Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

ARWEINIAD I HYFFORDDIANT CYTUNDEBOL, GORFODOL A CHYDYMFFURFIO

Fel y nodwyd ym mholisi Hyfforddiant a Datblygu'r Brifysgol mae'n ofynnol i staff ymgymryd â hyfforddiant cytundebol, gorfodol a chydymffurfio perthnasol i'w swydd. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn ystod y cyfnod prawf.

Mae'r gofynion fel a ganlyn:

Gofynion Cytundebol

 • Achrediad PGCert/AAU
 • Cymraeg
 • Cymwysterau Proffesiynol

Gofynion Gorfodol

Mae'n ofynnol gan y Brifysgol i staff ymgymryd â hyfforddiant gorfodol yn unol â'r gyfraith megis hyfforddiant iechyd a diogelwch. Hefyd, er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth gydraddoldeb sydd â'r nod o adnabod ac ymdrin â gwahaniaethu anghyfreithlon a'i ddileu a helpu'r brifysgol i ddatblygu gweithle cynhwysol, y cam cyntaf yw cynyddu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau staff yn y maes hwn. Felly mae pynciau yn y maes hwn yn cynnwys:

 • Modiwl Cydraddoldeb Ar-lein (holl staff)
Os nad ych wedi cwblhau'r cwrs hwn cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk
 • Cydraddoldeb i Reolwyr (pob rheolwr)
Gellir cael manylion am weithdai ac archebu yma
 • Cynefino Iechyd a Diogelwch
 
 

-  Cynefino Iechyd a Diogelwch y Brifysgol (holl staff)

Sylwch y cynhelir cynefino iechyd a diogelwch y brifysgol yn ystod Rhaglen Groeso'r Brifysgol. Os nad ydych wedi bod yn y Rhaglen Groeso o'r blaen ac felly heb ddilyn y sesiwn hon gallwch fynd i'r sesiwn berthnasol yn ystod y rhaglen groeso nesaf. Gellir cael dyddiadau'r rhaglenni yma. Ni ddisgwylir i chi fynd i'r rhaglen gyfan, dim ond y sesiwn iechyd a diogelwch berthnasol. Os hoffech fynd i'r sesiwn cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk

 

-  Cynefino Iechyd a Diogelwch yr Ysgol/Adran

Dylai'r holl aelodau staff newydd gael gwybodaeth am drefniadau a rheoliadau iechyd a diogelwch sy'n berthnasol i'w hamgylchedd gwaith. Bydd hyn yn cynnwys eich swydd a'ch cyfrifoldebau ac efallai pethau fel asesu risg, gweithio tu allan i oriau a threfniadau argyfwng. Cedwir cofnod yn lleol.
 

-  Hyfforddiant penodol i'r swydd (yn cynnwys gofynion ychwanegol o ran hyfforddiant iechyd a diogelwch)

Bydd hyn wedi ei drafod ar lefel coleg/ysgol/adrannol.
 

-  Hyfforddiant defnyddio cyfrifiadur (os ydych yn defnyddio cyfrifiadur yn eich swydd)

Os nad ydych wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn ar-lein ewch i'r dudalen hon. Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud yr hyfforddiant ac yn llenwi'r hunanasesiad ar y diwedd.

Hyfforddiant Cydymffurfio

Mae Hyfforddiant Cydymffurfio yn hyfforddiant sydd wedi'i ymgorffori ym mholisïau'r Brifysgol neu fel arall wedi ei bennu fel ymarfer da y dylai'r Brifysgol ei ddilyn. Mae’n ymwneud â lleihau risg, rhoi sicrwydd y caiff polisïau eu dilyn, a sicrhau bod y brifysgol yn cwrdd â safonau mewnol neu allanol (a all gynnwys cwrdd ag anghenion sy'n codi o ddeddfwriaeth benodol).

 • Recriwtio a Dethol
I'r holl staff sy'n cymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol. Gellir cael manylion am weithdai ac archebu yma.
 • Diogelu Data

For staff who deal with and manage any kind of personal information.  If you need to undertake relevant training in this area please contact Jenny Amphaeris (j.amphaeris@bangor.ac.uk).

 • Rhyddid Gwybodaeth

I reolwyr a staff rheng flaen a allai dderbyn cais Rhyddid Gwybodaeth neu y gellid gofyn iddynt ymdrin â chais o'r fath. Os ydych angen hyfforddiant perthnasol yn y maes hwn cysylltwch â Jenny Amphaeris (j.amphaeris@bangor.ac.uk).

 • Amddiffyn Plant
I unrhyw aelod o staff sy'n ymwneud â phlant fel rhan o'u gwaith. Os ydych angen hyfforddiant perthnasol yn y maes hwn cysylltwch â Jenny Amphaeris (j.amphaeris@bangor.ac.uk).
 • Hyfforddiant Prevent
I bob aelod staff rheng flaen a staff academaidd sydd angen gwybodaeth am Prevent. Os ydych angen hyfforddiant perthnasol yn y maes hwn cysylltwch â Jenny Amphaeris (j.amphaeris@bangor.ac.uk).