Cynlluniau Mentora Academaidd

Pwrpas Cynlluniau Mentora Academaidd y Brifysgol yw darparu proses lle gall aelod staff gael cyngor, arweiniad ac anogaeth ynglŷn â’u gwaith a datblygiad eu gyrfa. Mae mentora yn ymyriad defnyddiol iawn i gefnogi datblygiad proffesiynol a gyrfa drwy helpu staff i ystyried eu gwaith a’u cynnydd, a chynllunio datblygiad proffesiynol a gyrfa mewn ffordd sy’n amserol a phenodol i’w hanghenion.

Mae gan lawer o Ysgolion yn y Brifysgol brosesau mentora ffurfiol ac anffurfiol ond nod y cynlluniau ar draws y Brifysgol yw darparu opsiynau ehangach ar gyfer mentora o fewn y Colegau a’r Brifysgol.

Amcanion y cynlluniau yw:

 • Galluogi staff i rannu gwybodaeth ac arbenigedd.
 • Datblygu cysylltiadau mentora a rhwydweithiau ar draws y Brifysgol.
 • Cefnogi’r sawl a fentorir gyda’u gwaith a datblygiad eu gyrfa.

1. At ddibenion y cynllun mentora hwn rydym yn diffinio ‘academydd cynnar yn eu gyrfa’ fel aelodau o staff ymchwil / academaidd sydd o fewn tair blynedd cyntaf eu gyrfa academaidd, boed hynny e.e. fel ymchwilydd ôl-ddoethurol neu ddarlithydd newydd. Mae'r cynllun yn berthnasol i staff ar gontractau cyfnod penodol a staff parhaol.

2. Amcan mentora gyrfa cynnar yw rhoi cyfle i staff ddechrau ystyried amcanion tymor hir o ddatblygu proffiliau ymchwil ac addysgu ac i ddarparu ffynhonnell ychwanegol o gymorth ac adborth yn yr ysgol (ond y tu allan i berthynas rheolwr llinell / PI).

3. Mae gan rai Ysgolion yn y Brifysgol gynlluniau mentora mewn lle eisoes i gefnogi staff o fewn eu cyfnod prawf. Fodd bynnag, mae'r Cynllun Mentora Gyrfa Cynnar wedi'i gynnwys yma i sicrhau bod pob Ysgol yn darparu'r lefel yma o gymorth i'w staff, yn enwedig y rhai sydd ar gamau cychwynnol eu gyrfa a bod hyn yn cynnwys staff ar gontractau cyfnod penodol fel staff ymchwil ar gontract.

4. Fel arfer, ni fydd staff o fewn tair blynedd gyntaf eu gyrfa academaidd yn gwneud cais i gynllun y Brifysgol gan y dylid mynd i'r afael â'u hanghenion mentora ar lefel Ysgol. Fodd bynnag, os yw staff yn teimlo nad yw eu gofynion mentora yn cael eu bodloni ar lefel Ysgol, rydym yn annog staff i gysylltu â ni i drafod cymryd rhan yng Nghynllun ehangach y Brifysgol.

Beth yw prif egwyddorion y Cynllun?

 • Mae cymryd rhan yn y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd yn wirfoddol.
 • Rydym yn argymell yn gryf bod staff yn cymryd rhan yn y Cynllun Mentora ar ddechrau eu gyrfa o fewn y tair blynedd gyntaf yn eu gyrfa academaidd.
 • Mae mentora yn ymwneud â rhannu gwybodaeth a dysgu ac felly efallai na fydd y mentor o reidrwydd yn rhywun sydd ar radd uwch ond gan aelod o staff sydd â mwy o arbenigedd mewn maes penodol. Fodd bynnag, ar gyfer y Cynllun Mentora Academaidd Uwch darperir cefnogaeth gan academydd uwch.
 • Mae mentora’n ymwneud â datblygu gyrfa ac felly dylai fod ar gael i’r holl staff, nid dim ond aelodau parhaol o’r staff academaidd.
 • Nid yw mentora yr un peth ag Arolwg Datblygu Perfformiad, ac ni ddylid ei ystyried fel rhywbeth yn ei le.
 • Dylai amser digonol fod ar gael ar gyfer sesiynau mentora yn ystod y diwrnod gwaith.
 • Mae ymddiriedolaeth yn elfen allweddol o’r broses fentora a dylai sicrhau perthynas ddiogel, anfeirniadol. Felly, bydd trafodaethau yn ystod y mentora yn gyfrinachol. Fodd bynnag, gall y mentor rannu amlinelliad cyffredinol o’r trafodaethau mentora (yn dilyn cais gan y mentai) yn yr Adolygiad Datblygu Perfformiad y mentai.
 • Mae peth ffurfioldeb yn hanfodol; h.y. nifer benodol o gyfarfodydd mewn blwyddyn, ond nid yw cofnodion ysgrifenedig ffurfiol yn angenrheidiol.

Pwy sy’n cymryd cyfrifoldeb am ba agweddau o’r Cynllun?

Mentor

Dylai’r mentor ganolbwyntio’n bennaf ar ddatblygiad proffesiynol a gyrfa y sawl a fentorir a dylai’r mentor:

 • Weithredu fel rhywun i wrando ar syniadau newydd a rhoi gwahanol safbwyntiau.
 • Rhannu arbenigedd a dysgu unigol.
 • Dehongli a thrafod unrhyw sylwadau a roddir i’r sawl a fentorir.
 • Rhoi beirniadaeth a sylwadau ar gynigion am grantiau.
 • Cefnogi a darparu cyngor ynghylch addysgu ac asesu, ymchwil pedagogaidd ac ennyn diddordeb myfyrwyr.
 • Cefnogi cynnydd tuag at hyrwyddo a datblygu gyrfa.

Gall mentoriaid helpu i oleuo agweddau datblygiadol; fodd bynnag, ni ddylent fel rheol ymwneud â rhoi sylwadau ar berfformiad neu ymdrin yn ffurfiol â materion perfformiad.

Sawl a fentorir

Rhaid i’r sawl a fentorir fod wedi ymrwymo i’r broses a bod yn glir ynghylch pwrpas ac amcanion y berthynas. Gall swyddogaeth y sawl a fentorir amrywio’n dibynnu ar gyd-destun a phwrpas y mentora ond bydd, mewn egwyddor, yn cynnwys:

 • Cymryd cyfrifoldeb dros bennu eu hamcanion eu hunain a’u cyflawni.
 • Rheoli cyfarfodydd a thrafod yr amcanion ar gyfer trafodaethau o fewn y berthynas.
 • Rhannu sylwadau gyda’r mentor ynghylch sut mae’r berthynas yn mynd rhagddi er mwyn gwella’r canlyniadau y maent yn eu cyflawni o gyfarfodydd mentora.

Rheolwr Llinell

Mae’r trafodaethau rhwng mentor/sawl a fentorir yn digwydd y tu allan i berthynas rheolaeth atebol a dylent fod yn gyfrinachol i sicrhau’r lefel briodol o ymddiriedaeth a chefnogaeth.

Mae’r rheolwr llinell yn gyfrifol am reoli’r sawl a fentorir o ddydd i ddydd ac mae’n gyfrifol am: bennu amcanion; monitro perfformiad a rhoi sylwadau. Mae’r rheolwr llinell hefyd yn gyfrifol am adolygu cynnydd er mwyn cyflawni unrhyw amcanion y cytunwyd arnynt a’u cynllun datblygiad proffesiynol.

Dylai’r rheolwr llinell fod yn agored i unrhyw syniadau gan y mentor a fydd yn cynorthwyo gyda datblygiad parhaus y sawl a fentorir.

Cydlynydd y Cynllun

Rheolir y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd gan Gydlynydd y Cynllun yn y Tîm Datblygu Staff. Mae Cydlynydd y Cynllun yn gyfrifol am reoli’r Cynllun o ddydd i ddydd ac mae’n benodol:

 • Yn gyfrifol am reoli’r broses baru.
 • Darparu cefnogaeth i gyfranogwyr.
 • Mewn amgylchiadau lle nad yw’r bartneriaeth yn gweithio, gweithio gyda staff i gyrraedd y canlyniad gorau a allai fod yn trefnu mentor / mentai newydd i’r unigolyn perthnasol.
 • Cynnal cronfa ddata staff sy’n ymwneud â’r cynllun.
 • Trefnu hyfforddiant a datblygiad parhaus i gyfrannogwyr y cynllun.

Beth allech chi ddisgwyl o’r Cynllun?

Disgwylir y bydd mentoriaid yn cyfarfod â’u mentai rhwng pedair a chwe gwaith o fewn cyfnod o ddeuddeng mis. Mae’n hanfodol, ar ddechrau’r berthynas fentora, bod y ddau bartner yn glir ynghylch yr hyn y maent yn ei ddisgwyl o’r broses mentora a beth i ddisgwyl o ran arweiniad ac amlder cyfarfodydd.

Cynghorir yn gryf y dylai mentoriaid a mentai fynychu sesiwn friffio neu weithdy byr i sicrhau bod y mentai a’r mentoriaid yn glir ynghylch y ffordd orau o gyfrannu at y broses.

Sut y gallaf wneud cais i’r Cynllun?

Bydd y Cynllun Mentora Academaidd a’r Uwch Gynllun Mentora Academaidd yn cael ei gynnal bob blwyddyn yn ystod y flwyddyn academaidd a disgwylir bydd mentoriaid a’r mhentai yn cynnal tua 4-6 cyfarfodydd sydd yn para tuag awr o fewn cyfnod o ddeuddeng mis. Bydd y broses fentora’n cynnwys:

 • Rhaid i’r ffurflen gais perthnasol gael ei llenwi gan fentoriaid a mentai sy’n gwneud cais i gymryd rhan yn y Cynllun.
 • Chynhelir y broses gyfatebol ym mis Gorffennaf.
 • Bydd staff sydd wedi gwneud cais i’r Cynllun yn cael gwybod am eu partneriaeth ddechrau mis Medi.
 • Cynhelir sesiynau briffio Mentoriaid a Mentai ar ddechrau mis Medi hefyd.
 • Disgwylir mai fel arfer dim ond un mentai fydd gan fentor os yw’n cymryd rhan yn y Cynllun.

I wneud cais llenwch y ffurflen berthnasol erbyn diwrnod olaf mis Mehefin:

 

Polisi a Chanllawiau