Cynllun Gweithredu Concordat Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i weithredu egwyddorion y Concordat i gefnogi ei hymchwilwyr a chyflawni’r blaenoriaethau a amlinellwyd yn Strategaeth 2015–2020 y Brifysgol.

Mae Concordat 2008 i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr yn gytundeb rhwng y cyllidwyr a chyflogwyr ymchwilwyr yn y DU sy’n nodi disgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a’u cyllidwyr mewn perthynas ag egwyddorion datblygiad gyrfaol ymchwilydd.

Sut y gweithredir y Concordat Ymchwil ym Mangor?

Mae’r Grŵp Concordat a Datblygiad Ymchwilwyr yn gyfrifol am adolygu cynnydd parhaus Cynllun Gweithredu Concordat y Brifysgol, ac mae’n adolygu’r adborth o arolygon CROS a PIRLS. Mae gan y Grŵp swyddogaeth ymgynghorol hefyd ar gyfer llawer o weithgareddau datblygu ymchwilwyr yn y Brifysgol, megis cynnwys Rhaglenni Datblygu Ymchwilwyr y Brifysgol. Sefydlwyd y Grŵp Concordat Strategol yn 2017 ac mae’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o weithredu Cynllun Concordat Ymchwil y Brifysgol, a chymryd golwg strategol ar y ffordd orau o gefnogi ymchwilwyr yn y Brifysgol, yn arbennig yng nghyd-destun amcanion strategol cyffredinol y Brifysgol. Mae aelodau’r Grŵp Concordat Strategol yn cynnwys: y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil a Menter, Cyfarwyddwr Ymchwil, Effaith ac Arloesi, Deon yr Ysgol Ddoethurol, y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, y Dirprwy Gyfarwyddwr AD (Datblygu), Rheolwr Athena SWAN a’r Concordat Ymchwil a chynrychiolydd UCU.

Gwobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd

Mae prifysgolion y DU yn dangos eu bod yn bodloni gofynion Siarter a Chod y Comisiwn Ewropeaidd ar Reoli Ymchwilwyr trwy wneud cais am Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol y Comisiwn Ewropeaidd. Gwnaeth Prifysgol Bangor ei chais cyntaf llwyddiannus am y wobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol yn 2012. Mae’r Brifysgol yn derbyn adolygiadau rheolaidd yn fewnol (bob dwy flynedd) ac allanol (bob pedair blynedd) fel sy’n ofynnol gan Wobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd. Felly, bob dwy flynedd mae’n rhaid i’r Brifysgol gyhoeddi ei Chynllun Gweithredu Concordat sy’n amlinellu camau i gefnogi ymchwilwyr yn y dyfodol.

Cyflwyniad 2018 am y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

Cynhaliwyd gwerthusiad mewnol o Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Brifysgol yn 2018 i asesu perfformiad y Brifysgol o ran cyflawni ei hymrwymiadau o dan y Concordat, ac i fesur cynnydd yn erbyn camau oedd yn codi o’r adolygiad 4 blynedd a’r Cynllun Gweithredu y cytunwyd arno yn 2016.

Cynhaliwyd yr adolygiad mewnol 6 blynedd gan y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a Choncordat Ymchwil a’r Grŵp Concordat Strategol. I gefnogi’r ymgynghoriad hwn, cynhaliodd y Brifysgol yr arolwg CROS yn 2017 a chynnal grwpiau ffocws â staff ymchwil i fod yn sail i’r adolygiad allanol pedair blynedd a datblygu ymhellach Gynllun Gweithredu Pedair Blynedd Concordat y Brifysgol. Bu i’r Grŵp Concordat a Datblygiad Ymchwilwyr a’r Grwpiau Tasg a nodir uchod drafod y canfyddiadau a’r Cynllun Gweithredu a ddeilliodd o hynny, a chytunwyd arnynt.

Cynlluniau Gweithredu ac Adolygiadau Concordat Prifysgol Cymru