Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth a Chyngor

Gwasanaethau Myfyrwyr

Gellir cael arweiniad ar gyllid, tai, iechyd, materion anabledd ac iechyd meddwl drwy'r Gwasanaethau Myfyrwyr.  Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim i fyfyrwyr.   Cewch fwy o wybodaeth drwy fynd i wefan y Gwasanaethau Myfyrwyr.

Gellwch lawrlwytho ein Harweiniad i Fyfyrwyr Hŷn yma ac mae gennym Gynghorwr Myfyrwyr Hŷn penodedig i helpu gydag unrhyw bryderon a all fod gennych.

Cynghorwr Myfyrwyr Hŷn - Kim Davies

Llawr Cyntaf, Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

E-bost: kim.davies@bangor.ac.uk.

Ffôn: 01248 382072

Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol a'u teuluoedd. Ei nod yw eich helpu chi i gael y gorau o Fangor.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu bryderon yn gysylltiedig â chi eich hunan neu eich teulu, neu os oes arnoch angen gwybodaeth am unrhyw agwedd ar eich arhosiad yma ym Mangor, mae'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn Adeilad Rathbone ac mae'n agored o 9.00am - 4.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener.  Ewch i wefan y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol am ragor o wybodaeth.

E-bost: internationalsupport@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382882

Am wybodaeth academaidd, ewch i wefan y Ganolfan Addysg Ryngwladol.

Cefnogaeth Iaith Saesneg

Mae'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS) yn darparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr tramor ym Mhrifysgol Bangor a'u teuluoedd. Mae'r ganolfan yn darparu ystod lawn o ddosbarthiadau a chefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol.  Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan

Cwnsela Myfyrwyr

Mae gan y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.  Mae cwnsela ar gael i bob myfyriwr sy'n cael anhawster neu broblem yn eu bywyd ac sy'n teimlo na allant ar hyn o bryd ddatrys yr anhawster hwn ar eu pennau eu hunain.

Mae cyfres o adnoddau hunan gymorth, gan gynnwys podlediadau, apiau a thaflenni gwybodaeth, ar gael ar eu gwefan.

Ffôn: 01248 388520

E-bost: counselling@bangor.ac.uk

Cysylltu@Bangor

Os ydych yn wynebu rhwystrau wrth geisio ymuno â bywyd myfyrwyr, gallai Cyslltu@Bangor helpu. Mae rhai myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn gwirfoddoli i fod yn ffrindiau i unrhyw un sydd eisiau help i gymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr, p'un ai bod hynny drwy glybiau a chymdeithasau, siopa, ymweld â'ch meddyg teulu neu ddim ond mynd am baned.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â defnyddio'r gwasanaeth hwn, a gwybodaeth am wirfoddolwyr presennol, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr i gael manylion pellach.

Tiwtor Personol

Pennir tiwtor personol i bob myfyriwr israddedig. Yn ogystal â rhoi cyngor a chefnogaeth ynglŷn â materion academaidd, gellwch siarad â'ch tiwtor am faterion mwy personol neu faterion yn ymwneud â lles, er y bydd angen iddo/iddi eich cyfeirio efallai at wasanaethau eraill am gyfarwyddyd pellach.

Uwch Wardeniaid a Myfyrwyr-wardeiniaid mewn Neuaddau

Mae gan Uwch Wardeiniaid mewn neuaddau swyddogaeth ddeublyg, yn ymwneud â lles a disgyblaeth. Cânt gymorth gan Fyfyrwyr-wardeiniaid sy'n rhoi cefnogaeth fugeiliol i fyfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau. Gall myfyrwyr ofyn am gyngor neu gefnogaeth gan unrhyw Fyfyriwr-warden ar unrhyw adeg. Cewch fanylion am sut i gysylltu â staff y neuaddau yn y Llawlyfr Neuaddau perthnasol.