Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Adborth

Adborth: gwybodaeth sy’n galluogi staff i wneud eu dyletswyddau ac/neu ymddwyn mewn modd sy’n ateb gofynion eu swydd.

Mae adborth yn pwysleisio’r positif ac yn annog unigolion i ddatblygu ymhellach.

PAM rhoi adborth?

 • Os yw aelod o staff yn perfformio’n dda, mae adborth yn pwysleisio eu bod wedi llwyddo ac yn eu hannog i weithio’n dda eto.
 • Os nad yw aelod o staff yn perfformio’n dda, mae adborth yn galluogi’r unigolyn i wella a datblygu.

PRYD i roi adborth?

 • Pan rydych chi fel rheolwr wedi paratoi’n drwyadl ac yn gwybod beth rydych chi am ei darfod a sut rydych chi am ei drafod.
 • Pan mae gennych chi a’r aelod o staff amser i ganolbwyntio ar yr hyn sydd yn cael ei drafod.
 • Pan rydych chi mewn ystafell dawel lle nad oes neb yn debygol o dorri ar eich traws (mae hyn yn arbennig o bwysig pan yn trafod problemau).
 • Yn ddelfrydol, dylid rhoi adborth cyn gynted â phosib wedi’r digwyddiad: mae hyn yn golygu bod yr adborth yn berthnasol a bod y digwyddiadau’n glir ym meddwl y rhai sy’n trafod – gellir felly sôn am bryderon penodol.
 • Fodd bynnag, ar brydiau mae’n well aros cyn rhoi adborth fel bo gennych ddigon o wybodaeth am ddigwyddiad/ymddygiad.

SUT i roi adborth?

 • Mae’n rhaid paratoi’n fanwl: dadansoddwch y sefyllfa bresenol, gwnewch yn siwr bod eich syniadau a’r ffeithiau yn glir yn eich meddwl.
 • Mae’n haws rhoi adborth ar faterion nad ydynt yn ymwneud ag ymddygiad, e.e. gwaith heb ei wneud i safon, diffyg cadw amser. Fodd bynnag, mae rhoi adborth ar ymddygiad unigolyn yn fwy cymhleth; felly mae’n rhaid i chi ddisgrifio’r ymddygiad sydd angen ei newid a’r effaith mae’r ymddygiad gwael yn ei gael. Byddwch yn benodol, rhowch esiamplau a chanolbwyntiwch ar ymddygiadau y mae posib eu newid. Cofiwch ei bod hi’n bosib newid ymddygiad, ond nid personoliaeth.
 • Disgrifiwch yr ymddygiad yr ydych am ei weld a rhowch esiamplau.
 • Mae’n bwysig eich bod yn meithrin deialog: gwrandewch ar yr hyn sydd gan yr aelod o staff i’w ddweud a chwiliwch am atebion gyda’ch gilydd – anogwch yr aelod o staff i deimlo eu bod ‘berchen’ yr atebion.
 • Canolbwyntiwch ar yr hyn sy’n bositif. Ffordd effeithiol o roi adborth yw trwy gyflwyno ‘brechdan adborth’ – hynny yw dechreuwch ar nodyn positif, trafodwch agweddau llai positif yng nghanol y sgwrs a gorffennwch ar nodyn positif.
 • Rhowch syniad i’r aelod o staff faint o amser sydd ganddynt i ddangos bod eu gwaith/ymddygiad yn gwella.
 • Cynigiwch eu helpu i wella.