Proffil o'r Athro PD Dr Raimund Karl Mphil PhD (Vienna) MIFA

Image of Dr Raimund Karl
Enw
Yr Athro PD Dr Raimund Karl
Swydd
Athro mewn Archaeoleg a Threftadaeth
E-bost
r.karl@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382247
Lleoliad
Ystafell T22 Prif Adeilad y Celfyddydau

Bywgraffiad

Gwneuthum fy MPhil, PhD a'm hyfforddiant i ddysgu ym Mhrifysgol Vienna yn Awstria, gyda thraethodau ymchwil ar anheddiad La Tène canol yn Göttlesbrunn, Awstria Isaf; ar drafnidiaeth yn Ewrop yr Oes Haearn; ac ar strwythurau cymdeithasol Celtaidd hynafol. Yn dilyn peth dysgu ym Mhrifysgol Vienna, a chyfnod byr yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth, ymunais â Phrifysgol Bangor yn 2003 fel darlithydd mewn archeoleg a threftadaeth. Ers 2008, rwyf wedi bod yn athro yn yr un pynciau yma. Rwyf hefyd yn cynghori sawl sefydliad treftadaeth yng Nghymru, Awstria a'r Almaen, ac yn gwneud peth dysgu (pan fydd gennyf amser) ym Mhrifysgol Vienna, Awstria.

Mae gennyf sawl maes ymchwil:

 • Archeoleg Prydain a'r cyfandir agos (a phellach), yn enwedig archeoleg gymdeithasol ac aneddiadau, yn yr Oes Haearn ac yn hwyr yn yr Oes Efydd
 • Epistemoleg mewn archeoleg (yn enwedig mewn gwledydd Almaeneg eu hiaith)
 • Rheoli treftadaeth archeolegol (yn bennaf ym Mhrydain, Awstria a'r Almaen)
 • Archeoleg gyhoeddus
 • Archeoleg rithiol ac ailwneuthuriadau archeolegol
 

Meysydd Dysgu a Goruchwylio

Rwyf ar gyfnod sabothol drwy gydol blwyddyn academaidd 2013/14

Israddedig

 • Introduction to History and Heritage (Bl.1)
 • Guardians of Heritage (Bl.2/3)
 • Heritage and Identity (Bl.2/3)
 • Britons and Romans: The archaeology of Iron Age and Roman Britain (Bl.2/3)  
 • The Celts: Hallstatt and La Tène cultures in Europe (Bl.2/3)  
 • Workplace module (Bl.2/3)

Ôl-radd

Theory and Interpretation in Celtic Archaeology
Celtic societies in Europe (MA)

Goruchwylio PhD  

Myfyrwyr presennol:

 • Butler, The roles of ‘ordinary’ women in Iron Age Britain
 • Sims, Archaeofantasies – Archaeology and Fantasy Literature
 • Williams, Creating an effective policy framework for the sustainable conservation of the historic built environment in order to contribute towards a carbon neutral future in Wales
 • Gwyn, The Commemoralisation of Historical Trauma in Heritage Contexts
 • Robinson, Connections between the Hillforts of the Clwydian Range and their wider landscape

Pynciau PhD blaenorol / meysydd yr wyf yn barod i'w goruchwylio: Prydain ac Ewrop yn Oes yr Haearn

 • Archeoleg gender
 • Archeoleg gymdeithasol
 • Treftadaeth
 • Archeoleg gyhoeddus
 • Epistomoleg archeolegol

Goruchwylio PhD ym Mhrifysgol Vienna, Awstria

 • Tauber, Die Geschichte von Wales zwischen Spätantike und Mittelalter: Die Entstehung einer Nation?  
 • Unterweger, Tanz den König Arthur! Qualitative Analyse popkultureller Keltenrezeption in Musikproduktionen der Schwarzen Szene

Ymchwil

Co-Production of alternative views of lost heritage

This major AHRC-funded collaborative project with Dr Jonathan Roberts (Bangor School of Computer Sciences), Dr Bernie Tiddeman and Dr Frederic Labrosse (Aberystwyth University), Dr Ben Edwards (Manchester Metropolitan University) and Emily La Trobe-Bateman (Gwynedd Archaeological Trust) aims at providing an online 3D photogrammetry platform, allowing members of the public to upload photographs they have taken of Heritage sites and create 3D models from them; as well as uploading stories and myths about these heritage sites to capture the intangible heritage associated with these sites. For more information about this project, see the project website at http://heritagetogether.org and our article in Journal of Community Archaeology and Heritage 1/1 (forthcoming February 2014).

 • Darganfod Archeolegwyr Ewrop 2012-14

Gyda 21 o sefydliadau partner mewn 20 gwlad yn Ewrop, dan arweiniad Ymddiriedolaeth Archeoleg Swydd Efrog
Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://discovering-archaeologists.eu/
Mae Darganfod Archeolegwyr Ewrop 2014 yn broject rhyngwladol sy'n archwilio cyflogaeth archeolegol a rhwystrau i symudedd rhyngwladol ym maes archeoleg mewn ugain o wledydd Ewropeaidd. Cefnogir y project gan raglen Dysgu Gydol Oes yr Undeb Ewropeaidd.
Mae'n olynu'r project Darganfod Archeolegwyr Ewrop blaenorol a fu ar waith rhwng 2006 a 2008.
Rwyf yn arwain astudiaeth Awstriaidd ar gyfer elusen Internationales Österreichisches Archäologie Forum gyda Katharina Möller MA fel ymchwilydd project.
Am gyhoeddiadau perthnasol i hyn, a'r project blaenorol Darganfod Archeolegwyr Awstria 2007-8, gweler y rhestr o’m cyhoeddiadau allweddol a diweddar.

Prydain yr henfyd a'r Parth Iwerydd (Iwerddon, Llydaw, a Phenrhyn Iberia)

 • Gyda'r Athro John T. Koch a'r Dr Catriona Gibson (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Aberystwyth) a'r Athro Syr Barry Cunliffe (Prifysgol Rhydychen)  

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan Prifysgol Cymru.

Mae'r project hwn, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau, yn canolbwyntio ar newid pwyslais sylfaenol posib ym maes astudiaethau Celtaidd. Mae'r dadleuon a gyflwynwyd yn ddiweddar (yn seiliedig ar archeoleg a geneteg) yn cefnogi'r syniad fod gwreiddiau'r Celtiaid ym mharthau Môr yr Iwerydd yn ystod Oes yr Efydd yn hytrach na thiriogaethau diwylliannau archeolegol Hallstatt a La Tène yng nghanolbarth Ewrop yn yr Oes Haearn. Fodd bynnag, mae angen datblygu'r ddamcaniaeth hon fod Celtigrwydd wedi lledaenu o'r Gorllewin, a'i phrofi'n fanwl o safbwynt ieithyddion hanesyddol Celtaidd ac Indo-Ewropeaidd. Mae ymchwil diweddar ar yr iaith Tartosos yn ne Portiwgal a de-orllewin Sbaen yn gynnar yn yr Oes Haearn yn ymddangos fel pe bai'n dod i'r un canlyniad. Oherwydd ei bod mor helaeth, amrywiol a hynafol, ac oherwydd y pellter daearyddol a diwylliannol oddi wrth Hallstatt a La Tène, mae'r dystiolaeth ieithyddol Hispano-Celtaidd yn gweddu'n well i'r ddamcaniaeth fod gwreiddiau'r Celtiaid ym mharthau Môr Iwerydd yn Oes yr Efydd na'r patrwm sefydledig yng nghanolbarth Ewrop. Nid yw ysgolheigion Celtaidd, yn enwedig yn y byd Saesneg ei hiaith, wedi mynd i'r afael â'r deunydd hwn a'i oblygiadau eto. Bydd y project yn cynnwys casglu, diweddaru ac ailddadansoddi tystiolaeth o'r Oes Efydd a'r Oes Haearn (o'r trydydd mileniwm CC i'r cyntaf) er mwyn dadansoddi'r achos o blaid y ddamcaniaeth fod is-deulu Celtaidd o Indo-Ewropeaid wedi ymddangos yn y gorllewin.

Am gyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â hyn, gweler y rhestr o’m cyhoeddiadau allweddol a diweddar.

 • Rheoli treftadaeth archeolegol ac archeoleg gyhoeddus yn Awstria

Yn dilyn astudiaeth Darganfod Archeolegwyr Ewrop 2007-8, archwiliwyd arferion amheus mewn rheoli treftadaeth archeolegol yn Awstria, yn cynnwys cydgynllwynio amheus rhwng archeolegwyr yn yr Asiantaeth Dreftadaeth Genedlaethol (BDA) a chontractwyr archeolegol preifat, mewn project ymchwil estynedig. Achosodd y project hwn newidiadau anferth mewn rheoli treftadaeth yn Awstria rhwng 2009 a 2011, a daeth rhan gyntaf y project i ben drwy gyhoeddi monograff (Karl, 2011) ar Reoli Treftadaeth Archeolegol yn Awstria - Arferion, Problemau, a Datrysiadau Posibl. Mae'r newidiadau a ysgogwyd gan yr ymchwil i’r project hwn yn cynnwys gwahardd gweision sifil yn adran archeoleg y BDA rhag bod yn benaethiaid ar fusnesau contractio archeolegol (drwy orchymyn gweinidogaethol), rhoi diwedd ar arferiad y BDA o roi cytundebau drudfawr i'r un contractwyr heb broses dendro, neu gynnig gwasanaethau'r contractwyr hyn i drydydd parti  fel pe baent yn rhan o'r BDA (gorchymyn mewnol llywydd y BDA; rhyddhau'r farchnad breifat i gontractwyr archeolegol o afael cystadleuaeth annheg, a rhyddhau miliynau o Ewros i'r farchnad breifat bob blwyddyn), a gosod isafswm safonau ar gyfer cloddio archeolegol yn Awstria am y tro cyntaf (gorchymyn adran archeoleg y BDA).
Mae ail ran y project wrthi ar hyn o bryd yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer, a phroblemau gyda, (diffyg) archeoleg gyhoeddus yn Awstria. Dan y ddeddfwriaeth bresennol, dim ond pobl sydd â gradd mewn pynciau archeolegol gaiff chwilio am bethau archeolegol yn Awstria. Effaith hyn yw ei gwneud yn anghyfreithlon i ran fawr o boblogaeth Awstria, a hoffai gyfrannu at y broses archeolegol, wneud hynny. Mae'r gwaith ymchwil presennol yn archwilio a yw'r dinasyddion hyn, yn enwedig pobl sy'n defnyddio canfodyddion metel, yn gwneud drwg i archeoleg Awstria (fel y mae archeolegwyr yn ei honni'n aml), neu a yw eu cyfraniad yn bwysicach nag unrhyw ddifrod y gallent fod yn ei achosi.
Am ragor o gyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â hyn, gweler y rhestr o’m cyhoeddiadau allweddol a diweddar.

 • Delweddu Archeoleg Gwynedd

Gyda Dr Sian James, Dr Gary Robinson (Prifysgol Bangor) a Mrs Emily La Trobe-Bateman (Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd).
Mae hwn yn broject tair blynedd a gyllidir gan KTP er mwyn creu llyfrgell o ddelweddau ar-lein er mwyn arddangos archeoleg gogledd-orllewin Cymru. Bydd y llyfrgell ddelweddau yn adnodd gwerthfawr i fasnach, addysg, ac ymchwil. Mae'r bartneriaeth yn rhoi cyfle i'r prif sefydliadau sy’n ymwneud â threftadaeth rhanbarthol gydweithio. Mae'r project yn adeiladu ar glwstwr Gwyddoniaeth a Threftadaeth ARCH/EPSRC yr ysgol sydd yn hyrwyddo delweddu, dehongli a phortreadu gwybodaeth dreftadaeth. Mae amcanion y project yn uniongyrchol gysylltiedig â strategaeth economi ddigidol Llywodraeth Cynulliad Cymru.  

 • Safbwyntiau amgen ar dreftadaeth goll Gwynedd

Gyda Dr Jonathan Roberts a Dr Andrew Wilson (Prifysgol Bangor), Dr Bernie Tiddemans (Prifysgol Aberystwyth), a Ms Emily Bateman (Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd).
Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.rivic.org.uk/Rivic-Research-News/alternative-views-lost-heritage-gwynedd/

Mae'r project hwn, a gyllidir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, yn canolbwyntio ar ddefnyddio technegau ffotogrametreg er mwyn ail-greu modelau 3D rhithwir o dreftadaeth 'goll' sydd wedi'i chadw mewn data archifol ffotograffig yn unig. Mae technegau ffotogrametreg cyfrifiaduron wedi datblygu digon i allu defnyddio sawl ffotograff 2D o'r un gwrthrych, adeilad neu amgylchedd, eu cofrestru, a chreu model 3D o'r lluniau 2D. Bydd y project hwn yn creu modelau 3D o'r ffotograffau sydd yn yr archifau, ac yn galluogi pobl i weld a chwilio drwy’r golygfeydd 3D. Bydd y modelau a ddatblygir wedyn yn cael eu harddangos ar-lein a'u cynnwys mewn arddangosfa.
Mae'r project yn gynnyrch cydweithrediad rhwng Dr Jonathan Roberts o Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Bangor, yr Athro Ray Karl o Ysgol Hanes, Hanes Cymru, ac Archeoleg, Prifysgol Bangor, Dr Bernie Tiddeman o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth, ac Emily Bateman o Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, a bwriad y project yw defnyddio delweddau ffotograffig o'r archif i ail-greu asedau treftadaeth coll mewn tri dimensiwn.

 • Aneddiadau gogledd orllewin Cymru, o'r Oes Efydd ddiweddar i'r cyfnod canoloesol cynnar (Cymdeithasau Celtaidd Cynnar yng Nghymru)

Gyda Dr Kate Waddington (Prifysgol Bangor)
Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.bangor.ac.uk/history/research/early_celtic/index.php.en
Roedd y project hwn, a gyllidwyd gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, yn canolbwyntio ar archwilio archeoleg aneddiadau gogledd orllewin Cymru o'r Oes Efydd ddiweddar hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol cynnar. Crëwyd catalog, cronfa ddata, a dadansoddiad GIS o safleoedd yr aneddiadau, a'u nodweddion cysylltiedig yn y dirwedd yn ystod y project ymchwil hwn a barodd flwyddyn.
Cyhoeddir canlyniadau'r project hwn fel monograff gan Wasg Prifysgol Cymru ym mis Hydref 2013 (K. Waddington).   Mae'r llyfr yn edrych ar brosesau hirdymor newid cymdeithasol ac arferion byw yn y cyfnod cynhanes hwyr a chanoloesol cynnar yng Nghymru. Edrychir ar y deinameg newidiol sy'n sail i'r gymdeithas yn ystod y cyfnod hwn trwy archwilio pensaernïaeth aneddiadau, trefnu'r tir ac arferion diwylliant materol. Mae'r gwaith yn ceisio cyfuno ac adeiladu ar astudiaethau blaenorol, a chyflwynir rhan helaeth ohono ar ffurf catalog manwl sy'n cyflwyno a dehongli'r dystiolaeth yn rhesymegol. Tynnwyd llawer o'r data o'r llenyddiaeth lwyd a'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, sy'n sicrhau bod llawer o wybodaeth sydd heb ei chyhoeddi ar gael.
Am gyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â hyn, gweler y rhestr o’m cyhoeddiadau allweddol a diweddar.

 • Project Meillionydd

Gyda Dr Kate Waddington (Prifysgol Bangor)
Am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho adroddiadau interim, ewch i: 
http://meillionydd.bangor.ac.uk

Mae'r ymchwil hwn yn ymwneud ag archwilio lloc ar ben bryn ym Meillionydd yn Rhiw, Gwynedd.  Mae'r safle yn un o ddeg lloc cylchfur dwbl ym Mhenrhyn Llŷn. Er eu bod yn cynrychioli traddodiad rhanbarthol neilltuol, nid oes dealltwriaeth dda am y llociau hyn.  O ystyried canlyniadau cychwynnol rhagorol ein tri thymor cyntaf o gloddio (Gorffennaf 2010; Gorffennaf 2011; Gorffennaf 2012), bwriedir cynnal pedwerydd tymor o gloddio a gwaith ôl-gloddio ym mis Gorffennaf 2013.     Mae canlyniadau'r cloddio a'r arolwg GPR diweddar wedi dangos dilyniant hir a chymhleth o anheddu, yn dechrau gydag anheddiad o dai crwn pren a lloc wedi'i amgylchynu gan balisâd neu ffos, yn diweddu gyda dau glawdd crwn o bridd a cherrig a thai crynion cerrig mewnol. Mae'r dyddiadau radiocarbon cyfredol yn rhychwantu c. 750 - 200 cal. CC.     Nid yw'r cronolegau yn bendant ac amcanion y gwaith ôl-gloddio yw cynhyrchu rhaglen ddyddiadau radiocarbon gynhwysfawr. 
Am gyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â hyn, gweler y rhestr o’m cyhoeddiadau allweddol a diweddar.

Bryngaerau Bryniau Clwyd a Moel Morfydd 
 

 • Gyda Dr Ian Brown (Prifysgol Rhydychen) a Fiona Gale (Cyngor Sir Ddinbych)

Rydym yn cydweithio â phroject 'y Grug a'r Caerau' i archwilio'r bryngaerau ar Fryniau Clwyd a Moel Morfydd. Buom yn cloddio ar Foel y Gaer, bryngaer Llanbedr yn ystod haf 2009, buom yn archwilio ar Foel Fodig, Fron Newydd a Chaer Drewyn o 2009 i 2011, a buom yn cloddio ar Foel Fodig yn ystod hafau 2011 a 2012, ac mae mwy o waith ar y gweill ar gyfer haf 2013. Mae'r project hwn yn anelu at gael gwell dealltwriaeth o ddatblygiad y bryngaerau ar Fryniau Clwyd a Moel Morfydd, yn enwedig o safbwynt trefn gronolegol adeiladu'r henebion hyn (gyda'r gwaith cloddio'n ceisio dod o hyd i ddeunydd y gellir ei ddyddio), proses hir a diflas oherwydd bod y diffyg crochenwaith (roedd gogledd Cymru'n ddi-grochenwaith am y rhan fwyaf o Oes yr Haearn), a'r diffyg esgyrn (oherwydd asidedd y pridd), yn cyfyngu ar yr ymdrechion i ddyddio deunyddiau yn wyddonol (14G).  Cliciwch yma i ddarllen stori newyddion gysylltiedig. Astudio Archeoleg yn Ewrop:

 • Awstria

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.studyingarchaeology.eu/

Ar y cyd â sawl partner cenedlaethol a rhyngwladol, rwyf hefyd yn ymwneud â phroject Astudio Archeoleg yn Ewrop, ac rydym, ar ran ein partner Awstriaidd IÖAF, yn ymchwilio i sefyllfa'r myfyrwyr sy'n astudio archeoleg yn Awstria. Mae'r project hwn yn un sy'n dilyn project Darganfod Archeolegwyr Ewrop 2007 i 2008, a datblygwyd ef gan fyfyrwyr archeoleg a ysbrydolwyd ganddo.

 • Medionemeton - cynllunio amgueddfa bywyd yn gynnar yn Oes yr Haearn yn Mitterkirchen, Awstria Uchaf

Gyda Dr Jutta Leskovar (Amgueddfa Awstria Uchaf), Mr Klaus Löcker (ZAMG) a nifer o gydweithwyr eraill
Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.medionemeton.at

Rheolwyd y cynllun hwn ar y cyd â J. Leskovar (Oberösterreichisches Landesmuseum Linz) a K. Löcker (Prifysgol Vienna), a'r bwriad oedd diweddaru Amgueddfa Awyr Agored Oes yr Haearn yn Mitterkirchen, Awstria.     Mae'r gwaith yno wedi dod i ben am y tro, ond mae gweithgareddau newydd yn digwydd yn Mitterkirchen a bydd datblygiadau yno yn y dyfodol (gobeithio).
Das Habilitationsverfahren in Österreich im Selbstversuch
(Y broses hyfforddi i ddysgu mewn prifysgol yn Awstria fel arbrawf arnaf fy hun) Asesiad o'r broses o ddyfarnu cymhwyster i ddysgu'n academaidd yn Awstria yn seiliedig ar gyfres o geisiadau am hyfforddiant mewn gwahanol bynciau academaidd ym Mhrifysgol Vienna gyda'r bwriad o sefydlu'r rheswm pam y dyfernir y cymhwyster (neu beidio).
Projectau Almaenig ar y we 
Gyda PD Dr Karl R. Krierer, Adran Hanes Cynnar Prifysgol Vienna, Awstria   
 
http://archaeologieforum.at - fforwm drafod Almaenig / ryngwladol gydag adnodd pwysig ar gyfer swyddi

 

Cyhoeddiadau allweddol a chyhoeddiadau diweddar

Llyfrau

 • 1996 Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich.   Untersuchungen zu Fundtypen, Keramikchronologie, Bautypen, Siedlungstypen und Siedlungsstrukturen im latènezeitlichen Niederösterreich.  Historica Austria cyfrolau 2 a 3, Wien: ÖAB.    
 • 2003 Überlegungen zum Verkehr in der eisenzeitlichen Keltiké.  Wiener keltologische Schriften Band 3, Wien: Brennos, http://ausgegraben.org.
 • 2005 gyda J. Leskovar (gol.) Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 1. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 18. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.                 
 • 2005 gyda S. Prochaska. Die latènezeitliche Siedlung von Göttlesbrunn, Bruck an der Leitha, Niederösterreich. Die Notbergung 1989. Die Grabungen 1992-1994. Zwei Töpferöfen. Historica Austria cyfrol 6, Wien: ÖAB.                 
 • 2006 Altkeltische Sozialstrukturen. Habilitationsschrift, prif gyfres Archaeolingua 18, Budapest: Archaeolingua (gweler hefyd http://ausgegraben.org).        
 • 2007 gyda D. Stifter (gol.), The Celtic World. Critical Concepts in Historical Studies. 4 cyfrol, London & New York: Routledge.           
 • 2007 gyda J. Leskovar (gol.) Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 2. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 19. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.                 
 • 2007 gyda J.T. Koch (prif awdur), A. Minard ac S. O’Faoláin, An Atlas for Celtic Studies: Archaeology and Names in Ancient Europe and Early Medieval Ireland, Britain and Brittany. Celtic Studies Publications XII, Oxford and Aberystwyth: Oxbow Books and Celtic Studies Publications.               
 • 2008 Ein Profil der Profession 2007-08: Österreich. Projektbericht. Discovering the archaeologists of Europe-Projekt. Wien & Bangor / Gwynedd. http://discovering-archaeologists.eu/      
 • 2008 Profiling the Profession 2007-08: Austria. Project report. Discovering the archaeologists of Europe-project. Bangor / Gwynedd & Vienna. http://discovering-archaeologists.eu/      
 • 2009 gyda J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 22, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.               
 • 2010 Macht und Ohnmacht des positivistischen Denkens. Der Positivismus in der deutschsprachigen Ur- und Frühgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas Band 48, Langenweissbach: Beier & Beran.         
 • 2011 Archäologischer Denkmalschutz in Österreich – Praxis, Probleme, Lösungsvorschläge  .
 • 2012 gyda J. Leskovar & S. Moser (gol.), Die erfundenen Kelten: Mythologie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Interpretierte Eisenzeiten 4. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 31, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum. 
 • 2013 gydag A. Eibner, J. Leskovar, K. Löcker, Ch. Zingerle (gol.), Pferd und Wagen in der Eisenzeit. Arbeitstagung des AK Eisenzeit der ÖGUF gemeinsam mit der AG Reiten und Fahren von 23.-25.2.2000 in Wien. Wiener keltologische Schriften 2, Wien: Keltologie der Universität Wien.
 • 2013 gyda J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten 5. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 37, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.

