Cynefino Lleol Coleg / Ysgol / Adrannol

Bydd eich Ysgol neu Adran yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn deall eich swyddogaeth ac amcanion eich Ysgol /Adran. Bydd y cynefino hwn hefyd yn ymdrin â llawer o’r wybodaeth ddydd i ddydd y mae’n hanfodol i chi ei gwybod. Byddwch yn cael cyfle i gyfarfod â’ch cydweithwyr ac eraill yn y Brifysgol y byddwch yn gweithio â hwy.

 

Canllawiau i Reolwyr

Er mwyn sicrhau bod cynefino staff newydd yn broses effeithiol o fewn y Brifysgol gwnewch yn siwr eich bod yn ystyried y canlynnol cyn ac wedi i’r aelod gychwyn:

Dylai rheolwyr llinell/mentoriaid ofalu bod gweithwyr newydd yn cael eu cefnogi i gael gwybodaeth am yr Ysgol/ Adran a’i phobl. Dyma’r math o wybodaeth y bydd arnynt ei angen:
• Strwythur a rheolaeth y maes
• Cynlluniau a gweithgareddau ar gyfer y dyfodol
• Trefniadau cyfathrebu
• Cyfleusterau a chyfarpar
• Polisiau Iechyd a Diogelwch
• Cyfleoedd datblygu personol/proffesiynol
• Cynllun Adolygu Perfformiad
• Cyfle i gyfarfod rheolwyr a cydweithwyr allweddol

Rheolwyr atebol sy’n gyfrifol hefyd am ofalu bod staff yn cael gwybodaeth am Ysgolion/ Adrannau eraill a’u staff.

Dylai rheolwyr llinell hefyd gefnogi gweithwyr newydd i ddod i wybod am y Brifysgol gyfan. Bydd llawer o wybodaeth yn cael ei roi mewn y Rhaglen Groeso, ond fe all rheolwyr llinell fod eisiau ymdrin â’r canlynol:
• Hanes, cenhadaeth a gweledigaeth
• Gwerthoedd ac amcanion strategol
• Strwythur reoli
• Incwm a gwariant
• Prif weithgareddau PCB
• Prosesau cyfathrebu yn y sefydliad
• Cyfleusterau – parcio, arlwyo, Undeb y Myfyrwyr, Llyfrgell, Maes Glas
• Polisïau trefniadol, e.e., rheoliadau ariannol, Iechyd a Diogelwch, etc.

Cyn i aelod o staff newydd gychwyn:

1 Casglwch ynghyd yr holl waith papur perthnasol: Llawlyfr, canllawiau, etc. a penderfynnwch pwy fydd yn cymryd rhan – chi, rheolwyr eraill/ goruchwylwyr, staff eraill o fewn yr Ysgol/ Adran.

2 Os oes modd, nodwch fentor/’cyfaill’ – rhywun fydd yn cadw golwg ar bethau i’r aelod newydd am y dyddiau/wythnosau cyntaf, ac yn gyfaill iddynt, yn rhywun i’w rhoi ar ben y ffordd. Dewiswch rywun gyda’r arferion a’r ymddygiad y carech chi weld eu datblygu yn yr aelod newydd.

3 Gofalwch bod yr holl staff dan sylw yn glir am eu cyfrifoldebau.

4 Os yw hyn yn briodol, gofalwch fod man gwaith ar gael – oes arnynt angen mynd at TG? Trefnwch gyfrifon e-bost, cyfrineiriau, etc.

5 Penderfynwch ar unrhyw ddefnydd lleol ychwanegol y dylid ei drefnu yn ychwanegol at y rhaglen a awgrymir - e.e. cynllun yr adeilad, polisïau a threfniadau mewnol, gweithgareddau cymdeithasol, trefniadau lluniaeth, etc.

6 Ewch trwy’r rhestr wirio. Byddwch â chynllun ar gyfer beth sydd angen ymdrin ag ef, pryd a chan bwy.

Pan fyddant yn cyraedd:

1 Rhowch y Llawlyfr, Canllawiau ac unrhyw ddefnydd perthnasol arall iddynt.

2 Ewch â hwy trwy’r adrannau perthnasol.

3 Esboniwch mai amlinelliad yw’r rhestr wirio o’r hyn y dylid ymdrin ag ef, a bod modd tynnu oddi wrtho ac ychwanegu ato yn ôl gofynion y swydd.

4 Esboniwch bwysigrwydd bod yn bresennol yn y Rhaglen Groeso. Gwnewch yn sicr fod ganddynt ddyddiad i fynd i’r Rhaglen Groeso.

5 Cytunwch ar amser i drafod unrhyw anghenion hyfforddi sydd ganddynt ar unwaith fel aelod newydd o’r staff.

6 Cyflwyniad i staff allweddol a’u mentor.

7 Dechreuwch eu cyflwyno i’r amgylchedd waith a’u cydweithwyr newydd.

Yn ystod y cynefino:

1 Cadwch mewn cysylltiad – peidiwch â rhagdybio fod pethau’n iawn – gofynnwch.

2 Cadwch y rhestr wirio yn gyfoes – gofynnwch iddynt lofnodi mannau fel sy’n briodol,

3 Trefnwch unrhyw hyfforddiant cynnar sydd ei angen.

Fel sy’n briodol;

1 Gofynnwch iddynt lenwi’r ffurflenni ymateb priodol ar Gynefino a’u hanfon yn ôl pan fydd angen.

2 Diolchwch i’r holl staff fu’n rhan o gyflwyno’r Cynefino.

Ar y diwedd:

Adfyfyriwch:
• Aeth o’n dda?
• A ellid bod wedi gwella?
• Oed dy bobl iawn yn rhan o’r peth?
• Beth fuasech chi’n wneud yn wahanol y tro nesaf?