Cefnogaeth a Chyngor

Cefnogaeth Gyfrinachol yn y Brifysgol

Cwnsela Myfyrwyr

Mae gan y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.  Mae cwnsela ar gael i bob myfyriwr sy'n cael anhawster neu broblem yn eu bywyd ac sy'n teimlo na allant ar hyn o bryd ddatrys yr anhawster hwn ar eu pennau eu hunain.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael mynediad at gyfres o adnoddau hunan gymorth gan gynnwys podlediadau, apiau a thaflenni gwybodaeth ewch i wefan y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr.

Ffôn: 01248 388520.

E-bost: counselling@bangor.ac.uk

Gweithdai Mi Fedra'i a Gweithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr yn cynnal cyfres o Weithdai Mi Fedra'i yn ystod y tymor gyda themâu sy'n berthnasol i fywyd myfyrwyr megis gwella hunan barch, ymdopi â phryder a rheoli eich amser. Gall y gweithdai hyn eich helpu i ddysgu ystod o strategaethau ymdopi y gallwch eu defnyddio yn ystod sefyllfaoedd heriol.

Mae'r gweithdai ar agor i bob myfyriwr. Cliciwch yma i weld y rhaglen gyfredol.

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr hefyd yn cynnig sesiwn galw heibio bob dydd Mercher yn ystod y tymor i chi gael blas ar ymwybyddiaeth ofalgar. Cynhelir y sesiynau hyn  rhwng 4:00 a 4:50pm yn Ystafell Gyfarfod  yr Anecs, Rathbone.

Cynghorwyr Iechyd Meddwl

Gall Cynghorwyr Iechyd Meddwl eich helpu os ydych yn cael trafferth i ymdopi â gweithgareddau o ddydd i ddydd, os ydych yn profi straen sy'n effeithio ar eich gwaith, neu os ydych yn poeni am ffrind. Gallant ddarparu gwybodaeth am faterion iechyd meddwl, asesu anghenion iechyd meddwl a helpu i osgoi neu reoli sefyllfaoedd o argyfwng. Yn hollbwysig, gall Cynghorwyr Iechyd Meddwl helpu i weld beth yw anghenion cefnogaeth academaidd ac eraill a gweithio gydag adrannau eraill yn y brifysgol i lunio cynlluniau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau. Ewch i wefan y Cynghorwyr Iechyd Meddwl i gael rhagor o wybodaeth.

E-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383620 / 382032

Cefnogaeth yn y Gymuned

Gwasanaethau Meddyg Teulu

Canolfan Feddygol Bodnant yw'r feddygfa meddyg teulu ar gyfer myfyrwyr ac mae'n darparu gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar gael fel rheol mewn meddygfa meddyg teulu. Mae ganddynt Nyrs Iechyd Myfyrwyr yn gweithio yn y practis sydd ar gael bob dydd yn ystod yr wythnos i ddelio â chynllunio teulu, brechiadau, profion iechyd etc. Cewch ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Canolfan Feddygol Bodnant, Rhodfa Menai, Bangor, LL57 2HH

Ffôn: 01248 364492

Llinell Wybodaeth MIND

Mae Llinell Wybodaeth MIND yn rhoi gwybodaeth gyfrinachol am iechyd meddwl a gwasanaethau cefnogi gan gynnwys gwybodaeth am ofid meddwl, lle i gael help a'r triniaethau a'r therapïau gwahanol sydd ar gael.

Ffôn: 0300 123 3393 (9am-5pm Llun - Gwener) Mae'r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol.

Testun: 86463
E-bost: 
info@mind.org.uk

CALL – (Llinell Gymunedol ar gyfer Cyngor a Gwrando)

Mae CALL yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru.

Ffôn: 0800 132 737 neu tecstiwch ‘help’ i 81066 mae'r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol.

Samariaid

Mae’r Samariaid yn rhoi cefnogaeth gyfrinachol i bobl sy’n teimlo'n ofidus neu'n ddiymadferth, yn cynnwys rhai a allai arwain at hunanladdiad.

Ffôn: 116 123 (24 awr y dydd). Mae’r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol.

Ffôn Cymraeg: 0808 164 0123 (7pm hyd 11pm, 7 diwrnod yr wythnos).

E-bost: jo@samaritans.org

Galw Iechyd Cymru

Mae Galw Iechyd Cymru yn rhoi cyngor a chefnogaeth ar unrhyw faterion sy'n ymwneud ag iechyd 24 awr y dydd. Mae ganddynt ystod o wybodaeth ac offer hunan asesu ar eu gwefan.

Ffôn: 0845 46 47

Cefnogi Ffrind

Efallai y daw galwadau arnoch i gefnogi ffrind gyda phroblem iechyd meddwl ar ryw adeg yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Mewn nifer o achosion, efallai y bydd myfyrwyr yn teimlo'n fwy cyfforddus yn troi at ffrind gydag unrhyw bryderon a gallai rhoi clust i wrando ar yr adeg iawn wneud gwahaniaeth mawr i rywun.

Mae'r elusen iechyd meddwl myfyrwyr, Student Minds UK wedi cynhyrchu'r canllaw canlynol 'Look After your Mate' er mwyn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n cefnogi ffrindiau sy'n cael anawsterau iechyd meddwl.

Dyma rywfaint o wybodaeth o'r canllaw:

 • Gwnewch amser i siarad â ffrindiau sydd eisiau siarad â chi.
 • Ceisiwch gael sgwrs hamddenol mewn amgylchedd hamddenol.
 • Ceisiwch beidio â dangos sioc neu syndod am yr hyn y mae eich ffrind yn ei ddweud wrthych.
 • Anogwch eich ffrind i geisio cymorth proffesiynol megis Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol, Cwnselwyr Myfyrwyr neu eu Meddyg Teulu lleol.
 • Mae’n bwysig cofio fod modd i chi hefyd gael help a chyngor gan Gynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol.
 • Gwnewch bethau bach fel dangos i'ch ffrind eich bod yn malio megis gyrru neges destun i ddangos eich bod yn meddwl amdanynt.

Adnoddau Defnyddiol Eraill

Rhagor o Wybodaeth

 

MIND

Mae'r elusen iechyd meddwl MIND wedi cynhyrchu nifer o lyfrynnau sy'n egluro sut y gallwch ddatblygu eich gwytnwch er mwyn gallu ymdopi'n well â sefyllfaoedd anodd ac osgoi mynd yn sâl. ‘How to Cope with Student Life’ a ‘How to Improve and Maintain Your Mental Wellbeing’.

Maent yn cynnwys cyngor am y canlynol:

 • Siarad gyda ffrindiau a theulu am sut rydych yn teimlo.
 • Sut gall bwyta diet cytbwys eich helpu i deimlo'n hapus ac yn iach.
 • Effaith alcohol, ysmygu a defnyddio cyffuriau ar eich lles cyffredinol.
 • Sut gall gweithgareddau eich helpu i gynyddu eich hyder ac aros yn iach.
 • Effeithiau cadarnhaol gweithgarwch corfforol ar les.

Student Minds UK

Student Minds UK yw'r brif elusen iechyd meddwl i fyfyrwyr yn y DU, mae'n grymuso myfyrwyr ac aelodau o gymuned y brifysgol i ddatblygu gwybodaeth, hyder a sgiliau i edrych ar ôl eu hiechyd meddwl eu hunain, cefnogi eraill a chreu newid.

Os gwelir neu os adroddir bod myfyrwyr yn dangos arwyddion o fod yn ymosodol neu'n aflonyddu ar eraill, gall rheolwyr y lleoliad ystyried gofyn i'r unigolyn adael y lleoliad.

Pan fo angen gweithredu ar unwaith i roi sylw i'r aflonyddu, dylid rhoi gwybod i'r aelod staff sydd ar gael yn fwyaf uniongyrchol fel y gall gymryd y camau priodol i sicrhau amgylchedd diogel i'r myfyrwyr dan sylw.