Erthyglau

 • 2001 Latènezeitliche Gräber aus Frauenstein/Inn, Oberösterreich. Überlegungen zur europäischen Kulturentwicklung. Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereins Bd. 146/1, Linz 2001 (2002), 129-78.        
 • 2003 Iron Age chariots and medieval texts: a step too far in "breaking down boundaries"? E-Keltoi 5 (Medi 28, 2003), 1-30.   
 • 2004 Celtoscepticism. A convenient excuse for ignoring non-archaeological evidence? Yn: E. Sauer (gol.), Archaeology and Ancient History. Breaking down the boundaries. London & New York: Routledge, 185-99.                 
 • 2004 Erwachen aus dem langen Schlaf der Theorie? Ansätze zu einer keltologischen Wissenschaftstheorie. Yn: E.Poppe (gol.), Keltologie heute. Themen und Fragestellungen. Akten des 3. deutschen Keltologensymposiums - Marburg, März 2001. Studien und Texte zur Keltologie 6, Münster: Nodus Publikationen, 291-303.                 
 • 2004 with Karl R. Krierer, "Habe Hunger - Suche Arbeit - Mache Alles!" Jobaussichten in der Archäologie und das Internet. Archäologisches Nachrichtenblatt 9, 4/2004, 287-96.         
 • 2004 Zur Theorierezeption in der Ur- und Frühgeschichte in Ostösterreich seit 1945. Archäologische Informationen 27/2, 269-92.   
 • 2005 Warum nennen wir ihn nicht einfach Dietrich? Zum Streit um des Hochdorfer dorfältesten Sakralkönigs Bart. Yn R. Karl, J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 1. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 18. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum, 191-202.                        2005 Guardian and ward – age and gender as strange social attractors in the Celtic Iron Age. Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 45 (2004), 467-81. 
 • 2005 Master and Apprentice, Knight and Squire. Education in the “Celtic” Iron Age. Oxford Journal of Archaeology 24.3, 255-71.     
 • 2005 Die ‘keltische’ Archäologie der britischen Inseln: Spätbronzezeit bis Frühmittelalter. Yn: H. Birkhan (gol.), Bausteine zum Studium der Keltologie. Wien: Edition Präsens, 103-42.               
 • 2005 Irish History. Yn: H. Birkhan (gol.), Bausteine zum Studium der Keltologie. Wien: Edition Präsens, 155-65.             
 • 2005 Society and Law in continental Celtic Europe. Yn: H. Birkhan (gol.), Bausteine zum Studium der Keltologie . Wien: Edition Präsens, 377-83.             
 • 2005 Im Osten nichts Neues. Eine Untersuchung der Theorieabstinenz in der Ur- und Frühgeschichtsforschung Ostösterreichs seit 1945. Rundbrief Theorie-AG 4/1/2005: 23-40.http://www.theorieag.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=59          .
 • 2006 Segmentäre Gesellschaften oder Feudalstaaten? Das irische Frühmittelalter und die Interpretation des archäologischen Befundes. Yn: St. Burmeister und N. Müller-Scheeßel (gol.), Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen. Die Interpretation sozialer Identitäten in der Prähistorischen Archäologie. Tübinger Archäologische Taschenbücher 6, Münster: Waxmann Verlag: 187-210.                    
 • 2006 *butacos, *wossos, *geistlos, *ambactos. Celtic Socio-economic organisation in the European Iron Age. Studia Celtica 40, 21-41.     
 • 2006 United Kingdom – Die Insel der Seligen (?). Yn: C. Hemmers, J. Leskovar, R. Kastler, F. Lang, S. Traxler (gol.), Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Archäologie. Unterlagen zur Tagung in Salzburg 2.-3.2.2006 . http://ausgegraben.org, 20.3.2006: 7-19.
 • 2007 Grundlagen der Analyse sozialer Komplexität in der eisenzeitlichen Keltike. In H. Birkhan (gol.), Archäologische – historische – linguistische Evidenzen. Akten des 4. Symposiums deutschsprachiger Keltologen, Linz 2005 . Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 352-76.               
 • 2007 Siedlungen und Sozialstruktur im eisenzeitlichen Wales. Keltische Forschungen 1, 73-147.   
 • 2007 Awaking from the long sleep of theory? Towards a theory for Celtic Cultural Studies. Yn: R. Karl und D. Stifter (gol.), The Celtic World. Cyfrol I, Theory in Celtic Studies. Critical Concepts in Historical Studies. London & New York: Routledge, 333-44.
 • 2007 From head of kin to king of a country. The evolution of early feudal society in Wales Yn: R. Karl and J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten 2. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 2. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 19, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum, 153-84.                     
 • 2007 Kelten und Germanen. Yn: G. Mandl and I. Steffelbauer (gol.), Krieg in der Antiken Welt. Krieg in der Gesellschaft Band I. Essen: Magnus Verlag, 158-94.                 
 • 2007 Der Haushalt des „Landesherrn“: Zum Verhältnis von *tegesākos und *mrogirīgs im eisenzeitlichen Wales. Yn: P. Trebsche et al. (gol.), Die unteren Zehntausend. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 47, Langenweißbach: Beier & Beran, 57-70.
 • 2008 Theorie, Methode und Keltengenese. Ein Kommentar zu Otto H. Urbans Methode der keltischen Archäologie. Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft Theorie in der Archäologie 7/1/2008, 33-47.       
 • 2008 http://archaeologieforum.at/jobnew.php. Die größte archäologische Stellenbörse in Europa. Forum Archaeologiae 47/VI/2008.     
 • 2008 Hausfrieden. Die Siedlungs als magisch-religiös geschützter Raum. Keltische Forschungen 3, 93-131.     
 • 2008 Feine Unterschiede. Zu „Keltengenese“ und ethnogenetischen Prozessen in der Keltiké. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien 138, 205-23.     
 • Random coincidences? Or. The return of the Celtic to Iron Age Britain. Proceedings of the Prehistoric Society 74.       
 • 2008 Hausfrieden. Orientierung und andere rituelle Handlungen im eisenzeitlichen Siedlungskontext. Yn P. Trebsche et al. (gol.), Ritual in der Eisenzeit. Akten der Sitzung der AG Eisenzeit in Halle (Saale) 2007. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 49, Langenweißbach: Beier & Beran, 89-96.                 
 • 2009 Kurz- und langfristige Geschäfte. Grundlagen alteuropäischen Vertragsrechts. Yn: M. Schönfelder, H. Stäuble & F. Falkenstein (gol.), Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze- zur Eisenzeit. Akten der gemeinsamen Sitzung der AG Bronzezeit und AG Eisenzeit am 5. Deutschen Archäologenkongress, Frankfurt/Oder 2005. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 51, Langenweißbach: Beier & Beran, 23-36.                       
 • 2009 Komplizierte Verhältnisse. Sexuelle Beziehungen, Trennungs- und Unterhaltsrecht in der Keltiké. U. Rambuschek (gol.), Zwischen Diskursanalyse und Isotopenforschung. Methoden der archäologischen Geschlechterforschung. Frauen – Forschung – Archäologie 8, Münster: Waxmann Verlag, 43-66.               
 • 2009 Missverständnisse und ihre Aufklärung. Zum Nutzen von und dem Umgang mit wissenschaftlicher Kritik. Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft Theorie in der Archäologie 8/1/2009, 41-52.     
 • 2009 The court of law in Iron Age ‚Celtic’ societies. Yn R. Karl & J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten 3. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 22, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum, 135-60.                   
 • 2009 The dutch group – IE *teuta. Yn: K. Jones-Bley a M. Vander Linden (gol.), Departure from the Homeland: Indo-Europeans and Archaeology . Journal of Indo-European Studies Monograph No. 56, Washington D.C.: Institute for the Study of Man, 47-71.
 • 2010 ‚Lern was G’scheits im fremden Land, Bub!’ Soziale Lernprozesse in der eisenzeitlichen Keltiké als mögliche Erklärung für weitverbreitete Selbstähnlichkeiten in der materiellen Kultur. Yn: E. Jerem, G. Wieland (gol.), Nord-Süd- und Ost-West-Fernkontakte in der Eisenzeit. Tagungen der Sektion Eisenzeit der süd- und westdeutschen Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Hamburg und Sopron 2002 . Archaeolingua main series 17, Budapest: Archaeolingua, 87-105.                 
 • 2010 The Celts from everywhere and nowhere. A re-evaluation of the origins of the Celts and the emergence of Celtic cultures. Yn J. Koch & B.W. Cunliffe (gol.), Celtic from the West. Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature. Oxford: Oxbow Books, 39-64.                 
 • 2010 Ordnung und Chaos. In K. Stüber (gol.), 5. Deutschsprachiges Keltologensymposium. Zürich 2009. Keltische Forschungen Monographienreihe A 1, Wien: edition präsens, 153-66.            
 • 2010, Wissenschaftstheorie als Ursache von Hierarchiebildung in der deutschsprachigen Archäologie. Archäologische Informationen 33/1-2, 19-29.  
 • 2011 Archäologisches Fundmeldewesen in Österreich – ein recht(lich)es Debakel. Bulletin Kunst und Recht 2/1, 44-7.  
 • 2011 On the highway to hell. Thoughts on the unintended consequences of § 11 (1) Austrian Denkmalschutzgesetz. The Historic Environment – Policy and Practice 2/2, 111-33.       
 • 2011 Bekanntes Wissen oder unbekannte Information? Gedanken zum eigentlichen Ziel und zur bestmöglichen Umsetzung des Schutzes archäologischer Funde. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege LXV/3, 252-75.    
 • 2011 gyda K. Löcker, Thrown out with the bathwater or properly buried? Infant skeletons in settlement contexts on the Dürrnberg bei Hallein. Yn: M. Lally, A.M. Moore (gol.), (Re)Thinking the Little Ancestor:New Perspectives on the Archaeology of Infancy and Childhood . British Archaeological Reports, International Series 2271. Oxford: Archaeopress, 37-46.                   
