Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Croeso i dudalennau hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n amlinellu gwybodaeth am hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth i staff.


Pam mae hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig?
Nod Prifysgol Bangor yw darparu amgylchedd sy’n parchu ac yn gwerthfawrogi cyfraniad cadarnhaol ei holl aelodau, fel y gallant wireddu eu posibiliadau llawn a chael budd a mwynhad o’r rhan a chwaraeant ym mywyd y Brifysgol. I gyflawni’r nod hwn, mae hyfforddi staff ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi ei bennu fel un o amcanion allweddol y Brifysgol.


Fel cyrff cyhoeddus eraill a sefydliadau AU, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo (ac yn wir mae’n orfodol arni’n gyfreithiol) i sicrhau fod pob aelod staff yn cael hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n briodol ar gyfer eu swydd yn y Brifysgol.


Mae’r hyfforddiant sydd ar gael yn y maes hwn yn cynnwys:

Pecyn E-ddysgu ar Gydraddoldeb - Mae’r pecyn e-ddysgu ar-lein ar gael i holl staff ac mae’n ymdrin â holl feysydd deddfwriaeth cydraddoldeb, polisi’r Brifysgol ac ymarfer gorau. Modiwl hunan-astudio yw hwn y gall dysgwyr ei wneud wrth eu pwysau i gyd-fynd â gofynion gwaith. Gellir darparu’r pecyn hwn yn dilyn cais gan Adran neu Goleg.


Hyfforddiant Cydraddoldeb i Reolwyr - Mae hwn yn gwrs gorfodol i holl staff sy’n rheoli eraill. Mae’r gweithdy’n annog rheolwyr i ystyried sut y gweithredir Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Brifysgol mewn Colegau ac Adrannau a sicrhau bod rheolwyr nid yn unig yn deall eu swyddogaethau a chyfrifoldebau yng nghyd-destun deddfwriaeth cydraddoldeb, ond hefyd sut i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.


Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Penodol ar gyfer Colegau ac Adrannau - Mae’r Tîm Datblygu Staff yn cynnig gweithdai penodol ar holl agweddau cydraddoldeb ar gyfer timau mewn gwahanol Golegau ac Adrannau. Er y bydd yr holl weithdai’n ymdrin â rhai materion cyffredinol yn ymwneud â chydraddoldeb, mae cyfle i addasu’r hyfforddiant ar gyfer sefyllfa neilltuol tîm a’i gysylltu â meysydd gweithgaredd eraill, e.e. rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid a gweithio gyda myfyrwyr rhyngwladol.


Cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk. neu estyniad 8414 am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.


Hyfforddiant a Chyflwyniadau ar Anabledd
Mae’r Gwasanaeth Anabledd yn cynnig sesiynau datblygu penodol ar gyfer holl staff y Brifysgol. Mae’r sesiynau’n edrych ar y materion a’r rhwystrau y mae myfyrwyr anabl yn eu wynebu a strategaethau i roi profiad dysgu cynhwysol. Gall sesiynau ganolbwyntio ar anabledd neu gyflwr penodol, yn cynnwys:


• Syndrom Asperger a chyflyrau cysylltiedig
• Nam ar y golwg
• Ymwybyddiaeth o fyddardod
• Anawsterau iechyd meddwl
• Dyslecsia, dyspracsia, anawsterau canolbwyntio (a gyflwynir gan y Gwasanaeth Dyslecsia i Fyfyrwyr)
• Cynigir sesiynau hefyd yn y meysydd canlynol: Systemau cefnogi Bangor i fyfyrwyr anabl; dethol a derbyn myfyrwyr anabl a lleoliadau hygyrch ac ymweliadau maes.


Cysylltwch â disabilityservice@bangor.ac.uk neu estyniad 2032 am fwy o wybodaeth.


Cyngor Iechyd Meddwl
Gall y Gwasanaeth Cynghori a’r Cynghorwr Iechyd Meddwl gynnig hyfforddiant a chefnogaeth i staff perthnasol i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl a’u hymatebion i fyfyrwyr. Cysylltwch â studentservices@bangor.ac.uk neu estyniad 2024 am fwy o wybodaeth.


Uned Datblygu Academaidd
Mae’r Uned Datblygu Academaidd (fel rhan o’r PGCertHE) yn cynnwys sesiynau cynefino ar Gynwysoldeb lle mae cyfranogwyr yn trafod sut mae angen i’w hymyriadau dysgu arfaethedig roi sylw i amgylchedd dysgu cynhwysol. Mae mwy o wybodaeth am hyn i’w chael ar wefan UDA ganlynol:

Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae gan y Brifysgol gynghorwr lles penodedig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, wedi’i leoli yn y Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr sydd yn Neuadd Rathbone ar hyn o bryd. Mae’r cynghorwr yn rhoi cefnogaeth a chyngor i fyfyrwyr a’u teuluoedd ar nifer o faterion, yn cynnwys:
• Mewnfudo a fisas (adnewyddu fisas, teithio, fisas gweithio)
• Rheoliadau a chyfleoedd gwaith
• Gofal iechyd
• Materion ariannol
• Cyngor cyffredinol ar fyw mewn gwlad newydd
• Rhwydweithio ac integreiddio
Cysylltwch â internationalwelfare@bangor.ac.uk ar estyniad 8430 am wybodaeth bellach neu ewch i: www.bangor.ac.uk/international/support/