Rhaglen Arweinyddiaeth Ymchwil

Beth yw pwrpas y rhaglen?

Mae creu amgylchedd lle gall ymchwil ardderchog ffynnu yn un o brif amcanion Cynllun Strategol y brifysgol. Nod y rhaglen hon yw cefnogi ymchwil ym Mangor trwy wella medrau arweinwyr ymchwil a sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau, y galluoedd a’r hyder i arwain a rheoli ymchwilwyr yn effeithiol.

Ar gyfer pwy mae’r rhaglen?

Mae’r rhaglen hon yn addas i reolwyr ymchwil a phrif ymchwilwyr sydd eisoes â chyfrifoldebau arwain yn ogystal ag ymchwilwyr sy’n dymuno symud ymlaen i swyddogaethau arwain yn y brifysgol.

Beth fydd yn y rhaglen?

Mae’r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o weithdai, trafodaethau grŵp a hyfforddiant i alluogi cyfranogwyr i adfyfyrio ar eu dull eu hunain o arwain a nodi sut i wella eu sgiliau ymhellach fel arweinwyr ymchwil yn y brifysgol.

Mae elfennau allweddol y rhaglen yn cynnwys chwe gweithdy hanner diwrnod, pedwar grŵp trafod a hyfforddiant un i un. Caiff y grwpiau trafod a’r hyfforddiant un i un eu trefnu ar ôl y gweithdai.

Amlinelliad o’r Rhaglen

Arwain ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

 • Cyfarfod rhagarweiniol yw hwn i sicrhau bod y cyfranogwyr yn deall pwrpas a chyd-destun cyffredinol y rhaglen.

Mae’r pynciau ym mhob gweithdy yn cynnwys:

Deall eich hun a phobl eraill

 • Archwilio gwahanol swyddogaethau a chyfrifoldebau arweinydd ymchwil.
 • Cydnabod pwysigrwydd gwerthoedd mewn arweinydd effeithiol.
 • Nodi cryfderau a heriau unigol.

Cyfathrebu effeithiol: yr allwedd i lwyddiant

 • Trafod sut i reoli a gwella cyfathrebu â staff a myfyrwyr.
 • Deall sut i reoli cyfathrebu pan fydd yn mynd o’i le.

Arwain timau ymchwil rhagorol

 • Nodi nodweddion arweinwyr a thimau ymchwil effeithiol.
 • Deall cymhelliant ac arddulliau gweithio.
 • Rheoli a gwella perfformiad unigolion a thimau.

Sut i ennill y grant

 • Deall yr amgylchedd ymchwil.
 • Archwilio strategaethau i ddenu sylw a chyllid at eich projectau yn awr ac yn y dyfodol.

Rheoli’r project

 • Dechrau ar eich project.
 • Datblygu a chwblhau eich project yn effeithiol.

Rheoli ac adeiladu gyrfa

 • Trafod strategaethau at ddatblygiad gyrfa hir-dymor
 • Cydnabod sut i ddatblygu gwytnwch er mwyn rheoli blaenoriaethau sy’n gwrthdaro.

Beth yw dyddiadau, amseroedd a lleoliadau’r gweithdai?

Arwain ymchwil ym Mhrifysgol Bangor Hydref 23, 12–1.30pm Cledwyn 3
Deall eich hun a phobl eraill Tachwedd 23, 1–5pm Cledwyn 3
Cyfathrebu effeithiol: yr allwedd i lwyddiant Tachwedd 28, 1–5pm Ystafell 230 Brigantia
Arwain timau ymchwil rhagorol Ionawr 14, 1–5pm Cledwyn 3
Sut i gael y grant Chwefror 5, 1–5pm Cledwyn 3
Rheoli’r project Chwefror 18, 1–5pm Cledwyn 3
Rheoli ac adeiladu gyrfa Mawrth 5, 12–3pm Cledwyn 3

Pwy fydd yn cyflwyno’r rhaglen??

Cyflwynir y rhaglen gan gyfuniad o hwyluswyr ac ymchwilwyr llwyddiannus sy’n cynnwys y canlynol:

 • Yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil a Menter
 • Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr)
 • Yr Athro David Thomas, Athro a Phennaeth Ysgol Gwyddorau’r Eigion
 • Yr Athro Stuart Jenkins, Athro Bioleg Môr
 • Yr Athro Julia Jones, Athro Gwyddor Cadwraeth
 • Yr Athro Raluca Radulescu, Athro Llenyddiaeth Ganoloesol
 • Yr Athro Kay Short, Athro Seicoleg
 • Yr Athro Guillaume Thierry, Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol
 • Dr Thora Tenbrink, Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol
 • Yr Athro Vian Bakir, Athro Newyddiaduraeth
 • Dr Garry Reid, Pennaeth y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Sut allwch wneud cais i gymryd rhan?

Os hoffech sicrhau lle ar y rhaglen plis ebostiwch hyfforddi@bangor.ac.uk

Sylwer y byddwn yn cynnal rhaglen arall yn ystod y flwyddyn academaidd 18/19, felly os nad oes lle i bawb sydd eisiau cymryd rhan yn y rhaglen hon, fe’ch rhoddir ar y rhestr aros ar gyfer y rhaglen nesaf.

Cynnwys ac amcanion y rhaglen

Arwain ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Caiff y rhaglen ei lansio gyda chyfarfod 90 munud gan yr Athro Jo Rycroft i alluogi cyfranogwyr i gwrdd â’i gilydd a sicrhau bod y cyfranogwyr yn ymwybodol o bwrpas a chynnwys cyffredinol y rhaglen.

Cynhelir y cyfarfod ddydd Mawrth, 23 Hydref, 12–1.30pm in Cledwyn 3.

Deall eich hun a phobl eraill

Nod y gweithdy hwn yw rhoi cyfle i arweinwyr ymchwil ystyried swyddogaeth a disgwyliadau’r arweinydd ymchwil a sut mae personoliaeth ac arddull arwain unigol yn effeithio ar eraill.
Amcanion
 • Deall gwahanol swyddogaethau a chyfrifoldebau arweinydd ymchwil.
 • Cysylltu swyddogaeth arweinydd â’i hagwedd at eu hunain fel ymchwilwyr.
 • Adnabod eu gwerthoedd fel arweinwyr ymchwil a’i effaith ar eu harddull arwain.
 • Nodi eu cryfderau a’u cyfyngiadau unigol trwy holiaduron hunanasesu ac adborth.
 • Adnabod effaith bosib ymddygiad ar eraill a sut mae hyn yn effeithio ar ein dylanwad ar bobl eraill.
 • Nodi ac adeiladu ar gryfderau unigol ac ystyried sut i fynd i’r afael â’r meysydd sydd angen eu datblygu.
Hyd y gweithdy Dydd Gwener, 23 Tachwedd, 1–5pm, Cledwyn 3
Bydd hyn yn cynnwys dwy awr i gwblhau’r holiadur MBTI a’r adborth un i un.

Cyfathrebu effeithiol: yr allwedd i lwyddiant

Mae cyfathrebu rhagorol yn allweddol i arweinyddiaeth effeithiol a bydd y gweithdy hwn yn edrych ar y sgiliau cyfathrebu effeithiol hynny a esgeulusir yn aml.
Amcanion
 • Archwilio ymyriadau a modelau i ddylanwadu ar eraill mewn modd mwy effeithiol
 • Datblygu eich hyder wrth ymdrin â sefyllfaoedd cyfathrebu anodd
 • Adfyfyrio ar eich gwerthoedd fel cyfathrebwr.
Cynnwys
 • Cynyddu eich ymwybyddiaeth o’ch sgiliau cyfathrebu eich hun
 • Trafod sut i reoli a gwella cyfathrebu â staff a myfyrwyr.
 • Deall sut i reoli cyfathrebu pan fydd yn mynd o’i le.
 • Rheoli perthynas grym anghyfartal yn effeithiol.
 • Deall grym adborth cadarnhaol.
Hyd y gweithdy Dydd Mercher, 28 Tachwedd, 1–5pm, Ystafell 230 Brigantia

Arwain timau ymchwil rhagorol

Nod y gweithdy hwn yw darparu amrywiaeth o ddulliau a sgiliau i ymchwilwyr i reoli a chymell eu timau ymchwil.
Amcanion
 • Dysgu sut i reoli amrywiol anghenion gwahanol aelodau’r tîm yng nghyd-destun gwahanol swyddogaethau fel rheolwr a mentor.
 • Trafod sut i gynyddu gallu a chapasiti tîm ymchwil.
 • Nodi sut i reoli perfformiad yn effeithiol.
 • Nodi’r sgiliau angenrheidiol i roi adborth effeithiol.
 • Deall sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd trwy gyfathrebu ac adborth effeithiol.
Cynnwys
 • Prif nodweddion arweinwyr a thimau ymchwil effeithiol.
 • Arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar weithredoedd – tasg, tîm, unigolion.
 • Cymhelliant ac arddulliau gweithio.
 • Rheoli a gwella perfformiad unigolion a thimau.
  • Rheoli perfformiad yn effeithiol ym Mangor.
  • Rhoi adborth effeithiol.
  • Rheoli gwrthdaro mewn timau.
Hyd y gweithdy Dydd Llun, Ionawr 14 1–5pm, Cledwyn 3

Sut i gael y grant

Bydd y gweithdy hwn yn anffurfiol ac yn caniatáu trafodaeth a rhannu arfer gorau yn y prif agweddau ar ennill grantiau.
Amcanion
 • Trafod yr amgylchedd ymchwil ym Mangor a’r DU ar hyn o bryd a’r agenda effaith i seilio eich strategaeth ennill grantiau arno
 • Adfyfyrio ar eich dull presennol o wneud cais am grantiau ac ystyried gwelliannau i’r dull hwnnw.
Cynnwys

Y cyd-destun ymchwil

 • Deall yr amgylchedd ymchwil.
 • Cyllid grant a chyllid ymchwil a chymorth yn y brifysgol.

Ennill y grant

 • Meddwl yn strategol am ennill grantiau.
 • Trafod strategaethau i ddenu sylw a chyllid at eich projectau yn awr ac yn y dyfodol.
 • Deall sut mae noddwyr yn asesu ceisiadau.
 • Ennill profiad o adolygu ceisiadau am gyllid.
Hyd y gweithdy Dydd Mawrth, Chwefror 5, 1–5pm, Cledwyn 3

Rheoli’r project

Bydd y gweithdy hwn yn ymdrin ag agweddau allweddol ar reoli projectau ymchwil a bydd yn cynnwys gwaith grŵp i drafod arwain projectau ymchwil mewn gwahanol feysydd pwnc.
Amcanion Nodi’r elfennau allweddol sy’n rhaid i chi fynd i’r afael â hwy ym mhob agwedd ar eich project ymchwil. Bydd hyn yn anffurfiol a chaiff y grŵp ei rannu yn ôl clystyrau pwnc priodol, e.e. gwyddoniaeth, celfyddydau a dyniaethau a gofal iechyd.
Cynnwys

Dechrau arni

 • Cael trefn – cefnogaeth a chynllunio cyn dyfarnu.
 • Cynllunio cyhoeddiadau

Datblygu’r project Bydd y pynciau’n cynnwys:

 • Cynllunio ac adrodd
 • Rheoli disgwyliadau’r budd-ddeiliaid
 • Cadw llygad ar ddatblygiad ac amcan y project
 • Beth all fynd o’i le a beth allwch ei wneud am hynny

Cwblhau’r project Bydd y pynciau’n cynnwys:

 • Gwneud y mwyaf posib o gyhoeddiadau
 • Delio â heriau i awduraeth
 • Cael yr effaith mwyaf posib
 • Masnacheiddio
 • Gwersi a ddysgwyd
Hyd y gweithdy

Dydd Llun, Chwefror 18, 1–5pm, Cledwyn 3

Rheoli ac adeiladu gyrfa

Pwyslais y gweithdy hwn yw trafod datblygiad hirdymor gyrfaoedd ymchwil unigol a gyrfaoedd ymchwil timau a thrafod sut i sicrhau llwyddiant gyrfaol unigol.
Amcanion
 • Ystyried sut i ddatblygu strategaethau ymchwil hirdymor unigol a chydbwyso amcanion unigol er mwyn cefnogi datblygiad gyrfa’r tîm ymchwil.
 • Nodi sut i ddatblygu gwytnwch er mwyn rheoli blaenoriaethau sy’n gwrthdaro a llwyth gwaith trwm.
Cynnwys
 • Rheoli gyrfa a datblygiad – beth fydd eich llwybr?
  • Datblygu cynllun gweithredu i ddatblygu gyrfa.
  • Datblygu eich proffil.
  • Rhwydweithio a chydweithredu.
 • Cefnogi llwybrau gyrfaol pobl eraill.
 • Rheoli llwyth gwaith a delio â gofynion ymchwil, dysgu a gweinyddu sy’n gwrthdaro
Hyd y gweithdy Dydd Mawrth, Mawrth 5, 12–3pm, Cledwyn 3

Grwpiau trafod a hyfforddiant

Ar ôl cwblhau’r gweithdai, caiff y cyfranogwyr eu rhannu yn grwpiau llai i gymryd rhan mewn tri grŵp trafod i rannu a thrafod problemau ymarferol yng ngoleuni’r hyn a ddysgwyd ar y rhaglen. Ar ôl cwblhau’r rhaglen, caiff y cyfranogwyr hefyd gyfle i gael hyfforddiant un i un i gefnogi eu datblygiad parhaus.