Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lles

Mae’n amser pryderus i nifer wrth i staff Y Brifysgol addasu i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhai yn parhau i gynnal gwasanaethau hanfodol ym Mangor ac eraill yn gweithio o adref. Yma mae nifer o adnoddau gall eich cynorthwyo chi wrth i chi fynd ati i addasu ac ymdopi gyda’r newidiadau hyn.

Bydd y wybodaeth yma yn cefnogi’r hyn sydd ar dudalennau Covid-19 Y Brifysgol ar gyfer staff a byddwn yn ychwanegu at y safle yn gyson. Rydym yn eich annog i barhau gyda’ch dysgu a datblygu yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Adnoddau i Rieni

Gall yr her o weithio o adra tra bod plant a phobl ifanc o gwmpas fod yn ddigon i ddanfon unrhyw un i banig llwyr! Gydag ysgolion ar gau mae’r baich ychwanegol o sicrhau bod y plant yn derbyn rhywfaint o addysg, yn ogystal â bwyta’n iach ac ymarfer corff, yn heriol.

Mae’n bwysig cadw perspective a cheisio cael trefn. Gall plant hŷn gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb eu hunain i gwblhau gwaith ysgol ar-lein, ac mae’n debyg bydd angen anogaeth arnynt o dro i dro. Bydd angen llywio plant oed cynradd llawer iawn mwy a gall hyn gymryd lot o amser ac amynedd!

Does dim ateb perffaith i’r her yma, mae pob cartref yn unigryw a bydd pawb angen gwneud beth sy’n gweithio i’w amgylchiadau hwy. Gobeithio bydd yr adnoddau a geir yma o gymorth wrth i chi fynd ati i weithio o adref tra bo plant adref hefyd.

Working from Home with Children, erthygl Hayes

Dyma erthygl ddiddorol drost ben all gynorthwyo gyda teimladau o bryder mewn plant How to Help Children Manage Anxious Thoughts, Donna Smollet

Erthygl yn amlinellu camau cyflym i sicrhau eich iechyd meddyliol 5 Ways to Support your Mental Wellbeing whilst Home schooling, Aimi Mauders

Teenage Mental Health

Mae'n arferol i blant a phobl ifanc deimlo'n bryderus neu'n bryderus ar hyn o bryd. Rydyn ni i gyd wedi profi newidiadau sydyn yn ein bywydau a'n harferion - ac rydyn ni'n byw gyda llawer o ansicrwydd ynghylch yr wythnosau nesaf. I rai pobl ifanc, gall y pandemig coronafirws waethygu neu sbarduno pryderon yr oeddent eisoes yn cael trafferth â hwy. Dewch o hyd i wybodaeth ddefnyddiol i rieni ar Young Minds.

Cliciwch yma am gynnnig i staff gyda plant sydd efallai yn stryglo gyda gor-bryder yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Iechyd Meddwl Bositif

Mae llawer wedi ei ysgrifennu yn barod am fanteision cadw’n bositif yn y creisus sydd ohoni. Mae’n hawdd iawn ffocysu ar y newyddion ddaw o bedwar ban byd a gall hyn yn ei dro gael effaith negyddol ac achosi gorbryder. Yma mae gwybodaeth bydd yn eich cynorthwyo i gadw ffocws ar iechyd meddwl positif yn ystod Covid-19. Gweler hefyd gwybodaeth defnyddiol ar dudalennau Iechyd Meddwl Gwasanaethau Myfyrwyr

 • Gweithgaredd cyflym gallwch wneud adra er mwyn ystyried ffyrdd o greu balans a ffocws yn eich bywyd ar hyn o bryd Olwyn Cydbwysedd
 • Isod mae adnoddau a ddatblygwyd gan Cruse, pe bai'r pandemig yn effeithio'n uniongyrchol arnoch chi a'ch teulu:

Coronavirus: dealing with bereavement and grief

Yn ystod y pandemig byd-eang a'r newidiadau i'n bywydau gwaith a phersonol mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i wella ein lles personol - cadw strwythur i'n diwrnod, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau dymunol sy'n ein helpu i adeiladu ymdeimlad o gyflawniad. . Weithiau, fodd bynnag, nid yw hyn yn ddigonol ac mae angen ac eisiau edrych yn agosach ar ein hemosiynau a'r hyn y maent yn ei ddweud wrthym

Mae'r Athro Swales, arbenigwr rhyngwladol mewn triniaethau sy'n arbenigo mewn emosiynau, o'r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, wedi paratoi sgwrs sy'n disgrifio sut i gael gwell dealltwriaeth o'n hemosiynau. Mae hi’n ymdrin â’r prif emosiwn ‘teuluoedd’ a pham rydyn ni’n eu profi cyn wedyn symud ymlaen i ddisgrifio pryd i weithredu ar ein hemosiynau a phryd a sut i leihau emosiynau sy’n rhy ddwys. Mae hi'n gorffen ei chyflwyniad trwy ddisgrifio sut i reoli emosiynau eithafol er mwyn mynd yn ôl ar y trywydd iawn a datrys y problemau sy'n ennyn yr emosiynau. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol iawn i lawer sy'n ceisio addasu yn ystod y pandemig cyfredol. Mae'r sgwrs yn para oddeutu 55 munud ond gellir ei chwblhau ar gyfnodau byrrach i weddu i'ch ymrwymiadau

 

 • Sgwrs i staff drwy iMovie - Acceptance

   

  Diolch i Elizabeth Burnside, Cyfarwyddwr Academaidd yn Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru (Ysgol Seicoleg) am gyflwyniad i Acceptance fel strategaeth lles. Yn ystod y fideo 10 munud hon mae Elizabeth yn esbonio sut y gall pob un ohonom elwa o ddeall ac ymarfer y sgil hon o dderbyn, yn enwedig yn ystod amseroedd anodd fel y pandemig covid-19 cyfredol.

 


Aros yn bositif yn ystod cyfnod o Ynysu

Yma ceir wybodaeth ymarferol i’ch cynorthwyo wrth i chi wynebu cyfnod hir o ynysu.

Mewn gwirionedd mae sefyllfa pob un ohonom yn wahanol iawn. Rhai yn ceisio ymdopi gyda llond ty o blant, eraill yn pryderu am rieni ac aelodau teulu bregus, rhai yn bell oddi wrth eu teuluoedd a rhai ar eu pennau hunain. Beth bynnag fo eich sefyllfa chi gallwn gefnogi ein gilydd ac mae’n bwysig cadw mewn cysylltiad.

 • Beth ddyliwn i ystyried wrth fynd ati i weithio Adref?

Mae cynnal iechyd a lles yn rhywbeth y mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb amdano ac o ganlyniad, mae angen i ni feddwl amdano. Yn benodol, wrth i ni weithio o bell, mae yna rai heriau unigryw.

Mae'r rhain yn cynnwys

  • Gwneud yn siwr bod ganddo chi adnoddau addas a sefydlu man gwaith yn y cartref sy’n addas
  • Cymrwch gyfrifoldeb am eich lles meddyliol – ewch i bori drwy safle gwe Carefirst, rhaglen gefnogaeth i staff wedi ei deilwro ar gyfer staff Prifysgol Bangor.
  • Sicrhau eich bod yn dilyn arfer da gweithio o bell - Rhestr Wirio Gweithio o Bell Microsoft YMA
   Cofiwch: Eich Iechyd a lles chi sy'n dod gyntaf. Mae gosod a chynnal ffiniau iach yn fel nad ydych yn llosgi allan. Gwnewch amser ar gyfer prydau bwyd, yfed digon o ddŵr, a cofiwch ‘glocio allan’ yn feddyliol o waith ar ddiwedd y dydd.
 

Os ydych chi yn pryderu am eich lles chi neu les eich cydweithiwr:

 
  • Trafodwch eich pryderon neu annogwch cydweithiwr i drafod eu pryderon gyda’r rheolwr llinell;
  • Edrychwch ar y cyngor a'r gwasanaethau lles sydd ar gael trwy'r Tudalennau Gwe Iechyd Galwedigaethol neu cyfeiriwch cydweithwyr yno os oes angen
  • Ystyriwch gwblhau Cynllun Gweithredu Lles – gall eich rheolwr gefnogi gyda hyn
  • Trafodwch gyda nyrs Iechyd Galwedigaethol os oes ganddo chi bryderon iechyd a lles sy'n effeithio ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau bob dydd, gan gynnwys y gallu i gyflawni eich gwaith
  • Dilynnwch arweiniad y Gwasanaeth Iechyd Gorfforaethol a Iechyd Gyhoeddus Cymru ar faterion benodol yn ymwneud a Covid-19
  • Ymgyfarwyddwch ac arweiniad mind.org.uk ar gyfer iechyd a lles

Yn olaf, cofiwch osod esiampl dda i staff eraill o fewn y tîm a chofio bod hwn yn gyfnod o addasu dwys i bawb.

Dyma adnodd wedi ei rannu drwy law'r Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mangor:

Mindfulness for Staying at Home & After

Eich lles ariannol

Bydd y cyfnod ansicr hwn yn achosi pryder ariannol i rai hefyd. Os yn bryderus am eich cyflog ac amodau cyflogaeth gallwch gael arweiniad gan eich rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Gelli’r cysylltu gyda Swyddog Adnoddau Dynol sy’n gyfrifol am yr adran neu ysgol yr ydych yn gweithio ynddo hefyd.

Mae nifer o gyrff all fod o gymorth a ddefnydd petai angen i chi addasu eich trefniadau ariannol mewn ymateb i’r pandemig Covid-19. Yn ogystal mae modd dileu taliadau morgais am gyfnod a peidio talu llog ar fenthyciadau a gor-ddrafft neu gardiau credyd. Siaradwch gyda’r banc mor fuan a phosib.

