dylai'r gwaith cyfieithu ddangos gallu datblygedig i drin yr egwyddorion, y patrymau a'r syniadau a drafodir yn y seminarau, ynghyd â gafael gadarn ar deithi'r Gymraeg. Dylai hefyd ddangos gwybodaeth fanwl am ryngberthynas y Gymraeg a'r Saesneg ac am y modd y gellir defnyddio'r ddealltwriaeth o batrymau'r ddwy iaith er sicrhau cyfieithiad sy'n tystio i gyfoeth adnoddau'r Gymraeg mewn meysydd megis busnes a gwyddoniaeth yn ogystal â'r celfyddydau. Dylai'r gwaith ddangos gallu datblygedig i amrywio cyweiriau ac arddulliau yn ôl y gofyn.

Canlyniad dysgu

 1. Cymhwyso'r wybodaeth ieithyddol a gramadegol a enillwyd at eu gwaith eu hunain yn gyffredinol.

 2. Adnabod a dehongli'r patrymau ieithyddol sy'n ymffurfio wrth drosi testun o'r naill iaith i'r llall.

 3. Defnyddio'r cywair a'r arddull gywir wrth gyfieithu yn ôl gofynion y cyd-destun.

 4. Manteisio'n feirniadol ar y profiad a enillwyd wrth gyfieithu rhychwant eang o destunau mewn gwahanol ffyrdd.

 5. Cynhyrchu gwaith a fydd yn raenus a chywir o ran mynegiant.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Cyfres o ddarlithoedd dosbarth a fydd yn cyflwyno medrau cyfieithu ac yn canolbwyntio ar ystod o ddeunyddiau ac enghreifftiau perthnasol.

22
Private study

Astudio unigol

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Mae'r deunyddiau ar gael i fyfyrwyr y modiwl yn llyfrgell Prifysgol Bangor.

Rhestr ddarllen

Llyfryddiaeth Graidd

Lawrence Venuti (gol.), The Translation Studies Reader (Routledge: Llundain ac Efrog Newydd, 2000).

Dosberthir llyfryddiaeth gyflawn ar ddechrau’r modiwl.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: