Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth a Chyngor

Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol a'u teuluoedd. Ei nod yw eich helpu chi i gael y gorau o Fangor.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu bryderon yn gysylltiedig â chi eich hunan neu eich teulu neu os oes arnoch angen gwybodaeth am unrhyw agwedd ar eich arhosiad yma ym Mangor, mae'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn Adeilad Rathbone ac mae'n agored o 9.00am - 4.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener.  Ewch i wefan y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol am ragor o wybodaeth.

E-bost: internationalsupport@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382882

Am wybodaeth academaidd, ewch i dudalen we y Ganolfan Addysg Ryngwladol.

Cefnogaeth Iaith Saesneg

Mae'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS) yn darparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr tramor ym Mhrifysgol Bangor a'i deuluoedd. Mae'r ganolfan yn darparu ystod lawn o ddosbarthiadau a chefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol.  Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan:

Cysylltu@Bangor

Os ydych yn cael trafferth gwneud ffrindiau tra eich bod yma ym Mangor neu os ydych yn wynebu rhwystrau wrth geisio ymuno â bywyd myfyrwyr, rydym yma i helpu. Mae rhai myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn gwirfoddoli i fod yn ffrindiau i unrhyw un sydd eisiau help i gymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr, p'un ai bod hynny drwy glybiau a chymdeithasau, siopa, ymweld â'ch meddyg teulu neu ddim ond mynd am baned.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am y gwasanaeth hwn, a gwybodaeth am ein gwirfoddolwyr presennol, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

Gwybodaeth Bellach

Mae Diversity UK yn canolbwyntio ar feysydd ymchwil i wella amrywiaeth a chynhwysiant ym Mhrydain.

Nod Cymdeithas Gogledd Cymru ar Integreiddio Amlddiwylliannol (NWAMI) yw creu dealltwriaeth o'r diwylliannau amrywiol sy'n bodoli yng Nghymru heddiw.

Mae gan UK CISA ganllawiau ymarferol i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn y DU.

Mae'r Swyddfa Gartref yn darparu gwybodaeth am fewnfudo a fisas.

Mae gan y Cyngor Prydeinig wybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n chwilio am gyrsiau i'w hastudio yn y DU.

Mae ymgyrch 'Tell MAMA' gan Faith Matters yn cofnodi a mesur digwyddiadau gwrth-Fwslemaidd a chefnogi cymunedau Mwslemaidd y mae troseddau casineb gwrth-Foslemaidd wedi effeithio arnynt.

Mae adroddiad yr NUS 'No Place for Hate: Race and Ethnicity', a gyhoeddwyd yn 2012, yn archwilio troseddau casineb sy'n gysylltiedig â hil ac ethnigrwydd.