Sut i Gynnal eich Lles Meddyliol

Mae deall sut i aros yn iach yn feddyliol yr un mor bwysig â dysgu sut i ymdopi mewn sefyllfaoedd anodd.  Mae Prifysgol Bangor yn cynnig llawer o weithgareddau i hyrwyddo lles meddyliol a meithrin gwytnwch i ddelio â heriau bywyd prifysgol.

 

Gweithdai iCan

Yma ym Mangor, rydym yn cynnal cyfres o weithdai iCan yn ystod y tymor gyda themâu sy'n berthnasol i fywyd myfyrwyr megis iselder, pryder, gohirio gwaith a straen arholiadau. Trwy'r gweithdai hyn, gallwch ddysgu amrywiaeth o strategaethau ymdopi pan fyddwch yn profi sefyllfaoedd heriol.
Mae'r gweithdai ar gael i bob myfyrwyr ac yn cael eu hysbysebu'n eang ar draws y brifysgol.  Cliciwch yma i weld pa weithdai sy'n rhedeg ar hyn o bryd.

 

Gweithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar

Hefyd rydym yn cynnig sesiwn galw heibio bob dydd Mercher yn ystod y tymor i chi gael blas ar ymwybyddiaeth ofalgar. Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnal rhwng 4:00-4:50pm yn Ystafell Cyfarfod Anecs, Neuadd Rathbone.  Does dim angen archebu lle ymlaen llaw.

 

Gwybodaeth Allanol

MIND yw'r brif elusen iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw wedi cynhyrchu llyfryn ar gyfer 'How to Improve and Maintain Your Mental Wellbeing' sy'n egluro sut gallwch ddatblygu eich gwytnwch fel y gallwch wynebu sefyllfaoedd anodd heb fynd yn sâl.

Rydym wedi crynhoi peth o'u cyngor yma:

  • Siaradwch am y ffordd yr ydych yn teimlo gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

  • Bwytewch ddiet cytbwys i'ch cadw'n teimlo'n hapus ac yn iach.

  • Torrwch i lawr ar alcohol, ysmygu a chyffuriau hamdden i wella eich lles cyffredinol.

  • Gwnewch rywbeth yr ydych yn ei fwynhau i'ch helpu i adeiladu eich hyder ac aros yn iach.

  • Gwnewch ychydig o ymarfer corff am 10-20 munud bob dydd i dynnu eich sylw o feddyliau a phryderon annymunol ac i ryddhau hormonau fydd yn gwneud i chi deimlo'n well.

 

Mae MIND hefyd wedi cynhyrchu llyfryn 'How to Cope with Student Life’ sy'n rhoi golwg gyffredinol ar sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl tra byddwch yn astudio yn y brifysgol. Gallwch lawrlwytho ‘r llyfryn hwn o'u gwefan.

Ydych chi eisiau cadw golwg ar eich gweithgarwch corfforol?

 

Gweithgarwch a Chadw Golwg ar Galorïau

Gall gweithgarwch corfforol gael effaith gadarnhaol ar eich lles meddyliol a helpu i'ch gwneud yn fwy gwydn ac abl i wrthsefyll teimladau o iselder neu ofid
Gallwch lawrlwytho'r ap hwn am ddim. Mae'n cadw cyfrif o’ch gweithgareddau cerdded, rhedeg, beicio a gweithgareddau dan do.