Proffil Shaun Evans

Enw
Dr Shaun Evans
Swydd
Rheolwr Project, Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (ISWE)
E-bost
shaun.evans@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383617
Lleoliad
Ystafell 402, Prif Adeilad y Celfyddydau

Ar ôl graddio mewn Hanes ym Mhrifysgol Efrog, gwnaeth Shaun ei broject PhD gyda Sefydliad Astudiaethau’r Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar (IMEMS) rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor. Roedd ei thesis doethurol yn canolbwyntio ar luniad diwylliannol o hunaniaeth llinach yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, drwy astudiaeth achos yn seiliedig ar deulu ac ystâd dylanwadol Mostyn. 

Ar ôl derbyn ei ddoethuriaeth, gweithiodd ar 'Broject Creu Cysylltiadau Diwylliannol Llandudno' a ariannwyd gan AHRC, cyn cymryd swydd gyda'r Tîm Ymchwil yn yr Archifau Cenedlaethol, lle roedd yn gyfrifol am ymchwil a strategaeth creu cysylltiadau academaidd.  

Mae Shaun yn Rheolwr Project  Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (ISWE) a sefydlwyd yn ddiweddar ac mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am gyfeirio ei ddatblygiad. Mae hefyd yn dysgu yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg.

Mae Shaun yn gadeirydd Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ac yn aelod o Gyngor Cymdeithas Hanesyddol Sir y Fflint. 

Yn ogystal â'i swydd gyda Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, mae Shaun hefyd yn dysgu yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg.

Yn flaenorol mae wedi cynnull modiwl i'r ail a'r drydedd flwyddyn o'r enw Wales and Europe in the Renaissance: Continuity and Change c.1450-1630, sy'n archwilio datblygiadau diwylliannol a chymdeithasol yng Nghymru yn ystod y cyfnod modern cynnar, yng nghyd-destun profiadau Ewropeaidd ehangach. Bydd Shaun yn dysgu'n rheolaidd ar y modiwl The Birth of Modern Europe, 1450-1550 ac mae wedi cyflwyno'r rhaglen seminar ar gyfer y modiwl The Tudors, 1485-1603.  

Mae Shaun yn eiriolwr cadarn dros 'ddysgu trwy dystiolaeth' ac mae'n annog ennyn diddordeb myfyrwyr mewn ffynonellau sylfaenol -  testunol, gweledol a deunyddiau - ar bob lefel. Mae wedi ei ymrwymo'n llwyr i sicrhau bod yr adnoddau dysgu rhagorol yn Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn cael eu defnyddio i'w llawn botensial.  Ysbrydolwyd y dull hwn o weithredu yn ystod ei gyfnod yn gweithio yn yr Archifau Cenedlaethol lle'r oedd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno modiwl hyfforddiant 'Ymchwilio i'r Archifau a Dogfennau' ar gyfer cynllun Partneriaethau Doethurol Gydweithredol yr AHRC.  Mae hefyd yn grediniwr mawr mewn 'dysgu trwy drochi' a rhoi cyfleoedd i'w fyfyrwyr fynd ar deithiau maes i safleoedd treftadaeth ddiwylliannol ac ystorfeydd - plastai, eglwysi, amgueddfeydd ac orielau - fel rhan o'u profiad dysgu.  

Disgrifiad cyffredinol:

Fel Rheolwr Project i Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru mae gan Shaun gyfrifoldebau am hyrwyddo ymchwil arloesol i effeithiau a dylanwadau eang stadau a phlastai ledled Cymru.  

Mae ei ddiddordebau ymchwil personol yn bwydo i mewn i'r genhadaeth gyffredinol hon. Mae ei ddiddordebau yn gysylltiedig â'r dulliau diwylliannol a ddefnyddiwyd gan unigolion i lunio, trafod a chyflwyno hunaniaethau yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, gyda phwyslais arbennig ar ddiwylliant y bonedd, llunio llinach, strategaethau cofio a dulliau o ganfod a mynegi statws, anrhydedd ac awdurdod. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar Gymru a'r gydberthynas rhwng dulliau a symudiadau diwylliannol yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys canlyniadau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol ymgorffori Cymru yng ngwladwriaeth y Tuduriaid a'r Stiwartiaid, y cysyniadau o hunaniaeth Gymreig, trosglwyddo syniadau'r Dadeni ac arwyddocâd daearyddol-ddiwylliannol y ffin rhwng Cymru a Lloegr.  

Mae Shaun yn hanesydd rhyngddisgyblaethol sy'n tynnu oddi ar amrywiaeth eang o ffynonellau diwylliannol testunol ac yn arbennig rhai gweledol a deunyddiau.  Mae'n eiriolydd cadarn o'r alwad am 'archaeoleg o Ewrop modern-gynnar'. 

Mae'r hyn y mae'n canolbwyntio arnynt yn arbennig yn cynnwys diwylliant herodrol ac angladdol, datblygiad traddodiadau portreadau rhanbarthol a defnyddio ardaloedd domestig ac eglwysig. Mae meysydd eraill o ddiddordeb yn cynnwys defnydd a swyddogaeth ewyllysiau, landlord-tenant, cysylltiadau rhwng meistr a gweision a pherfformio barddoniaeth canu mawl.  

Thesis: ‘‘To continue in my bloud and name’: Reproducing the Mostyn Dynasty, c.1540-1692’:

Yn 2013 cwblhaodd Shaun ei thesis PhD yn Sefydliad Astudiaethau’r Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar (IMEMS) rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor.  Roedd yr astudiaeth yn canolbwyntio ar gynhyrchiad creadigol llinach Mostyn, un o'r grymoedd bonedd amlycaf a dylanwadol yng nghymdeithas gogledd Cymru, yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg.  Roedd y thesis yn cynrychioli astudiaeth achos micro o barhad a newid, gan droi at gyd-destun lleol penodol a thystiolaeth empirig fanwl ar gyfer bywyd ac arferion bob dydd.  Roedd yn cynnwys penodau ar lunio llinach yn weledol ac o ran deunydd; trafod y gydberthynas rhwng meistr-gwas a landlord-tenant; dal swyddi a swyddogaeth llywodraeth ar ymylon gogledd Cymru; strategaethau cofio a defnyddio tu mewn i eglwysi; a'r diwylliant barddol Cymraeg. 

Roedd y thesis yn arloesol o ran ei wrthodiad clir i ddefnyddio'r cysyniad o 'Seisnigeiddio' fel term priodol i egluro newidiadau oedd yn effeithio ar ddealltwriaeth ac arferion statws, anrhydedd ac awdurdod yng Nghymru yn ystod y cyfnod. 

Roedd hefyd yn arloesol o ran archwilio’r drafodaeth a'r gefnogaeth gymunedol a oedd yn sail i'r teulu'n hawlio statws bonedd. 

Y Project Mostyn:

Mewn cydweithrediad â'r Athro Elisabeth Salter, roedd Shaun yn gyfrifol am gydlynu a chyflwyno amcanion y 'Project Mostyn' yn ystod cyfnod cynnar ei ddatblygiad. Menter oedd hon gan IMEMS gyda'r bwriad o gynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus ac academaidd a defnyddio hanes ac archif teulu'r Mostyn.  Roedd partneriaid y project yn cynnwys Ystadau Mostyn, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Prifysgol Bangor, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, Amgueddfa

 

Llandudno ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.  Roedd Shaun yn arwain ar gyflwyno agweddau estyn allan ac ennyn diddordeb y gymuned yn y fenter.

Projectau parhaus a mentrau at y dyfodol:

Bu Shaun yn cydweithio'n ddiweddar gyda'r Athro Robert Tittler (Prifysgol Concordia , Canada) ar broject yn canolbwyntio ar y portreadau a gynhyrchwyd gan yr arlunydd herodrol Randle Holme o Gaer yn yr ail ganrif ar bymtheg, sy'n rhoi golwg newydd ar ddiwylliant portreadau cynnar yng ngogledd Cymru, Swydd Gaer a Sir Gaerhirfryn.  Mae'r astudiaeth hon sy'n canolbwyntio yn y lle cyntaf ar bortreadau yn darparu'r seiliau i broject mwy sy'n dadansoddi sut yr oedd bonedd gogledd Cymru, Swydd Gaer a Sir Gaerhirfryn yn defnyddio cynhyrchion herodrol bonedd o weithdy Randle Holme i lunio'r ddelwedd y dymunent; a goblygiadau'r cysylltiadau hyn i hunaniaethau bonedd ar draws y ffin.  

Mae Shaun hefyd yn gweithio ar nifer o bapurau sy'n ymwneud â thraddodiadau trysorau teuluol, diwylliant angladdol Cymreig a seddau eglwysi. 

CYHOEDDIADAU

▪ With R. Tittler, ‘Randle Holme the Elder and the Development of Portraiture in North Wales, c.1600-1630’, The British Art Journal XVI, 2 (Autumn, 2015), pp. 24-29. 
▪ ‘St. Winifred’s well, office-holding and the Mostyn Family interest: Negotiating the Reformation in Flintshire, c.1570-1642’, Flintshire Historical Society Journal 40 (2015), pp. 41-72.
▪ ‘The House of Brynkir, c.1500-1700’, in M. Baker (ed.), Plas Brynkir, Dolbenmaen (Caerphilly, 2014), pp. 11-34.
▪ ‘Gruffudd Hiraethog, Heraldic Display and the ‘Five Courts’ of Mostyn: Projecting Status, Honour and Authority in Sixteenth-Century Wales’, in F. Robertson and P. Lindfield (eds.), The Display of Heraldry (forthcoming).
▪ With M. Chadwick, ‘The Library of Thomas Mostyn of Gloddaith, c.1670-92:  Cultural Creativity and Cosmopolitanism’, in A. Bautz and J. Gregory (eds.), Text and Manuscript Collections, 1660-1860 (forthcoming).
▪ ‘‘Under an Ewe tree, where the graves of my Anncestors are’: The Hughes of Llewerllyd Tombs, c.1620-1700 – commemoration, community and continuity in a north Wales parish (in preparation).
Papurau cynhadledd dethol a darlithoedd gwadd:

