Cynlluniau Mentora Academaidd

Pwrpas Cynlluniau Mentora Academaidd y Brifysgol yw darparu proses lle gall aelod staff gael cyngor, arweiniad ac anogaeth ynglŷn â’u gwaith a datblygiad eu gyrfa. Mae mentora yn ymyriad defnyddiol iawn i gefnogi datblygiad proffesiynol a gyrfa drwy helpu staff i ystyried eu gwaith a’u cynnydd, a chynllunio datblygiad proffesiynol a gyrfa mewn ffordd sy’n amserol a phenodol i’w hanghenion.

Mae gan lawer o Ysgolion yn y Brifysgol brosesau mentora ffurfiol ac anffurfiol ond nod y cynlluniau ar draws y Brifysgol yw darparu opsiynau ehangach ar gyfer mentora o fewn y Colegau a’r Brifysgol.

Amcanion y cynlluniau yw:

 • Galluogi staff i rannu gwybodaeth ac arbenigedd.
 • Datblygu cysylltiadau mentora a rhwydweithiau ar draws y Brifysgol.
 • Cefnogi’r sawl a fentorir gyda’u gwaith a datblygiad eu gyrfa.

Mae’r Mentora Academaidd yn cynnwys tri chynllun:

 • Cynllun Mentora ar Ddechrau eu Gyrfa

  Darperir hyn i staff newydd ar ddechrau eu gyrfaoedd academaidd ac fe’i trefnir ar lefel Ysgol. Amcan mentora ar ddechrau eu gyrfa yw rhoi cyfle i staff ystyried amcanion tymor hwy o ddatblygu proffiliau ymchwil ac addysgu a darparu ffynhonnell arall (yn ogystal a’i reolwr llinell) ffynhonnell ychwanegol o gefnogaeth ag adborth. Fel arfer, ni fydd staff o fewn tair blynedd gyntaf eu gyrfa academaidd yn gwneud cais ar gyfer Cynllun Mentora Academaidd y Brifysgol gan fod eu mentora yn cael sylw ar lefel Ysgol.

  Pennir mentor yn awtomatig fel rheol i staff academaidd parhaol newydd ar gyfer eu cyfnod prawf a bydd gan staff ar gontractau cyfnod penodol fentor am y tair blynedd gyntaf y byddant yn gyflogedig ym Mhrifysgol Bangor.

 • Cynllun Mentora Academaidd

  Mae hwn yn gynllun ar draws y Brifysgol lle gall pob aelod staff academaidd, waeth beth fo lefel eu swydd, wneud cais. Nod y Cynllun yw darparu; arweiniad, cefnogaeth, anogaeth a sylwadau gwybodus i gefnogi gwaith a datblygiad gyrfaol staff a chael persbectif ehangach o ran eu haddysgu/ymchwil a datblygiad proffesiynol parhaus.

  Mae mentoriaid hefyd yn elwa o’r broses gan eu bod yn cael cyfle i gyfarfod â chydweithwyr newydd ac adfyfyrio ar eu sgiliau eu hunain mewn perthynas ag ymchwil, addysgu ac arweinyddiaeth.

 • Cynllun Mentora i Academyddion Uwch

  Nod y Cynllun hwn yw rhoi’r cyfle i uwch academyddion (Darlithydd 2/Cymrawd Ymchwil ac uwch) gymryd rhan yn y broses mentora ar draws y Brifysgol i gefnogi ceisiadau am ddyrchafiad.

Beth yw prif egwyddorion y Cynllun?

 • Mae cymryd rhan yn y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd yn wirfoddol.
 • Rydym yn argymell yn gryf bod staff yn cymryd rhan yn y Cynllun Mentora ar ddechrau eu gyrfa o fewn y tair blynedd gyntaf yn eu gyrfa academaidd.
 • Mae mentora yn ymwneud â rhannu gwybodaeth a dysgu ac felly efallai na fydd y mentor o reidrwydd yn rhywun sydd ar radd uwch ond gan aelod o staff sydd â mwy o arbenigedd mewn maes penodol. Fodd bynnag, ar gyfer y Cynllun Mentora Academaidd Uwch darperir cefnogaeth gan academydd uwch.
 • Mae mentora’n ymwneud â datblygu gyrfa ac felly dylai fod ar gael i’r holl staff, nid dim ond aelodau parhaol o’r staff academaidd.
 • Nid yw mentora yr un peth ag Arolwg Datblygu Perfformiad, ac ni ddylid ei ystyried fel rhywbeth yn ei le.
 • Dylai amser digonol fod ar gael ar gyfer sesiynau mentora yn ystod y diwrnod gwaith.
 • Mae ymddiriedolaeth yn elfen allweddol o’r broses fentora a dylai sicrhau perthynas ddiogel, anfeirniadol. Felly, bydd trafodaethau yn ystod y mentora yn gyfrinachol. Fodd bynnag, gall y mentor rannu amlinelliad cyffredinol o’r trafodaethau mentora (yn dilyn cais gan y mentai) yn yr Adolygiad Datblygu Perfformiad y mentai.
 • Mae peth ffurfioldeb yn hanfodol; h.y. nifer benodol o gyfarfodydd mewn blwyddyn, ond nid yw cofnodion ysgrifenedig ffurfiol yn angenrheidiol.

Pwy sy’n cymryd cyfrifoldeb am ba agweddau o’r Cynllun?

Mentor

Dylai’r mentor ganolbwyntio’n bennaf ar ddatblygiad proffesiynol a gyrfa y sawl a fentorir a dylai’r mentor:

 • Weithredu fel rhywun i wrando ar syniadau newydd a rhoi gwahanol safbwyntiau.
 • Rhannu arbenigedd a dysgu unigol.
 • Dehongli a thrafod unrhyw sylwadau a roddir i’r sawl a fentorir.
 • Rhoi beirniadaeth a sylwadau ar gynigion am grantiau.
 • Cefnogi a darparu cyngor ynghylch addysgu ac asesu, ymchwil pedagogaidd ac ennyn diddordeb myfyrwyr.
 • Cefnogi cynnydd tuag at hyrwyddo a datblygu gyrfa.

Gall mentoriaid helpu i oleuo agweddau datblygiadol; fodd bynnag, ni ddylent fel rheol ymwneud â rhoi sylwadau ar berfformiad neu ymdrin yn ffurfiol â materion perfformiad.

Sawl a fentorir

Rhaid i’r sawl a fentorir fod wedi ymrwymo i’r broses a bod yn glir ynghylch pwrpas ac amcanion y berthynas. Gall swyddogaeth y sawl a fentorir amrywio’n dibynnu ar gyd-destun a phwrpas y mentora ond bydd, mewn egwyddor, yn cynnwys:

 • Cymryd cyfrifoldeb dros bennu eu hamcanion eu hunain a’u cyflawni.
 • Rheoli cyfarfodydd a thrafod yr amcanion ar gyfer trafodaethau o fewn y berthynas.
 • Rhannu sylwadau gyda’r mentor ynghylch sut mae’r berthynas yn mynd rhagddi er mwyn gwella’r canlyniadau y maent yn eu cyflawni o gyfarfodydd mentora.

Rheolwr Llinell

Mae’r trafodaethau rhwng mentor/sawl a fentorir yn digwydd y tu allan i berthynas rheolaeth atebol a dylent fod yn gyfrinachol i sicrhau’r lefel briodol o ymddiriedaeth a chefnogaeth.

Mae’r rheolwr llinell yn gyfrifol am reoli’r sawl a fentorir o ddydd i ddydd ac mae’n gyfrifol am: bennu amcanion; monitro perfformiad a rhoi sylwadau. Mae’r rheolwr llinell hefyd yn gyfrifol am adolygu cynnydd er mwyn cyflawni unrhyw amcanion y cytunwyd arnynt a’u cynllun datblygiad proffesiynol.

Dylai’r rheolwr llinell fod yn agored i unrhyw syniadau gan y mentor a fydd yn cynorthwyo gyda datblygiad parhaus y sawl a fentorir.

Cydlynydd y Cynllun

Rheolir y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd gan Gydlynydd y Cynllun yn y Tîm Datblygu Staff. Mae Cydlynydd y Cynllun yn gyfrifol am reoli’r Cynllun o ddydd i ddydd ac mae’n benodol:

 • Yn gyfrifol am reoli’r broses baru.
 • Darparu cefnogaeth i gyfranogwyr.
 • Mewn amgylchiadau lle nad yw’r bartneriaeth yn gweithio, gweithio gyda staff i gyrraedd y canlyniad gorau a allai fod yn trefnu mentor / mentai newydd i’r unigolyn perthnasol.
 • Cynnal cronfa ddata staff sy’n ymwneud â’r cynllun.
 • Trefnu hyfforddiant a datblygiad parhaus i gyfrannogwyr y cynllun.

Beth allech chi ddisgwyl o’r Cynllun?

Disgwylir y bydd mentoriaid yn cyfarfod â’u mentai rhwng pedair a chwe gwaith o fewn cyfnod o ddeuddeng mis. Mae’n hanfodol, ar ddechrau’r berthynas fentora, bod y ddau bartner yn glir ynghylch yr hyn y maent yn ei ddisgwyl o’r broses mentora a beth i ddisgwyl o ran arweiniad ac amlder cyfarfodydd.

Cynghorir yn gryf y dylai mentoriaid a mentai fynychu sesiwn friffio neu weithdy byr i sicrhau bod y mentai a’r mentoriaid yn glir ynghylch y ffordd orau o gyfrannu at y broses.

Sut y gallaf wneud cais i’r Cynllun?

Bydd y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd yn cael ei gynnal bob blwyddyn yn ystod y flwyddyn academaidd a disgwylir bydd mentoriaid a’r mhentai yn cynnal tua 4-6 cyfarfodydd sydd yn para tuag awr o fewn cyfnod o ddeuddeng mis. Bydd y broses fentora’n cynnwys:

 • Rhaid i’r ffurflen gais perthnasol gael ei llenwi gan fentoriaid a mentai sy’n gwneud cais i gymryd rhan yn y Cynllun.
 • Chynhelir y broses gyfatebol ym mis Gorffennaf.
 • Bydd staff sydd wedi gwneud cais i’r Cynllun yn cael gwybod am eu partneriaeth ddechrau mis Medi.
 • Cynhelir sesiynau briffio Mentoriaid a Mentai ar ddechrau mis Medi hefyd.
 • Disgwylir mai fel arfer dim ond un mentai fydd gan fentor os yw’n cymryd rhan yn y Cynllun.

I wneud cais llenwch y ffurflen berthnasol erbyn diwrnod olaf mis Mehefin:

 • Ffurflen gais Cynllun Mentora Academaidd
 • Ffurflen gais Cynllun Mentra i Academyddion Uwch

Nodyn: Bydd y ffurflenni ar gael o’r 1af o Fehefin

Polisi a Chanllawiau