Yr Athro Nancy Edwards BA (Liv) PhD (Dunelm) FSA FLSW

Image of Dr Nancy Edwards
Enw
Professor Nancy Edwards
Swydd
Athro Archaeoleg yr Oesoedd Canol
E-bost
his010@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382154
Lleoliad
T15, Prif Adeilad

Bywgraffiad

Fe wnes i gwblhau fy ngradd BA mewn Archaeoleg a Hanes Cynnar a’r Oesoedd Canol o Brifysgol Lerpwl yn 1976.  Oddi yno euthum i Brifysgol Durham lle cefais PhD mewn Archaeoleg. Roedd fy thesis ar gerflunwaith o’r oesoedd canol cynnar yng Nghanolbarth Iwerddon. Fe’m penodwyd yn Ddarlithydd mewn Archaeoleg yr Oesoedd Canol Cynnar ym Mangor yn 1979 a deuthum yn Athro Archaeoleg Ganoloesol yn 2008. Cefais Gymrodoriaeth Seibiant Ymchwilio gan yr Academi Brydeinig yn 2006-08 i’m galluogi i gwblhau fy ymchwil ar gerflunwaith ac arysgrifau o’r oesoedd canol cynnar ar gerrig yng Nghymru. Rwyf hefyd wedi bod yn Gymrawd Gwadd yn All Souls College, Prifysgol Rhydychen a Clare Hall, Prifysgol Caergrawnt.  Rwyf wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr gan Leverhulme (2015-18) i ysgrifennu llyfr ar Life in Early Medieval Wales.

 • Cymrawd yr Academi Brydeinig
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Cymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr

Meysydd Dysgu a Goruchwylio

Archaeoleg yr Oesoedd Canol, yn arbennig  Prydain ac Iwerddon AD 400-1100.

DS: Oherwydd fy mod wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr Leverhulme, ni fyddaf yn dysgu rhwng 2015-18, ond rwy’n parhau i gymryd myfyrwyr ymchwil a’u goruchwylio a byddwn yn croesawu ymholiadau.

Modiwlau a ddysgir:

Israddedig: Cyflwyniad i Archaeoleg Hanesyddol AD400-1500; Celfyddyd y Celtiaid a’r Eingl-Sacsoniaid; Archaeoleg Aneddiadau ac Economi yn Iwerddon yn yr Oesoedd Canol Cynnar; Rhyfelwyr a Gŵyr Sanctaidd: Archaeoleg Cymru yn yr Oesoedd Canol Cynnar.
Ôl-raddedig: MA Archaeoleg Geltaidd: Archaeoleg yr Eglwysi Celtaidd yn yr Oesoedd Canol Cynnar; Theori a Dehongli mewn Archaeoleg Geltaidd (ar y cyd)

Testunau myfyrwyr ymchwil presennol a diweddar:

 • Datblygiad a swyddogaeth dulliau claddu yng Nghymru yn y cyfnod Rhufeinig
 • Tarddiad a datblygiad llythrennau geometrig Ynysol
 • Agweddau ar symbolaeth Ewcaristig mewn delweddaeth gynnar ar groesau uchel Gwyddelig
 • Strwythur cydblethu  mewn celfyddyd ynysol c. AD 400-1200
 • Gwaith metel enamlog o Loegr yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd Cynnar
 • Delwedd a realaeth mewn rhyfela canol oesol: Cymru c.1100 – 1450
 • Cyltiau’r saint yng Nghymru’r oesoedd canol cynnar
 • Tirweddau pererindodau yng Nghymru ac Iwerddon yn y cyfnod canoloesol cynnar
 • Mynachlog Glyn-y-Groes yn ei chyd-destun   

Ymchwil

Mae fy ymchwil – sydd â llawer ohoni’n rhyngddisgyblaethol – yn canolbwyntio ar archaeoleg Prydain ac Iwerddon c AC 400-1100. Mae llawer o’m gwaith wedi canolbwyntio ar gerrig arysgrifiedig a cherflunwaith carreg o’r oesoedd canol cynnar, yn bennaf yng Nghymru, ond hefyd yn Iwerddon. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi’n eang ar agweddau ar archaeoleg yr eglwys ganoloesol gynnar, yn arbennig yng Nghymru. O ganlyniad i Broject Eliseg rwyf yn ddiweddar wedi dechrau ymddiddori yn archaeoleg pŵer ac awdurdod a bywgraffiadau henebion. Rwyf yn ysgrifennu hefyd am hanes archaeoleg, yn arbennig gwaith Edward Lhuyd.

Cerrig Arysgrifiedig a Cherflunwaith Carreg o’r Oesoedd Canol Cynnar yng Nghymru

Roedd y project ymchwil mawr hwn yn canolbwyntio ar gwblhau  A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones a Stone Sculpture in Wales, Volume III, North Wales, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2013.   Cyllidwyd y project hwn gan yr Academi Brydeinig, yr AHRC a  Cymdeithas Archeolegol y Cambrian ac roedd yn bartneriaeth gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac  Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Hon yw’r olaf  o dair cyfrol ranbarthol. Cyhoeddwyd cyfrol I ar Dde-ddwyrain Cymru a’r gororau  (Mark Redknap a  John Lewis) a II ar Dde-orllewin Cymru (gennyf i) yn 2007. 

Life in Early Medieval Wales

Rwyf wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr gan Leverhulme (2015-18) i ymchwilio ac ysgrifennu llyfr ar  Life in Early Medieval Wales a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen. Roedd y cyfnod o ddiwedd rheolaeth Rhufain i ddyfodiad y Normaniaid yn un ffurfiannol yn esblygiad Cymru, ei hiaith a’i hunaniaeth. Eto, rydym yn gwybod llai am Gymru, c. AD350-1050 nag unrhyw ran arall o Brydain ac Iwerddon. Er mwyn cael cymhariaeth eang, gosodir yr ymchwil o fewn fframwaith ehangach datblygiadau diweddar mewn archaeoleg Ewropeaidd yn y cyfnod canoloesol cynnar. Yna bydd y corff cynyddol o dystiolaeth archeolegol yng Nghymru’n cael ei archwilio ochr yn ochr â’r ffynonellau ysgrifenedig prin er mwyn dadansoddi sut roedd pobl yn byw – eu haneddiadau, economi, cymdeithas a daliadau, a sut y newidiodd y rhain dros amser.  

Project Eliseg

Amcan y project ymchwil ar y cyd hwn gyda Dr Gary Robinson (Prifysgol Bangor) a'r Athro Howard Williams  (Prifysgol Caer), mewn partneriaeth ag Amgueddfa Llangollen,  yw deall cyd-destun hanesyddol ac archeolegol cymhleth Colofn Eliseg o’r nawfed ganrif. Mae gerllaw Llangollen (Sir Ddinbych). Roedd y Golofn yn groes yn wreiddiol ac mae’r arysgrif hirfaith yn ddarn o bropaganda’n gysylltiedig â rheolwyr Powys ddiwedd yr wythfed a dechrau’r nawfed ganrif  (Gweler N. Edwards 2009, ‘Rethinking the Pillar of Eliseg’, Antiquaries Journal, 89, 143–78). Cafwyd tri thymor o gloddio yno  (2010–12), a gyllidwyd gan  Cadw, The Society of Antiquaries, The Prehistoric Society, Cymdeithas Archeolegol y Cambrian, IMEMS, a phrifysgolion Bangor, Caer a Chymru. Canolbwyntiodd y gwaith cloddio  ar y twmpath y saif y Golofn arno, ac mae wedi datgelu carnedd aml-gyfnod o’r Oes Efydd Gynnar, yn ogystal â’r ‘cloddiad’ a wnaed o ran o’r twmpath yn 1773 cyn i’r Golofn gael ei hailgodi.  Mae gwaith ôl-gloddio, a gyllidwyd gan Cadw, wedi ei orffen erbyn hyn a chaiff  y canlyniadau eu cyhoeddi’n llawn. Am adroddiadau interim byr gweler Archaeology in Wales  50 (2010-11) 57-9; 52 (2013), 199-201; 53 (2014), 186-9. Am fwy o wybodaeth gweler  http://www.projecteliseg.org/ a Project Eliseg ar Facebook ac You Tube. 

Safleoedd Ymgynnull yng Nghymru 

Er bod datblygiadau diweddar sylweddol wedi eu gwneud o ran deall y safleoedd hyn mewn rhannau eraill o Brydain a gogledd-orllewin Ewrop, ychydig iawn o ddealltwriaeth sydd ohonynt yng Nghymru, lle mae ffynonellau ysgrifenedig o’r canoloesoedd cynnar yn brin ac amhenodol. Nod y project peilot hwn  (gyda Rhiannon Comeau,  University College London ; Heather James, Cymdeithas Archeolegol y Cambrian; Marion Shiner, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed)  yw adnabod a chloriannu enghreifftiau o’r safleoedd pwysig hyn yng Nghymru sydd eto’n anodd eu diffinio’n archeolegol. Am wybodaeth bellach gweler   http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/projects/assembly/Wales.

Archaeoleg yr Eglwys Ganoloesol Gynnar ym Mhrydain ac Iwerddon

Mae gennyf ddiddordeb mewn defnyddio dull amlddisgyblaethol i astudio safleoedd eglwysig, a henebion Cristnogol cysylltiedig, o’r oesoedd canol cynnar, yn arbennig yng Nghymru, ond hefyd mewn rhannau gorllewinol a gogleddol eraill o Brydain ac Iwerddon.   Rwyf yn ddiweddar wedi golygu llyfr  The Archaeology of the Early Medieval Celtic Churches (2009) ac rwy’n rhan o rwydwaith Leverhulme sy’n ymchwilio i Conversion of the Isles (http://www.asnc.cam.ac.uk/conversion/)   Rwy’n cyd-olygu llyfr yn deillio o’r rhwydwaith hwn gyda  Dr Máire Ní Mhaonaigh (Prifysgol Caergrawnt) a Dr Roy Flechner (Coleg Prifysgol Dulyn) i’w gyhoeddi gan  Brepols.

Grŵp Ymchwil Archaeoleg Cymru’r Oesoedd Canol Cynnar

Mae’r grŵp hwn, rwy’n ei gydlynu gyda Marion Shiner (Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed), yn dod â phawb sydd â diddordeb yn archaeoleg Cymru c. AD 400–1100 at ei gilydd. Ei nod yw hyrwyddo ymchwil yn ymwneud â Chymru’r oesoedd canol cynnar ac mae’n cyfarfod yn flynyddol yn y gwanwyn i drafod projectau newydd, cloddiadau diweddar a darganfyddiadau eraill. Cyfarfu ym Mhrifysgol Bangor yn 2009 i ddathlu ei 25ed pen-blwydd gyda chynhadledd amlddisgyblaethol ar Archaeoleg Cymru’r Oesoedd Canol Cynnar –  MEWN CYD-DESTUN.   I gael newyddion am gyfarfodydd, digwyddiadau a darganfyddiadau, chwiliwch amdanom ar Facebook.

Edward Lhuyd (c1660–1709) – hynafiaethydd, naturiaethwr ac ieithydd Celtaidd

Edward Lhuyd a’i gymdeithion oedd yn gyfrifol am gofnodi am y tro cyntaf lawer o gerrig arysgrifiedig  a darnau o gerflunwaith carreg. Rwyf wedi cyhoeddi gwahanol erthyglau ar ei   gyfraniad hynafiaethol. Rwyf hefyd wedi bod yn gyfrifol, gyda’r Athro Emeritws Brynley Roberts, am arddangosfa, gyda chatalog i gyd-fynd â hi, a gynhaliwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn haf 2009 i ddathlu ei amrywiol gyfraniadau.

 

Prif Gyhoeddiadau a Chyhoeddiadau Diweddar

Llyfrau

2013 Edwards, N. (gyda chyfraniadau gan J. Horák, H. Jackson, H. McKee, D. N. Parsons a P. Sims-Williams), A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, Volume III, North Wales, Gwasg Prifysgol Cymru

2009 Edwards, N. (gol.)  The Archaeology of the Early Medieval Celtic Churches, Society for Medieval Archaeology Monograph 29 / Society for Church Archaeology Monograph 1, Leeds, Maney, xi + 411 tudalen, nifer helaeth o luniau du a gwyn a lliw. Mae’n cynnwys ‘The archaeology of the early medieval Celtic churches – an introduction’, 1–18.

2007  Edwards, N. (gyda chyfraniadau gan H. Jackson, H. McKee a P. Sims-Williams), A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, Volume II, South-West Wales, Gwasg Prifysgol Cymru.

2001    Redknap, M., Edwards, N., Youngs, S., Lane, A. and Knight, J., (gol), Pattern and Purpose in Insular Art. Proceedings of the 4th International Conference on Insular art, Oxbow Books.

1997    Edwards, N., (gol.) Landscape and Settlement in Medieval Wales, Oxbow Monograph 81.

1992    Edwards, N. and Lane, A. (eds) The Early Church in Wales and the West, Oxbow Monograph 13.

1990    Edwards, N., The Archaeology of Early Medieval Ireland, Batsford/University of Pennsylvania Press.  1996    argraffiad clawr meddal. 1999,

2001, 2004 adargraffiadau gan Routledge (argreffir yn awr ar gais).

Pamffledi

2015      Edwards, N. The Early Medieval Sculpture of Wales: Text Pattern and Image, Kathleen Hughes Memorial Lectures 13, Cambridge, Hughes Hall and Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge, 40pp.

Catalog arddangos

2010    Edwards, N. and Roberts, B. F. Edward Lhuyd 1660–1709, Canolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 43pp. nifer o luniau lliw (yn Gymraeg a Saesneg).

Erthyglau

In press: Edwards, N. ‘The archaeology of early medieval Wales: a matter of identity’, Studia Celtica.

2017      Hopewell, D. and Edwards, N., ‘An early medieval settlement and field-systems at Rhuddgaer, Anglesey’, Archaeologia Cambrensis, 166, 213–42.

2017      Edwards, N., ‘Crucifixion iconography on early medieval sculpture in Wales’, in E. Cambridge and J. Hawkes (eds), Crossing Boundaries, Interdisciplinary Approaches to the Art, Material Culture, Language and Literature of the Early Medieval World, Oxford and Philadelphia, Oxbow Books, 36–45.

2016      Edwards, N.,  ‘Perspectives on conversion in Wales’, in R. Flechner, and M. Ní Mhaonaigh (eds), The Introduction of Christianity into the Early Medieval Insular World, Converting the Isles I, Turnhout, Brepols, 85–96.

2016      Edwards, N., ‘Christianising the landscape in early medieval Wales: the island of Anglesey’, in T. Ó Carragáin and S. Turner (eds), Making Christian Landscapes – Conversion and Consolidation in Early Medieval Europe, Cork, Cork University Press, 177–203, 482–8.

2016.     Edwards, N., Davies, T. and Hemer, K. E., ‘Research framework for the archaeology of early medieval Wales c. AD 400–1070’, http://www.archaeoleg.org.uk/pdf/refresh2016/earlymedrefresh2016.pdf

2016      Edwards, N., ‘New discoveries of early medieval carved stones in Wales’, Archaeologia Cambrensis, 165, 187–99.

2016      Edwards, N., ‘The inscribed stone’ in J. Hedges, ‘Bronze Age settlement and early medieval cemetery at Arfryn, Bodedern, Anglesey’, Archaeologia Cambrensis, 165, 171–5.

2015 Tong, J., Evans, S., Williams, H. Edwards, N. and Robinson, G., ‘Vlog to death: Project Eliseg’s video-blogging’, Internet Archaeology, 39 http://intarch.ac.uk/journal/issue39/index.html

2014 Edwards, N. and Vousdon, N., ‘A rediscovered piece of early medieval sculpture from Silian, Ceredigion’, Archaeology in Wales, 53, 125–30.

