Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut gall y Tîm Datblygu Staff eich helpu chi a’ch tîm

Gofynnir i ni’n gynyddol aml i ddarparu hyfforddiant a datblygiad sydd wedi ei deilwra i anghenion unigolion a thimau. Mae hyn yn golygu bod yr hyfforddiant a roir yn berthnasol ac yn amserol iawn ac felly’n effeithiol dros ben. Mae rheolwyr yn gofyn inni roi cefnogaeth iddynt i ddatblygu timau newydd, hwyluso trafodaethau am brojectau a chreu syniadau ac ymdrin â materion penodol megis gwasanaeth cwsmeriaid. O ran cefnogi unigolion, rydym wedi rhoi hyfforddiant unigol i staff sydd eisiau datblygu eu sgiliau a rheoli agweddau penodol ar eu gwaith.

Dyfyniadau gan reolwyr rydym wedi cyd-weithio gyda nhw yn nodi sut wnaethom fynd i’r afael ag anghenion datblygu penodol:

“Fe wnaeth AD gynllunio a chyflwyno gweithdy penodi un adran o’r Gofrestrfa Academaidd ar y thema ‘Delio a Phobl Anodd’. roedd y gweithdy ar ffurf gwaith grwp rhyngweithiol gyda staff ar bob lefel yn yr adran yn cymryd rhan. Rhoddodd yr achlysur gyfle i staff weithio mewn timau gwahanol i’w hamgylchedd gwaith arferol, a hefyd i feddwl yn greadigol am y mathau o faterion y mae’r adran yn eu hwynebu ac yna cynnig atebion posibl iddynt. odd rhai o faterion y mae’r adran yn eu hwynebu ac yna cynnig atebion posibl iddynt. Roedd rhai o fanteision y math yma o weithdy yn cynnwys cynyddu moral staff; rhoi dealltwriaeth ehangach o amcanion a nodau’r adran; a chyfle i staff feddwl yn greadigol ac ‘y tu allan i’r bocs’.”

“Rwyf wedi fy mhlesio’n fawr gyda’r rhaglen hyfforddi a datblygu newydd y mae adran Datblygu staff AD wedi ei threfnu’n ddiweddar ar gyfer yr Uwch wardeniaid. Mae’r Wardeniaid hyn yn aelodau staff sy’n rhoi gofal bugeiliol gwerthfawr i fyfyrwyr mewn neuaddau preswyl, yn ogystal â gwneud eu swydd arferol. Mae’n waith hanfodol pwysig sy’n rhan o’r profiad a’r gefnogaeth arbennig o dda a gaiff myfyrwyr ym Mangor ac sydd wedi cael cymaint o ganmoliaeth.
“Mae cael cefnogaeth eu rheolwyr atebol i ddod i sesiynau cynefino a hyfforddi yn allweddol ac, ar ôl gweithio’n agos a Datblygu Staff i drefnu rhaglen hyfforddiant haf, rwy’n hyderus bod Bangor yn cynnig un o’r systemau gofal bugeiliol gorau i’w myfyrwyr drwy wledydd Prydain.”

Wrth ymdrin ag angen o ran hyfforddiant, rydym fel rheol yn defnyddio un o’r dulliau isod, neu gyfuniad ohonynt:

Proses un i un yw hyfforddiant unigol, i gynorthwyo unigolion i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth yn y gwaith ac mae’n tueddu i ganolbwyntio ar nod neu ar wella maes penodol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. Gallwn hefyd hwyluso sesiynau hyfforddi i grwpiau

Mae mentora yn broses debyg i hyfforddiant unigol ond mae’n paru unigolyn sydd â mwy o brofiad neu sgiliau gydag unigolyn sydd â llai o brofiad neu sgiliau er mwyn trosglwyddo gwybodaeth a phrofiad. Mae’r Brifysgol yn datblygu cynllun mentora ar hyn o bryd ac os hoffech wybod mwy am hyn, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Staff.

I aelodau staff benywaidd, ceir cynllun mentora Cymru gyfan i ferched, sef WUMS (Women in Universities Mentoring Scheme) a gall unrhyw aelod staff benywaidd sy’n gweithio ym maes addysg uwch yng Nghymru wneud cais i fynd ar y cynllun. Mae llawer o staff Bangor wedi cymryd rhan yn y cynllun yn y gorffennol neu yn cymryd rhan ynddo ar hyn o bryd. Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan yn y cynllun, ewch i wefan WUMS neu cysylltwch â’r Tîm Datblygu Staff.

Codi hunan ymwybyddiaeth – gellir ei ddefnyddio gydag unigolion a thimau. Rydym yn defnyddio’r Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), sef holiadur personoliaeth poblogaidd sy’n gallu bod yn gymorth i chi ddeall eich hun yn well a’ch ymateb i bobl a sefyllfaoedd gwahanol ac ymateb pobl i chi.
Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn defnyddio nifer o arfau adborth rheolaeth ac arweinyddiaeth, holiadur meithrin timau ac arddulliau arweinyddiaeth sydd oll yn gymorth i ddatblygu hunan ymwybyddiaeth ac ymwybyddiaeth y tîm.

Meithrin tîm – gallwn hefyd ddarparu sesiynau datblygu tîm neu ddatblygu sgiliau ar lefel adrannol neu golegol.

Grwpiau dysgu wedi’u hwyluso – gallwn hefyd drefnu i grwpiau bach gyfarfod i drafod materion dan arweiniad aelod o’r Tîm Datblygu Staff i roi amgylchedd dysgu anffurfiol i dîm. Gellir trefnu hyn i gyd-fynd ag anghenion y grŵp.

Os hoffech sgwrs gyda ni am sut y gallwn eich helpu, cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk neu ffoniwch estyniad 8414.