Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth a Chyngor

Gwasanaethau Anabledd 

Rydym yn cydnabod bod gan bawb yr hawl i gael mynediad at bob cyfle sydd ar gael iddynt, waeth fod ganddyn nhw amhariad corfforol neu synhwyraidd. Mae'r Gwasanaeth Anabledd yma i roi cyngor ac arweiniad am nifer o faterion sy'n gysylltiedig ag anabledd ac i helpu myfyrwyr anabl i gael eu cynnwys yn llawn o fewn y gymuned academaidd a chymdeithasol.

Ewch i wefan y Gwasanaethau Anabledd i gael rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad at eu gwasanaethau. Mae eu swyddfeydd ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae'n ddoeth cysylltu â nhw trwy ffôn neu e-bost i drefnu apwyntiad gyda chynghorwr.

E-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383620 / 382032

Cysylltu@Bangor

Os ydych yn wynebu rhwystrau wrth geisio ymuno â bywyd myfyrwyr, gallai Cyslltu@Bangor helpu. Mae rhai myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn gwirfoddoli i fod yn ffrindiau i unrhyw un sydd eisiau help i gymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr, p'un ai bod hynny drwy glybiau a chymdeithasau, siopa, ymweld â'ch meddyg teulu neu ddim ond mynd am baned.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am y gwasanaeth hwn, a gwybodaeth am ein gwirfoddolwyr presennol, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

E-bost: connect@undebbangor.com

Ffôn: 01248 388000

Gwybodaeth Bellach

'No Place for Hate: Disability', adroddiad a gyhoeddwyd gan yr UCM n 2012 yn ymchwilio i droseddau casineb sy'n gysylltiedig ag anabledd.

Mae Grŵp Cefnogi Aspergers/Awtistiaeth Gwynedd a Môn yn darparu gwybodaeth a chyngor i unigolion ag Anhwylder Sbectrwm Awtistaidd.

Mae gwefan Disability Rights UK yn cynnig taflenni ffeithiau a chanllawiau addysgol.