2013 Edwards, N. ‘The early medieval sculpture of north Wales: context, wealth and patronage’, in J. Hawkes (ed.), Making Histories, Proceedings of the 7th International Insular Art Conference, Donington, Shaun Tyas, 50–64.

2013 Edwards, N., and Gould, J. ‘From antiquarians to archaeologists in nineteenth-century Wales: the question of prehistory’, in N. Evans and H Pryce (eds), Writing a Small Nation’s Past: Wales in Comparative Perspective, 1850–1950, Farnham, Ashgate, 143–63.

2012    Edwards, N. ‘Early Medieval Wales Archaeology Research Group “EMWARG” - the first 25 years’, Archaeology in Wales 51, 129–33.

2012    Edwards, N. 2012 ‘Roman Continuity and reinvention: the early medieval inscribed stones of north Wales’, yn W. J. Britnell a R. J. Silvester (gol), Reflections on the Past. Essays in honour of Frances Lynch, Trallwng, Cambrian Archaeological Association, 390–405.

2011   Edwards, N. ‘The decoration of the earliest Welsh manuscripts’, yn R. Gameson (gol.), The History of the Book in Britain, Volume I c. 400–1100, Cambridge University Press, 244–8.

2011    Edwards, N. ‘Viking-age sculpture in north-west Wales: wealth, power, patronage and the Christian landscape’, yn F. Edmonds and P. Russell (gol.), Tome: Studies in Medieval Celtic History and Law in honour of Thomas Charles-Edwards, Woodbridge, 73–87.

2010    Edwards, N.  ‘Edward Lhuyd: an archaeologist’s view’, Welsh History Review, 25(1), 20–50.

2010    Edwards, N., Lane, A. and Redknap, M. ‘Early medieval Wales: an updated framework for archaeological research’, http://www.archaeoleg.org.uk/pdf/reviewdocs/earlymedreview.pdf

2009    Edwards, N. 2009 ‘Rethinking the Pillar of Eliseg’, Antiquaries Journal, 89, 143–78.

2008    Edwards, N. ‘An early medieval penannular brooch from Ty’n y Coed, Pentraeth, Anglesey’, Archaeologia Cambrensis, 157, 153–6.

2008    Ghey, E., Edwards, N., Johnston, R.  ‘Categorizing roundhouse settlements in Wales: a critical perspective’, Studia Celtica, 42, 1–25.

2008 Edwards, N. ‘An early medieval penannular brooch from Ty’n y Coed, Pentraeth, Anglesey’, Archaeologia Cambrensis, 157, 153–6.

2007 Edwards, N. ‘Edward Lhuyd and the origins of early medieval Celtic archaeology’, Antiquaries Journal, 87, 165–96.

2007 Edwards, N. ‘The early medieval inscribed stones and stone sculpture in south-west Wales: the Irish Sea connection’, in R. Moss (ed.) Making and Meaning. Proceedings of the 5th International Insular Art Conference, Trinity College Dublin 25-28 August 2005, Dublin, Four Courts Press, 184–97.

2006 Edwards, N. ‘The early medieval sculpture of Bangor Fawr yn Arfon’ in M. Meeke (ed.), The Modern Traveller to our Past. Festschrift in honour of Ann Hamlin, Dublin, DPK, 105–11.

2005 Edwards, N., ‘The archaeology of early medieval Ireland, c.400-1169: settlement and economy’, in D. Ó Crónín (ed.), A New History of Ireland, I Prehistoric and Early Ireland, Oxford, Oxford University Press, 235–300.

2005 Edwards, N., Lane, A. Bapty, I. and Redknap, M., ‘Early medieval Wales: a framework for archaeological research’, Archaeol. Wales, 45, 33-46. http://www.archaeoleg.org.uk/pdf/earlymed/VERSION%2001%20EARLY%20MEDIEVAL.pdf

2002 Edwards, N., ‘Celtic saints and early medieval archaeology’, in A. T. Thacker and R. Sharpe (eds), Local Saints and Local Churches in the Early Medieval West, Oxford, Oxford University Press, 225–65.

