Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl VPC-1105:
Moeseg: Agweddau Crefyddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i’r codau moesegol amrywiol sy’n bodoli yn y traddodiadau Abrahamaidd a Dharmaidd. Bydd y modiwl yn dechrau drwy archwilio’r berthynas rhwng crefydd a moeseg, gan ystyried a oes angen credu mewn duw er mwyn byw bywyd moesegol. Yn dilyn hyn, byddwn yn archwilio dysgeidiaethau moesegol amrywiol yn y traddodiadau Dharmaidd, gan ganolbwyntio ar Fwdhaeth Therefada, Bwdhaeth Mahayana ac ysgolion iogaidd Hindŵaeth. Wedi gwneud hynny, byddwn yn canolbwyntio ar y credoau Abrahamaidd, gan ganolbwyntio ar y traddodiadau Iddewig a Christnogol er mwyn ystyried cryfderau a gwendidau Damcaniaeth Gorchymyn Dwyfol.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn archwilio amrywiol bynciau, gan gynnwys: Tarddiad moeseg; beth yw’r gwahaniaeth rhwng moeseg grefyddol a moeseg athronyddol; Duw a Moesoldeb; Moeseg a Bwdhaeth; Moeseg a Hindŵaeth; Moeseg ac Iddewiaeth; Moeseg a Christnogaeth; Moeseg yn yr Hen Fyd.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn: - Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor. - Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu. - Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau. - Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

da

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos: - Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol. - Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. - Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn. - Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos: - Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol. - Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. - Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn. - Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

ardderchog

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol: - Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg. - Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol. - Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau..

Canlyniad dysgu

  1. y gallu i ddehongli, mewn cyfieithiad, rai o'r testunau gwreiddiol o Fesopotamia a'r Aifft, a'r rhai yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd sy'n ymdrin â gwerthoedd moesegol

  2. y gallu i ddadansoddi tarddiadau gwerthoedd moesegol fel yr adlewyrchir hwy yn rhai o draddodiadau crefyddol y byd

  3. y gallu i gymharu a chyferbynnu'r prif bwysleisiau moesegol a welir yn nhraddodiadau crefyddol Iddewiaeth, Cristnogaeth a Bwdistiaeth

  4. y gallu i archwilio'n feirniadol gryfderau a gwendidau'r ddamcaniaeth 'gorchymyn dwyfol'

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 50
Arholiad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Darlithoedd: 2 awr yr wythnos am 9 wythnos Seminarau: 2 awr yr wythnos am 2 wythnos

 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn