Cynllun Cymhelliant y Brifysgol

Bwriad y ddarparieth yw rhoi mynediad i staff at wasanaeth cymhelliant i’w cynorthwyo gyda heriau penodol yn y gwaith ac/ neu ar gyfer ystyried cyfleoedd datblygu gyrfa.

Mae cymhelliant a mentora yn brosesau gwerthfawr i helpu rhywun i wella eu perfformiad, gwella perthnasau gwaith, datblygu eu gallu neu reoli eu gyrfa. Mae cymhellwr neu fentor effeithiol yn creu perthynas sy’n galluogi’r cymhellai i drafod y materion pwysig sy’n bwysig iddynt yn y gwaith. Gall cymell neu fentora fod yn arbennig o effeithiol oherwydd gall y sgyrsiau gael eu teilwra i’r union heriau sy’n wynebu’r unigolyn heddiw. Mae cefnogaeth cymhellydd neu fentor yn ategu yn hytrach na disodli cefnogaeth rheolwr llinell.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Mentor a Cymhellydd?

  • Mentor yw rhywun sy’n meddu ar lawer o wybodaeth am faes y sawl a gaiff ei fentora, ac mae’n debygol o roi cyfarwyddyd pendant o ran cefnogaeth a chyngor. Mae mentora hefyd yn rhoi cefnogaeth fwy cyffredinol i feithrin hyder a gallu i gyflawni anghenion datblygu presennol ac yn y dyfodol. Oherwydd hyn, mae mentora fel rheol yn berthynas dymor hwy na hyfforddiant unigol a gall bara rhwng chwech a deunaw mis.
  • Rhoddir hyfforddiant unigol gan rywun nad yw o angenrheidrwydd yn arbenigwr ym maes y sawl a hyfforddir ac nid yw’r trafodaethau’n debygol o fod yn gyfarwyddol eu natur. Mae hyfforddiant unigol hefyd yn ymyriad tymor byr sy’n cynnwys ychydig sesiynau gyda’r nod o roi cefnogaeth i wella perfformiad, ac mae’n debygol o ymwneud â thasg neu amcan penodol.

Sut dwi’n trefnu i gael Cymhellydd?

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys grwp bach o gymhellwyr o amrywiaeth cefndiroedd academaidd a gwasanaethau profesiynnol ar draws Y Brifsygol, amrywiaeth sy’n dod a perspective gwerthfawr a dealltwriaeth i rôl y cymhellydd. Mae’r cymhellwyr yn gweithio gyda staff yn ychwanegol i’w swyddi a chyfrifoldebau bob dydd. Ni fydd staff yn cael eu pario gyda cymhellydd o’r un adran a hwy na gyda’g unrhyw un sydd a perthynas gweithio neu bersonol agos a hwy. Mae’r holl broses yn un cyfrinachol.

Mae pob un o gymhellwyr Prifysgol Bangor wedi cwblhau cymhwyster profesiynnol mewn ‘Cymhelliant a Mentora’ drwy’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM. Fel aelod o’r rhwydwaith mewnol byddant yn derbyn goruchwyliaeth cyson ac yn mynychu digwyddiadau datblygiad profesiynnol parhaus. Mae’nt yn gweithio o fewn ffiniau Côd Ymarfer Moeseg Cyngor Ewropeaidd Cymhelliant a Mentora.

Gweler isod Polisi a Canllawiau’r Brifysgol sy’n rhoi manylion pellach o sut i gael mynediad at y gwasanaeth hwn ac i bwy mae o’n addas. Mae’r dogfennau yn ymchwilio mewn i:

Gellir gwneud cais i’r Cynllun Cymhelliant unrhyw bryd trwy anfon y ffurflen gais at Gydlynydd y Cynllun:
mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk Est. 3867

Cyfleoedd Cymhelliant Allanol

O bryd i’w gilydd mae staff yn dewis defnyddio gwasanaethau cymell allanol.

Mae Academi Cymru yn cynnig gwasanaeth cymell yn rhad ac am ddim i holl staff o fewn Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Am fanylion pellach gweler wefan AcademiWales.

Yn ogystal, mae’r Brifysgol wedi datblygu Partneriaeth Cymhelliant hefo Cyngor Gwynedd lle bo hi’n bosib i staff cefnogol a phrofesiynnol o’r ddwy sefydliad gael mynediad i wasanaeth cymell dwyieithog o’r sefyliad arall. Am wybodaeth pellach am y cynllun neu i gofrestru eich diddordeb cysylltwch a Mari Ellis Roberts, cyd-gysylltydd y cynllun:
mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk Est. 3867

Gweithdai Sgiliau Cymhelliant i Reolwyr

Mae Datblygu Staff yn rhedeg gweithdai Sgiliau Cymhelliant yn gyson. Bwriad y sesiynnau yw cefnogi rheolwyr i ddefnyddio arddull cymell i annog, ysgogi a datbygu eu staff. Mae’r sesiynnau yn canolbwyntio ar ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd ei angen ar reolwyr i gymell yn effeithiol. Am wybodaeth pellach neu i gofrestru ar un or sesiynnau gweler y rhaglen hyfforddi os gwelwch yn dda.

Nod y cwrs yw cefnogi rheolwyr i ddefnyddio dull cymhelliant i annog, ysgogi a datblygu eu staff. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i’ch galluogi i gymell yn effeithiol. Am fanylion pellach, dyddiadau’r sesiynnau ac i gofrestru gweler y Rhaglen Hyfforddi Datblygu Staff.

Sut mae cymhelliant yn wahanol i hyfforddiant a chwnsela?

Mae’r pwyslais ar broblemau ym maes cwnsela, tra bo hyfforddiant unigol yn ymwneud mwy â mireinio agweddau ar eich gwaith, eich perfformiad neu’r cydbwysedd sydd gennych rhwng eich gwaith a’ch bywyd. Er y gall problemau personol godi, yn hytrach na chanolbwyntio arnynt fel y byddech mewn sesiynau cwnsela, mae’r pwyslais yn parhau i fod ar eich amcanion. I gael gwybodaeth am gwnsela, dylai staff gysylltu â gwasanaeth cwnsela annibynnol i staff.

Beth mae staff yn ei ddweud am hyfforddiant unigol a mentora ym Mangor?

Mae nifer o staff wedi adrodd nifer o fanteision wedi iddynt dderbyn cymhelliant yn y gorffennol:

Gydag amgylchedd gwaith mor gymhleth, mi wnes i ddarganfod bod hyfforddiant unigol yn fy nghynorthwyo i adnabod ffyrdd i edrych ar fy gwaith yn wahanol a fy nghynorthwyo i ddelio a nifer o’r pwysau a phroblemau yr oeddwn yn profi

Ar amser o sialens fawr yn fy mywyd gwaith roedd derbyn hyfforddiant unigol gydag aelod arall o staff yn ddefnyddiol er mwyn rhoi persbectif gwahanol a’r hyder i symud ymlaen ag adnabod y sgiliau oedd gennyf i wynebu’r her