Hyrwyddo Cydraddoldeb Gender - Gwobr Athena Swan

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i sicrhau bod pob gender yn cael ei gynrychioli'n gyfartal, a bod cyfleoedd cyfartal ar gael.

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o siarter cenedlaethol cydraddoldeb gender Athena SWAN. Mae'r siarter yn ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â chydraddoldeb gender:

  • Rhoi sylw i gynrychiolaeth anghyfartal rhwng y rhywiau mewn disgyblaethau academaidd
  • Yr ymrwymiad i roi sylw i'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau
  • Cefnogi staff a myfyrwyr trawsryweddol

“Rydym yn falch o fod wedi cael gwobr Efydd Cydraddoldeb Gender Athena SWAN i gydnabod ein gwaith tuag at gyflawni cydraddoldeb gender. Fel myfyrwyr yma ym Mangor, byddwch yn gweld bod cyfle cyfartal a chynhwysiant yn rhan annatod o'n dull o weithredu mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr Bangor. Mae pob un ohonoch hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth weithio tuag at sicrhau cydraddoldeb gender yn ein prifysgol.”   - Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr)

Mae Advance HE yn cefnogi sefydliadau addysg uwch ledled y DU i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth i'r holl staff trwy gefnogi newid strategol a gwelliant parhaus trwy ddatblygu unigolion a sefydliadau addysg uwch. Mae siarter Athena SWAN yn cydnabod ymrwymiad i ymdrin ag anghydraddoldeb rhywiol mewn addysg uwch yn benodol.  Mae'r siarter yn seiliedig ar ddeg egwyddor allweddol.  Sefydliadau sy'n ymrwymo i fabwysiadu'r egwyddorion hyn yn eu polisïau, dulliau gweithredu, cynlluniau gweithredu a diwylliant.

Mae’r brifysgol wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN sy'n nodi ein hymrwymiad i gydraddoldeb gender ac amrywiaeth Mae'r wobr hon yn cydnabod bod gan y brifysgol sylfeini cadarn i ddileu tuedd o ran gender a datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi pawb.

Ceir rhagor o wybodaeth am Athena SWAN ym Mhrifysgol Bangor yma. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i athenaswan@bangor.ac.uk