 • 2011 Becoming Welsh – modelling 1st millennium BC societies in Wales and the Celtic context. Yn: T. Moore and L. Armada (gol.), Atlantic Europe in the First millennium BC: crossing the divide. Oxford: Oxford University Press, 336-57.             
 • 2011 Öffentliche Archäologie. Art. 17 Staatsgrundgesetz, Sondengeher, und warum Prohibition nicht funktioniert. Fundberichte aus Österreich 50, 143-9.      
 • 2012 Essentiell „keltisch“? Zum Sinn der Fragen was „die Kelten“ kennzeichnet und woher sie kommen. Yn R. Karl, J. Leskovar & S. Moser (gol.), Die erfundenen Kelten: Mythologie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Interpretierte Eisenzeiten 4. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 31, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum, 95-122                        .
 • 2012 with K. Waddington, Ausgrabungen in der doppelten Ringwallanlage von Meillionydd bei Rhiw auf der Llŷn-Halbinsel, Nordwest-Wales. In W. Meid (Hg.), Festschrift für Elisabeth Jerem zum 70. Geburtstag . Budapest: Archaeolingua, 289-302.              
 • 2012 Achtung Gegenverkehr! Zum Strassenverkehr auf den eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen britischen Inseln. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 142, 101-109.      
 • 2012 gyda K. Möller a K.R. Krierer, Ain’t got no job... The archaeology labour market in Austria, Germany and the UK, 2007-2012. http://archaeologieforum.at       .
 • 2012 The public? Which public? Yn: N. Schücker (gol.), Integrating Archaeology. Science – Wish - Reality. Frankfurt a.M.: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 23-27.                
 • 2013 with K. Möller, Stellen zu finden – für Archäologen ein schwieriges Kapitel. Archäologie in Deutschland 1/2013, 40-1.    
 • 2013 Zu unerwünschte Nebenwirkungen guter Absichten. Gedanken zu den Auswirkungen von §§ 8 und 11 Abs 1 DMSG. http://archaeologieforum.at   .
 • 2013 Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Archäologische Denkmalpflege und die ungeliebte Öffentlichkeit in Österreich. Archäologische Informationen 35, 99-111.    
 • 2013 Do as we say, not as we do! Archaeological heritage protection and the excluded Austrian public. Yn A. Lagerlöf (gol.), Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. EAC Occasional Paper No. 8, Jambes: Europae Archaeologiae Consilium 115-22.
 • 2013 Anleitung zur Archäologischen Landesaufnahme. Netzwerk Geschichte Österreichs, Jahresschrift 2013, 12-26.
 • 2013 Das Werden der Waliser. In H.A. Müller (gol.), Keltologische Kontroversen I, 43-71. Gutenberg: Computus.
 • 2013 Die mittellatènezeitliche Siedlung von Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha, Niederösterreich. Yn M. Doneus & M. Griebl (gol.), Archäologie im Leitharaum, 85-91. Archäologie Österreichs Spezial 3, Wien: Berger.
 • 2013 Die Waffe macht den Mann. Oder: Warum Gräber mit Waffenbeigabe (auf den britischen Inseln) letztendlich doch Männergräber sind. In S. Wefers, J.E. Fries, J. Fries-Knoblach, C. Later, U. Rambuschek, P. Trebsche & J. Wiethold (eds.), Bilder – Rollen – Räume. Beiträge zur gemeinsamen Sitzung der AG Eisenzeit und der AG Geschlechterforschung während des 7. Deutschen Archäologenkongresses in Bremen 2011, 37-44. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 72, Langenweissbach: Beier & Beran.
 • 2013 Blutend darniederliegen. Verwundung und Verletztenpflege im frühmittelalterlichen Irland. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 143, 2013, 37-56.
 • 2013 gyda D. Stifter, Carpat – carpentum. Die keltischen Grundlagen des ‚Streit’wagens der irischen Sagentradition. Yn: A. Eibner; R. Karl; J. Leskovar; K. Löcker; Ch. Zingerle (gol.), Pferd und Wagen in der Eisenzeit. Arbeitstagung des AK Eisenzeit der ÖGUF gemeinsam mit der AG Reiten und Fahren von 23.-25.2.2000 in Wien: 121-48. Wiener keltologische Schriften 2, Wien.
 • 2013 Siedlungsbestattung? In R. Karl and J. Leskovar (gol.), Interpretierte Eisenzeiten 5, 283-98. Linz: Oberösterreichische Landesmuseen.
 • 2014 Unseres? Deins? Meins? Wem gehören archäologische Kulturgüter? Archäologische Informationen 2014, cyhoeddiad electronig yn Early View, http://www.dguf.de/index.php?id=9 ar 6/1/2014.
 • 2014 gyda J.C. Roberts, A. Wilson, K. Möller, H.C. Miles, B. Edwards, B. Tiddeman, F. Labrosse, E. LaTrobe-Bateman. Picture this! Community-led production of alternative views of the heritage of Gwynedd. Journal of Community Archaeology and Heritage 1/1, Chwefror 2014, 24-37.