17/03/2016      ‘‘To continewe and remayne as heireloomes to the house of Mostyn, for ever’: Heirlooms, Heraldry and Hauntings – Constructing the Mostyn Dynasty, c.1550-1700’, Dynasty and Dynasticism, 1400-1700, Somerville College, Oxford (http://www.jagiellonians.com/#!dynasty-conference/c1upt

22/10/2015      ‘‘In recognition of the great love and service I owe them’: Negotiating the community roles of the Mostyn patriarchs, c.1500-1700’, Institute for the Study of Welsh Estates Seminar Series 2015, Bangor University (http://iswe.bangor.ac.uk/index.php.en

12/06/2015      ‘To vilify him, as he hath done these noble Princes’: Popish Persistence, Palsgrave Politics and Public Punishment – The case of Edward Lloyd of Llwyn-y-Maen, 1621, Medievalism Transformed – Icons of Villainy, Bangor University (https://medievalismtransformed.wordpress.com/). 

18/04/2015      ‘‘Metamorphosed into Englishmen?’ Welsh Ancestral Patriotism and the Gentry of 16th and 17th century Wales, Reassessing Anglicisation in Wales, c.1536-1868, The National Library of Wales, Aberystwyth (https://reassessinganglicisation.wordpress.com/). 

7/9/2014                        ‘Heirlooms, Heraldry and Hauntings – Constructing the Mostyn Dynasty, c.1550-1700’, Liminal Time and Space in Medieval and Early Modern Performance, The University of Kent, Canterbury (http://www.kent.ac.uk/english/research/conferences/liminaltimeandspace.html). 

26/4/2014         ‘Gruffudd Hiraethog, Heraldic Display and the ‘Five Courts’ of Mostyn: Projecting Status, Honour and Authority in Sixteenth-Century Wales’, Emblems and Enigma: The Heraldic Imagination, The Society of Antiquaries, London (https://heraldics2014.wordpress.com/). 

29/3/2014         Flintshire Historical Society Guest Lecture.

23/11/2013      ‘Mostyn Hall and its Family: Governing Flintshire, c.1550-1692’, Cymdeithas Thomas Pennant, Holywell, Flintshire (23/11/2013)

27/4/2013         ‘The Mostyn Family and their Archive, c.1500-1700', Ranulf Hidgen Society, Claus Moser Research Centre, Keele University.

28/11/2012      ‘The Building of the Gloddaith Estate and the Development of Llandudno, c.1450-1700’, Gwynedd Archaeological Trust, Telford Centre, Menai Bridge, Anglesey. 

12/09/2012      ‘Gruffudd Hiraethog, Heraldic Display and the ‘Five Courts’ of Mostyn’, Guto’r Glyn a Chymru’n Bymtheg Ganrif / Guto’r Glyn and Fifteenth-Century Wales, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, Aberystwyth.

3/08/2012         With Peter Lord and Miles Wynn Cato, ‘Welsh Portraiture and Visual Culture, c.1550-1900’, Flintshire Historical Society, Mostyn Hall, Flintshire. 

21/07/2012      Panel Member, ‘Flintshire and its Hinterland: some cross-border perspectives in local history’, Flintshire County Council, @nswers Centre, Mold Library.

23/08/2011      ‘The Heraldic Construction of Gloddaith Hall, c.1450-1600’, ‘Opening the Vaults’: Researching Welsh Families and their Archives, c.1450-1800’, Gloddaith Hall, Llandudno.

Sgyrsiau a chyflwyniadau cymunedol:

Bydd Shaun yn rhoi cyflwyniadau'n rheolaidd am ei ymchwil i grwpiau hanes lleol yn ardal gogledd Cymru. 

Adroddiadau ymchwil a dogfennau strategaeth:

  • Towards an Institute for the Study of Welsh Estates (ISWE): Development Framework and Discussion Document, Bangor University (2015). 
  • ‘Bridgend Reach’: Rural Bridgend Tourism Asset Mapping – A Survey of Tourism Assets, N-Compass Heritage Consultants, for Bridgend County Borough Council (2015).
  • Architectural and Historical Research Report: Plas Uchaf, Whitford, Flintshire, Purcell UK (2015).
  • The National Archives’ Academic Engagement Strategy, The National Archives (2014), available at http://www.nationalarchives.gov.uk/about%5Cresearch-scholarship.htm. 
  • Our Heritage, Mostyn Estates Ltd. (2012), available at http://www.mostynestates.co.uk/about/history/. 
  • Mostyn Hall, Flintshire: Report on Educational, Cultural and Tourism Potential, Historic Houses Association (2011).