Gov.UK
Gwasanaeth Cynghori Ariannnol
Cyngor ar Bopeth

Mae modd cysylltu gyda Carefirst (Darparwr Cefnogi Gweithwyr) hefyd. Mae’n wir eu bod nhw’n darparu gwasanaeth cwnsela ond hefyd mae darpariaeth llawer ehangach. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth gan gynghorwyr arbenigol ar faterion ymarferol amrywiol. Mae’r gefnogaeth hwn ar gael ar gyfer aelodau eich teulu.

Tips to Keep Control of your Finances

Adnoddau Carefirst

Yma gwelwch ddetholiad o erthyglau a ddarperir gan Care First, Rhaglen Cymorth Gweithwyr y Brifysgol. Cadwch lygad ar y dudalen hon gan y bydd yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Mae'r eitem isod o dan y teitl 'Weekly Publicity Calendar' yn dangos y weminar y mae Care 1st yn ei rhedeg bob wythnos, a dolenni i chi weld gweminar sydd wedi'u rhedeg o'r blaen.

Weekly Publicity Calendar

How Care First can support you and an update on our service

COVID-19 - Starting a new role remotely

How the pandemic has changed our relationships

Financial Wellbeing this Summer

How to build healthier habits beyond lockdown

Travel Safety

Has Coronavirus made us more debt aware

Fake News

Communication - The importance of listening

Change and how to manage it

Hopelessness Ways to stay positive during Covid-19

Safe alcahol limits after lockdown

Mens Health Awareness

Top Tips for better work-life balance during lock down

How Care 1st can support you during Covid-19

Post Lockdown Social Distancing Anxiety

Pressure to be Productive

Resilience

Tips for Improving Posture

Top Tips for Managing a Remote Team

3 Stages of Pandemic Response

How to Build Healthier Habits Beyond Lockdown

Travel Safety

Has Coronavirus Made Us More Debt Aware

 

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020:

Trais yn y Cartref

Trais yn y Cartref - gwybodaeth i staff

Gorffennaf 2020

 

Fel y gwyddoch efallai o'r cyfryngau, mae'r cyfyngiadau cloi presennol yn cael effaith difrifol ar y rhai sydd naill ai eisoes yn dioddef trais yn y cartref neu mewn perygl o'i ddioddef. Mae trais yn y cartref yn cynnwys trais rhywiol, cam-drin geiriol, gorfodaeth, bygythiadau a/neu reolaeth ariannol rhwng partneriaid agos neu aelodau o'r teulu.

 

Yn y Deyrnas Unedig, mae elusennau sy'n cynnig cefnogaeth o ran Trais yn y Cartref i gyd wedi nodi cynnydd sylweddol yn y defnydd o'u gwasanaethau ers i'r cyfyngiadau cloi ddechrau ac mae gweithwyr proffesiynol yn credu bod hyn yn cael ei achosi gan agosrwydd corfforol parhaus partneriaid a'r dwyster emosiynol y gall hyn ei achosi.  Yn ogystal â gwaethygu sefyllfaoedd sydd eisoes yn bodoli, mae mesurau fel cadw pellter cymdeithasol ac ynysu hefyd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr fel ffordd o reoli unigolion ymhellach a'u hatal rhag cael cymorth neu sylw meddygol.


Os ydych yn aelod staff sy'n profi trais yn y cartref neu os ydych yn ymwybodol bod rhywrai rydych chi'n eu rheoli neu'n gweithio gyda hwy yn profi trais yn y cartref, gellir cysylltu â'r canlynol i gael help a chefnogaeth:

 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 yng Nghymru a Llinell Gymorth Genedlaethol Trais yn y Cartref ar 0808 802 4040.

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth ar y gwefannau hyn hefyd

Cymorth i Ferched Cymru https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/information-and-support/

Gorwel http://www.grwpcynefin.org/cy/eich-cymuned/gorwel/

 

Mae Ap symudol Bright Sky, sy'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play, yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un a allai fod yn profi camdriniaeth yn y cartref neu sy'n poeni am rywrai y maent yn eu hadnabod.

 

Mae teithio am ddim ar gael i'r rhai sy'n gadael cartref / man preswyl i geisio lloches.

Gall menywod, dynion a'u plant sy'n teithio i lety lloches tra bod mesurau cloi coronafirws mewn grym barhau i wneud cais am deithio ar drên am ddim trwy bartneriaeth rhwng cwmnïau trenau a Chymorth i Fenywod. Gellir cael tocynnau trwy wasanaethau aelodau Ffederasiwn Cymorth i Fenywod Lloegr, Cymorth i Ferched Cymru, Cymorth i Fenywod yr Alban a Imkaan (mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched Du a lleiafrifol), unwaith y bydd cynnig o loches wedi'i dderbyn.

 

I gael tocyn trên am ddim dylai unigolion gysylltu â'u gwasanaeth trais yn y cartref lleol (sydd i'w gael yn https://www.womensaid.org.uk/domestic-abuse-directory/) a gall y gwasanaeth ofyn am y tocynnau ar ran yr unigolyn.

 

Gellir dod o hyd i gefnogaeth i unrhyw un sy'n pryderu am eu defnydd o drais a cham-drin yma:

https://respectphoneline.org.uk/ 0808 8024040