Cynllun Gweithredu'r Concordat y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i weithredu egwyddorion y  Concordat a chyflawni'r blaenoriaethau a amlinellwyd yn Strategaeth 2015-2020 y Brifysgol.

Y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr

Mae Concordat 2008 i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr yn gytundeb rhwng y cyllidwyr a chyflogwyr ymchwilwyr yn y DU sy’n nodi disgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a’u cyllidwyr mewn perthynas ag egwyddorion datblygiad gyrfaol ymchwilydd.  Mae egwyddorion y Concordat i'w cael yma.

Sut y gweithredir y Concordat Ymchwil ym Mangor?

Mae'r Brifysgol yn nodi camau gweithredu allweddol i roi sylw i anghenion ei hymchwilwyr drwy adolygu rheolaidd ac ymgynghori â staff.   Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat Ymchwil y Brifysgol yw'r grŵp sy'n gyfrifol am ymgynghori â Cholegau a staff a blaenoriaethu strategaeth a gweithgareddau'r Brifysgol yn y maes hwn yn dilyn yr ymgynghori. 

Mae'r Grŵp hwn hefyd yn ymgynghori â'r Grŵp Tasg Adnoddau Dynol a Grŵp Tasg Strategaeth Ymchwil y Brifysgol ac yn adrodd iddynt, a thrwy'r Grwpiau Tasg hynny i Bwyllgor Gweithredu'r Brifysgol.    Mae gwybodaeth am aelodaeth, cylch gorchwyl ac amcanion y grŵp hwn i'w cael yma.

Mae'r Grŵp yn gyfrifol hefyd am adolygu cynnydd parhaus Cynllun Gweithredu Concordat y Brifysgol ac adolygodd yr adborth o'r arolygon CROS a PIRLS yn 2013, 2015 a 2017.     Mae gan y Grŵp swyddogaeth ymgynghorol hefyd i lawer o weithgareddau datblygu ymchwilwyr yn y Brifysgol, megis cynnwys Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr y Brifysgol.

Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd

Wrth weithredu egwyddorion y Concordat, gall prifysgolion yn y DU ddangos eu bod yn cyflawni gofynion Siarter a Chod y Comisiwn Ewropeaidd ar Reoli Ymchwilwyr drwy wneud cais am Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd. Gwnaeth y Brifysgol gais llwyddiannus am y wobr hon gyntaf yn 2012 ac roedd yn cadarnhau ymlyniad y Brifysgol wrth y Siarter a'r Cod.  Mae'r adolygiadau rheolaidd a gyflawnir gan y Brifysgol yn gysylltiedig â'r adolygiad mewnol ac allanol fel sy'n ofynnol gan Wobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd.  

Cynlluniau Gweithredu ac Adolygiadau Concordat Prifysgol Bangor

Bob dwy flynedd mae'n rhaid i'r Brifysgol gyhoeddi ei Chynllun Gweithredu Concordat sy'n amlinellu camau i gefnogi ymchwilwyr yn y dyfodol.   Mae'r adolygiad hwn yn adolygiad allanol bob pedair blynedd.

Adolygiad 6 Blynedd 2018 a Chynllun Gweithredu Concordat Ymchwil 2018-2020

Cynhaliwyd gwerthusiad mewnol o Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Brifysgol yn 2018 i asesu perfformiad y Brifysgol yn cwrdd â'i hymrwymiadau o dan y Concordat ac i fesur cynnydd yn erbyn camau oedd yn codi o'r adolygiad a'r Cynllun 4 blynedd yn 2016.

Cyflwyniad i'r Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil 2018

Cynllun Gweithredu Gwobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil 2018-2020

Adroddiad Gwobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil 2018

Cynhaliwyd yr adolygiad mewnol 6 blynedd gan y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat Ymchwil a'r Grŵp Concordat Strategol. Mae'r Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat Ymchwil yn gyfrifol am oruchwylio'r broses ymgynghori a chynghori ar y ffordd orau o gefnogi ymchwilwyr ar ddechrau gyrfa yn y brifysgol. Sefydlwyd y Grŵp Concordat Strategol yn 2017 ac mae'n gyfrifol am gymryd golwg strategol ar y ffordd orau o gefnogi ymchwilwyr yn y brifysgol - yn arbennig yng nghyd-destun amcanion strategol cyffredinol y Brifysgol a goruchwylio Cynllun Concordat Ymchwil y Brifysgol. Mae aelodau'r Grŵp Concordat Strategol yn cynnwys: y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil a Menter, Cyfarwyddwr Ymchwil a Menter, Deon yr Ysgol Ddoethurol, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Dirprwy Gyfarwyddwr AD (Datblygu), Rheolwr Athena SWAN a'r Concordat Ymchwil a chynrychiolydd UCU.

I gefnogi'r ymgynghoriad hwn, cynhaliodd y Brifysgol yr arolwg CROS yn 2017 a chynnal grwpiau ffocws â staff ymchwil i oleuo'r adolygiad allanol pedair blynedd a datblygu pellach y Cynllun Gweithredu Pedair Blynedd Concordat y Brifysgol. Cafodd y canfyddiadau a'r cynllun gweithredu a ddeilliodd o hynny eu trafod a chytuno arnynt gan y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat a'r Grwpiau Tasg a nodwyd uchod.  

Adolygiad Pedair Blynedd Cynllun Gweithredu Concordat Ymchwil 2016-2020 (2016)

Cynhaliwyd y gwerthusiad pedair blynedd gan y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat, y Grŵp Tasg Adnoddau Dynol, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil a Menter a Thîm Gweithredu'r Brifysgol.   Roedd ymgynghori sylweddol â staff yn yr Ysgolion am eu barn ynghylch cynnydd a beth y teimlent hwy ddylai fod yn amcanion allweddol y Brifysgol am y pedair blynedd nesaf.

I gefnogi'r ymgynghoriad hwn, cynhaliodd y Brifysgol yr arolwg CROS a PIRLS yn 2016 a chynnal grwpiau ffocws â staff ymchwil i oleuo'r adolygiad allanol pedair blynedd a datblygu Cynllun Gweithredu Pedair Blynedd Concordat y Brifysgol. Cafodd y canfyddiadau a'r cynllun gweithredu a ddeilliodd o hynny eu trafod a chytuno arnynt gan y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat a'r Grwpiau Tasg a nodwyd uchod.

Adroddiad Adolygaid Allanol Pedair Blynedd 2016

Cynllun Gweithredu Concordat Ymchwil 2016-2020

Adolygiad interim dwy flynedd (2014)

Yr adolygiad mewnol 2 flynedd ac adroddiad cynnydd - mae hwn yn amlinellu sut y gwnaed yr adolygiad mewnol, llwyddiannau allweddol, camau nesaf a'r prif ffocws ar gyfer 2014-16. 

Cynllun Gweithredu 2014 - 2016

Mae hwn yn cynnwys y Cynllun Gweithredu a hcynnydd yn erbyn y gweithredoedd gwreiddiol.  

Cynllun gweithredu gwreiddiol (2012)

Cafodd y Wobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil ei rhoi gyntaf i Brifysgol Bangor yn 2012, ar sail creu'r cynllun gweithredu gwreiddiol, Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil, a ddiweddarwyd yn 2014.

Cynllun Gweithredu

Dadansoddiad o Fylchau

Os hoffech anfon unrhyw farn neu sylwadau i'r Grŵp Datblygu Ymchwil a Concordat, a fyddech cystal â'u hanfon at hyfforddi@bangor.ac.uk

Cysylltiadau cysylltiedig:
Y Swyddfa Ymchwil a Menter
Canolfan Gwella Addysgu a Dysgu (CELT)
Y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr