Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth a Chyngor

Yfed mewn modd Cyfrifol

Fel myfyriwr, rydym eisiau i chi fwynhau eich amser yn y brifysgol p'un a ydych yn dewis yfed alcohol neu beidio. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i yfed mewn modd cyfrifol os ydych yn dewis yfed alcohol:

  • Gwybod faint sy'n ddigon

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu rheoli eu hunain ac osgoi ymddwyn yn feddw o gael un ddiod alcoholaidd yr awr.

  • Bwyta tra rydych yn yfed

Bwytewch fwydydd sy'n uchel mewn protein megis cig a chaws i'ch helpu i arafu pa mor gyflym mae alcohol yn cael ei amsugno i'r system.

  • Yfed diodydd di-alcohol hefyd

Mae yfed diodydd di-alcohol rhwng rhai alcoholaidd yn cadw lefel yr alcohol yn y gwaed yn isel. Cymryd seibiant rhwng diodydd alcoholaidd.

  • Sbeicio diodydd

Yn anaml iawn y bydd hyn yn digwydd, ond mae yn digwydd. Cadw eich diodydd o fewn cyrraedd trwy'r amser.

  • Parchu'r rhai sydd ddim eisiau yfed

Efallai nad yw pobl eisiau yfed am amryw o resymau, yn cynnwys rhesymau crefyddol neu feddygol, neu efallai nad ydynt yn hoff o flas alcohol a'r effaith y caiff arnynt. Mae'n bwysig parchu eu penderfyniad.

  • Ar ddiwedd y noson

Yfed peint o ddŵr i ailhydradu eich corff ac er mwyn peidio â chael penmaenmawr y bore wedyn. Hefyd bwytewch fwyd rydych wedi ei baratoi ymlaen llaw neu cadwch rywfaint o arian i'r naill ochr at ddiwedd y nos i brynu tecawê - ond PEIDIWCH Â CHOGINIO.

Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr

Os ydych yn bryderus ynglŷn â'ch defnydd chi o alcohol, gallwch siarad ag un o'n cynghorwyr hyfforddedig mewn awyrgylch diogel a chyfrinachol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr. Anfonwch e-bost i counselling@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388520.

CAIS

Gwasanaeth lleol yw CAIS sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Lôn Abaty, Ffordd Farrar, Bangor. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac ymyriadau i rwystro niwed sy'n cael ei achosi gan alcohol a chyffuriau. Ffôn: 0845 06 121 12 neu galwch y ganolfan yn uniongyrchol ar 01248 354888.

Alcoholigion Anhysbys

Mae AA yn helpu unigolion sydd â phroblem yfed. Mae ganddynt Linell Gymorth Genedlaethol 0845 769755 (codir prisiau daearyddol lleol ar linellau ffôn BT), neu gallwch ymweld â'u gwefan i gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i gyfarfod AA yn eich ardal chi.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig help a chyngor cyfrinachol yn ymwneud ag alcohol a chyffuriau i unrhyw un yng Nghymru.

Mae’r llinell gymorth ddwyieithog 0808 808 2234 ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, ac mae galwadau o linellau tir yn y DU am ddim. Gallant hefyd eich cyflwyno i wasanaethau yn eich ardal leol.

Drinkaware: Track and Calculate Units

Mae'r ap hwn yn gadael i chi dracio faint o alcohol rydych yn ei yfed, cyfrifo'r unedau a'r calorïau a gosod nod i chi eich hun er mwyn yfed yn fwy cymedrol. Byddwch hefyd yn cael adborth wedi ei bersonoli.  Lawrlwythwch yr ap yma.

bSafe - Ap Diogelwch Personol

Mae'r ap hwn yn caniatáu i chi sefydlu rhwydwaith gyda ffrindiau a gwarcheidwaid fel eu bod yn gallu eich "dilyn" adref gan ddefnyddio system leoli fyd-eang. Os ydych yn gwasgu'r larwm SOS mewn argyfwng, byddant yn cael rhybudd ynghyd â'ch union leoliad a gallwch recordio llais a fideo o'ch ffôn rhag ofn y byddwch eisiau ei roi i'r heddlu yn ddiweddarach. Mae gan yr ap hwn hefyd nodwedd 'galwad ffug' y gallwch ei defnyddio os ydych eisiau dod allan o sefyllfa anodd.

Adnoddau Allanol

Mae Drinkaware yn darparu gwybodaeth am yfed mewn modd cyfrifol, effeithiau alcohol ac awgrymiadau i'ch helpu i dorri i lawr ar faint o alcohol rydych yn ei yfed.

Mae'r fideo Drinkaware hefyd yn egluro effeithiau alcohol.

Ydych chi'n gwybod beth yw effeithiau yfed mewn modd anghyfrifol? Gwrandewch ar nyrs yn adrodd hanes nos Sadwrn arferol yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys.