Dr Catherine Sharp

Dr Catherine Sharp

Mae Catherine Sharp yn Swyddog Ymchwil yn Uned Cydweithio Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor (gampws Wrecsam). Mae Catherine yn gweithio fel rhyngwyneb academaidd ar gyfer sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru) i gynnal ymchwil o ansawdd uwch y gellir ei gyflwyno'n gyflym a chefnogi datblygiad meysydd ymchwil newydd. Mae ymchwil Catherine yn ystyried sut i atal ac amddiffyn unigolion agored i niwed a phoblogaethau cyfan rhag niwed, ac i gefnogi newid ymddygiad cadarnhaol i hyrwyddo a gwella iechyd a lles yn effeithiol ar draws gwahanol gamau o'r cwrs bywyd. Mae ei hymchwil hyd yma wedi cynnwys y pynciau a ganlyn: gweithgaredd corfforol, technoleg ac iechyd, effaith technoleg ar ryngweithio rhwng rhieni a phlant, gamblo ac iechyd, ac ymddygiad bwyta plant. Cyn dechrau ar y rôl hon, cwblhaodd Catherine ei PhD yn 2017 yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor, lle cynlluniodd a gwerthusodd weithgaredd corfforol ac ymyrraeth bwyta'n iach ar gyfer plant cyn-ysgol. Mae Catherine hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

 

Ymunodd Catherine â'r RDCG gan ei bod yn credu ei bod yn bwysig i wrando a dysgu fod yn ddwyochrog o academyddion ac ymchwilwyr uwch i iau. Mae hi eisiau gallu darparu llais i ECR’s ac ymchwilwyr a ariennir yn allanol o bob rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol a’r Brifysgol, a chefnogi mwy o dryloywder dilyniant i unigolion sy’n dymuno dilyn trywydd ymchwil yn unig. Fel ymchwilydd a ariennir yn allanol, mae hi'n ymwybodol o'r anawsterau a wynebir wrth wneud cais am grantiau a chyfleoedd a hoffai weithio gyda'r RDCG i helpu i sicrhau bod ymchwilwyr a ariennir yn allanol a chydweithwyr a ariennir yn graidd yn cael cefnogaeth yr un mor dda.

 

Dr Catherine Sharp
Swyddog Ymchwil
Ysgol Gwyddorau Iechyd
E-bost: c.sharp@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 383519