Adborth yn Ymwneud ag Ymddygiad

*Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond esiamplau syml yw’r isod wedi eu rhoi er mwyn eich helpu i ddeall mwy am y broses a’r sgiliau o roi adborth effeithiol. Am wybodaeth fwy manwl, mynychwch y Gweithdai Datblygu a Sgiliau neu cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk er mwyn cael arweiniad ar y gweithdai yn y maes yma.

Enghraifft o Adborth Gwael

Rhelowr: Rydw i wedi cael rhai cwynion am y modd yr wyt ti’n ymddwyn tuag at staff eraill. Mae dy ymddygiad di’n tramgwyddo pobl yn ystod cyfarfodydd tîm a dydy’r ffaith dy fod di’n tarfu ar bobl eraill ddim yn dderbyniol. Mae’n rhaid i ti newid y ffordd yr wyt ti’n delio ag eraill.

Beth sydd o’i le ar yr adborth?

  • Rhy amwys – ‘tramgwyddo’ – at beth yn union y cyfeirir?
  • Does dim cyngor ar sut i wella na syniad o faint o amser sydd gan yr unigolyn i wella ei ymddygiad/hymddygiad.

Enghraifft o Adborth Da

Rhelowr: Mi godaist ti bwyntiau diddorol yn y cyfarfod tîm diwethaf ond rydw i'n bryderus ynglŷn â’r ffordd rwyt ti’n ymddwyn tuag at staff eraill. Rwyt ti weithiau yn diystyru eu syniadau heb roi cyfle iddynt eu gwyntyllu’n iawn and roeddet ti’n siort ac mi wnest ti hyd yn oed godi dy lais pan wnaethon nhw anghytuno gyda’r hyn roeddet ti’n ei ddweud. Mae’n bwysig bod pawb yn cael cyfle i ddweud eu barn yn y cyfarfodydd am mai fel yna y down ni o hyd i’r atebion gorau i’n cwestiynau. Yn y cyfarfod nesaf, mi fuaswn ni’n hoffi i ti gadw’r pwyntiau yma mewn côf a gwrando ar farn dy gydweithwyr.

Pam bod yr adborth yn effeithiol?

  • Mae’n dechrau ar nodyn positif.
  • Mae’n amlinellu ymddygiad penodol sydd wedi achosi pryder – diystyru syniadau pobl eraill.
  • Mae’n amlinellu’r hyn a ddylai ddigwydd – bod syniadau pawb yn cael gwrandawiad teg.
  • Mae’n rhoi amser penodol ar gyfer gweld gwelliant – y cyfarfod nesaf.