Fframwaith Datblygu Ymchwil

Nod y Brifysgol yw cynorthwyo ymchwilwyr i wella’u sgiliau personol a phroffesiynol drwy ddatblygu ymchwil, a sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i ddisgyblaeth benodol, a sgiliau trosglwyddadwy.

Wrth ystyried y wybodaeth a’r sgiliau y dylai ymchwilwyr eu datblygu i gynnal eu datblygiad gyrfaol, mae angen archwilio’r ffordd orau i ddatblygu medrau sy’n benodol i ddisgyblaethau, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau generig. Mae fframwaith ar ddatblygu’r sgiliau hyn wedi’i amlinellu yn y Datganiad ar Ddatblygu Ymchwilwyr ac yn y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr (RDF).

Mae’r Fframwaith yn fuddiol i ymchwilwyr, fel y gallant adnabod cryfderau a blaenoriaethau ar gyfer datblygiad proffesiynol a gyrfaol, ac i reolwyr a goruchwylwyr ymchwilwyr, fel y gallant gefnogi datblygiad ymchwilwyr. Mae’r RDF hefyd yn rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ar wahanol lefelau, yn amrywio o ymchwilwyr newydd hyd at ymchwilwyr profiadol. Mae hyn yn caniatáu i ymchwilwyr nodi’r ardaloedd ble mae lle i wella, a beth sydd ei angen er mwyn cyrraedd y lefel nesaf.

Mae Vitae wedi cyhoeddi sgrinlediad newydd sy’n cyflwyno’r RDF sydd yn dangos manteision defnyddio RDF ar gyfer datblygiad personol a gyrfaol.

Y pedwar maes yw:

Rydym wedi datblygu canllaw ar-lein i'r RDF. Bydd hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r fframwaith a sut i'w ddefnyddio.

Cliciwch ar y pedwar maes am fwy o wybodaeth.

Maes A: Gwybodaeth a Gallu Deallusol Maes B: Effeithiolrwydd Personol Maes C: Llywodraethau a Threfnu Ymchwil Maes D: Ymgysylltu, Dylanwadu ac Effaithio

Vitae Vitae®, © 2010 Careers Research and Advisory Centre (CRAC) Limited

Rhagor o wybodaeth am yr RDF

Mae Cynlluniwr Datblygu Gyrfaol yr RDF, cynlluniwr datblygiad proffesiynol y gellir ei lawrlwytho, yn eich galluogi i nodi’r ardaloedd yn y fframwaith y mae arnoch eisiau eu datblygu ymhellach, creu cynllun gweithredu, a chofnodi tystiolaeth o’ch cynnydd. Mae sgrinlediad wedi’i recordio er mwyn tywys defnyddwyr drwy’r broses o ddefnyddio Cynlluniwr Datblygu Proffesiynol RDF, gan bwysleisio’r canllaw ‘How to’, gweithrediadau adrodd, ac adnoddau defnyddiol. Mae sgrinlediad Cynlluniwr Datblygiad Proffesiynol yn darparu cyflwyniad byr ar sut i ddefnyddio’r cynlluniwr, ac mae ar gael yn y cyswllt uchod.

Pam mae datblygu sgiliau proffesiynol yn bwysig?

Mae’n bwysig nodi y bydd eich ymchwil yn gwella wrth ichi ddatblygu’ch sgiliau, e.e. meysydd rheoli project a rheoli amser. Hefyd, os hoffech ddatblygu’ch gyrfa y tu hwnt i ysgolheictod, mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ac, yn wir, yn disgwyl tystiolaeth o sgiliau trosglwyddadwy perthnasol i’w sector hwy, neu i’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer swyddogaeth.