2001 Edwards, N., ‘Early medieval inscribed stones and stone sculpture in Wales: context and function’, Medieval Archaeology, 45, 15–39.

2001 Edwards, N., ‘Monuments in a landscape, the early medieval sculpture of St David’s’, in H. Hamerow and A. MacGregor (eds), Image and Power in the Archaeology of Early Medieval Britain, Essays in Honour of Rosemary Cramp, Oxford, Oxbow Books, 53–77.

2001 Jones, N., Silvester, B. and Edwards, N., ‘St Cyngar’s Church, Hope’, Archaeology Wales, 41, 42–50.

2000 Edwards, N., ‘New research on stone sculpture in Wales’, Church Archaeology, 4, 60-2.

1999 Edwards, N., ‘Viking-influenced sculpture in north Wales, its ornament and context’, Church Archaeology, 3, 5–16.

1999 ‘Adnabod yr eglwys ganoloesol gynnar yng Ngwynedd’, in W. Griffith (gol.), ‘Ysbrud Dealltwrus ac Enaid Anfarwol’, Ysgrifau ar Hanes Crefydd ac Enwardaeth yng Ngwynedd, Bangor, Prifysgol Cymru, 15–36.

1998  Edwards, N., ‘The Irish connection’, in S. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus, a Masterpiece and its International Connections, Dublin, Four Courts Press, 227–39.

1998 Edwards, N., ‘Early medieval Munster: summary and prospect’, in M. A. Monk and J. Sheehan (eds), Early Medieval Munster, Archaeology, History and Society, Cork, Cork University Press, 200–5.

1998 Edwards, N., ‘A group of shafts and related sculpture from Clonmacnoise and its environs’, in H. King (ed.), Clonmacnoise Studies, Volume 1, Dublin, Dúchas, the Heritage Service, 101–18.

1997 Edwards, N., ‘Two carved stone pillars from Trefollwyn, Anglesey’, Archaeolgical Journal, 154, 108–17.

1996 Edwards, N., ‘Identifying the archaeology of the early church in Wales and Cornwall’, in J. Blair and C. Pyrah (eds), Church Archaeology, Research Directions for the Future, York, CBA res. rep. 104, 49–62.

1995 Edwards, N., ‘11th-century Welsh illuminated manuscripts: the nature of the Irish connection’, in C. Bourke (ed.), From the Isles of the North, Early Medieval Art in Britain and Ireland, Belfast, HMSO, 147–55.

1994 Edwards, N., ‘Iconography of the Irish high crosses: Carolingian influence in Ireland in the ninth century’, Early Medieval Europe, 3(i), 63–71 (review article).

1992 Edwards, N. and Hulse, T. G., ‘A fragment of a reliquary casket from Gwytherin, Denbighshire’, Antiquaries Journal, 72, 91–101.

1991 Edwards, N., ‘Dark Age Clwyd’, in J. Manley, S. Grenter and F. Gale (eds), The Archaeology of Clwyd, Mold, Clwyd County Council, 129–41, 240–1.

1991 Edwards, N., ‘The archaeology of the early church in Wales: a review of the evidence’, Logos, 1 (ii), 22–7.

1990 Edwards, N., ‘Some crosses of County Kilkenny’, in W. Nolan and K. Whelan (eds), Kilkenny: History and Society, Dublin, Geography Publications, 33–61, 639–44.

1987 Edwards, N., ‘Abstract ornament on early medieval Irish crosses: a preliminary catalogue, in Ryan, M. (ed.), Ireland and Insular Art A.D. 500–1200, Dublin, Royal Irish Academy, 111–17.

1986 Edwards, N., ‘Anglesey in the early middle ages: the archaeological evidence’, Transactions Anglesey Antiquarian Society, 19–42.

1986 Edwards, N., ‘The South Cross, Clonmacnois (with an appendix on the incidence of vine-scroll on Irish sculpture)’, in J. Higgitt (ed.), Early Medieval Sculpture in Britain and Ireland, Oxford, British Archaeological Reports, Brit. ser. 152, 23–48.

1985 Edwards, N., ‘The origins of the free-standing cross in Ireland: imitation or innovation?’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, 32, 393–410.

1985 Edwards, N., ‘A possible Viking grave from Benllech, Anglesey’, Transactions Anglesey Antiquarian Society, 19–24.

1984 Edwards, N., ‘Two sculptural fragments from Clonmacnois’, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 114, 57–62.

1983 Edwards, N., ‘An early group of crosses from the kingdom of Ossory’, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland , 113, 5–46.

1983 Edwards, N., ‘Some observations on the layout and construction of abstract ornament in early Christian Irish sculpture’, in F. H. Thompson (ed.), Studies in Medieval Sculpture, London, Society of Antiquaries, 3–17.

Nodiadau byrion ac Erthyglau Poblogaidd 

2016  Edwards, N., ‘Wales’, in C. Finney (ed.), The Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdmans Publishing Co.

2014 Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H., ‘Llantysilio, The Pillar of Eliseg’, Archaeology in Wales, 53, 186–9.

2013 Edwards, N., ‘Wales after Rome’, Western Mail, 14 May 2013, 19–21.

2013 Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H, ‘Llantysilio, The Pillar of Eliseg’, Archaeology in Wales, 52, 199–201.

2010–11 Edwards, N., Evans, D. M., Robinson, G. and Williams, H., ‘The Pillar of Eliseg, Llantysilio, incomplete inscribed cross and cairn’,  Archaeology in Wales, 50, 57–9.

2008 Edwards, N., ‘The Pillar of Eliseg’, in D. H. Evans, Valle Crucis Abbey, Pillar of Eliseg, Cadw guidebook, Cardiff, 53–6.

2006 Edwards, N., ‘Celtic crosses’ in J. Koch (ed.), Encyclopaedia of Celtic Culture and History, ABC Clio.

2006 Edwards, N. and Hall, M. A., ‘Protecting carved stones in Scotland and Wales’, Church Archaeology, 7–9, 127–9.

2004 Edwards, N. revised entry for ‘Sulien’, in H. C. G. Matthew and Brian Harrison (eds), Oxford Dictionary of National Biography: from the earliest times to the year 2000 (in association with the British Academy) Oxford University Press, Oxford.

1997 Edwards, N. ‘The early Christian Monuments of Wales’, Archaeology in Wales, 37, 81.

1997 Edwards, N. and Hulse, T. G., ‘Gwytherin (Denbs.). A second fragment of the shrine of Gwenfrewi’, Archaeology in Wales, 37, 87–8.

1994 Edwards, N., ‘Holy wells in Wales and early Christian archaeology’, Source, the Holy Wells Journal, new ser. 1, 9–10.

1993 Edwards, N.  ‘A fragmentary stone crosshead from Llanfihangel Ysgeifiog, Anglesey’, Archaeology in Wales, 33, 65.

1993 Edwards, N. ‘A stone pillar from Capel Heilin, near Llangefni, Anglesey’, Archaeology in Wales, 33, 90.

1987 Edwards, N., ‘Bryn Gwylan inscribed stone’, Archaeology in Wales, 27, 58. 1984       Edwards, N. (ed.), ‘The archaeology of early medieval Wales: conference summary’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, 31, 319–20.

1984 Edwards, N., Notes on ‘A possible Viking grave from Benllech’, ‘Ynys Seiriol’ and ‘A motif piece from Aberglaslyn(?)’, Archaeology in Wales, 24, 60–1.

Excavation Reports

2015      Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H., Excavations at the Pillar of Eliseg, Llangollen, 2010–2012 (Bangor University/University of Chester) – final report prepared for Cadw.

2012      Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H., Excavations at the Pillar of Eliseg, Llangollen, 2012 (Bangor University/University of Chester)

2012      Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H., Excavations at the Pillar of Eliseg, Llangollen, 2011 (Bangor University/University of Chester)

2010      Edwards, N., Robinson, G. and Williams, H., Excavations at the Pillar of Eliseg, Llangollen, 2010 (Bangor University/University of Chester)